Sreda, 18.05.2022. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
GODIŠNjICA EPIDEMIJE VELIKIH BOGINjA

Misterija zvana variola vera

Danas zvanično nema ove bolesti, ali se virus čuva u dve laboratorije na svetu, u SAD i Rusiji, i predstavlja najmoćnije biološko oružje
Због ве­ли­ког стра­ха, љу­ди су се пла­ши­ли јед­ни дру­гих, а ка­ран­ти­ни где су ле­жа­ли обо­ле­ли за­о­би­ла­же­ни су у ши­ро­ком кру­гу (Фотодокументација „Политике”)

Na dan 14. marta 1972. go­di­ne u Pri­zre­nu se po­sta­vi­la sum­nja, a na­red­nog da­na je u la­bo­ra­to­ri­ji In­sti­tu­ta „Tor­lak” izo­lo­van opa­san vi­rus ve­li­kih bo­gi­nja, ko­ji je od­neo 35 ži­vo­ta i od ko­jeg je obo­le­lo 175 lju­di u biv­šoj Ju­go­sla­vi­ji. Reč je o po­sled­njoj epi­de­mi­ji va­ri­o­le ve­re u Evro­pi, ka­da je Be­o­grad bio ugro­žen grad, a na uli­ca­ma su vla­da­li strah, pa­ni­ka i re­do­vi za vak­ci­na­ci­ju.

Iako ne­ki sum­nja­ju u zva­nič­nu ver­zi­ju ka­ko je vi­rus sti­gao u na­šu ze­mlju, pret­po­sta­vlja se da je za­ra­za po­če­la ka­da je tri­de­set­pe­to­go­di­šnji Im­bra­him Ho­ti iz jed­nog se­la kod Ora­hov­ca na Ko­so­vu do­neo vi­rus iz Ju­žnog Ira­ka. Sma­tra se da je za­ra­zio sed­mo­ro ro­đa­ka i još če­tvo­ro lju­di na pi­ja­ci, a pret­po­sta­vlja se da je po­čeo da se ši­ri br­zi­nom mu­nje ka­da ga je do­bio La­tif Mum­džić (29), uči­telj iz jed­nog se­la kod Tu­ti­na, ko­ji se za­ra­zio ta­ko što je s Ho­ti­jem bio u istom auto­bu­su. On je za­tim vi­rus pre­neo na 38 lju­di, a ka­da je do­bio pr­ve simp­to­me za­ra­ze, ve­ro­va­lo se da je imao aler­gij­sku re­ak­ci­ju na lek. Po­sle nje­go­ve smr­ti, simp­to­me va­ri­o­le je do­bio nje­gov brat kod ko­ga je utvr­đe­na pra­va di­jag­no­za. I ha­os je kre­nuo…

Sa­da, 46 go­di­ne ka­sni­je, epi­de­mi­o­log pro­fe­sor dr Zo­ran Ra­do­va­no­vić je od­lu­čio da na­pi­še knji­gu, osla­nja­ju­ći se na do­ga­đaj ko­ji je ostao u ko­lek­tiv­nom se­ća­nju Ju­go­slo­ve­na, bi­lo da su nje­go­vi sa­vre­me­ni­ci ili da su ga do­ži­ve­li kroz kult­ni film Go­ra­na Mar­ko­vi­ća.

Ka­da se, 22. mar­ta 1972, zva­nič­no sa­zna­lo za epi­de­mi­ju ve­li­kih bo­gi­nja u Be­o­gra­du, on je je­di­ni od epi­de­mi­o­lo­ga bio za­šti­ćen od ove za­ra­ze. 

Efe­kat vak­ci­na­ci­je zva­nič­no je tra­jao tri go­di­ne, a on je dve go­di­ne i osam me­se­ci pre epi­de­mi­je vak­ci­ni­san ra­di od­la­ska u In­di­ju. 

– Me­đu pr­vi­ma sam i re­vak­ci­ni­san i do­dat­no za­šti­ćen in­jek­ci­jom go­to­vih an­ti­te­la, ta­ko­zva­nim hi­pe­ri­mu­nim ga­ma­glo­bu­li­nom. Ka­da se na kra­ju pr­vog da­na su­zbi­ja­nja epi­de­mi­je po­sta­vi­lo pi­ta­nje de­žur­stva to­kom no­ći, pri­hva­tio sam da osta­nem u Grad­skom se­kre­ta­ri­ja­tu za zdrav­stvo i so­ci­jal­nu po­li­ti­ku, pre­tvo­re­nom u Grad­ski štab za bor­bu pro­tiv ka­ran­tin­skih bo­le­sti i pu­tem ra­dio-sta­ni­ce ko­or­di­ni­ram ak­tiv­no­sti, uz po­vre­me­ne iz­la­ske na te­ren. Uju­tru sam dr­žao sve kon­ce u ru­ka­ma o do­ga­đa­ji­ma pro­te­kle no­ći, znao ime­na no­vo­o­bo­le­lih oso­ba, nji­ho­vo kre­ta­nje i kon­tak­te ko­je su ostva­ri­li do tre­nut­ka izo­la­ci­je. Na­red­nih ne­ko­li­ko sed­mi­ca ni­je bi­lo od­mo­ra – pri­se­ća se dr Ra­do­va­no­vić, ko­ji je ovo is­ku­stvo pre­neo na pa­pir u knji­zi „Va­ri­o­la ve­ra – vi­rus, epi­de­mi­ja, lju­di”.

Sma­tra se, ka­ko je to jed­nom opi­sa­no, da je ova epi­de­mi­ja pred­sta­vlja­la ujed­no ve­li­ki uspeh i ve­li­ku mr­lju sistema. Uspeh jer je is­kon­tro­li­sa­na si­tu­a­ci­ja ko­ja je mo­gla da se pre­tvo­ri u ka­ta­stro­fu, a mr­lja jer ni­su na vre­me po­kre­nu­te me­re o pro­gla­še­nju epi­de­mi­je. Em­bar­go na da­va­nje in­for­ma­ci­ja o epi­de­mi­o­lo­škoj si­tu­a­ci­ji je pre­stao 25. mar­ta, ka­da su gra­đa­ni sa­zna­li šta se za­pra­vo de­ša­va. Kre­nu­la je ma­sov­na vak­ci­na­ci­ja, ka­da je 18 mi­li­o­na lju­di vak­ci­ni­sa­no pro­tiv ve­li­kih bo­gi­nja i isto re­vak­ci­ni­sa­no. Zbog ve­li­kog stra­ha, lju­di su se pla­ši­li jed­ni dru­gih, a ka­ran­ti­ni gde su le­ža­li obo­le­li za­o­bi­la­že­ni su u ši­ro­kom kru­gu. Epi­de­mi­ja je zva­nič­no pro­šla 30. apri­la iste go­di­ne.

Da­nas zva­nič­no ne­ma ove bo­le­sti, ali se so­je­vi vi­ru­sa ču­va­ju u dve la­bo­ra­to­ri­je na sve­tu, u SAD i Ru­si­ji, i pred­sta­vlja­ju naj­moć­ni­je bi­o­lo­ško oruž­je na pla­ne­ti. Po­sta­vlja se pi­ta­nje da li bi svet bio bez­bed­no me­sto za ži­vot uko­li­ko bi se uni­šti­le za­li­he vi­ru­sa i da li po­sto­ji re­al­na opa­snost da ga te­ro­ri­sti is­ko­ri­ste za svo­je ciljeve. Zva­nič­ni­ci još o ovoj ve­o­ma va­žnoj te­mi ni­su za­u­ze­li je­din­stven stav…

Ukaz kne­za Mi­lo­ša

Iako se sa­da če­sto go­vo­ri ka­ko lju­di od­bi­ja­ju vak­ci­na­ci­ju zbog de­lo­va­nja an­ti­vak­ci­o­nal­nog po­kre­ta, tre­ba zna­ti da je i on­da, ka­da su ha­ra­le ve­li­ke bo­gi­nje, bi­lo pro­tiv­ni­ka da­va­nja ce­pi­va. U En­gle­skoj je vak­ci­na po­sta­la oba­ve­zna 1853. go­di­ne, a od­mah je stvo­re­na i an­ti­vak­ci­nal­na li­ga. Tih go­di­na su se u Sr­bi­ji lju­di oda­zi­va­li ka­le­mlje­nju kad su uvi­de­li da ih to šti­ti od bo­gi­nja, ali je to tra­ja­lo dok je bi­lo za­ra­ze pa je ob­u­hvat vak­ci­na­ci­jom opao. Kao i da­nas, ka­da bor­ba pro­tiv ma­lih bo­gi­nja ob­u­hva­ta pro­pis da ne sme­ju da se upi­su­ju u vr­tić ne­vak­ci­ni­sa­na de­ca, ta­ko je 1842. knez Mi­loš uveo pra­vi­lo da bez pre­le­ža­nih ve­li­kih bo­gi­nja ili po­tvr­de o vak­ci­na­ci­ji ni­je mo­gu­će upi­sa­ti ško­lu, do­bi­ti sti­pen­di­ju, za­po­sli­ti se, ože­ni­ti se ili uda­ti…

Go­ran Mar­ko­vić: Naj­te­ži film ko­ji sam sni­mio

Re­ži­ser Go­ran Mar­ko­vić je 10 go­di­na po­sle epi­de­mi­je sni­mio film „Va­ri­o­la ve­ra”, ko­ji je ušao u jed­noj an­ke­ti me­đu 100 naj­bo­ljih ho­ror fil­mo­va na sve­tu. Da bi do­šao do in­for­ma­ci­ja bit­nih za sni­ma­nje fil­ma, taj­no je dik­ta­fo­nom sni­mao le­ka­re ko­ji su na­po­kon pri­sta­li da go­vo­re o ono­me šta se za­pra­vo de­ša­va­lo u bol­ni­ci. On sma­tra da je isti­na u to do­ba bi­la pri­kri­va­na i da mu je ova pri­ča po­slu­ži­la da po­sum­nja u is­prav­nost dru­štva u ko­me smo ži­ve­li. 

– Ovo je naj­te­ži film ko­ji sam sni­mio. Pla­ni­ra­li smo sni­ma­nje u jed­noj bol­ni­ci, pa su nam to ot­ka­za­li i mo­ra­li smo da pro­na­đe­mo dru­gu kli­ni­ku. Ne­dav­no sam bio na jed­noj ope­ra­ci­ji i ka­da sam le­gao u ope­ra­ci­o­nu sa­lu shva­tio sam da je tu upra­vo sni­ma­na sce­na iz mog fil­ma. Dan pred sni­ma­nje, čo­vek ko­ji je tre­ba­lo da glu­mi uprav­ni­ka bol­ni­ce je od­u­stao, pa sam za­mo­lio mog oca Ra­de­ta Mar­ko­vi­ća da od­i­gra tu ulo­gu. Film sam no­sio na pre­da­va­nja u Nju­jor­ku, a Ame­ri­kan­ci su u nje­mu vi­de­li sa­mo pri­ču o epi­de­mi­ji. Ob­ja­šnja­vao sam da je to pri­ča o bo­le­snom dru­štvu – is­ta­kao je Mar­ko­vić.

Komentari12
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zarko Vujovic
Virus je kako kazu donet iz Iraka,jel tako? A sta se u isto vreme dogadjalo u Iraku? Da li je virus i tamo registrovan i kako tamo nije izbila epidemija jos vecih razmera? Pitam jer se slicno dogadja i danas sa Koronom. Mada Korona nije toliko agresivna i nasilna kao Variola Vera.
slaviša šmigič
VARIOLA VERA JE POTTAKNUTA ISTO KAO I JOS NEKE DANASNJE BOLESTI A LEK ZA OVU BOLEST SU IMALI JOS POODDAVNO PA NIJE NI CUDA DA DRZE TO U AMERICI I RUSIJI
Natalija Jovanovic
Male boginje su , za razliku od velikih , bile uvek prisutne, ali nije bilo epidemije. Nije trebalo da donosi izdaleka, ali bilo je zanemarljivo.
Jovan Petrovic
Pamtim to vreme jer sam bio punoletan i onda primio vakcinu i sve su vec drugi opisali jer nije bilo ni panike ni neorganizovanosti Branko Pesic i Milan Vukos na slici eh kakvi su to ljudi bili Nego sam hteo da pitam da nije ovaj virus malih boginja donet otuda posto je doslo ili proslo mnogo izbeglica a sam bog zna dali su kada vakcinisani Nema karantina nema provera nema nista ali bolesti ima mnogo Daj boze da gresim
prikladno
Prikladno obelezavanje godisnjice epidemijom malih boginja

PRIKAŽI JOŠ

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.