sreda, 16.06.2021. ✝ Vеrski kalеndar € Kursna lista

Dizel-vozila pred zabranom u Nemačkoj

Sud odobrio da lokalne vlasti zabranjuju korišćenje dizelaša iako to još nije regulisala nemačka vlada
Ве­ли­ка по­бе­да ак­ти­ви­ста за за­шти­ту жи­вот­не сре­ди­не (Фото Бета/АП)

Od na­šeg do­pi­sni­ka
Frank­furt, Haj­del­berg – Ne­mač­ki sa­ve­zni uprav­ni sud je otvo­rio put za uvo­đe­nja lo­kal­nih za­bra­na ko­ri­šće­nja di­zel-vo­zi­la u po­je­di­nim de­lo­vi­ma Ne­mač­ke a da to na ni­vou ce­le dr­ža­ve re­gu­li­še sa­ve­zna vla­da. I dok srp­ski uvo­zni­ci po­lov­nih vo­zi­la već mo­gu da poč­nu da za­do­volj­no tr­lja­ju ru­ke jer će na uda­ru bi­ti sva vo­zi­la ko­ja ne­ma­ju „evro 6” mo­tor, ne­mač­ka moć­na auto­mo­bil­ska in­du­stri­ja je ovom od­lu­kom pri­mi­la sna­žan uda­rac, i to od ak­ti­vi­sta za za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne.

Sud, či­je se­di­šte je u Laj­pci­gu, za­pra­vo je od­ba­cio žal­be dve naj­mno­go­ljud­ni­je ne­mač­ke po­kra­ji­ne – Se­ver­ne Raj­ne Vest­fa­li­je i Ba­den Vir­tem­ber­ga – ko­je su po­ku­ša­le da ospo­re od­lu­ke po­kra­jin­skih su­do­va da glav­nim gra­do­vi­ma te dve po­kra­ji­ne – Di­sel­dor­fu i Štut­gar­tu – na­lo­že da is­po­štu­ju zah­te­ve eko­lo­ških ak­ti­vi­sta i omo­gu­će uvo­đe­nje za­bra­ne ko­ri­šće­nja vo­zi­la na di­zel-go­ri­vo kao sred­stvo za­šti­te jav­nog zdra­vlja. Ovom od­lu­kom je za­pra­vo sud dao pra­vo da se na lo­kal­nim ni­vo­i­ma do­no­se ova­kve za­bra­ne, iako to još ni­je re­gu­li­sa­no za­ko­nom do­ne­se­nim na na­ci­o­nal­nom ni­vou.

Ce­lu ini­ci­ja­ti­vu za za­bra­nu ko­ri­šće­nja di­zel-auto­mo­bi­la, bar u naj­za­ga­đe­ni­jim uli­ca­ma ako ne u ce­lim gra­do­vi­ma, po­kre­nu­la je ne­mač­ka or­ga­ni­za­ci­ja za za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne „Doj­če um­velt­hil­fe” (DUH), fru­stri­ra­na ti­me da se ni­šta ne ra­di na po­bolj­ša­va­nju kva­li­te­ta va­zdu­ha, na­ro­či­to u 70 od­sto naj­za­ga­đe­ni­jih ne­mač­kih gra­do­va. Oni su tu­ži­li lo­kal­ne vla­de, zah­te­va­ju­ći da se is­po­štu­ju stan­dar­di ko­ji su od­re­đe­ni na ni­vou Evrop­ske uni­je, i na kra­ju do­bi­li pro­ce­se.

„Ovo je ve­li­ki dan za čist va­zduh u Ne­mač­koj”, re­kao je ju­če Jir­gen Reš, iz­vr­šni di­rek­tor DUH-a, do­da­ju­ći da on sma­tra da o ovom pi­ta­nju po­sto­je „pa­ra­le­le sa du­van­skom in­du­stri­jom ko­ja de­ce­ni­ja­ma, upr­kos stu­di­ja­ma ko­je go­vo­re su­prot­no, tri­vi­ja­li­zu­je či­nje­ni­ce o štet­nim efek­ti­ma du­van­skom di­ma na zdra­vlje”.

„Šte­tu ko­ju ljud­skom zdra­vlju či­ni azot­ni ok­sid, ko­ji is­pu­šta­ju di­zel-vo­zi­la, u ovom tre­nut­ku je po­sled­nje otvo­re­no pi­ta­nje ko­je se ti­če za­ga­đe­nja va­zdu­ha a ko­je tre­ba da se re­ši.”

Iako je ju­če­ra­šnja sud­ska od­lu­ka u pr­vi mah za­bri­nu­la mi­li­o­ne vla­sni­ka di­zel-vo­zi­la u Ne­mač­koj, sud za­pra­vo ju­če ni­je uveo ni­ka­kvu za­bra­nu, već je pre­pu­stio op­štin­skim, grad­skim i po­kra­jin­skim vla­sti­ma da to uči­ne, ali pod uslo­vom da za­bra­ne bu­du pro­por­ci­o­nal­ne kva­li­te­tu va­zdu­ha. Osim to­ga, sud­skom od­lu­kom je na­lo­že­no lo­kal­nim vla­sti­ma da pred­vi­de i pre­la­zni pe­ri­od, kao i da se uvo­đe­nje za­bra­na od­vi­ja po­ste­pe­no. 

Pri­me­ra ra­di, u Štut­gar­tu u ko­jem će pr­vo bi­ti pri­me­nje­na za­bra­na ko­ri­šće­nja di­zel-vo­zi­la sa „evro 5” mo­to­rom ni­je mo­gu­ća pre 1. sep­tem­bra 2019. go­di­ne. Ali i tu će bi­ti iz­u­ze­ta­ka pa će, pri­me­ra ra­di, za­na­tli­je mo­ći da ih ko­ri­ste upr­kos za­bra­ni.

Iako ovo zna­či da mi­li­o­ni vo­za­ča di­zel-vo­zi­la usko­ro ne­će mo­ći nji­ma da uđu u gu­sto na­se­lje­na grad­ska pod­ruč­ja, sud ni­je od­lu­čio da oni do­bi­ju bi­lo ka­kvu fi­nan­sij­sku kom­pen­za­ci­ju za to, kao i za gu­bi­tak na vred­no­sti nji­ho­vih auto­mo­bi­la.

„Od­re­đe­ni gu­bi­ci vred­no­sti mo­ra­ju da bu­du pri­hva­će­ni”, re­kao je pred­se­da­va­ju­ći su­di­ja An­dre­as Korb­ma­her, po­ru­čiv­ši lo­kal­nim vla­sti­ma da iz­beg­nu da uvo­de raz­li­či­ta re­še­nja za raz­li­či­te gra­do­ve.

I dok pr­vi čo­vek DUH-a is­ti­če da je ova od­lu­ka „de­bakl za vla­di­nu po­li­ti­ku ve­li­ke ko­a­li­ci­je ko­ja je ja­sno sta­la na stra­nu auto­mo­bil­ske in­du­stri­je”, pr­vi čo­vek Sa­ve­za ne­mač­kih gra­do­va i op­šti­na Gerd Land­sberg ka­že da je „po­gre­šno shva­ta­nje” da će ova od­lu­ka re­ši­ti pro­blem za­ga­đe­nja. Iz ovog udru­že­nja upo­zo­ra­va­ju da će za­bra­ne ima­ti ogro­man uti­caj na ma­nje gra­do­ve, gde ka­mi­o­ni za is­po­ru­ku, auto­mo­bi­li hit­nih slu­žbi, ali i mno­gih gra­đa­na, ima­ju di­zel-mo­to­re.

Ne­ko­li­ko da­na pre ove od­lu­ke jav­nost je sa­zna­la da ne­mač­ka vla­da pri­pre­ma za­kon ko­jim bi re­gu­li­sa­la u ko­jim slu­ča­je­vi­ma je mo­gu­će uve­sti za­bra­nu ko­ri­šće­nja di­zel-vo­zi­la.

„Još ove go­di­ne bi tre­ba­lo da bu­de stvo­ren je­dan no­vi prav­ni te­melj za uvo­đe­nje za­bra­na na od­re­đe­nim sa­o­bra­ćaj­ni­ca­ma u svr­hu za­šti­te zdra­vlja gra­đa­na od sit­ne pra­ši­ne i štet­nih ga­so­va”, na­ve­de­no je u od­go­vo­ru ne­mač­ke vla­de na po­sla­nič­ko pi­ta­nje po­sla­ni­ka Ze­le­nih Ma­ti­ja­sa Ga­ste­la.

Ju­če­ra­šnja sud­ska od­lu­ka mo­gla bi da ima enorm­ne po­sle­di­ce na moć­nu auto­mo­bil­sku in­du­stri­ju Ne­mač­ke, bu­du­ći da su ve­o­ma du­go u Ne­mač­koj di­zel-vo­zi­la pro­da­va­na kao či­sti­ja va­ri­jan­ta vo­zi­la, ko­ja idu na fo­sil­na go­ri­va, zbog to­ga što emi­tu­ju ma­nje ugljen-di­ok­si­da u od­no­su na „ben­zin­ce”. Pre­ma po­da­ci­ma ne­mač­ke Sa­ve­zne upra­ve za sa­o­bra­ćaj, na ne­mač­kim uli­ca­ma ima vi­še od 15 mi­li­o­na di­zel-vo­zi­la, od ko­ji oko 10 mi­li­o­na pri­pa­da mo­de­li­ma ko­ji ne­ma­ju „evro 6” mo­to­re pa se sma­tra­ju ve­li­kim za­ga­đi­va­či­ma.

Komеntari12
be58c
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

MarkoBgd
Treba i kod nas udariti po tim dizel trovačima žestoko. Ili da poskupi dizel drastično , ili da se stimulišu vozila sa plinom i metanom. Na primer za vozilo sa atestiranom gasnom instalacijom - registracija duplo jeftinija. A na pumpi da gas bude malo jeftiniji nego sad. Ako u Bosni može da bude 40 dinara, može i kod nas 50-55 din i to je onda dobro za sve. I za vozače, i za državu ( čitaj - sve one koji se prave da nešto rade na svom državnom poslu) i za sve koji udišu vazduh
Dragan stojkovic
2b390 Nova prevara samo jedan veci brod ima dizel motor snage kao 2000 do 10000 automobila da ne govorimo o avionima koji trose gorivo tezih frakcija posle benzina i dizela u odnosu 1:70
Jovan
Za ovako nešto treba imati petlju! Prvo Njemci izmisle lažne testove koji dokazuju da su dizelaši ekološki prihvatljivi, čak ekološkiji od benzinaca. Posle tu mantru prodadoše svojim ali i stranim naručiocima. Nakon toga su obavljali ekološki pregled vozila u sklopu tehničkog pregleda i gle čuda svi njihovi navodi o ekološki prihvatljivim vozilima bijahu potvrđeni. Nakon eksploatacije falcifikata i nakon šta su uhvaćeni s prstima u pekmezu i bili prisiljeni da plate enormne odštete, odlučiše od sad radimo pošteno. Njihov sud odluči da može da se uvede zabrana dizelaša, pa bi sada vlasnici ovakvih vozila u Njemačkoj, a i šire, trebali da kupe nova vozila. Njihov sud ne kaže tko je taj koji ima da im namiri štetu usljed nemogućnosti korištenja. Ispada da za vlastiti račun trebaju da kupe nova vozila od istih gangstera koji su im prodavali rog za sveću.
Srboljub Tudej
Ima li vlada Srbije bilo kakav koncept u odnosu na dizel motore i elektro-automobile?!
Zivojin
Naravno da nema. A i ako se uvede neka regulativa to obicno bude bez ikakve logike kao na primer ovo u vezi folija za zatamnjenje stakala ili poreza na automobile koji se baziraju na kubikazi koja je danas sasvim nebitna i automobil sa 1,5l motorom moze imati vise snage i trositi vise goriva od vozila sa 2,5l motorom. Razumem ako bi se porez bazirao na kolicini otrovnih izduvnih gasova ili potrosnji ili necem od znacaja, ali ovo kako je danas je skroz bez beze.
nema problema
Srbi su otorni na fine čestice čadži koju emituju dizel motori! Slobodno dišite punim plućima na cestama Srbije!
Дринко Кончаревић
Чак и наши закони подржавају Ваш предлог. Због бахатих возача уведено је правило да пешак има право првенства на пешаком прелазу. Шта се ту дешава? Зауставља се једно или више возила. Нервозни возачи турирају моторе у месту. При поновном кретању, додају гас. Око возила и пешака долази до наглог повећања количине отровних гасова. Важно је првенство а здравље. За то постоји лекар, но то је већ друга прича.

PRIKAŽI JOŠ

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Ovaj veb sajt koristi kolačiće

Sajt politika.rs koristi kolačiće u cilju unapređenja usluga koje pruža. Prikupljamo isključivo osnovne podatke koji su neophodni za prilagođavanje sadržaja i oglasa, nadzor rada sajta i aplikacije. Podaci o navikama i potrebama korisnika strogo su zaštićeni. Daljim korišćenjem sajta politika.rs podrazumeva se da ste saglasni sa upotrebom kolačića.

Prijavitе sе na našu mailing listu

* Obavеzna polja