Sreda, 29.09.2021. ✝ Verski kalendar € Kursna lista

Regionalne pretenzije MK grupe

Preuzimanje akcija Aerodroma „Portorož” zapravo je deo biznis plana da 50 odsto biznisa ove privredne grupacije bude van granica Srbije
Аеро­дром „Пор­то­рож” стра­те­шки је ва­жан за бизнис Миодрага Ко­сти­ћа (Фото Википедија)

Re­gi­o­nal­ne pre­ten­zi­je bi­zni­sme­na Mi­o­dra­ga Ko­sti­ća, vla­sni­ka „MK gru­pe”, sve su ve­će. Slo­ve­nač­ki me­di­ji ja­vlja­ju da je pre­ko Ho­te­la „Pa­las Kem­pin­ski Por­to­rož” Ko­stić ku­pio 7,8 od­sto ak­ci­ja Aero­dro­ma „Por­to­rož”. Ti­me je uku­pan Ko­sti­ćev vla­snič­ki udeo u ovoj va­zdu­šnoj lu­ci do­sti­gao 38 od­sto. 

Da će bi­ti no­vih pre­u­zi­ma­nja u re­gi­o­nu Mi­o­drag Ko­stić već je na­go­ve­stio pri­li­kom svog ne­dav­nog go­sto­va­nja na RTS-u. Ta­da je is­ta­kao da je nje­gov plan da u na­red­ne dve go­di­ne 50 od­sto bi­zni­sa „MK gru­pe” bu­de van gra­ni­ca Sr­bi­je. To zna­či da će ovaj pri­vred­nik na­sta­vi­ti da pre­u­zi­ma kom­pa­ni­je iz re­gi­o­na ko­je po­slu­ju u obla­sti ban­kar­stva, ho­te­li­jer­stva i po­ljo­pri­vre­de.

Aero­drom „Por­to­rož” stra­te­ški je va­žan za Ko­sti­ćev re­gi­o­nal­ni bi­znis, jer se na­la­zi na sa­mo pet ki­lo­me­tra od Por­to­ro­ža, gde Ko­stić po­se­du­je ho­tel, ali i na 20 ki­lo­me­ta­ra od hr­vat­skog Uma­ga, gde „MG gru­pa” ta­ko­đe po­se­du­je tu­ri­stič­ki kom­pleks. 

Pro­da­vac de­o­ni­ca aero­dro­ma bio je, ina­če, slo­ve­nač­ki hol­ding „Is­tra­benc”. Dru­gi pa­ket ak­ci­ja ku­pi­la je op­šti­na Ko­par, či­ji udeo u ukup­noj vla­snič­koj struk­tu­ri aero­dro­ma sa­da iz­no­si 36 od­sto. 

Ka­ko sa­da stva­ri sto­je, u na­red­nom pe­ri­o­du će se ve­ro­vat­no vo­di­ti bit­ka oko to­ga ko će po­sta­ti ve­ćin­ski vla­snik ovog aero­dro­ma. Jer, još 15,23 od­sto ude­la dr­ži Lu­ka Ko­par, dok je 10 od­sto ude­la u vla­sni­štvu kom­pa­ni­je „Ko­par”.

Ko­stić je u ko­men­ta­ru za „Po­slov­ni dnev­nik” na­veo da ovo pre­u­zi­ma­nje ci­lja­no kao pro­mo­ci­ja Por­to­ro­ža kao top de­sti­na­ci­je i po­ve­ća­nje bro­ja le­to­va s po­zi­tiv­nim učin­kom na ta­mo­šnju tu­ri­stič­ku in­du­stri­ju. Aero­drom „Por­to­rož” je, ina­če, tre­ći me­đu­na­rod­ni aero­drom u Slo­ve­ni­ji. Ima va­žan po­lo­žaj, jer je do­bro po­zi­ci­o­ni­ran u cen­tral­noj Evro­pi. 

Ko­sti­će­ve in­ve­sti­ci­o­ne ak­tiv­no­sti u Slo­ve­ni­ji se ovim ne za­vr­ša­va­ju. Nje­go­va AIK ban­ka, ta­ko­đe, če­ka odo­bre­nje za sti­ca­nje do­dat­nog ude­la u Go­renj­skoj ban­ci. Na­rod­na ban­ka Sr­bi­je (NBS), kao re­gu­la­tor­no te­lo u ovom po­stup­ku, još ni­je do­ne­la no­vo re­še­nje. 

Rok od 45 da­na za pre­da­ju po­treb­ne do­ku­men­ta­ci­je, bez ko­je ne­će bi­ti do­vr­še­no sti­ca­nje ukup­no 75,99 od­sto vla­snič­kog ude­la AIK-a u Go­renj­skoj ban­ci, is­ti­če sre­di­nom mar­ta.  

„Do­bi­li smo do­zvo­lu za pre­u­zi­ma­nje i od Evrop­ske cen­tral­ne ban­ke, ali i od Slo­ve­nač­ke cen­tral­ne ban­ke. Od NBS nam je bi­la po­treb­na, a o nji­ho­vim od­lu­ka­ma mi ne­ma­mo pra­vo da di­sku­tu­je­mo. Sve što je cen­tral­na ban­ka na­ve­la kao pri­med­be mi smo ot­klo­ni­li. Sve ra­di­mo da bi nam se iz­da­la ta sa­gla­snost. Mi­slim da za srp­sku pri­vre­du u Slo­ve­ni­ji mo­že bi­ti sa­mo be­ne­fit da AIK ban­ka bu­de vla­snik Go­renj­ske ban­ke”, re­kao je ne­dav­no Ko­stić. 

Ovaj bi­zni­smen je u ok­to­bru pro­šle go­di­ne na­pra­vio i po­slov­ni pro­boj u Hr­vat­skoj, ka­da je ku­pio već po­me­nu­ti kom­pleks „Istri­jan ho­tels”. Ako ne ra­ču­na­mo Pe­tra Ma­ti­je­vi­ća, ko­ji je ku­pio dve po­ljo­pri­vred­ne za­dru­ge za­hva­lju­ju­ći dvoj­nom dr­ža­vljan­stvu, ovo je za­pra­vo pr­va srp­ska in­ve­sti­ci­ja u su­sed­noj Hr­vat­skoj i vred­na je oko 80 mi­li­o­na evra. 

Ta­ko­đe, vla­snik „MK gru­pe” je na­ja­vio i da je za­in­te­re­so­van i da u to­ku re­struk­tu­ri­ra­nja pre­u­zme deo „Agro­ko­ra”, po­sr­nu­log po­slov­nog car­stva Ivi­ce To­do­ri­ća. Ka­ko je ne­dav­no is­ta­kao za RTS, u na­god­bi, ko­ju vo­di van­red­na upra­va kon­cer­na, a ko­ja će bi­ti go­to­va od apri­la do ju­la, „MK gru­pa” sva­ka­ko na­la­zi svoj in­te­res. 

– U za­vi­sno­sti od to­ga ko­jim pu­tem i sa ko­jom ce­nom će bi­ti po­nu­đe­ne kom­pa­ni­je, za­vi­si i to ko­je po­nu­de će­mo da­ti. In­te­res po­sto­ji u pre­ra­đi­vač­kom i po­ljo­pri­vred­nom sek­to­ru, što je ve­li­ki deo kom­pa­ni­ja, ne sa­mo u Hr­vat­skoj već i u Sr­bi­ji – re­kao je Ko­stić za RTS. 

U ov­da­šnjoj jav­no­sti se već du­go spe­ku­li­še da je vla­snik „MK gru­pe” za­pra­vo naj­vi­še za­in­te­re­so­van za pre­u­zi­ma­nje „Fri­ko­ma” i „Di­ja­man­ta”. 

Pr­vi put se ime Mi­o­dra­ga Ko­sti­ća u kon­tek­stu To­do­ri­će­vih kom­pa­ni­ja spo­me­nu­lo ka­da je ob­ja­vlje­na in­for­ma­ci­ja da je ovaj srp­ski pri­vred­nik pre­u­zeo deo du­go­va „Mer­ka­to­ra”. Re­gi­o­nal­ni me­di­ji su u ok­to­bru pro­šle go­di­ne ob­ja­vi­li da je Ko­stić od austrij­skih i ita­li­jan­skih ba­na­ka ot­ku­pio nji­ho­va po­tra­ži­va­nja pre­ma „Mer­ka­to­ru” za oko 28 mi­li­o­na evra. Ko­stić se ta­da spo­mi­njao kao po­ten­ci­jal­ni ku­pac ovog ve­li­kog tr­go­vin­skog lan­ca, što i ni­je ima­lo mno­go smi­sla jer se „Mer­ka­to­ro­vi” du­go­vi me­re sto­ti­na­ma mi­li­o­na evra, a Ko­stić je pre­u­zeo tek ma­li deo nji­ho­vih oba­ve­za. 

Ipak, ono što je Ko­stić ra­ni­je iz­ja­vlji­vao je­ste da že­li da stek­ne ne­ki udeo u ovom tr­go­vin­skom lan­cu. 

On je u apri­lu pro­šle go­di­ne u in­ter­vjuu za Pr­vi pro­gram Te­le­vi­zi­je Slo­ve­ni­ja re­kao da je za­in­te­re­so­van da ku­pi deo ove kom­pa­ni­je. Ka­ko je ta­da na­gla­sio, nje­go­va kom­pa­ni­ja „ozbilj­no raz­ma­tra” ku­po­vi­nu de­la srp­skog de­la ovog tr­go­vin­skog lan­ca. 

Uko­li­ko se po­ja­vi mo­guć­nost za ta­ko ne­što, uze­li bi­smo tu ku­po­vi­nu u ozbilj­no raz­ma­tra­nje i go­to­vo iz­ve­sno je da bih bio spre­man da ku­pim ne­ki udeo u „Mer­ka­to­ru”, na­veo je ta­da on.

Komentari2
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Radoslav Jovanovic
Privrednik? Zapad je razvoj društvenih odnosa vratio u srednji vek. Kako se dolazi to tolikog novca? Niko više ne pita. Kako se od kriminalca postaje tajkun pa privrednik pa... dok narod čita i u zanosu deli radost sa uspešnim privrednicima? Pitanje je dana kada će uspešni privrednici kupovati cele države zajedno sa stanovnistvom. Izuzeće samo one koji im ne trebaju. To za sada rade sa firmama. Ali polako.
Miodrag
I on će ko Todorić.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.