petak, 18.06.2021. ✝ Vеrski kalеndar € Kursna lista

Regionalne pretenzije MK grupe

Preuzimanje akcija Aerodroma „Portorož” zapravo je deo biznis plana da 50 odsto biznisa ove privredne grupacije bude van granica Srbije
Аеро­дром „Пор­то­рож” стра­те­шки је ва­жан за бизнис Миодрага Ко­сти­ћа (Фото Википедија)

Re­gi­o­nal­ne pre­ten­zi­je bi­zni­sme­na Mi­o­dra­ga Ko­sti­ća, vla­sni­ka „MK gru­pe”, sve su ve­će. Slo­ve­nač­ki me­di­ji ja­vlja­ju da je pre­ko Ho­te­la „Pa­las Kem­pin­ski Por­to­rož” Ko­stić ku­pio 7,8 od­sto ak­ci­ja Aero­dro­ma „Por­to­rož”. Ti­me je uku­pan Ko­sti­ćev vla­snič­ki udeo u ovoj va­zdu­šnoj lu­ci do­sti­gao 38 od­sto. 

Da će bi­ti no­vih pre­u­zi­ma­nja u re­gi­o­nu Mi­o­drag Ko­stić već je na­go­ve­stio pri­li­kom svog ne­dav­nog go­sto­va­nja na RTS-u. Ta­da je is­ta­kao da je nje­gov plan da u na­red­ne dve go­di­ne 50 od­sto bi­zni­sa „MK gru­pe” bu­de van gra­ni­ca Sr­bi­je. To zna­či da će ovaj pri­vred­nik na­sta­vi­ti da pre­u­zi­ma kom­pa­ni­je iz re­gi­o­na ko­je po­slu­ju u obla­sti ban­kar­stva, ho­te­li­jer­stva i po­ljo­pri­vre­de.

Aero­drom „Por­to­rož” stra­te­ški je va­žan za Ko­sti­ćev re­gi­o­nal­ni bi­znis, jer se na­la­zi na sa­mo pet ki­lo­me­tra od Por­to­ro­ža, gde Ko­stić po­se­du­je ho­tel, ali i na 20 ki­lo­me­ta­ra od hr­vat­skog Uma­ga, gde „MG gru­pa” ta­ko­đe po­se­du­je tu­ri­stič­ki kom­pleks. 

Pro­da­vac de­o­ni­ca aero­dro­ma bio je, ina­če, slo­ve­nač­ki hol­ding „Is­tra­benc”. Dru­gi pa­ket ak­ci­ja ku­pi­la je op­šti­na Ko­par, či­ji udeo u ukup­noj vla­snič­koj struk­tu­ri aero­dro­ma sa­da iz­no­si 36 od­sto. 

Ka­ko sa­da stva­ri sto­je, u na­red­nom pe­ri­o­du će se ve­ro­vat­no vo­di­ti bit­ka oko to­ga ko će po­sta­ti ve­ćin­ski vla­snik ovog aero­dro­ma. Jer, još 15,23 od­sto ude­la dr­ži Lu­ka Ko­par, dok je 10 od­sto ude­la u vla­sni­štvu kom­pa­ni­je „Ko­par”.

Ko­stić je u ko­men­ta­ru za „Po­slov­ni dnev­nik” na­veo da ovo pre­u­zi­ma­nje ci­lja­no kao pro­mo­ci­ja Por­to­ro­ža kao top de­sti­na­ci­je i po­ve­ća­nje bro­ja le­to­va s po­zi­tiv­nim učin­kom na ta­mo­šnju tu­ri­stič­ku in­du­stri­ju. Aero­drom „Por­to­rož” je, ina­če, tre­ći me­đu­na­rod­ni aero­drom u Slo­ve­ni­ji. Ima va­žan po­lo­žaj, jer je do­bro po­zi­ci­o­ni­ran u cen­tral­noj Evro­pi. 

Ko­sti­će­ve in­ve­sti­ci­o­ne ak­tiv­no­sti u Slo­ve­ni­ji se ovim ne za­vr­ša­va­ju. Nje­go­va AIK ban­ka, ta­ko­đe, če­ka odo­bre­nje za sti­ca­nje do­dat­nog ude­la u Go­renj­skoj ban­ci. Na­rod­na ban­ka Sr­bi­je (NBS), kao re­gu­la­tor­no te­lo u ovom po­stup­ku, još ni­je do­ne­la no­vo re­še­nje. 

Rok od 45 da­na za pre­da­ju po­treb­ne do­ku­men­ta­ci­je, bez ko­je ne­će bi­ti do­vr­še­no sti­ca­nje ukup­no 75,99 od­sto vla­snič­kog ude­la AIK-a u Go­renj­skoj ban­ci, is­ti­če sre­di­nom mar­ta.  

„Do­bi­li smo do­zvo­lu za pre­u­zi­ma­nje i od Evrop­ske cen­tral­ne ban­ke, ali i od Slo­ve­nač­ke cen­tral­ne ban­ke. Od NBS nam je bi­la po­treb­na, a o nji­ho­vim od­lu­ka­ma mi ne­ma­mo pra­vo da di­sku­tu­je­mo. Sve što je cen­tral­na ban­ka na­ve­la kao pri­med­be mi smo ot­klo­ni­li. Sve ra­di­mo da bi nam se iz­da­la ta sa­gla­snost. Mi­slim da za srp­sku pri­vre­du u Slo­ve­ni­ji mo­že bi­ti sa­mo be­ne­fit da AIK ban­ka bu­de vla­snik Go­renj­ske ban­ke”, re­kao je ne­dav­no Ko­stić. 

Ovaj bi­zni­smen je u ok­to­bru pro­šle go­di­ne na­pra­vio i po­slov­ni pro­boj u Hr­vat­skoj, ka­da je ku­pio već po­me­nu­ti kom­pleks „Istri­jan ho­tels”. Ako ne ra­ču­na­mo Pe­tra Ma­ti­je­vi­ća, ko­ji je ku­pio dve po­ljo­pri­vred­ne za­dru­ge za­hva­lju­ju­ći dvoj­nom dr­ža­vljan­stvu, ovo je za­pra­vo pr­va srp­ska in­ve­sti­ci­ja u su­sed­noj Hr­vat­skoj i vred­na je oko 80 mi­li­o­na evra. 

Ta­ko­đe, vla­snik „MK gru­pe” je na­ja­vio i da je za­in­te­re­so­van i da u to­ku re­struk­tu­ri­ra­nja pre­u­zme deo „Agro­ko­ra”, po­sr­nu­log po­slov­nog car­stva Ivi­ce To­do­ri­ća. Ka­ko je ne­dav­no is­ta­kao za RTS, u na­god­bi, ko­ju vo­di van­red­na upra­va kon­cer­na, a ko­ja će bi­ti go­to­va od apri­la do ju­la, „MK gru­pa” sva­ka­ko na­la­zi svoj in­te­res. 

– U za­vi­sno­sti od to­ga ko­jim pu­tem i sa ko­jom ce­nom će bi­ti po­nu­đe­ne kom­pa­ni­je, za­vi­si i to ko­je po­nu­de će­mo da­ti. In­te­res po­sto­ji u pre­ra­đi­vač­kom i po­ljo­pri­vred­nom sek­to­ru, što je ve­li­ki deo kom­pa­ni­ja, ne sa­mo u Hr­vat­skoj već i u Sr­bi­ji – re­kao je Ko­stić za RTS. 

U ov­da­šnjoj jav­no­sti se već du­go spe­ku­li­še da je vla­snik „MK gru­pe” za­pra­vo naj­vi­še za­in­te­re­so­van za pre­u­zi­ma­nje „Fri­ko­ma” i „Di­ja­man­ta”. 

Pr­vi put se ime Mi­o­dra­ga Ko­sti­ća u kon­tek­stu To­do­ri­će­vih kom­pa­ni­ja spo­me­nu­lo ka­da je ob­ja­vlje­na in­for­ma­ci­ja da je ovaj srp­ski pri­vred­nik pre­u­zeo deo du­go­va „Mer­ka­to­ra”. Re­gi­o­nal­ni me­di­ji su u ok­to­bru pro­šle go­di­ne ob­ja­vi­li da je Ko­stić od austrij­skih i ita­li­jan­skih ba­na­ka ot­ku­pio nji­ho­va po­tra­ži­va­nja pre­ma „Mer­ka­to­ru” za oko 28 mi­li­o­na evra. Ko­stić se ta­da spo­mi­njao kao po­ten­ci­jal­ni ku­pac ovog ve­li­kog tr­go­vin­skog lan­ca, što i ni­je ima­lo mno­go smi­sla jer se „Mer­ka­to­ro­vi” du­go­vi me­re sto­ti­na­ma mi­li­o­na evra, a Ko­stić je pre­u­zeo tek ma­li deo nji­ho­vih oba­ve­za. 

Ipak, ono što je Ko­stić ra­ni­je iz­ja­vlji­vao je­ste da že­li da stek­ne ne­ki udeo u ovom tr­go­vin­skom lan­cu. 

On je u apri­lu pro­šle go­di­ne u in­ter­vjuu za Pr­vi pro­gram Te­le­vi­zi­je Slo­ve­ni­ja re­kao da je za­in­te­re­so­van da ku­pi deo ove kom­pa­ni­je. Ka­ko je ta­da na­gla­sio, nje­go­va kom­pa­ni­ja „ozbilj­no raz­ma­tra” ku­po­vi­nu de­la srp­skog de­la ovog tr­go­vin­skog lan­ca. 

Uko­li­ko se po­ja­vi mo­guć­nost za ta­ko ne­što, uze­li bi­smo tu ku­po­vi­nu u ozbilj­no raz­ma­tra­nje i go­to­vo iz­ve­sno je da bih bio spre­man da ku­pim ne­ki udeo u „Mer­ka­to­ru”, na­veo je ta­da on.

Komеntari2
61a0a
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Radoslav Jovanovic
Privrednik? Zapad je razvoj društvenih odnosa vratio u srednji vek. Kako se dolazi to tolikog novca? Niko više ne pita. Kako se od kriminalca postaje tajkun pa privrednik pa... dok narod čita i u zanosu deli radost sa uspešnim privrednicima? Pitanje je dana kada će uspešni privrednici kupovati cele države zajedno sa stanovnistvom. Izuzeće samo one koji im ne trebaju. To za sada rade sa firmama. Ali polako.
Miodrag
I on će ko Todorić.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Ovaj veb sajt koristi kolačiće

Sajt politika.rs koristi kolačiće u cilju unapređenja usluga koje pruža. Prikupljamo isključivo osnovne podatke koji su neophodni za prilagođavanje sadržaja i oglasa, nadzor rada sajta i aplikacije. Podaci o navikama i potrebama korisnika strogo su zaštićeni. Daljim korišćenjem sajta politika.rs podrazumeva se da ste saglasni sa upotrebom kolačića.

Prijavitе sе na našu mailing listu

* Obavеzna polja