Sreda, 28.07.2021. ✝ Verski kalendar € Kursna lista

„Po­litikina” nagra­da „Mi­lutin Čo­lić” Ko­sti Ri­sti­ću

„Banditi u potra­zi za mamom” osvojio i Pri žirija, a dečak Kristi­jan Ga­rip nagra­du za najbolju debitantsku ulo­gu. – Be­o­gradski pobed­nik i još tri nagra­de filmu „Eder­lezi rajzing”
Дубравка Лакић, Коста Ристић, Горан Паскаљевић и Бојан Вулетић (Фото Жељко Синобад)

46. FEST

Mla­di sce­na­ri­sta i re­di­telj Ko­sta Ri­stić, autor de­bi­tant­skog du­go­me­tra­žnog igra­nog fil­ma „Ban­di­ti u po­tra­zi za ma­mom“, jed­no­gla­snom od­lu­kom ži­ri­ja u či­jem su ra­du uče­stvo­va­li re­di­te­lji Go­ran Pa­ska­lje­vić i Bo­jan Vu­le­tić, i film­ski kri­ti­čar – pot­pi­sni­ca ovih re­do­va, osvo­jio je „Po­li­ti­ki­nu“ na­gra­du „Mi­lu­tin Čo­lić“ za naj­bo­lji srp­ski film na 46. Fe­stu.

Nje­gov fi­ni ma­li film do­ku­men­tar­no-igra­ne struk­tu­re, ne­gde na tra­gu fil­mo­va Že­li­mi­ra Žil­ni­ka, na spon­tan a ube­dljiv na­čin pri­ča pri­ču sa di­rekt­nom ve­zom sa na­šom stvar­no­šću. Pri­ču či­ji su ju­na­ci na­pu­šte­na i od­ba­če­na rom­ska de­ca sa be­o­grad­skih uli­ca, od či­jeg pri­su­stva če­sto okre­će­mo gla­vu. U obra­zlo­že­nju „Po­li­ti­ki­nog“ ži­ri­ja o Ri­sti­će­vom fil­mu se ka­že: „U vre­me­ni­ma ka­da žu­di­mo za slo­bo­dom go­vo­ra, mi­šlje­nja, iz­bo­ra, pra­šta­nja, is­ka­zi­va­nja emo­ci­ja; za slo­bo­dom dru­že­nja, lju­blje­nja, žr­tvo­va­nja, sme­ja­nja; za slo­bo­dom bor­be za lju­bav ko­ju svi že­li­mo i ko­ja svi­ma tre­ba, po­ja­vio se film ko­ji ple­ni slo­bo­dom.“

Ži­ri na­šeg li­sta po­seb­no je is­ta­kao i sle­de­će:

„Ri­sti­ćev film bez kal­ku­li­sa­nja, i slo­bod­no i hra­bro, spa­ja do­ku­me­ta­ri­zam i igra­nu struk­tu­ru, ’na­rod­nja­ke’ i bluz i rok, vo­zo­ve i pod­zem­ne pro­la­ze, bo­gat­stvo i si­ro­ma­štvo, ko­me­di­ju i se­tu, si­rij­ske iz­be­gli­ce i tran­sve­sti­te, de­lin­kven­te i pri­pad­ni­ke MUP-a, de­cu sa mar­gi­na i nas ko­ji ih ne pri­me­ću­je­mo. Spa­ja i re­di­te­lja i nje­go­vu kre­a­tiv­nu eki­pu sa­sta­vlje­nu od hra­brih že­na, umet­ni­ca, ko­je vo­le film i ko­ji­ma ni­je va­žno da li je do­ku­men­ta­ran ili igra­ni. Jer, su­šti­na fil­ma je­ste u emo­ci­ja­ma. A ovaj film, ko­ji sa fi­nom spon­ta­no­šću do­ča­ra­va i ose­ćaj ne­pri­pad­ni­šta­va okru­že­nju i od­ba­če­nost od naj­vo­lje­ni­jeg bi­ća – maj­ke, upra­vo tu i ta­kvu su­šti­nu ima.”

Da Ri­sti­će­vi „Ban­di­ti...“ ni­su osta­vi­li rav­no­du­šnim ni Fe­stov ži­ri na či­jem je če­lu bio re­di­telj Lor­dan Za­fra­no­vić po­sve­do­či­lo se si­noć na ce­re­mo­ni­ji do­de­le na­gra­da u Sa­va cen­tru ka­da je obe­lo­da­nje­no da je ovaj film osvo­jio Pri ži­ri­ja jer je de­lo „ko­je ima do­ku­men­tar­nu for­mu, ne­pre­ten­ci­o­zan kon­cept, od­li­čan rad sa na­tur­šči­ci­ma i ko­ji iza­zi­va is­kre­ne emo­ci­je“. Za­fra­no­vi­ćev ži­ri umeo je da pro­ce­ni da su de­ca-na­tur­šči­ci u Ri­sti­će­vom fil­mu pra­vi glu­mač­ki bi­se­ri, te je ta­ko glav­nom glum­cu, de­ča­ku Kri­sti­ja­nu Ga­ri­pu uru­če­na na­gra­da za naj­bo­lju de­bi­tant­sku ulo­gu, sa obra­zlo­že­njem da „na jed­no­sta­van i sup­ti­lan na­čin no­si film svo­jim ume­ćem, šar­mom i ha­ri­zmom“.

Ap­so­lut­ni po­bed­nik 46. Fe­sta u se­lek­ci­ji Srp­ski film sa čak če­ti­ri osvo­je­ne na­gra­de pre­ma od­lu­ci Za­fra­no­vi­će­vog ži­ri­ja je­ste film „Eder­le­zi raj­zing“ La­za­ra Bo­dro­že. Nje­mu je pri­pao Be­o­grad­ski po­bed­nik za naj­bo­lji film jer je to „žan­rov­ski ino­va­ti­van i hra­bar is­ko­rak u srp­skom fil­mu, pre­ci­zan u re­a­li­za­ci­ji, pro­fe­si­o­nal­no vo­đen od po­čet­ka do kra­ja“.

Uz glav­nu Fe­sto­vu na­gra­du La­zar Bo­dro­ža je osvo­jio i na­gra­du za naj­bo­lju re­ži­ju jer je „po­ka­zao spo­sob­nost da kon­se­kvent­no spro­ve­de kon­cept fu­tu­ri­stič­kog fil­ma a pri to­me, uz vi­zu­el­ni spek­takl, gle­da­o­ca do­ve­de do stvar­ne mi­ste­ri­je od­no­sa že­ne i mu­škar­ca“. A li­ko­ve že­ne i mu­škar­ca u Bo­dro­ži­nom fil­mu tu­ma­če Stoya – ame­rič­ka zve­zda fil­mo­va za od­ra­sle srp­skog po­re­kla i Se­ba­sti­jan Ka­va­ca po­zna­ti slo­ve­nač­ki glu­mac, ko­ji su i do­bit­ni­ci na­gra­de za naj­bo­lju žen­sku i naj­bo­lju mu­šku ro­lu. U obra­zlo­že­nju na­gra­de Stoyi se ka­že: „ona je na sa­vr­še­no kon­tro­li­san na­čin, mi­ni­mal­nim sred­stvi­ma us­pe­la da do­ča­ra lik Ni­ma­ni, pra­te­ći tač­no vi­zi­ju auto­ra i nad­gra­div­ši lik svo­jom pre­ci­znom glu­mač­kom eks­pre­si­jom, lič­no­šću i ha­ri­zmom“, dok je Ka­va­ca „mi­ni­mal­nim ali sna­žnim glu­mač­kim sred­stvi­ma ote­lo­tvo­rio ulo­gu ar­he­tip­skog mu­škar­ca Mi­lu­ti­na, stvo­riv­ši lik mi­stič­nog an­ti­he­ro­ja“.

Glav­ni fe­sti­val­ski ži­ri u se­lek­ci­ji Srp­ski film za­pa­zio je i no­vi, cr­no-be­li dis­to­pij­ski, film De­ja­na Ze­če­vi­ća „Iz­gred­ni­ci“. Na­gra­da za naj­bo­lji sce­na­rio pri­pa­la auto­ru Đor­đu Mi­lo­sa­vlje­vi­ću za pri­ču u „Iz­gred­ni­ci­ma“, jer na „in­tri­gan­tan na­čin ana­li­zi­ra ka­ko ha­os uti­če na na­še ži­vo­te, a u ši­rem kon­tek­stu, otva­ra re­le­vant­na pi­ta­nja mla­de ge­ne­ra­ci­je i nji­ho­ve per­spek­ti­ve“, a spe­ci­jal­na na­gra­da ži­ri­ja uru­če­na je i Mi­la­di­nu Čo­la­ko­vi­ću, di­rek­to­ru fo­to­gra­fi­je u ovom fil­mu, jer je „svo­jom fo­to­gra­fi­jom uskog for­ma­ta stvo­rio kla­u­stro­fo­bič­nu dis­to­pi­ju i is­ta­kao ar­hi­tek­tu­ru kao je­dan od glav­nih li­ko­va u ovom ostva­re­nju“.

Na­gra­de za naj­bo­lje fil­mo­ve u me­đu­na­rod­noj se­lek­ci­ji Glav­ni pro­gram bi­će po­zna­te ve­če­ras, ka­da će ži­ri na či­jem je če­lu bio ma­ke­don­sko-ame­rič­ki re­di­telj Mil­čo Man­čev­ski obe­lo­da­ni­ti svo­je od­lu­ke na ce­re­mo­ni­ji u dvo­ra­ni Sa­va cen­tra. 

Komentari0
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.