Ponedeljak, 30.01.2023. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
BEOGRADSKI IZBORI

Proglašene 24 liste

Konačnu listu GIK treba da utvrdi do 21. februara u ponoć, 10 dana pre dana održavanja izbora. Upisana ukupno 1.606.693 birača
Скупштина града (Фото Д. Јевремовић)

Na iz­bo­ri­ma 4. mar­ta za 110 od­bor­nič­kih me­sta u Skup­šti­ni gra­da Be­o­gra­da bo­ri­će se 24 li­ste, jed­na vi­še ne­go na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma 2014. go­di­ne.

Grad­ska iz­bor­na ko­mi­si­ja pro­gla­si­la je 24 od ukup­no 25 li­sta pre­da­tih za be­o­grad­ske iz­bo­re, iz­ja­vio je pred­sed­nik GIK-a Zo­ran Lu­kić, pre­no­si Tan­jug.

Je­di­no ni­je pro­gla­še­na li­sta No­vog ko­mu­ni­stič­kog po­kre­ta Ju­go­sla­vi­je. Lu­kić je ob­ja­snio da ni­su bi­li is­pu­nje­ni mi­ni­mal­ni za­kon­ski uslo­vi da bi ova li­sta bi­la pro­gla­še­na.

Ko­nač­nu iz­bor­nu li­stu za pred­sto­je­će be­o­grad­ske iz­bo­re GIK tre­ba da utvr­di do 21. fe­bru­a­ra u po­noć, od­no­sno 10 da­na pre da­na odr­ža­va­nja iz­bo­ra. Utvr­đe­no je da su upi­sa­na ukup­no 1.606.693 bi­ra­ča, kao i broj bi­ra­ča na sva­kom bi­rač­kom me­stu za pod­ruč­je gra­da Be­o­grada.

Pred­sed­nik GIK-a je ob­ja­snio da je iz­bor­na li­sta (broj 22) „Lju­bi­ša Pre­le­ta­če­vić Be­li – Za­to što vo­li­mo Be­lov­grad” pro­gla­še­na jer je is­pu­nja­va­la sve for­mal­ne uslo­ve za pro­gla­še­nje.

Na pi­ta­nje no­vi­na­ra o spor­nim iz­bor­nim li­sta­ma, Lu­kić ka­že: „Šta je me­ra za­blu­de i do­kle mo­že da se raz­go­va­ra ne­koj o za­blu­di... Mi smo ima­li pri­mer iz­bor­ne li­ste broj 1 i iz­bor­ne li­ste Be­log, Za­to što vo­li­mo Be­o­grad i Za­to što vo­li­mo Be­lov­grad. Stav ve­ći­ne u GIK-u je da ta­kav na­ziv ko­ji je do­sta sli­čan ne mo­že do­ve­sti ni­kog u za­blu­du.”

Lu­kić je re­kao da je isto ta­ko pro­gla­še­na i iz­bor­na li­sta broj 23 „Do­sta je bi­lo pljač­ke, ko­rup­ci­je i lo­po­vlu­ka – Ra­du­lo­vić Mi­lo­rad”, kao i iz­bor­na li­sta broj 7 „Do­sta je bi­lo i Dve­ri – Da ovi odu, a da se oni ne vra­te”.

Po­kret Do­sta je pro­te­sto­vao za­to što je GIK pro­gla­sio, ka­ko ka­žu, „la­žnu li­stu” iz­bor­nu li­stu „Do­sta je bi­lo pljač­ke, ko­rup­ci­je i lo­po­vlu­ka”, či­ji je no­si­lac, ka­ko su na­ve­li, funk­ci­o­ner Srp­ske na­pred­ne stran­ke Mi­lo­rad Ra­du­lo­vić. Vo­jin Bi­ljić, pr­vi na li­sti „Do­sta je bi­lo i Dve­ri – Da ovi odu a da se oni ne vra­te” i Sa­ša Ra­du­lo­vić, pred­sed­nik DJB-a, su zbog to­ga pod­ne­li pri­go­vor GIK-u.

Po­vo­dom od­lu­ke Re­gu­la­tor­nog te­la za elek­tron­ske me­di­je da na­lo­ži me­di­ji­ma da ob­u­sta­ve emi­to­va­nje pred­iz­bor­nog spo­ta SNS-a „Gra­do­na­čel­nik”, jer se u spo­tu po­ja­vlju­ju li­ko­vi kan­di­da­ta za gra­do­na­čel­ni­ka Be­o­gra­da Dra­ga­na Đi­la­sa i Alek­san­dra Ša­pi­ća, ko­ji za to ni­su da­li pri­sta­nak, pred­sed­nik Srp­ske na­pred­ne stran­ke Alek­san­dar Vu­čić iz­ja­vio je da će ta stran­ka po­što­va­ti od­lu­ku REM-a.

„Spot je ša­ljiv, ni­je uvre­dljiv, ali go­vo­ri isti­nu. Mi će­mo po­što­va­ti od­lu­ke dr­žav­nog or­ga­na”, re­kao je Vu­čić no­vi­na­ri­ma na­kon su­sre­ta u Be­o­gra­du sa stu­den­ti­ma s Ko­so­va.

Na od­lu­ku REM-a re­a­go­vao je i no­si­lac li­ste „Be­o­grad od­lu­ču­je, lju­di po­be­đu­ju” Dra­gan Đi­las.

„S ve­li­kim ču­đe­njem sam pro­či­tao od­lu­ku o za­bra­ni, ne zbog nje­nog sa­dr­ža­ja, jer ona je do­ne­ta po na­lo­gu onih ko­ji su spot i na­pra­vi­li, već zbog či­nje­ni­ce da čin do­no­še­nja od­lu­ke zna­či da Re­gu­la­tor­no te­lo za elek­tron­ske me­di­je (REM) po­sto­ji”, iz­ja­vio je Đi­las, ka­ko pre­no­si Be­ta, i do­dao da oče­ku­je da REM uki­ne od­lu­ku o za­bra­ni.

Na kon­ven­ci­ji ko­a­li­ci­je SPS-JS „Po­no­sni na Be­o­grad” u ha­li „Pin­ki” kan­di­dat za gra­do­na­čel­ni­ka Be­o­gra­da li­ste SPS-JS i ro­đe­ni Be­o­gra­đa­nin Alek­san­dar An­tić za­hva­lio je Ivi­ci Da­či­ću na uka­za­nom po­ve­re­nju.

An­tić je re­kao da Be­o­grad ne za­bo­ra­vlja ni Bran­ka Pe­ši­ća ni one ko­ji su iz­gra­di­li No­vi Be­o­grad, ali da je nje­go­va li­sta okre­nu­ta bu­duć­no­sti pa će ta­ko Be­o­gra­đa­ni do­bi­ti me­tro, ali i ka­na­li­za­ci­ju jer je ne­pri­hva­tlji­vo da ne­ko ne­ma ta­ko ne­što u 21. ve­ku.

„Be­o­grad mo­ra bi­ti ze­le­ni grad, grad bu­duć­no­sti ko­ji će­mo osta­vi­ti bu­du­ćim ge­ne­ra­ci­ja­ma, za­to mo­ra­mo da ču­va­mo sva­ku klu­pu, na­še par­ko­ve”, re­kao je An­tić ko­ji je po­seb­no uka­zao na po­moć naj­sta­ri­jim su­gra­đa­ni­ma.

Pred­sed­nik SPS-a Ivi­ca Da­čić po­zvao je si­noć sve gra­đa­ne ko­ji su, ka­ko je re­kao, vo­le­li Jo­si­pa Bro­za Ti­ta i Slo­bo­da­na Mi­lo­še­vi­ća da na be­o­grad­skim iz­bo­ri­ma 4. mar­ta gla­sa­ju za kan­di­da­ta ko­a­li­ci­je SPS – Je­din­stve­na Sr­bi­ja Alek­san­dra An­ti­ća.

Na cen­tral­nom pred­iz­bor­nom sku­pu te ko­a­li­ci­je u Da­čić je oce­nio da su ko­mu­ni­sti i so­ci­ja­li­sti ura­di­li sve što je u pro­šlo­sti ura­đe­no u Be­o­gra­du. „Mi smo par­ti­ja du­gog tra­ja­nja. Svi ko­ji su vo­le­li Ti­ta, Slo­bu i ko­ji sa­da vo­le me­ne 4. mar­ta ne­ka gla­sa­ju za Alek­san­dra An­ti­ća. Ja sam ga­ran­ci­ja za si­gu­ran i ja­san put ko­jim će se vo­di­ti Be­o­grad ali i dr­ža­va”, re­kao je Da­čić.

On je do­dao da ni­je bio pre­vi­še pri­su­tan u kam­pa­nji za be­o­grad­ske iz­bo­re zbog oba­ve­za ko­je je imao kao mi­ni­star spolj­nih po­slo­va. ;„Ra­dio sam za Sr­bi­ju a ne za par­ti­ju i na­šu ko­a­li­ci­ju. Jer mi smo pr­ven­stve­no dr­ža­vo­tvor­na par­ti­ja. Kao što ja čvr­sto, ja­sno i od­luč­no vo­dim spolj­nu po­li­ti­ku Sr­bi­je, ta­ko i vi da vo­di­te Be­o­grad”, re­kao je Da­čić, pre­no­si Be­ta, kan­di­da­ti­ma za od­bor­ni­ke te ko­a­li­ci­je.

Iz­bor­na li­sta „Da oslo­bo­di­mo Be­o­grad” pred­sta­vi­la je pro­gram za pred­sto­je­će lo­kal­ne iz­bo­re u Be­o­gra­du ko­ji, iz­me­đu osta­log, pred­vi­đa pro­fe­si­o­na­li­za­ci­ju ra­da grad­ske upra­ve, jav­nost ra­da, od­lu­či­va­nja i tro­še­nja bu­džet­skih sred­sta­va i znat­no ve­ću bri­gu o eko­lo­škim pi­ta­nji­ma sta­nov­ni­ka glav­nog gra­da Sr­bi­je.

Pred­sed­nik De­mo­krat­ske stran­ke Dra­gan Šu­ta­no­vac je na­veo da će, uko­li­ko ta li­sta po­sle iz­bo­ra bu­de u pri­li­ci da uče­stvu­je u vla­sti, osim obra­zo­va­nja, ve­li­ka pa­žnja bi­ti po­sve­će­na pi­ta­nji­ma kul­tu­re i da će bi­ti po­ve­ća­na iz­dva­ja­nja za tu oblast, a fe­bru­ar će bi­ti pro­gla­šen za me­sec kul­tu­re u ko­jem će ulaz u sva po­zo­ri­šta, mu­ze­je i kul­tur­ne usta­no­ve bi­ti slo­bo­dan. 

„Kul­tu­ra ču­va naš duh, i upra­vo kul­tu­ra, a ne lju­di iz kul­tu­re, tre­ba da bu­de naš iz­vo­zni pro­iz­vod. Za­to će­mo osno­va­ti sa­vet za kul­tu­ru Be­o­gra­da, te­lo ko­je o kul­tu­ri ne­će bri­nu­ti sa­mo pro­gram­ski, već i u smi­slu bu­dže­ta” do­dao je.

Li­der DS-a i kan­di­dat za gra­do­na­čel­ni­ka je oce­nio da Be­o­grad u ovom tre­nut­ku ni­je grad so­li­dar­no­sti, što mo­ra da se pro­me­ni i do­dao da je neo­p­hod­no po­seb­nu pa­žnju po­sve­ti­ti i po­ve­ća­nju ener­get­ske efi­ka­sno­sti, raz­vo­ju ma­lih i sred­njih pred­u­ze­ća, jef­ti­ni­joj sta­no­grad­nji i di­gi­ta­li­za­ci­ji ne sa­mo jav­ne upra­ve, već i obra­zo­va­nja i ka­ta­stra.

Pred­stav­ni­ci pet sin­di­kal­nih or­ga­ni­za­ci­ja s ko­ji­ma je raz­go­va­rao pred­sed­nik PS-a Alek­san­dar Vu­lin da­li su po­dr­šku li­sti „Alek­san­dar Vu­čić – Za­to što vo­li­mo Be­o­grad” na iz­bo­ri­ma 4. mar­ta, na­vo­di se u sa­op­šte­nju Po­kre­ta so­ci­ja­li­sta. To su: Sin­di­kat vo­za­ča i rad­ni­ka odr­ža­va­nja „Či­sto­ća Be­o­grad”, Sin­di­kat me­di­cin­skih se­sta­ra i zdrav­stve­nih teh­ni­ča­ra Kli­nič­kog cen­tra Sr­bi­je, Sin­di­kat JKP „Be­o­grad­put”, Sin­di­kat slu­žbe Na­rod­ne skup­šti­ne Sr­bi­je i Udru­že­nje vo­za­ča „Grad­ske či­sto­će”.

Na tri­bi­ni u gro­čan­skom na­se­lju Za­klo­pa­ča Ve­sić je re­kao da „Ma­kiš 1” i „Ma­kiš 2” pro­iz­vo­de do­volj­no vo­de za vi­še sta­nov­ni­ka ne­go šti ima Be­o­grad i da je tre­ba do­ve­sti do svih. 

„Na­se­lje Bo­leč je već pri­klju­če­no na vo­do­vod, to­kom ove go­di­ne grad­sku vo­du će do­bi­ti Ka­lu­đe­ri­ca, Le­šta­ne i Vin­ča, a sle­de­će i Ri­to­pek”, po­ja­snio je Ve­sić. On je do­dao da će se ra­di­ti od­voj­ci pre­ma Groc­koj i Vr­či­nu ka­ko bi i lju­di ko­ji tu ži­ve do­bi­li grad­sku vo­du, te da će se na­sta­vi­ti da­lje pre­ma Dra­žnju, Pu­dar­ci­ma, Um­ča­ri­ma, Đu­rin­ci­ma, So­po­tu sve do Mla­de­nov­ca.

Komentari4
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Banja
Znači od 2011 broj stanovnika porastao, a naročito od kako su raspisani izbori ili je to zbog fontane možda... ili jednog i drugog?
Jovan
Beograd ima taman onoliko stanovnika koliko treba. I glasaca isto tako. I izbornih lista, takodje, isto tako. Taman toliko kol'ko treba.
Banja
Koliko Grad Beograd ima stanovnika? Na Wikipediji piše oko 1.66 miliona.
Dasa
Pa to je bilo po popisu 2011, a od tada je prošlo 7 godina. Dosaljavaju se ljudi u Beograd pa broj stanovnika raste.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.