Sreda, 08.02.2023. ✝ Verski kalendar € Kursna lista

Misteriozna nova bolest iks

Reč je o neodređenoj pretnji koja bi mogla da ugrozi čovečanstvo, a uzročnik bi bio do sada nepoznat mikroorganizam, najverovatnije virus
(Фото Д. Јевремовић)

Svet­ska zdrav­stve­na or­ga­ni­za­ci­ja (SZO) ne­dav­no je upo­zo­ri­la na bo­lest ko­ja bi mo­gla da od­ne­se mi­li­o­ne ži­vo­ta, a u ovom mo­men­tu još ni­je po­zna­ta i za­to je na­zva­na bo­lest iks (X). Iako ne pre­ci­zi­ra­ju o ko­joj je bo­le­sti reč, struč­nja­ci sma­tra­ju da je neo­p­hod­no da bu­de­mo pri­pre­mlje­ni na ma­sov­nu za­ra­zu. Na­uč­ni­ke za­bri­nja­va či­nje­ni­ca što u stva­ri ne zna­ju šta je u pi­ta­nju, ali su si­gur­ni da će do epi­de­mi­je do­ći i stra­hu­ju da će no­va bo­lest pre­ći sa ži­vo­ti­nja na čo­ve­ka. Na­uč­ni­ci SZO uka­zu­ju na opa­snost od raz­vo­ja he­mij­skog oruž­ja i ra­to­va­nja, ali i od ve­štač­ki stvo­re­nih smr­to­no­snih bo­le­sti. 

Šta bi mo­gla da bu­de mi­ste­ri­o­zna bo­lest iks, ni­su sa­svim si­gur­ni ni srp­ski struč­nja­ci. 

Pro­fe­sor dr Zvon­ko Ma­gić, na­čel­nik In­sti­tu­ta za me­di­cin­ska is­tra­ži­va­nja Voj­no­me­di­cin­ske aka­de­mi­je, na­gla­ša­va da sva­ke go­di­ne SZO, sa se­di­štem u Že­ne­vi, or­ga­ni­zu­je sa­sta­nak is­tak­nu­tih na­uč­ni­ka da bi se utvr­di­la li­sta bo­le­sti ko­je pred­sta­vlja­ju opa­snost za ce­lo­kup­no čo­ve­čan­stvo.

Pret­hod­nih go­di­na na li­stu su sta­vlje­ne bo­le­sti kao što je la­sa gro­zni­ca, ebo­la, zi­ka gro­zni­ca, MERS. Na sa­stan­ku u fe­bru­a­ru SZO je do­dao ovoj li­sti i „bo­lest iks”. 

– Ka­ko je ozna­če­no slo­vom iks, zna­či da je ova bo­lest ne­po­zna­ta. Kan­di­da­ti da po­sta­nu uzroč­ni­ci bo­le­sti iks mo­gu bi­ti po­zna­ti vi­ru­si i bak­te­ri­je ko­ji na­kon mu­ta­ci­je u nji­ho­vom ge­no­mu mo­gu da po­pri­me pot­pu­no no­ve pa­to­ge­ne oso­bi­ne. Ta­ko­đe, u pri­ro­di kru­že hi­lja­de ne­po­zna­tih vi­ru­sa ko­ji pod od­re­đe­nim okol­no­sti­ma mo­gu po­sta­ti pa­to­ge­ni za lju­de. Ve­ći­na tih vi­ru­sa su in­fek­tiv­ni za ži­vo­ti­nje, ali se ne pre­no­se na lju­de, ili, uko­li­ko i do­đe do in­fek­ci­je, oni se ne pre­no­se sa čo­ve­ka na čo­ve­ka. Ova­kvi pri­me­ri već po­sto­je u me­di­ci­ni (re­ci­mo HIV) – ob­ja­šnja­va dr Ma­gić.

Osim mno­štva vi­ru­sa i bak­te­ri­ja iz pri­ro­de i čo­vek mo­že da do­pri­ne­se stva­ra­nju iks bo­le­sti – sma­tra dr Ma­gić. Na­i­me, po­zna­to je da se ve­li­ke si­le odav­no ba­ve is­pi­ti­va­njem ali i pro­iz­vod­njom bi­o­lo­škog oruž­ja. Iako su kon­ven­ci­ja­ma Uje­di­nje­nih na­ci­ja te ak­tiv­no­sti odav­no za­bra­nje­ne, po­sto­ji mo­guć­nost da se u to­ku is­tra­ži­va­nja do­go­de ne­sre­će i da do­đe do „iz­la­ska” pa­to­ge­nog, mu­ti­ra­nog bi­o­lo­škog agen­sa u oko­li­nu. 

– Po­zna­ta su de­ša­va­nja sa an­trak­som. Ali, cilj ovog sa­op­šte­nja SZO ni­je ši­re­nje pa­ni­ke i stra­ha me­đu lju­di­ma zbog opa­sne, ne­po­zna­te bo­le­sti, već ini­ci­ja­ti­va da se na vre­me ot­poč­nu is­tra­ži­va­nja mo­le­ku­lar­nih oso­bi­na raz­li­či­tih mi­kro­or­ga­ni­za­ma i mo­guć­no­sti pro­iz­vod­nje efi­ka­snih le­ko­va ili vak­ci­na. Ve­o­ma je va­žno i ot­po­če­ti na vre­me opre­ma­nje la­bo­ra­to­ri­ja sa­vre­me­nom opre­mom i obu­kom ka­dro­va u ma­nje raz­vi­je­nim dr­ža­va­ma – is­ti­če dr Ma­gić.

I epi­de­mi­o­log pro­fe­sor dr Zo­ran Ra­do­va­no­vić sma­tra da ne­ma me­sta pa­ni­ci jer je po­en­ta u to­me da mo­ra­mo da se na­vik­ne­mo da ži­vi­mo stal­no sve­sni ri­zi­ka od po­ja­ve mi­kro­or­ga­ni­za­ma.

– Ne po­sto­ji bo­lest iks kao en­ti­tet opi­san u li­te­ra­tu­ri. To je neo­d­re­đe­na i bli­že ne­de­fi­ni­sa­na pret­nja ko­ja bi mo­gla da ugro­zi čo­ve­čan­stvo u bli­skoj bu­duć­no­sti. Uzroč­nik bi bio do sa­da ne­po­znat mi­kro­or­ga­ni­zam, naj­ve­ro­vat­ni­je vi­rus. Ne­dav­no sam iz­ja­vio da ni­je naj­ve­ća pret­nja ne­ka kli­ca iz ve­či­tog le­da (per­ma­fro­sta) ko­ji se to­pi, već no­vi vi­rus iz do sa­da ne­pri­stu­pač­nih pra­šu­ma ili mu­ti­ra­ni po­sto­je­ći vi­rus. I no­be­lo­vac Džo­šua Le­der­berg je re­kao da je vi­rus naj­ve­ća pret­nja op­stan­ku čo­ve­ka na pla­ne­ti. Do sa­da se pred­vi­đa­lo da bi mo­gla da se oče­ku­je epi­de­mi­ja ebo­le, la­sa gro­zni­ce i slič­nih bo­le­sti, a sa­da po­sto­ji sa­gla­snost da je uzroč­nik na­red­ne ve­li­ke epi­de­mi­je ne­po­znat. Otu­da se i efek­ti do ko­jih bi do­veo ozna­ča­va­ju kao bo­lest iks – po­ja­šnja­va dr Ra­do­va­no­vić.

Dr­že­ći se tih eks­pert­skih pro­ce­na, naš sa­go­vor­nik pod­se­ća da je Bil Gejts ne­dav­no iz­ja­vio da bi ta­kva bo­lest u jed­nom ma­hu mo­gla da od­ne­se 30 mi­li­o­na ljud­skih ži­vo­ta. Me­đu­tim, ne po­sto­ji ne­po­sred­na opa­snost jer je SZO dao upo­zo­re­nje da zdrav­stve­ne slu­žbe svih ze­ma­lja tre­ba da se pri­pre­me za ta­kve opa­sno­sti.

Ulo­ga na­u­ke ključ­na

Pro­fe­sor dr Vo­jin Ra­kić, di­rek­tor Cen­tra za bi­o­e­tič­ke stu­di­je i šef Une­sko­ve Ka­te­dre za bi­o­e­ti­ku za Evro­pu, sma­tra da je bo­lest iks za­pra­vo hi­po­te­tič­ka za­ra­zna bo­lest za ko­ju se pri­pre­ma SZO. Iks ozna­ča­va ne­što ne­po­zna­to i neo­če­ki­va­no. 

– Pre­ven­ci­ja se sa­sto­ji u pri­pre­mi pri­la­go­dlji­vih vak­ci­na u ko­je bi se se­kven­ci­ra­la je­din­stve­na ge­ne­ti­ka ne­kog vi­ru­sa ka­da se ovaj po­ja­vi. To bi omo­gu­ći­lo br­zu re­ak­ci­ju i efi­ka­snu za­šti­tu sta­nov­ni­štva. U po­du­hva­tu pre­ven­ci­je bo­le­sti iks ključ­na je ulo­ga na­u­ke. Bo­lest iks mo­že da na­sta­ne pri­rod­nim pu­tem, ali i ne mo­ra jer mo­že da je iza­zo­ve i bi­o­te­ro­ri­zam. Na­pre­dak bi­o­teh­no­lo­gi­ja no­si opa­snost i od to­ga da one do­spe­ju u ru­ke onih ko­ji že­le da na­ne­su zlo čo­ve­čan­stvu – is­ti­če dr Ra­kić.

Ne­ki eti­ča­ri sma­tra­ju da je jed­noj in­di­vi­dui lak­še, u teh­nič­kom smi­slu, da na­ne­se zlo ve­li­kom bro­ju lju­di, ne­go da uči­ni do­bro ve­li­kom bro­ju lju­di – osim ako se pro­pu­šta­nje da se uči­ni do­bro ne kva­li­fi­ku­je kao zlo. 

– Bez ob­zi­ra na to ka­ko de­fi­ni­še­mo do­bro i zlo u tom smi­slu, ima­mo mo­ral­nu du­žnost pre­ma čo­ve­čan­stvu da se što bo­lje pri­pre­mi­mo za pan­de­mi­je, bi­lo da su one iza­zva­ne pri­rod­nim pu­tem ili bi­o­te­ro­ri­zmom. To va­ži i za bo­lest iks – na­gla­ša­va dr Ra­kić.

Komentari8
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Geogije Dosenovic
Divno gospodo nije gas znaci nisu Rusi. Kud ce sad siroma Boris Dzonson!
Ema
Ko je citao Inferno od Dena Brauna, moze da shvati o cemu se radi.
Петар,ЗАГРЕБ.
Вијеројатно,у задње вријеме је постала омиљена ријеч. Очито да они стварно нешто припремају и увијек то најављују и холивудским филмовима,а сада и преко СЗО. И онда ће рећи побијего вирус из неке њима "омиљене "земље,а успут припремају своје становништво за брзу заштиту. Треба се припремити. Ја ову најаву сматрам озбиљном.
Мирослав
"...вирус само што није готов. Имамо и неколико добрих предлога за име. Управо пролази последња клиничка испитивања, а и рад на вакцини против њега се приводи крају..." Зашто имам утисак да ће се "мистериозна болест" прво појавити на Афричком континенту?...хм...
Ксенија из НС
Беспотребно ширење панике,такорећи психичко малтретирање од стране СЗО. Ако иоле познајемо историју,онда знамо да је увек постојала нека неизлечива болест. И што би рекао Џон Мајнард Кејнз, енглески економиста, дугорочно гледано сви смо већ мртви.
Alisa
Samo sto sada hoce da platimo farmaceutske kompanije da prave lekove i vakcine pre nego sto nastane virus. To prakticno znaci da ne moraju ni da isporuce lekove, samo da uzmu pare.

PRIKAŽI JOŠ

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.