Petak, 30.09.2022. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
PRIVATNI DOMOVI U SRBIJI

Zakon koči smeštaj ugroženih

Oko 800 najstarijih, koji čekaju mesto u državnom domu, moglo bi da bude smešteno u nekom od 187 privatnih domova o trošku države, ali je potrebno izmeniti zakon
За по­моћ нај­у­гро­же­ни­ји­ма у бу­џе­ту опре­де­ље­но 204 ми­ли­о­на ди­на­ра (Фото Д. Жарковић)

Dr­ža­va je sprem­na da poč­ne da sub­ven­ci­o­ni­še sme­štaj ma­te­ri­jal­no ugro­že­nih gra­đa­na bez bli­žih srod­ni­ka u li­cen­ci­ra­ne pri­vat­ne do­mo­ve za sta­re. Za tu na­me­nu u bu­dže­tu je opre­de­lje­no 204 mi­li­o­na di­na­ra. Svo­ja vra­ta ho­će da otvo­re i pri­vat­ni­ci ko­ji bi, ka­ko je za­mi­šlje­no, tre­ba­lo da pri­hva­te sve oso­be sa li­ste če­ka­nja za me­sto u dr­žav­nom do­mu. Tre­nut­no ih je oko 800. Da bi sve to bi­lo mo­gu­će po­treb­no je da dr­ža­va ras­pi­še kon­kurs na ko­jem će pri­vat­ni do­mo­vi mo­ći da po­nu­de svo­je slo­bod­ne ka­pa­ci­te­te za sub­ven­ci­o­ni­sa­ni sme­štaj sta­ri­jih. Zo­ran Đor­đe­vić, mi­ni­star za rad, uve­ra­va da će taj kon­kurs ubr­zo bi­ti ras­pi­san.  

– Čim se pri­vat­ni do­mo­vi bu­du oda­zva­li po­zi­vu dr­ža­ve kan­di­da­ti sa li­ste če­ka­nja mo­ći će da se sme­ste u ne­ki od pri­vat­nih do­mo­va ko­ji ima­ju li­cen­cu za rad. Nji­ho­va po­pu­nje­nost je oko 50 pro­ce­na­ta, što zna­či da i te ka­ko te­že da ima­ju vi­še ko­ri­sni­ka, jer i oni pla­ća­ju stru­ju, vo­du, gre­ja­nje... 

Ne­do­sta­tak ko­ri­sni­ka je za njih ve­li­ki tro­šak ta­ko da dr­ža­va že­li da im pru­ži iste uslo­ve kao što to već funk­ci­o­ni­še u dr­žav­nim ku­ća­ma. Mo­žda oni­ma ko­ji ima­ju vi­sok ni­vo sme­šta­ja naš kon­kurs ne­će bi­ti pre­vi­še pri­ma­mljiv, ali tre­ba svi da raz­mi­sle jer kre­vet je ipak naj­sku­plji ka­da je pra­zan – ka­že mi­ni­star Đor­đe­vić za „Po­li­ti­ku”.    

U mi­ni­star­stvu do­da­ju i da se ovim po­te­zom isto­vre­me­no pred­u­pre­đu­je po­tre­ba za iz­grad­njom no­vih sme­štaj­nih ka­pa­ci­te­ta ko­ji bi se fi­nan­si­ra­li iz bu­dže­ta. 

– Stva­ra­njem za­kon­ske mo­guć­no­sti spre­či­la bi se i po­ja­va da sta­ri­ji ko­ri­ste uslu­ge sme­šta­ja da­le­ko od svo­jih po­ro­di­ca či­me ki­da­ju us­po­sta­vlje­ne so­ci­jal­ne ve­ze, a omo­gu­ći­lo bi im se i oču­va­nje po­ro­dič­nih i dru­gih so­ci­jal­nih po­ve­za­no­sti. Ti­me bi se stvo­ri­li uslo­vi za pot­pu­no iz­jed­na­ča­va­nje pri­vat­nih i dr­žav­nih do­mo­va za sta­ri­je – na­po­mi­nju u Mi­ni­star­stvu ra­da. 

U Udru­že­nju pri­vat­nih usta­no­va so­ci­jal­ne za­šti­te, ko­je je la­ne po­kre­nu­lo ini­ci­ja­ti­vu o sub­ven­ci­o­ni­sa­nju, pod­se­ća­ju da je kon­kurs tre­ba­lo da bu­de ras­pi­san još pre ne­ko­li­ko me­se­ci, ali ni­je jer po­sto­je pro­ble­mi u pro­ce­du­ri. Ra­do­slav Mi­lo­va­no­vić, pred­sed­nik udru­že­nja, tvr­di da, da bi se do­ne­la od­lu­ka i ras­pi­sao kon­kurs, za to mo­ra da po­sto­ji pot­po­ra u Za­ko­nu o so­ci­jal­noj za­šti­ti ko­je za­sad ne­ma. 

– Da bi taj ten­der mo­gao da uspe mo­ra da po­sto­ji raz­li­či­tost u po­nu­di, na osno­vu ko­je bi ko­mi­si­ja mo­gla da iza­be­re naj­bo­lju. U na­šem slu­ča­ju raz­li­či­tih po­nu­da pru­ža­la­ca uslu­ga ne mo­že da bu­de, jer svi mi nu­di­mo istu uslu­gu, u istom ti­pu usta­no­ve, po is­toj ce­ni. To se on­da ne mo­že na­zva­ti kon­kur­som, pa ni jav­nom na­bav­kom, a za­kon ipak tra­ži da to bu­de jav­na na­bav­ka. Zbog to­ga je po­treb­no da se do­pu­ni i iz­me­ni po­sto­je­ći za­kon, jer kon­kurs ne mo­že tek ta­ko da se ras­pi­še, po­seb­no ne bez za­kon­ske pot­po­re, bez čla­na za­ko­na u ko­jem se nig­de ne spo­mi­nje reč kon­kurs – ob­ja­šnja­va Mi­lo­va­no­vić i do­da­je da su nad­le­žni iz mi­ni­star­stva ra­ni­je obe­ća­li da će iz­me­na i do­pu­na Za­ko­na o so­ci­jal­noj za­šti­ti bi­ti ura­đe­na do ju­na.

– Oče­ku­je­mo da će do­tad si­tu­a­ci­ja bi­ti re­še­na, ali ipak ne mo­gu da pre­ci­zi­ram ka­da će u de­lo bi­ti spro­ve­de­na ide­ja o sme­šta­ju sta­ri­jih ugro­že­nih gra­đa­na o tro­šku dr­ža­ve – na­po­mi­nje pred­sed­nik udru­že­nja.  

Za sa­da je si­gur­no da će, ka­da za to do­đe vre­me, dr­ža­va sno­si­ti tro­ško­ve sme­šta­ja ugro­že­nih u pri­vat­ne do­mo­ve. Ka­da Fond PIO bu­de is­pla­ći­vao pen­zi­ju, u isto vre­me sti­za­će i do­pu­na nov­ca od Mi­ni­star­stva za rad za sva­ku ugro­že­nu oso­bu po­je­di­nač­no. U ime ugro­že­nih, do­da­je Mi­lo­va­no­vić, dr­ža­va će do­da­va­ti ono­li­ko nov­ca ko­li­ko je neo­p­hod­no i to će bi­ti in­di­vi­du­al­na stvar. 

– Ce­lu ak­ci­ju ipak mo­ra da spro­ve­de cen­tar za so­ci­jal­ni rad. Sred­stva iz bu­dže­ta već su obez­be­đe­na, ali taj no­vac i da­lje ne­gde ta­vo­ri, če­ka da bu­de utro­šen – pod­se­ća Ra­do­slav Mi­lo­va­no­vić.

Do do­ma pre­ko sub­ven­ci­je 

Po­sto­je če­ti­ri po­ve­ri­o­ca: sta­ri, ko­ji­ma tre­ba da se pru­ži uslu­ga, cen­tar za so­ci­jal­ni rad, či­ji je za­da­tak da ih pre­po­zna i na­pra­vi spi­sak so­ci­jal­no ugro­že­nih, pri­vat­ni pru­ža­o­ci uslu­ga, i na kra­ju Mi­ni­star­stvo za rad, ko­je sve to tre­ba da pla­ti.

Krug po­či­nje od sta­ri­je oso­be, ko­ja ima po­tre­bu i že­lju da se sme­sti u dom. Cen­tar za so­ci­jal­ni rad tre­ba da je pre­po­zna kao so­ci­jal­no ugro­že­nu oso­bu, ko­ja ne­ma do­volj­no sred­sta­va da se sa­mo­stal­no sme­sti u dom. Do­no­si re­še­nje o nje­nom sme­šta­ju, pa oso­ba pot­pi­su­je ugo­vor sa ne­kim pri­vat­nim do­mom. Nje­na pri­ma­nja se pre­ba­cu­ju na usta­no­vu u ko­ju će se sme­sti­ti, a osta­tak nov­ca na osno­vu ugo­vo­ra o sme­šta­ju u pri­vat­ni dom Mi­ni­star­stvo za rad is­pla­ću­je pru­ža­o­cu uslu­ge, od­no­sno licenciranom pri­vat­nom do­mu za sta­re. 

Pa­ra­le­la

– 187 pri­vat­nih li­cen­ci­ra­nih do­mo­va za sta­re

– 5.000 kre­ve­ta u pri­vat­nim do­mo­vi­ma

– 40 dr­žav­nih do­mo­va za sta­re

– 8.966 kre­ve­ta u dr­žav­nim do­mo­vi­ma

– od 30.000 do 46.000 di­na­ra sme­štaj u dr­žav­nom do­mu 

–od 300 do 700 evra sme­štaju pri­vat­nom do­mu 

Komentari0
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.