Četvrtak, 20.01.2022. ✝ Verski kalendar € Kursna lista

Raste broj bezubih stanovnika Srbije

Među ljudima koji imaju niži obrazovni status i lošijeg su materijalnog stanja znatno je veći procenat onih koji su izgubili sve zube i koriste totalnu protezu
(Фото Пиксабеј)

Iako ve­ći­na lju­di do­bro zna da se mno­ge bo­le­sti „po­kre­ću” zbog po­kva­re­nih zu­ba i lo­še oral­ne hi­gi­je­ne, od­la­zak kod sto­ma­to­lo­ga se naj­če­šće od­la­že do tre­nut­ka ka­da bo­lo­vi vi­še ne mo­gu da se tr­pe. Ne­ko se pla­ši zu­ba­ra, ne­ko ne­ma nov­ca za po­prav­ku, a ima i onih ko­ji se prav­da­ju ti­me da ne­ma­ju vre­me­na za vi­še­ča­sov­no se­de­nje u sto­ma­to­lo­škoj sto­li­ci. 

Po­sled­nje is­tra­ži­va­nje od pre pet go­di­na po­ka­zu­je da sve­ga 8,5 od­sto od­ra­slog sta­nov­ni­štva ima sve svo­je zu­be, da 9,3 od­sto ne­ma ni­je­dan svoj zub, a da sva­kom če­tvr­tom sta­nov­ni­ku Sr­bi­je ne­do­sta­je vi­še od 10 zu­ba.

U Sr­bi­ji 51,7 od­sto sta­nov­ni­ka pe­re zu­be vi­še od jed­nom dnev­no.

Naj­vi­ši pro­ce­nat onih ko­ji re­dov­no pe­ru zu­be (72,9 od­sto) na­la­zi se kod mla­dih uz­ra­sta od 15 do 24 go­di­ne.

Re­zul­ta­ti po­sled­njeg na­ci­o­nal­nog is­tra­ži­va­nja zdra­vlja sta­nov­ni­štva Sr­bi­je iz 2013. go­di­ne po­ka­zu­ju da je do­šlo do po­ra­sta bro­ja be­zu­bih (sa 10,2 u 2006. na 12,4 od­sto), ali da ohra­bru­je či­nje­ni­ca da je po­ras­tao pro­ce­nat onih ko­ji ima­ju ura­đe­ne pro­tet­ske ra­do­ve. Me­đu oni­ma ko­ji ima­ju ni­ži obra­zov­ni sta­tus i lo­ši­jeg su ma­te­ri­jal­nog sta­nja znat­no je ve­ći pro­ce­nat lju­di ko­ji su iz­gu­bi­li sve svo­je zu­be i  ko­ri­ste to­tal­ne pro­te­ze. Ove oso­be ina­če ne­ma­ju na­vi­ku re­dov­nog pra­nja zu­ba.

Vi­še od po­lo­vi­ne sta­nov­ni­ka ima­lo je svog sto­ma­to­lo­ga, od ko­jih go­to­vo tre­ći­na u pri­vat­noj prak­si. U pe­ri­o­du od šest me­se­ci ko­ji su pret­ho­di­li is­tra­ži­va­nju, sva­ki pe­ti sta­nov­nik Sr­bi­je je po­se­tio sto­ma­to­lo­ga. In­te­re­sant­no je da u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji ima­mo slič­nu si­tu­a­ci­ju, jer tek sva­ki tre­ći sta­nov­nik ide u sto­ma­to­lo­šku or­di­na­ci­ju jed­nom go­di­šnje. 

I de­cu od ma­lih no­gu tre­ba uči­ti da bri­nu o zu­bi­ma, jer po­da­ci go­vo­re da pri­li­kom upi­sa u ško­lu sve­ga 20 od­sto pr­va­ka u Sr­bi­ji ima sve zdra­ve zu­be. 

– U sve­tu 60 do 90 od­sto škol­ske de­ce i bli­zu 100 od­sto od­ra­slog sta­nov­ni­štva ima zub­ni kvar. Tre­ći­na sta­nov­ni­štva od 65 do 74 go­di­ne u sve­tu ne­ma ni­je­dan svoj zub, a me­đu de­com uz­ra­sta od šest do 12 go­di­na čak 16 do 40 od­sto njih ima­lo je ne­ku tra­u­mu zu­ba zbog ne­be­zbed­nih igra­li­šta i škol­skog okru­že­nja, sa­o­bra­ćaj­nih ude­sa i na­si­lja – na­gla­ša­va­ju u In­sti­tu­tu za jav­no zdra­vlje Sr­bi­je „Dr Mi­lan Jo­va­no­vić Ba­tut”.

Pre­ma re­či­ma pro­fe­so­ra dr Ob­ra­da Ze­li­ća, pred­sed­ni­ka Udru­že­nja sto­ma­to­lo­ga Sr­bi­je, za gu­bi­tak zu­ba je na pr­vom me­stu od­go­vor­na pa­ro­don­to­pa­ti­ja (bo­lest ko­ju ka­rak­te­ri­še kr­va­re­nje i otok de­sni, kla­će­nje i raz­mi­ca­nje zu­ba), za­tim ka­ri­jes, a po­tom do­la­ze svi osta­li uzor­ci, uklju­ču­ju­ći i po­vre­de. Pa­ro­don­to­pa­ti­ja naj­če­šće po­či­nje u ob­li­ku gin­gi­vi­ta u deč­jem uz­ra­stu. 

– Pa­ci­jent sa pa­ro­don­tal­nim pro­ble­mom i pre tri­de­se­te go­di­ne po­či­nje da se ža­li na kr­va­re­nje de­sni, ote­ža­no žva­ka­nje hra­ne (usled la­ba­vlje­nja zu­ba), a po­tom po­ste­pe­no gu­bi i zu­be. Va­lja na­gla­si­ti da ne­ma­li broj lju­di ži­vi u za­blu­di da će ka­da osta­nu bez zu­ba mo­ći da sta­ve oral­ne im­plan­ta­te, što je če­sto sa­svim ne­iz­ve­sno, bu­du­ći da u to­ku pa­ro­don­to­pa­ti­je bi­va u ve­li­koj me­ri raz­gra­đe­na vi­lič­na kost. Tre­ba ima­ti na umu da je pa­ra­don­to­pa­ti­ja po­ve­za­na sa di­ja­be­te­som i auto­i­mu­nim bo­le­sti­ma, a na po­ja­vu bo­le­sti uti­ču i ge­ne­ti­ka, ob­lik i po­lo­žaj zu­ba i vi­li­ce, ka­ri­jes, ne­struč­no ura­đe­ni zub­ni is­pu­ni i pro­tet­ski ra­do­vi. Lo­ša oral­na hi­gi­je­na po­go­du­je aku­mu­la­ci­ji den­tal­nog pla­ka i do­mi­nant­na je u na­sta­ja­nju i raz­vo­ju gin­gi­vi­ta i pa­ro­don­to­pa­ti­je. Svo­jim en­zi­mi­ma i tok­si­ni­ma uzro­ku­ju na­sta­nak gin­gi­vi­ta i pa­ro­don­to­pa­ti­je. Kr­va­re­nje i po­vla­če­nje de­sni su glav­ni simp­to­mi, kao i kla­će­nje po­je­di­nih zu­ba, zbog če­ga se te­že je­de – ob­ja­šnja­va dr Ze­lić i do­da­je da sto­ma­to­lo­zi pr­vi pri­me­te po­ja­vu raz­ma­ka iz­me­đu zu­ba, ali i ta­ko­zva­nih pa­ro­don­tal­nih dže­po­va (pro­sto­ra iz­me­đu zub­nih ko­re­no­va i upa­lje­ne gin­gi­ve), dok se de­talj­na di­jag­no­za, kao i prog­no­ze i plan te­ra­pi­je bo­le­sti, po­sta­vlja i uz po­moć rend­gen­skog snim­ka zu­ba.

Ve­o­ma je va­žno bri­nu­ti o zdra­vlju zu­ba, sa­ve­tu­je ovaj struč­njak, ta­ko što se ni­ka­ko ne sme pre­sko­či­ti ju­tar­nje i ve­čer­nje pra­nje zu­ba, po mo­guć­no­sti me­ka­nim če­sti­ca­ma, ko­ri­šće­nje in­ter­den­tal­nih čet­ki­ca, zub­nog kon­ca i an­ti­sep­tič­nih teč­no­sti za is­pi­ra­nje usta. Sa­ve­tu­je se od­la­zak jed­nom u tri do šest me­se­ca kod zu­ba­ra ra­di kon­tro­le i ukla­nja­nja na­sla­ga sa zu­ba kao i „sre­đi­va­nja” pa­ro­don­tal­nih dže­po­va.

Ce­ne uslu­ga

Pra­vo na bes­plat­no le­če­nje zu­ba u dr­žav­nim usta­no­va­ma ima­ju de­ca do 18 go­di­na, stu­den­ti do 26 go­di­na, trud­ni­ce, so­ci­jal­no ugro­že­ne ka­te­go­ri­je sta­nov­ni­ka, sta­ri­ji od 65 go­di­na, dok rad­no ak­tiv­no sta­nov­ni­štvo sve mo­ra da pla­ti. Plom­bi­ra­nje zu­ba u do­mu zdra­vlja ko­šta od 900 do 1.500 di­na­ra, a kod pri­vat­ni­ka do 5.000 di­na­ra. Kru­ni­ce u dr­žav­nom zdrav­stvu sta­ju od 2.000 do 6.000, a u pri­vat­noj or­di­na­ci­ji vi­še od 100 evra. Po­sta­vlja­nje jed­nog zub­nog imlan­ta­ta ko­šta od 650 do 700 evra, za iz­be­lji­va­nje zu­ba tre­ba iz­dvo­ji­ti oko 50 evra, a za sni­mak zu­ba or­to­pan oko 1.000 di­na­ra. Va­đe­nje zu­ba u or­di­na­ci­ja­ma ko­šta od 700 do 3.000 di­na­ra.

Pre­po­ru­ke za oču­va­nje oral­nog zdra­vlja 

 Odr­ža­va­nje ade­kvat­ne hi­gi­je­ne, to jest re­dov­no pra­nje zu­ba uju­tro i uve­če kao i po­sle sva­kog obro­ka i ko­ri­šće­nje kon­ca za zu­be

 Sma­nje­nje uno­sa še­će­ra i iz­ba­lan­si­ra­na is­hra­na

 Po­se­te sto­ma­to­lo­gu ra­di re­dov­ne kon­tro­le i ukla­nja­nje zub­nog ka­men­ca 

 Pre­sta­nak ili sma­nje­nje kon­zu­mi­ra­nja al­ko­ho­la i pu­še­nja 

Komentari10
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Ljupca65
Sve zavisi od hrane kakve ce te imati zube
Борис
Одахнуо сам, ипак имате за Интернет...
Бранислав Станојловић
Чуди ме ваш чланак. Осим што сам неколико милиона година испред већине у еволуцији пошто никад нисам имао ни трага од умњака и случајног губљења пар зуба, немам ничег вештачког у устима, а на лето пуним 75 година.
Fikus
Kad je postao luksuz popravljati zube. Nema šta. Eto, meni fale tri zuba gore (bogu hvala, to je sve), a izgradnja novih po računici bi bila 35 000rsd. To će nažalost morati sačekati neka srećnija vremena. Takođe, ne treba smetnuti sa uma ni strah od zubara. Mnogi se plaše, a bome i imaju zašto.
Zoran
Nekada sam čak i kritikovao osobe kojima fali po neki zub, pogotovu ako je to neki od vašarskih zuba. Danas sam ja u situaciji da mi fale zubi napred, da moji zubi vape za stomatologom, kvalitetnom pastom za zube, kvalitetnim rastvorom za održavanje higijene desni i usta. A ja, ja nemam novca ni za onaj prvi nivo ljudskih potreba, nekada sam učio da se taj prvi nivo potreba zove egzistencijalni. O zubima, dobroj i kvalitetnoj brizi o njima ostala je samo pusta mašta i ništa više, nažalost.

PRIKAŽI JOŠ

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.