četvrtak, 06.05.2021. ✝ Vеrski kalеndar € Kursna lista
nedelja, 01.04.2018. u 22:00 Ozren Milanović

Ne liči na „moskovski rad”

Teško je poverovati da su Rusi umešani u trovanje Sergeja Skripalja budući da su žrtve još žive. Takva neverovatna nesposobnost (ruskih) špijuna bila bi smešna i neprihvatljiva, tvrdi Leonid Rink, tvorac hemijskog agensa „novičok”
Увиђај британских форензичара на месту тровања (Фото АП)

Ot­kad su u bri­tan­skom gra­du Sols­be­ri­ju 4. mar­ta otro­va­ni biv­ši pu­kov­nik Glav­ne ope­ra­tiv­ne upra­ve Ru­si­je (GRU) Ser­gej Skri­palj, ko­ji je ra­dio za bri­tan­ske oba­ve­štaj­ne slu­žbe, i nje­go­va ćer­ka Ju­li­ja, bri­tan­ska stra­na tvr­di da je u tro­va­nje Skri­pa­lje­vih sup­stan­com A-234 ume­ša­na Ru­si­ja. Ru­si­ja ka­te­go­rič­ki ne­gi­ra svo­ju ume­ša­nost u tro­va­nje Skri­pa­lje­vih. Su­kob eska­li­ra, vo­di se hlad­ni di­plo­mat­ski rat, po­vla­če se di­plo­ma­te…

Ru­ski na­uč­nik Le­o­nid Rink, ob­ja­vio je da je on uče­stvo­vao u stva­ra­nju ner­vnog agen­sa „no­vi­čok”, ko­jim su otro­va­ni biv­ši špi­jun Ser­gej Skri­palj i nje­go­va ćer­ka, ali do­dao da na­pad ne li­či na „mo­skov­ski rad” jer oni ni­su od­mah umr­li. Rink je, za agen­ci­ju RIA, re­kao da bi Bri­tan­ci mo­gli da sto­je iza na­pa­da na Skri­pa­lja, pre­no­si Roj­ters.

„Te­ško je po­ve­ro­va­ti da su Ru­si ume­ša­ni bu­du­ći da su svi otro­va­ni još ži­vi. Ta­kva ne­ve­ro­vat­na ne­spo­sob­nost (ru­skih) špi­ju­na jed­no­stav­no bi bi­la sme­šna i ne­pri­hva­tlji­va”, re­kao je on. Rink je po­tvr­dio da je za vre­me So­vjet­skog sa­ve­za ra­dio u voj­noj usta­no­vi gde je raz­vi­jen ner­vni agens „no­vi­čok”.  Pri­znao je da je on je­dan od tvo­ra­ca tog agen­sa.

„Da, to je bi­la osno­va za mo­ju dok­tor­sku di­ser­ta­ci­ju”, ka­zao je Rink.

Rink je re­kao da bi bi­lo ap­surd­no da ru­ski špi­ju­ni ko­ri­ste „no­vi­čok” za po­ku­šaj ubi­stva Skri­pa­lja, s ob­zi­rom na oči­gled­no ru­sko po­re­klo i na­ziv tog agen­sa.

„Po­sto­je mno­go po­god­ni­je sup­stan­ce”, do­dao je on. 

Sa­mi bri­tan­ski struč­nja­ci la­ko su mo­gli da otru­ju biv­šeg pu­kov­ni­ka GRU Ser­ge­ja Skri­pa­lja jer je teh­no­lo­gi­ja pro­iz­vod­nje he­mij­skog oruž­ja „no­vi­čok”, s ko­jim Bri­tan­ci iz­jed­na­ča­va­ju sup­stan­cu A-234, do­stup­na struč­nja­ci­ma i nje­ga la­ko mo­že pro­iz­ve­sti bi­lo ko­ja he­mij­ska kor­po­ra­ci­ja, iz­ja­vio je je­dan od tvo­ra­ca sup­stan­ce Le­o­nid Rink.

Ko je imao naj­ve­ći mo­tiv da otru­je Skri­pa­lja?

Pre­ma Rin­ko­vim re­či­ma, mo­že se utvr­di­ti či­me je tač­no bio otro­van Skri­palj.

„Na­rav­no, sve se mo­že utvr­di­ti. I sa­svim je si­gur­no da u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji po­sto­je ta­kvi spe­ci­ja­li­sti. Upra­vo oni su mo­gli da ob­ra­de stva­ri Skri­pa­lja ili nje­go­ve ćer­ke. Ili ne­ke pred­me­te na gro­blju. Na­rav­no, tre­ba­lo je da zna­ju da će tih da­na Skri­palj ići na gro­blje. To su jed­no­stav­no mo­gli da ura­de sa­mi Bri­tan­ci”, is­ta­kao je Rink u in­ter­vjuu za Sput­njik.

Rink je do­dao da je Bri­tan­ci­ma do­stup­na teh­no­lo­gi­ja stva­ra­nja „no­vi­čo­ka”.

„Za pro­fe­si­o­nal­ce ona je do­stup­na… Sva­ka far­ma­ce­ut­ska kor­po­ra­ci­ja, bi­lo ko­ja he­mij­ska kor­po­ra­ci­ja mo­že to da ura­di u svo­jim la­bo­ra­to­ri­ja­ma”, re­kao je tvo­rac sup­stan­ce. Rink je ob­ja­snio da je sve for­mu­le po­treb­ne za stva­ra­nje A-234 ra­ni­je obe­lo­da­nio he­mi­čar Vil Mir­za­ja­nov, ko­ji je emi­gri­rao u SAD.

Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja ne pru­ža Ru­si­ji uzo­rak sup­stan­ce ko­jim je otro­van Skri­palj jer će mo­ći od­mah da se utvr­di da on ni­je na­pra­vljen u Ru­si­ji, re­kao je Rink.

„Za­što Bri­tan­ci ne da­ju uzo­rak Mo­skvi? Za­to što, bez ob­zi­ra na to ko­li­ko se struč­nja­ci tru­de, teh­no­lo­gi­ja će se uvek ma­lo raz­li­ko­va­ti. To je svo­je­vr­sni ’pot­pis’. Od­mah će se is­po­sta­vi­ti da to ni­je ru­ska teh­no­lo­gi­ja”, na­gla­sio je Rink.

Pre­ma nje­go­vim re­či­ma, oni ko­ji su sin­te­ti­sa­li sup­stan­cu ko­jom je otro­van Skri­palj mo­gli su da ne zna­ju sa­stav mno­gih nje­go­vih kom­po­ne­na­ta. „Zbog to­ga je uzo­rak iz Sols­be­ri­ja oti­sak pr­sti­ju za is­tra­ži­te­lja. Od­mah mo­že­mo da ka­že­mo da ni­je na­pra­vljen u Ru­si­ji”, is­ta­kao je Rink.

Či­nje­ni­ca da je biv­ši pu­kov­nik GRU Ser­gej Skri­palj živ do­ka­zu­je da Ru­si­ja ni­je ume­ša­na u nje­go­vo tro­va­nje jer ni­je­dan ima­lo vešt ru­ski di­ver­zant ne­će ko­ri­sti­ti is­klju­či­vo pre­pa­rat ru­skog po­re­kla i s ru­skim na­zi­vom, na­veo je Rink.

„Ru­si­ja ap­so­lut­no ne­ma mo­tiv. To je oči­gled­no. Pr­vo, go­spo­di­na Skri­pa­lja su ’pot­pu­no ob­ra­di­le’ obe stra­ne, od­no­sno on je Ru­si­ji kom­plet­no pre­dao svo­je en­gle­ske kon­tak­te, a Bri­tan­ci­ma – sve što je znao u SSSR-u. On za Mo­skvu ni­je in­te­re­san­tan. Dru­go, za Ru­si­ju je ovo ta­ko­đe ap­so­lut­no ne­po­vo­ljan tre­nu­tak. Ne­ko­li­ko da­na pre (pro­te­klih pred­sed­nič­kih iz­bo­ra 18. mar­ta) i ne­du­go pre Svet­skog pr­ven­stva u fud­ba­lu”, is­ta­kao je Rink.

„I ovo: po­što su svi uče­sni­ci ovog in­ci­den­ta još uvek ži­vi, te­ško je pret­po­sta­vi­ti da su u to ume­ša­ni Ru­si: ta­kva oči­gled­na ne­u­kost iz­mi­šlje­nih di­ver­za­na­ta na­pro­sto je sme­šna i ne­pri­hva­tlji­va. I što je još va­žni­je, ni­je­dan ima­lo pi­smen ru­ski di­ver­zant ne­će ko­ri­sti­ti je­di­no pre­pa­rat ru­skog po­re­kla i s ru­skim na­zi­vom. Za ta­ko ne­što ima do­volj­no dru­gih, po­god­ni­jih sup­stan­ci. Pu­ca­nje na ne­po­treb­nog čo­ve­ka moć­nom ra­ke­tom i pri to­me ne po­go­di­ti cilj je vr­hu­nac glu­po­sti”, do­dao je Rink.

On je ob­ja­snio da su tvrd­nje da su stva­ri ćer­ke biv­šeg pu­kov­ni­ka GRU Ser­ge­ja Skri­palj bi­le ob­ra­đe­ne otro­vom još u Mo­skvi pot­pu­na glu­post jer ona u tom slu­ča­ju ne bi sti­gla do Lon­do­na.

„To je pot­pu­na glu­post! Ono što pi­šu o pre­no­su uzor­ka u ko­fe­ru ćer­ke je pot­pu­na be­smi­sli­ca jer ona u tom slu­ča­ju ne bi ni sti­gla do Lon­do­na”, na­gla­sio je Rink.

Ra­ni­je je bri­tan­ski list „Te­le­graf”, po­zi­va­ju­ći se na iz­vo­re u lo­kal­nim oba­ve­štaj­nim slu­žba­ma, ja­vio da je sa­dr­žaj ko­fe­ra Skri­pa­lje­ve ćer­ke mo­gao bi­ti ob­ra­đen otrov­nim agen­som još u Mo­skvi, u na­di da će ko­fer bi­ti otvo­ren tek po do­la­sku u Sols­be­ri.

Ju­li­ja Skri­palj, ćer­ka Ser­ge­ja Skri­pa­lja, ni­je vi­še u kri­tič­nom sta­nju, sa­op­šti­la je bol­ni­ca u ko­joj se ona i njen otac na­la­ze. U sa­op­šte­nju se is­ti­če da se sta­nje Ju­li­je Skri­palj br­zo po­bolj­ša­va, pre­neo je Roj­ters.  

Komеntari3
8fa03
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Ivan
Da li postoji jednostavniji nacin da ubijes spijuna od otrova koji je jednako opasan za onoga koji rukuje sa njim kao i za zrtvu ? Zar nije bilo jednostavnije da ga sasije neki snajper ili da ga otmu iseku u delove i bace u Temzu da ga ribe pojedu ? Prici nekome tako blizu ili postaviti otrov da ga zrtva dodirne je jako rizicno . Cela ova prica je toliko suplja da ne neverovatno da se toliko ljudi upecalo na nju. Podseca na pricu da je otkriveno hemijsko oruzje u Iraku i to su Englezi plasirali , pa se ispostavilo da nije tacno.
Dragan Pik-lon
Tacno,od svih lazi najopsnija je poluistina.Otuda i rusko ime otrovu(novicok),kojeg ne proizvodi Rusija!Gebels je postao britanski car!!!
Radoslav Jovanovic
Strategija američke dominacije zasnovana je na radu Gebelsa koji je proučavao ljudsku psihu u cilju korišćenja za ostvarivanje najranijih planova. Naime laž izrečena hiljadu puta postaje istina. Navodno mešanje Rusije u američke izbore i kolaboracija sa Trampom su očigledan dokaz te strategije. Istraga je završena, dokaza nema. Zakljucak: bilo je mešanja Rusije u izbore. Tvrdnja da je Rusija otrovala svoje državljane naravno ne može biti dokazana. Zakljucak: Rusi su otrovali svoje državljane. Doći će trenutak kad ce Rusi biti krivi što su u Drugom Svetskom Ratu ubijali i razarali EU perjanicu Nemačku. Zapad je davno sahranio istinu jer je smatrao da mu je to interes. A za interes u stanju su da učine sve.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

logo

Ovaj veb sajt koristi kolačiće

Sajt politika.rs koristi kolačiće u cilju unapređenja usluga koje pruža. Prikupljamo isključivo osnovne podatke koji su neophodni za prilagođavanje sadržaja i oglasa, nadzor rada sajta i aplikacije. Podaci o navikama i potrebama korisnika strogo su zaštićeni. Daljim korišćenjem sajta politika.rs podrazumeva se da ste saglasni sa upotrebom kolačića.

Prijavitе sе na našu mailing listu

* Obavеzna polja