Sreda, 19.01.2022. ✝ Verski kalendar € Kursna lista

Me­šta­ni Stare pla­nine uje­dinjeno pro­tiv mini-elektra­na

Do­no­se ko­rist po­je­din­ci­ma i in­te­re­snim gru­pa­ma, a po ži­vot­nu sre­di­nu pred­sta­vlja­ju opa­snost s ne­sa­gle­di­vim po­sle­di­ca­ma, smatraju i struč­nja­ci
Фото М. Милошев

Grad­nja mi­ni-hi­dro­e­lek­tra­ne (MHE) „Pa­kle­šti­ca” na re­ci Vi­so­či­ci u Par­ku pri­ro­de „Sta­ra pla­ni­na”, na te­ri­to­ri­ji op­šti­ne Pi­rot, uz­bur­ka­la je jav­nost. Me­šta­ni 15 me­snih za­jed­ni­ca Sta­re pla­ni­ne uje­di­ni­li su se u ci­lju za­šti­te svo­jih re­ka.

Pro­stor­nim pla­nom op­šti­ne Pi­rot iz 2011. go­di­ne pred­vi­đe­na je iz­grad­nja čak 58 MHE – no­vih elek­tro­pri­vred­nih obje­ka­ta, od ko­jih su ne­ki pred­vi­đe­ni na lo­ka­ci­ja­ma u re­ži­mu dru­gog ste­pe­na za­šti­te, sa obra­zlo­že­njem da su „naj­ve­ći broj pred­lo­že­nih elek­tra­na pro­toč­ne i ra­de na se­zon­skim ve­li­kim vo­da­ma pri ota­pa­nju sne­ga i u ki­šnom pe­ri­o­du”. Ta­ko­đe se ka­že da se iz­grad­njom ovih elek­tra­na ne bi re­me­ti­li to­ko­vi re­ka i vo­do­to­ko­va, a i da bi MHE obez­be­di­le elek­trič­nu ener­gi­ju za bu­du­će tu­ri­stič­ke objek­te na Sta­roj pla­ni­ni, ko­ja se u na­red­nom pe­ri­o­du opre­de­lju­je za zna­ča­jan raz­voj tu­ri­zma u Sr­bi­ji. 

Na­ve­de­ne tvrd­nje ko­ji­ma se po­dr­ža­va iz­grad­nja MHE, po re­či­ma struč­nja­ka, „ne dr­že vo­du”, jer bi po­stu­pa­nje po ovom pla­nu do­ve­lo do ne­po­vrat­nih po­sle­di­ca po ži­vot­nu sre­di­nu, bez ika­kvih ko­ri­sti za lo­kal­no sta­nov­ni­štvo, sto­ji u pi­smu de­ka­na Šu­mar­skog fa­kul­te­ta u Be­o­gra­du prof. dr Rat­ka Ri­sti­ća, ko­je je upu­tio gra­do­na­čel­ni­ku Pi­ro­ta mr Vla­da­nu Va­si­ću, Skup­šti­ni gra­da Pi­ro­ta i pred­stav­ni­ci­ma me­snih za­jed­ni­ca Sta­re pla­ni­ne.

Ne­po­sre­dan po­vod za pro­fe­so­ro­vo obra­ća­nje bi­la je sed­ni­ca re­pu­blič­ke re­vi­zi­o­ne ko­mi­si­je o pri­hva­ta­nju pro­jek­ta Iz­grad­nja MHE „Pa­kle­šti­ca” na re­ci Vi­so­či­ci, u okvi­ru za­šti­će­nog pri­rod­nog do­bra Park pri­ro­de „Sta­ra pla­ni­na”. Kao član Ko­mi­si­je za pro­jek­te od zna­ča­ja za re­pu­bli­ku, pri Mi­ni­star­stvu za gra­đe­vi­nar­stvo, sa­o­bra­ćaj i in­fra­struk­tu­ru, Ri­stić je imao pri­li­ku da se upo­zna sa teh­nič­kim i pra­te­ćim do­ku­men­ti­ma, i zbog to­ga je is­ta­kao da je pro­je­kat ne­pri­hva­tljiv i pod­neo pri­med­be sa obra­zlo­že­njem. Isti do­ku­ment, ka­ko is­ti­če, do­sta­vio je i Mi­ni­star­stvu za­šti­te ži­vot­ne sre­di­ne, Za­vo­du za za­šti­tu pri­ro­de Sr­bi­je, kao i upra­vlja­ču Par­ka pri­ro­de „Sta­ra pla­ni­na” i JP „Sr­bi­ja­šu­me”.

Pro­fe­sor Ri­stić obra­tio se i jav­no­sti otvo­re­nim pi­smom po­vo­dom „epi­de­mi­je” grad­nje ma­lih hi­dro­e­lek­tra­na (MHE) na te­ri­to­ri­ji Sr­bi­je, po­seb­no na pod­ruč­ju Par­ka pri­ro­de „Sta­ra pla­ni­na”, či­ji se ve­li­ki deo na­la­zi na pod­ruč­ju Pi­ro­ta. 

Ta­ko je i iz­grad­nja MHE „Pa­kle­šti­ca” pla­ni­ra­na u par­ku pri­ro­de, u dru­goj zo­ni za­šti­te, su­prot­no Ured­bi o za­šti­ti, ko­jom je pro­pi­sa­no da se na po­vr­ši­na­ma pod re­ži­mom za­šti­te dru­gog ste­pe­na za­bra­nju­je iz­grad­nja, sem re­kon­struk­ci­je i odr­ža­va­nja elek­tro­pri­vred­nih, vo­do­pri­vred­nih i šum­skih obje­ka­ta. Da­kle, ne­ma po­me­na o iz­grad­nji no­vih obje­ka­ta.

Po­me­nu­ta MHE na re­ci Vi­so­či­ci bi­la bi naj­ve­ća od svih pla­ni­ra­nih mi­ni-elek­tra­na, a nje­nom grad­njom re­ka bi niz­vod­no od se­la Rsov­ci bi­la gur­nu­ta u dva ki­lo­me­tra du­gu cev, ko­jom bi vo­da za­o­bi­šla Vla­di­ki­ne plo­če, ne­zva­nič­no naj­lep­ši reč­ni ka­njon Sr­bi­je. 

– Re­ci, kli­su­ri i svem ži­vom sve­tu bio bi osta­vljen ta­ko­zva­ni bi­o­lo­ški mi­ni­mum vo­de, ko­ji u prak­si če­sto bi­va ma­nji i od 10 od­sto pro­to­ka. To bi, iz­ve­sno, pot­pu­no de­gra­di­ra­lo či­tav eko­si­stem i do­ve­lo do na­no­še­nja reč­nog ta­lo­ga (mu­lja, pe­ska) i opli­ća­va­nja vi­ro­va u ko­ji­ma ži­ve po­toč­ne pa­strm­ke, je­din­stve­ne u sve­tu. Ipak, po­čet­kom ove go­di­ne po­ja­vi­le su se na­zna­ke da će se od ove su­lu­de ide­je od­u­sta­ti – re­klo nam je Alek­san­dar Jo­va­no­vić Ću­ta, is­pred svo­jih udru­že­nih Sta­ro­pla­ni­na­ca.

Raz­log za op­ti­mi­zam je re­še­nje ko­je je pot­pi­sao Go­ran Tri­van, mi­ni­star za­šti­te ži­vot­ne sre­di­ne, ko­jim se po­stu­pak da­va­nja sa­gla­sno­sti na stu­di­ju o pro­ce­ni uti­ca­ja za MHE „Pa­kle­šti­ca” vra­ća na po­če­tak. Ovo je obra­zlo­že­no ve­li­kim ne­do­sta­ci­ma u stu­di­ji, po­put to­ga da su pot­pu­no iz­o­sta­vlje­ne za­šti­će­ne vr­ste po­toč­na pa­strm­ka i po­toč­na mre­na, kao i stro­go za­šti­će­na vr­sta po­toč­ni rak, kao i uti­caj MHE na njih. 

Su­prot­no to­me, Re­pu­blič­ka re­vi­zi­o­na ko­mi­si­ja je u te­snom gla­sa­nju (8:7) od­lu­či­la da se sa pro­jek­tom MHE „Pa­kle­šti­ca” na­sta­vlja. Ve­ći­na pri­sut­nih ni­je uze­la u ob­zir re­či prof. dr Rat­ka Ri­sti­ća, ko­ji je iz ugla struč­nja­ka uka­zi­vao na po­sle­di­ce po ži­vot­nu sre­di­nu.

Od pred­vi­đe­nih 58 MHE na pod­ruč­ju Sta­re pla­ni­ne, 20 ih je do­bi­lo do­zvo­lu za grad­nju. Me­šta­ni, ka­ko su nam re­kli, već dve go­di­ne po­ku­ša­va­ju da o to­me raz­go­va­ra­ju sa pr­vim čo­ve­kom Pi­ro­ta mr Vla­di­mi­rom Va­si­ćem, ka­ko bi do­bi­li nje­go­vu po­dr­šku u bor­bi za za­šti­tu re­ka, ali ih on ni­ka­da ni­je pri­mio. Nad­le­žni u op­šti­ni re­kli su za „Po­li­ti­ku” da sve ra­de u skla­du sa za­ko­nom, a da, kad je reč o MHE, sa­mo spro­vo­de od­lu­ku ko­ja se do­no­si na vi­šoj in­stan­ci. 

– Iz­grad­nja MHE do­no­si ko­rist je­di­no po­je­din­ci­ma i in­te­re­snim gru­pa­ma.

In­ve­sti­to­ri su uglav­nom pri­vat­ne kom­pa­ni­je, ko­je ima­ju ja­san in­te­res: od tre­nut­ka pu­šta­nja MHE u po­gon, pro­iz­ve­de­na elek­trič­na ener­gi­ja is­po­ru­ču­je se Elek­tro­pri­vre­di Sr­bi­je, ko­ja pro­iz­vo­đa­či­ma pla­ća po­vla­šće­nu ce­nu od 10,6 do 13,93 evro­cen­ta po ki­lo­vat-ča­su pro­iz­ve­de­ne ener­gi­je, a sve to na kra­ju ide na te­ret gra­đa­na, jer se ra­ču­ni za po­tro­še­nu elek­trič­nu ener­gi­ju u sva­kom do­ma­ćin­stvu u Sr­bi­ji op­te­re­ću­ju sa 0,093 di­na­ra po po­tro­še­nom ki­lo­vat-ča­su.

Da­kle, in­te­re­sne gru­pe i po­je­din­ci ostva­ru­ju ogrom­nu ma­te­ri­jal­nu ko­rist, na­no­se­ći ve­li­ku eko­lo­šku šte­tu u za­šti­će­nim pri­rod­nim pod­ruč­ji­ma, a sve to pla­ća­ju gra­đa­ni Sr­bi­je – ka­že se u otvo­re­nom pi­smu prof. Ri­sti­ća, uz na­po­me­nu da je do­volj­no po­gle­da­ti pri­me­re Jo­ša­nič­ke re­ke pod­no Ko­pa­o­ni­ka, Bi­stri­ce u oko­li­ni No­ve Va­ro­ši i Cr­no­trav­ske re­ke na Sta­roj pla­ni­ni, da bi se raz­u­me­le ka­ta­stro­fal­ne eko­lo­ške po­sle­di­ce grad­nje MHE. 

 

Re­ka odnela opremu

Na­buja­la Ra­kit­ska reka po dru­gi put je zbrisala gra­dilište MHE, odnev­ši sa sobom pum­pe, cement, drvenu gra­đu, ali i deo puta. Me­šta­ni već počinju da ispre­daju pri­če o „Zi­danju Skadra na Bo­ja­ni”, u nadi da će investi­tor iz Be­o­gra­da, koji je u Ba­bušni­ci 2015. godine kon­kurisao i dobio potrebne dozvo­le za izgradnju elektra­ne, odu­sta­ti od bor­be sa rekom. Sa­mi mešta­ni nisu uspeli da se izbore za reku, koju investi­tor namerava da cevima u dužini od 2.600 metara pre­seli do mašin­ske zgrade u sused­nom selu Zvon­ce.

 

Komentari4
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zoran
Narode pamet u glavi!Suvise smo zatupeli od raznih nedaca, pada morala, degradacije drustva i svega sto nas shiba poslednjih decenija!Nema predaje!Ovo sto se radi sa rekama nase prelepe zemlje j ezlocin koji cemo shvatiti kada bude bilo kasno!To je nasa voda, nas ZIVOT!!! Nemojmo biti slepi kraj cinjenice da ce pojedinac, zarad licnih interesa unistiti nesto sto je milionima godina tu i nesmetano tece.Kakvi smo to ljudi ako dozvolimo toliki znacaj jednom coveku ili manjoj grupi da nadvlada milione godina.Koliko su to oni bitni a mi nebitni? Bolesti i stresa je sve vise a odmora za coveka sve manje, kada poslednja utocista modernog coveka, oaze netaknute prirode kao sto su Stara planina i njene vode nestanu i postanu golet, gde cemo potraziti spas???Gde smo tada jer smo bili lenji i bezvoljni sada?!!!!!
Miljan
Ljudska glupost i pohlepnost ima neograničen potencijal, a to se vidi i ovoj situaciji, nazalost. Interes ispred svega! Dokle više
Vladimir Mijatovic
Tih 58 mini eleltrana ce godisnje proizvesti struju kolko 60 domacinstva (koja mesecno potrose 1000 kilo volta struje) potrose za mesec dana. Ako ce nas to spasiti, a nece, izvolte. A sto se tice turizma na Staroj planini, prvo ga razvite i uradite planirano, pa cemo onda razgovarati. Tih prica slusamo 15-ak godina i nista. Ovaj njihov izgovor nije ni za decu u obdanistu.
aca
Kakve lagarije !. Navodno ce mini elektrane da obezbede struju za hotele. Hidrocentrale i potrosaci su povezani u sistem i nije moguce selektivno koristiti struju. Apsolutno smo protiv trajnog unistavanja prirode i stanista zarad privatne zarade vec bogatih ljudi !.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.