Nedelja, 26.06.2022. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
NOVA AUTOBUSKA STANICA

Kamen-temeljac na koji se čekalo skoro pola veka

Počela gradnja aneksa budućeg autobuskog čvorišta u Novom Beogradu, a ceo kompleks trebalo bi da bude završen za godinu i po
Градилиште у Блоку 42 (Фо­то Д. Жар­ко­вић)

Njen od­la­zak na No­vi Be­o­grad ur­ba­ni­stič­ka do­ku­men­ta pred­vi­đa­la su još pre pe­de­se­tak go­di­na. Ali, dru­gi zna­čaj­ni pro­jek­ti u glav­nom gra­du ta­da­šnje Ju­go­sla­vi­je grad­nju no­ve auto­bu­ske sta­ni­ce po­me­ra­li su i od­la­ga­li. Vre­me je po­ka­za­lo – na neo­d­re­đe­no. Ide­ja o nje­nom od­la­sku sa atrak­tiv­nog ze­mlji­šta ipak ni­je za­mi­ra­la. Da sta­ni­ca uz de­snu oba­lu Sa­ve od­bro­ja­va po­sled­nje go­di­ne na toj adre­si po­sta­lo je ja­sno tek ka­da je u ne­po­sred­noj oko­li­ni po­če­la grad­nja pr­vih obje­ka­ta „Be­o­gra­da na vo­di”.

Ipak, od 2014. u vi­še na­vra­ta se li­ci­ti­ra­lo sa ro­ko­vi­ma ka­da će se de­si­ti se­lid­ba i ka­da će u Blo­ku 42 bi­ti otvo­re­no mo­der­no auto­bu­sko čvo­ri­šte. Po­sle ne­bro­je­nih na­ja­va i od­la­ga­nja, mi­nu­log vi­ken­da ob­zna­nje­no je da grad­nja kre­će ove ne­de­lje. Ali, tu pi­ta­nji­ma ni­je kraj. Be­o­gra­đa­ni se već du­že pi­ta­ju za­što sta­ni­ca, či­ji im sa­da­šnji po­lo­žaj od­lič­no od­go­va­ra, mo­ra da se se­li, do ka­da će mo­ći da ko­ri­ste po­sto­je­ću, ka­kva će sa­o­bra­ćaj­na ve­za, pre sve­ga sa že­le­zni­com, bi­ti ubu­du­će...

Pr­vi put ucr­ta­na u plan 1971. 

Ide­ja o se­lid­bi glav­ne auto­bu­ske na ne­ku no­vu adre­su ni­je hir grad­skih vla­sti u po­sled­njih de­ce­ni­ju i po. Auto­bu­ska sta­ni­ca u No­vom Be­o­gra­du u Ge­ne­ral­ni ur­ba­ni­stič­ki plan pre­sto­ni­ce pr­vi put je ucr­ta­na 1971. go­di­ne, ali ta­da kao je­dan od tri jed­na­ko ran­gi­ra­na auto­bu­ska ter­mi­na­la. Bi­la je ozna­če­na kao sta­ni­ca „Za­pad”, ra­me uz ra­me sta­la je sa još dve – na ju­gu Auto­ko­man­dom i na se­ve­ru kod Pan­če­vač­kog mo­sta. Ove sta­ni­ce bi­le su vi­đe­ne i u be­o­grad­skom Ur­ba­ni­stič­kom pla­nu iz 1985. Kru­pan za­o­kret de­sio se tek 2003, ka­da su ur­ba­ni­sti utvr­di­li da sta­ni­ca tre­ba da se gra­di u Blo­ku 42, ali ne i na dru­ge dve lo­ka­ci­je. U na­red­nih de­se­tak go­di­na ipak ni­je se da­lje ma­klo od to­ga. Idej­no re­še­nje za kom­pleks do­bi­je­no je tek na in­ter­na­ci­o­nal­nom ur­ba­ni­stič­ko-ar­hi­tek­ton­skom kon­kur­su iz 2014, a pot­pi­sni­ci pr­vo­na­gra­đe­nog ra­da bi­li su ar­hi­tek­te Mi­lan i Vla­di­mir Lo­ja­ni­ca. 

Po­sled­nja pa­pi­ro­lo­ška pre­pre­ka uklo­nje­na tek 2017. 

Na­ja­ve o po­čet­ku grad­nje no­ve sta­ni­ce po­sta­le su uče­sta­le. Gra­do­na­čel­nik je kra­jem 2016. uka­zao da će iz­gr­da­nja mo­der­nog auto­bu­skog čvo­ri­šta kre­nu­ti u pro­le­će 2017. Dnev­no-ak­tu­el­ne te­me nad­vla­da­le su ovaj pro­je­kat, a u cen­tar pa­žnje on je po­no­vo do­šao tek mi­nu­log le­ta ka­da je bez ve­li­ke na­ja­ve po­če­lo ukla­nja­nje pe­ro­na na „La­sti­noj” sta­ni­ci u Sav­skom am­fi­te­a­tru, či­ja je se­lid­ba u Blok 42 ta­ko­đe u pla­nu. Ži­te­lji Mla­de­nov­ca, La­za­rev­ca, Obre­nov­ca i dru­gih pri­grad­skih op­šti­na na­šli su se u ču­du – za­što se ru­ši „La­sta” ako ta sta­ni­ca ni­je do­bi­la ade­kvat­nu za­me­nu. Nad­le­žni su sa­mo ukrat­ko ob­ja­sni­li da se pe­ro­ni „La­ste” ukla­nja­ju zbog na­stav­ka ši­re­nja pro­jek­ta „Be­o­grad na vo­di” i da će po­la­ske sa „La­sti­ne” sta­ni­ce pre­u­ze­ti obli­žnja BAS-ova. Pi­ta­nje ko­je je u me­đu­vre­me­nu otvo­re­no bi­lo je če­mu ova­kva od­lu­ka ako je na­ja­vlji­va­no da će „La­sta” da se se­li u Blok 42, ali tek ka­da u nje­mu bu­de iz­gra­đe­na pr­va zgra­da, od­no­sno aneks. I u ovom slu­ča­ju pro­blem je bio što su na­ja­ve nad­le­žnih za­ka­za­le – jer da su se ostva­ri­le one iz fe­bru­a­ra 2016, „La­sta” bi u anek­su na No­vom Be­o­gra­du bi­la u le­to te go­di­ne. Ka­ko tog anek­sa ni na vi­di­ku ni­je bi­lo ni go­di­nu ka­sni­je, sta­ra BAS-ova sta­ni­ca is­ko­či­la je kao kom­pro­mi­sno re­še­nje. I baš tih jul­skih da­na 2017. u Sta­rom dvo­ru gra­do­na­čel­nik Si­ni­ša Ma­li sa di­rek­to­rom BAS-a An­đel­kom Mu­či­ba­bi­ćem pot­pi­su­je po­sled­nji do­ku­ment ko­ji je bio pa­pi­ro­lo­ška pre­pre­ka za po­če­tak grad­nje. Nad­le­žni ta­da na­ja­vlju­ju da će grad obez­be­di­ti ze­mlji­šte, a da će iz­grad­nju no­vog sta­nič­nog zda­nja, ko­ja će po­če­ti kra­jem 2017, sa 25 mi­li­o­na evra fi­nan­si­ra­ti BAS.

Ka­men te­me­ljac pre­se­ljen u 2018.

Po­čet­kom av­gu­sta 2017. u Di­rek­ci­ji za gra­đe­vin­sko ze­mlji­šte za naš list su uka­za­li da bi aneks od 1.400 kva­dra­ta is­pod pri­stup­nih pu­te­va Mo­stu na Adi u Blo­ku 42 tre­ba­lo ko­nač­no da bu­de za­vr­šen u de­cem­bru i da će ta zgra­da, ka­da ceo sta­nič­ni kom­pleks bu­de sa­gra­đen, po­ve­za­ti glav­nu auto­bu­sku sta­ni­cu i že­le­znič­ku „No­vi Be­o­grad”. U tom objek­tu ko­ji bi bio pri­vre­me­na sta­nič­na zgra­da, na­ja­vlji­va­no je, bi­la bi šal­ter sa­la, slu­žbe­ne pro­sto­ri­je, kan­ce­la­ri­je, mo­kri čvo­ro­vi... Vred­nost pro­jek­to­va­nja i iz­grad­nje anek­sa auto­bu­ske sta­ni­ce bi­la je 140,4 mi­li­o­na di­na­ra, a na­ja­va je bi­la i da će glav­ni iz­vo­đač ra­do­va bi­ti „Ba­u­ve­sen”. Ipak, u no­vem­bru 2017. iz­vor upu­ćen u ovaj po­sao uka­zu­je da je od­lu­če­no da se od­u­sta­ne od grad­nje anek­sa i da će od­mah po­če­ti grad­nja sta­nič­ne zgra­de. Nad­le­žni su ta­da iz ne­de­lje u ne­de­lje uve­ra­va­li da će ka­men te­me­ljac bi­ti po­lo­žen do kra­ja tog me­se­ca, a naj­ka­sni­je u ja­nu­a­ru 2018. Već ta­da je, me­đu­tim, bi­lo ja­sno da ozbilj­ni­je za­huk­ta­va­nje tog po­sla ni­je mo­gu­će pre ma­ja 2018. do ka­da bi Sa­o­bra­ćaj­ni in­sti­tut CIP tre­ba­lo da za­vr­ši pro­je­kat bu­du­ćeg sta­nič­nog kom­plek­sa. Ali, stra­ne uklju­če­ne u ovaj po­sao osta­le su pri tvrd­nja­ma da se sve ra­di u za­cr­ta­nim ro­ko­vi­ma.

Aneks ipak u igri

Ta­man ka­da se či­ni­lo da se grad­nja sta­ni­ce u Blo­ku 42 ne­će spo­mi­nja­ti do pro­le­ća, nad­le­žni su mi­nu­log vi­ken­da iza­šli sa in­for­ma­ci­jom da je do­bi­je­na gra­đe­vin­ska do­zvo­la i da grad­nja po­či­nje ove ne­de­lje. U to­ku vi­ken­da grad­ski me­na­džer je pre­ci­zi­rao da će se i aneks gra­di­ti i taj po­sao je po­čeo ju­če. Ovaj obje­kat tre­ba­lo bi da nik­ne za pet me­se­ci. 

– Za­vr­ša­va­mo i teh­nič­ku do­ku­men­ta­ci­ju za re­kon­struk­ci­ju sa­o­bra­ćaj­ni­ca An­ti­fa­ši­stič­ke bor­be, Mar­ka Hri­sti­ća i Ju­ri­ja Ga­ga­ri­na, kao i iz­grad­nju još 143 par­king me­sta ka otvo­re­nom tr­žnom cen­tru – is­ta­kao je Go­ran Ve­sić.

No­va sta­ni­ca ko­ja bi tre­ba­lo da u pot­pu­no­sti pre­u­zme funk­ci­ju od po­sto­je­će od le­ta 2019. bi­će ure­đe­na na­lik li­sa­bon­skoj i ima­će 13.000 kva­dra­ta. Na njoj će bi­ti sme­šte­ni me­đu­grad­ski, me­đu­me­sni, me­đu­na­rod­ni i tu­ri­stič­ki auto­bu­si. U okvi­ru mo­der­nog auto­bu­skog kom­plek­sa tre­ba­lo bi da bu­de 135 pe­ro­na i oko 55 par­kin­ga za du­že za­dr­ža­va­nje auto­bu­sa, ali i pod­zem­na jav­na ga­ra­ža sa 200 par­king me­sta sa pri­stu­pi­ma iz An­ti­fa­ši­stič­ke bor­be i Ju­ri­ja Ga­ga­ri­na. 

Komentari5
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Чеда
И сад ми, као, не знамо да је градска власт довела ове машине да раде пар дана пред изборе и да ће их склонити чим избори прођу. И ми, као, треба да верујемо да ће они, као, да стварно направи аутобуску станицу у неком нормалном року? Па могли сте бар да нас подсетите да је предизборна кампања у пуном јеку и да ово позориште служи да заведе лаковерне.
Miloss
Prokop je zapravo promasaj veka. Polozaj te stanice je bio odredjen dok uopste nije postojao Novi Beograd, a nije postojao ni aerodrom i potreba da se pruga sprovede pored aerodroma. Zeleznicka stanica Novi Beograd je prirodno mesto za glavnu zeleznicku stanicu grada prema njegovim sadasnjim gabaritima i saobracajnoj infrastrukturi. Steta je sto je 1 cent ulozen u Prokop a kamoli vise. Sto se tice autobuske stanice, znatno bi prakticnije i umesnije bilo izgraditi nekoliko satelistkih terminala, i jedan glavni terminal za medjunarodni saobracaj u centru.
Vlada
Prokop je bio idealna lokacija,ispod voz a na ploci autobuska stanica. Da li je bilo ko od gradske vlasti posetio neku Evropsku prestonicu? Kako grade, idi mi dodji mi ,cisto sumnjam.Zasto se bave poslom za koji nisu osposobljeni..Novi Beograd,pa nije to vise livada ,ne gusite Novi Beograd!
миле
није могло! како ћемо чекати још толико да скарабуџе посао, сваки сат је битан (поготово пред изборе).
Marko
Pa, nije moglo jos par dana sacekati, nego muce sirote ljude po snegu i mrazu.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.