ponedeljak, 14.06.2021. ✝ Vеrski kalеndar € Kursna lista

Priprema za eru posle Angele Merkel

Minuli kongres CDU pokazao kako se ova stranka uveliko priprema za odlazak nekad neprikosnovene kancelarke
Не­зва­нич­но про­гла­ше­ње на­след­ни­це: Ане­грет Крамп Ка­ран­ба­у­ер и Ан­ге­ла Мер­кел (Фото Бета/АП)

Od na­šeg do­pi­sni­ka
Frank­furt, Haj­del­berg – „Že­le­la bih da u pra­vom tre­nut­ku iza­đem iz po­li­ti­ke. Ta­da ne že­lim da bu­dem po­lu­mr­tva olu­pi­na”, re­kla je An­ge­la Mer­kel 1998. go­di­ne ka­da je još kao če­tr­de­set­če­tvo­ro­go­di­šnja mi­ni­star­ka za za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne i nu­kle­ar­nu bez­bed­nost u vla­di kan­ce­la­ra Hel­mu­ta Ko­la bi­la na pra­gu da po­sta­ne ge­ne­ral­na se­kre­tar­ka Hri­šćan­sko-de­mo­krat­ske uni­je (CDU). Dva­de­set go­di­na ka­sni­je i na­kon 18 go­di­na na če­lu CDU i sko­ro 13 na me­stu kan­ce­lar­ke, nje­ni kri­ti­ča­ri sma­tra­ju da je ne­ka­da­šnjoj „Ko­lo­voj de­voj­či­ci” odav­no pro­šao taj „pra­vi tre­nu­tak”. Ona, me­đu­tim, uve­ra­va da je spo­sob­na da još ne­pu­ne če­ti­ri go­di­ne vo­di Ne­mač­ku i CDU, dok isto­vre­me­no pri­pre­ma te­ren za svo­je­vr­snu post­me­r­ke­lov­sku eru.

Osim od­lu­ke da se po­dr­ži ko­a­li­ci­o­ni spo­ra­zum sa CSU i SPD, mi­nu­li kon­gres CDU osta­će upam­ćen po to­me što je na nje­mu bi­lo sa­svim oči­gled­no da se kon­zer­va­tiv­ci spre­ma­ju za vre­me po­sle vla­sti Mer­ke­lo­ve. Šta­vi­še, bi­lo je sa­svim oči­gled­no da se i ona sa­ma na to pri­pre­ma, i to znat­no vi­še ne­go nje­ni pret­hod­ni­ci ko­ji su naj­du­že vla­da­li, po­put Ko­la ili Kon­ra­da Ade­na­u­e­ra.

To se mo­glo vi­de­ti, ne sa­mo u iz­bo­ru no­vog ge­ne­ral­nog se­kre­ta­ra CDU već i nje­nom iz­bo­ru bu­du­ćih mi­ni­sta­ra u nje­noj če­tvr­toj vla­di, uko­li­ko uop­šte bu­de for­mi­ra­na jer za­vi­si od to­ga da li će osvo­ji­ti ve­ći­nu na unu­tar­stra­nač­kom re­fe­ren­du­mu SPD-a, ko­ji tra­je do 2. mar­ta.

Da Mer­ke­lo­va za svo­ju na­sled­ni­cu spre­ma pre­mi­jer­ku ma­le ne­mač­ke po­kra­ji­ne Sar Ane­gret Kramp Ka­ran­ba­u­er (55) bi­lo je ja­sno ka­da je ob­ja­vlje­no da je ona baš njen iz­bor za ge­ne­ral­nog se­kre­ta­ra. Uoči kon­gre­sa, Mer­ke­lo­va je na kon­fe­ren­ci­ji za me­di­je lič­no pred­sta­vi­la jav­no­sti Kramp Ka­ren­ba­u­e­ro­vu, re­kav­ši da je „ve­li­ki po­što­va­lac nje­nog ra­da” i pom­pe­zno je na­ja­vlju­ju­ći kao pr­vu že­nu ko­ja će bi­ti na toj funk­ci­ji. I ta­man što je pre­mi­jer­ka Sa­ra za­u­sti­la, Mer­ke­lo­va je do­da­la „iz­u­zev me­ne”, pri­se­tiv­ši se da je za­pra­vo ona bi­la pr­va že­na na toj funk­ci­ji i to dve go­di­ne pre ne­go što će pre­u­ze­ti li­der­sku po­zi­ci­ju u stran­ci. To je iza­zvao gro­mo­gla­san smeh obe go­vor­ni­ce, po­ka­zu­ju­ći čak i nji­ho­vu pri­snost, ko­ja se ret­ko vi­đa u po­li­tič­kom na­stu­pu kan­ce­lar­ke.

Ova po­li­ti­čar­ka ko­ja je pro­šlog mar­ta do­ve­la CDU do ube­dlji­ve po­be­de na po­kra­jin­skim iz­bo­ri­ma u Sa­ru u me­di­ji­ma je če­sto opi­si­va­na kao „ma­la An­ge­la”, ko­ja ima iz­u­ze­tan po­li­tič­ki ta­le­nat, sa­mo­po­u­zda­nje i am­bi­ci­ju. Ono zbog če­ga je oči­gled­no dra­ga Mer­ke­lo­voj je­ste to da, po­put Mer­ke­lo­ve, ni­je sklo­na dra­ma­tič­nim sce­na­ma već vla­da mir­no i opu­šte­no, pri če­mu po­dr­ža­va to što se CDU za Mer­ke­li­na vak­ta sa ide­o­lo­ške de­sni­ce po­me­ri­la po­pri­lič­no ka cen­tru i ti­me po­sta­la po­god­ni­ji po­li­tič­ki iz­bor i za že­ne i mla­de.

Da Mer­ke­lo­va ni­je iza­bra­la Kramp Ka­ren­ba­u­e­ro­vu sa­mo zbog lič­nih afi­ni­te­ta i sklo­no­sti li­be­ral­ni­joj po­li­ti­ci, sve­do­či i to da je nje­na mo­gu­ća na­sled­ni­ca ka­tol­ki­nja, ko­ja ima tro­je de­ce i kon­zer­va­tiv­ni­ji stav na te­mu mi­gra­ci­ja i gej bra­ko­va, što je či­ni pri­vlač­ni­jom kon­zer­va­tiv­ni­jem kri­lu CDU. Da je taj miks li­be­ra­li­zma i kon­zer­va­ti­vi­zma za­pra­vo bio pun po­go­dak vi­de­lo se na kon­gre­su ka­da je naj­du­ži apla­uz do­bi­la upra­vo od­la­ze­ća pre­mi­jer­ka Sa­ra, pri če­mu je za njen iz­bor za ge­ne­ral­nu se­kre­tar­ku gla­sa­lo sko­ro 99 od­sto de­le­ga­ta.

U go­vo­ru ona se osvr­nu­la na uspeh ne­mač­ke ho­ke­ja­ške re­pre­zen­ta­ci­je na Zim­skim olim­pij­skim igra­ma ka­ko bi opi­sa­la šta oče­ku­je od CDU.

„To ni­je bi­la gru­pa in­di­vi­du­al­nih zve­zda, već je zve­zda bio ceo tim, i to je ono što je va­žno. I CDU je zve­zda. I ni­je pi­ta­nje ko unu­tar CDU si­ja, već da li par­ti­ja si­ja”, re­kla je ona, pri če­mu je ko­ji dan ra­ni­je iz­ja­vi­la da će joj na pr­vom me­stu bi­ti do­bro­bit stran­ke, pa „ma­kar mo­ra­la da se su­ko­bi i sa kan­ce­lar­kom”. „Mi že­li­mo da da­mo od­go­vo­re (na stra­ho­ve od glo­ba­li­zo­va­ne, di­gi­ta­li­zo­va­ne bu­duć­no­sti), ne sa­mo kao vla­da i po­sla­nič­ke gru­pa već kao par­ti­ja.”

I Mer­ke­lin iz­bor mo­gu­ćih mi­ni­sta­ra uka­zu­je da bli­zu se­be že­li, ka­ko svo­je naj­lo­jal­ni­je lju­de, ta­ko i one ko­ji su je otvo­re­no kri­ti­ko­va­li. Ta­ko su se tu na­šli nje­ni bli­ski sa­rad­ni­ci, po­put Pe­te­ra Alt­ma­je­ra i Ur­su­le fon der La­jen, ali i oštri kon­zer­va­tiv­ni kri­ti­čar Jens Špan i ne­što bla­ža kri­ti­čar­ka Ju­li­ja Klek­ner. Iz­bor ovog tri­de­set­sed­mo­go­di­šnjeg Špa­na da bu­de mi­ni­star zdra­vlja i če­tr­de­set­pe­to­go­di­šnje Klek­ne­ro­ve za mi­ni­star­ku po­ljo­pri­vre­de pred­sta­vlja­lo je pra­vo iz­ne­na­đe­nje za me­di­je, ali ne i one ko­ji po­zna­ju kan­ce­lar­kin po­li­tič­ki stil.

Iako ga vi­di kao ne­kog ko bi do­la­skom na če­lo CDU po­ni­štio nje­nu svo­je­vr­snu po­li­tič­ku za­o­stav­šti­nu – mo­der­ni­za­ci­ju CDU ta­ko da za nju mo­gu da gla­sa­ju sve vi­še i mla­di, že­ne i ži­te­lji ur­ba­nih sre­di­na – Mer­ke­lo­va Špa­na uvo­di u vla­du ka­ko on ne bio mo­gao da vo­di puč unu­tar stran­ke, pred­sta­vlja­ju­ći se­be kao žr­tve­no jag­nje jer za­stu­pa kon­zer­va­tiv­ni­je sta­vo­ve. Sli­čan slu­čaj je i sa Klek­ne­ro­vom, ko­ja je 2016. pred po­kra­jin­ske iz­bo­re u po­kra­ji­ni Rajn­land Falc uza­lud­no po­ku­ša­la da kri­ti­kom Mer­ke­li­ne iz­be­glič­ku po­li­ti­ku osvo­ji vi­še gla­so­va i po­sta­ne pre­mi­jer­ka ove po­kra­ji­ne.

Mer­ke­lo­va im te kri­ti­ke si­gur­no ni­je za­bo­ra­vi­la, ali sa­da že­li da ih po­pri­lič­no za­po­sli ka­ko bi bi­li do­volj­no za­u­ze­ti i odvo­je­ni od stra­nač­ke po­li­ti­ke. Osim to­ga, ovim ona ša­lje sig­nal da ipak i da­lje ona od­lu­ču­je. Bar još ne­ko vre­me. A da li će u tre­nut­ku iz­la­ska iz po­li­ti­ke bi­ti „po­lu­mr­tva olu­pi­na”, te­ško da će pri­zna­ti.

Komеntari0
e19fd
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Ovaj veb sajt koristi kolačiće

Sajt politika.rs koristi kolačiće u cilju unapređenja usluga koje pruža. Prikupljamo isključivo osnovne podatke koji su neophodni za prilagođavanje sadržaja i oglasa, nadzor rada sajta i aplikacije. Podaci o navikama i potrebama korisnika strogo su zaštićeni. Daljim korišćenjem sajta politika.rs podrazumeva se da ste saglasni sa upotrebom kolačića.

Prijavitе sе na našu mailing listu

* Obavеzna polja