petak, 25.06.2021. ✝ Vеrski kalеndar € Kursna lista

Istraga o smrti sudije Simeunovića još traje

Predmet pod brojem 1810/2000: „Došlo je do intoksikacije i ugušenja, pa je nastupila smrt. Telo je zatim bačeno u reku i pronađeno. Amonijak direktno u krvi na obdukciji se odmah otkrio…”
Небојша Симеуновић (Фото Породична архива)

Ti­ši­nu no­ći iz­me­đu 3. i 4. ok­to­bra 2000. go­di­ne pre­ki­nu­la je zvo­nja­va te­le­fo­na u sta­nu su­di­je Ne­boj­še Si­me­u­no­vi­ća. On je te ve­če­ri ra­ni­je le­gao da spa­va jer je pret­hod­nog da­na bio de­žu­ran u Is­tra­žnom ode­lje­nju ta­da­šnjeg Okru­žnog su­da.

Slu­ša­li­cu je po­di­gla nje­go­va se­stra Je­le­na Si­me­u­no­vić.

„Daj­te mi Si­me­u­no­vi­ća”, re­kao je njoj ne­po­zna­ti mu­ški glas ko­ji se po na­či­nu obra­ća­nja raz­li­ko­vao od lju­di ko­ji ina­če su­di­ju zo­vu ka­sno uve­če.

„Ne­boj­ša, ne­ko te tra­ži”, ka­za­la je Je­le­na, bu­de­ći bra­ta.

Za­tim je iz raz­go­vo­ra shva­ti­la da je po­ziv u ve­zi s nje­go­vom od­lu­kom ra­ni­je tog da­na, ka­da je od­bio da pri­hva­ti zah­tev okru­žnog tu­ži­o­ca, ras­pi­še po­ter­ni­cu i po­hap­si čel­ni­ke DOS-a, Ne­boj­šu Čo­vi­ća i Bo­ri­sa Ta­di­ća, kao i kom­plet­ni štraj­kač­ki od­bor ko­lu­bar­skih ru­da­ra zbog sa­bo­ta­že. Pri­ja­va je bi­la pot­kre­plje­na i do­pi­som Ge­ne­ral­šta­ba, što je slu­ča­ju da­va­lo po­seb­nu te­ži­nu.

Od su­di­je Si­me­u­no­vi­ća tra­že­no je da u je­ku po­li­tič­kih de­mon­stra­ci­ja pro­tiv Slo­bo­da­na Mi­lo­še­vi­ća od­re­di pri­tvor li­de­ri­ma opo­zi­ci­je. Mo­že se sa­mo na­slu­ti­ti ka­kve bi bi­le po­sle­di­ce i da li bi bi­lo 5. ok­to­bra i pro­me­ne vla­sti da je su­di­ja bio po­slu­šan. Ili da je ne­ko dru­gi bio na nje­go­vom me­stu. 

Po­li­cij­ski ge­ne­ral s dru­ge stra­ne ži­ce sa­op­štio je na­log, ali je su­di­ja ostao pri svo­me i odr­žao mu lek­ci­ju iz za­ko­na. Baš kao da ge­ne­ral to ne zna i da ga mo­že od­vra­ti­ti sa­zna­nje da je nje­gov na­log ne­za­ko­nit. 

„I mo­lim Vas da me vi­še ne uz­ne­mi­ra­va­te”, ka­zao je su­di­ja.

„Hap­še­nje je do­go­vo­re­no na naj­vi­šem ni­vou”, re­kao je ge­ne­ral, ali je su­di­ja pre­ki­nuo raz­go­vor. Za­tim je se­stri is­pri­čao ko ga je zvao i šta mu je tra­žio.

Ni­je po­hap­sio li­de­re DOS-a jer je po­što­vao za­kon. Do­go­dio se 5. ok­to­bar, a Mi­lo­še­vić je oti­šao s vla­sti. 

Mrač­ne si­le biv­šeg re­ži­ma ni­su za­u­sta­vlje­ne. Su­di­ji Si­me­u­no­vi­ću bi­la je do­ne­ta pre­su­da. 

Ne­stao je u no­ći iz­me­đu 6. i 7. no­vem­bra 2000. go­di­ne i o nje­go­voj sud­bi­ni ni­je se zna­lo ni­šta dok ga 3. de­cem­bra ni­su na­šli ri­ba­ri u Du­na­vu. Nje­go­va se­stra Je­le­na tvr­di da je bio za­to­čen u pri­vat­nom za­tvo­ru, a po­tom ubi­jen, da se sve zna­lo i ta­da, kao i sa­da, ali da dr­ža­va i da­lje šti­ti ubi­ce svog su­di­je, pri­pad­ni­ke Dr­žav­ne bez­bed­no­sti. Ka­že da je ge­ne­ral ko­ji je tu noć zvao or­ga­ni­zo­vao Ne­boj­ši­no ubi­stvo.

„Pro­šlo je sko­ro dve de­ce­ni­je, a isti­na o smr­ti mog bra­ta još se kri­je. U to­me je uče­stvo­va­la dr­ža­va, a taj ge­ne­ral za­ta­ška­vao je slu­ča­je­ve po­zna­te kao ’hlad­nja­če’ i bio je omi­ljen brač­nom pa­ru Mi­lo­še­vić. Okru­žni sud u Be­o­gra­du iz­dao je sa­op­šte­nje da se su­di­ja Si­me­u­no­vić ubio jer je bio de­pre­si­van, sklon al­ko­ho­lu i te­žak sr­ča­ni bo­le­snik. Za­tim je fal­si­fi­ko­van ob­duk­ci­o­ni za­pi­snik. Znam ko su lju­di ko­ji su to ura­di­li. Ne sa­mo što ga je dr­ža­va ubi­la ne­go ga je i mr­tvog bla­ti­la”, pri­ča nam Je­le­na Si­me­u­no­vić.

Pre­do­ča­va nam za­pi­snik ko­ji je na­či­njen 12. fe­bru­a­ra 2001. go­di­ne u Okru­žnom su­du, u ko­jem je ra­dio po­koj­ni su­di­ja. Ta­da je sa­slu­ša­na oso­ba ko­ja je bi­la upo­zna­ta s de­ša­va­nji­ma na In­sti­tu­tu za sud­sku me­di­ci­nu, ka­da je na ob­duk­ci­ju do­ne­to te­lo su­di­je Si­me­u­no­vi­ća. Pred­met se vo­di pod bro­jem 1810/2000.

„Do­šlo je do in­tok­si­ka­ci­je i ugu­še­nja, pa je na­stu­pi­la smrt. Te­lo je za­tim ba­če­no u re­ku i pro­na­đe­no. Amo­ni­jak di­rekt­no u kr­vi na ob­duk­ci­ji se od­mah ot­krio. Amo­ni­jak kroz uši i ušne ka­na­le de­lu­je na kra­ni­jal­ne ner­ve i mo­zak i pro­u­zro­ku­je ošte­će­nje ner­vnih će­li­ja i ne­do­sta­tak ki­se­o­ni­ka ko­ji hra­ni ner­vne će­li­je. To zna­či da je ne­ko stru­čan dao sa­vet ili iz­veo sve. Pro­na­đe­ni su osta­ci amo­ni­ja­ka pod tki­vom. Amo­ni­jak uba­čen kroz le­vo i de­sno uvo de­lu­je pr­ven­stve­no kroz ner­vni si­stem, a on­da i na osta­le si­ste­me i or­ga­ne”, pi­še u za­pi­sni­ku.

Dr­ža­va je, ka­že Je­le­na, smrt su­di­je Si­me­u­no­vi­ća pro­gla­si­la sa­mo­u­bi­stvom i pri­la­go­di­la na­laz s autop­si­je ta­kvom za­ključ­ku. Ne­ko­li­ko go­di­na ka­sni­je usle­di­la je ta­ko­zva­na pred­is­tra­ga. Tra­že­na je re­vi­zi­ja sve­ga što je do ta­da ot­kri­ve­no, ali je 2006. go­di­ne slu­čaj sta­vljen je pod em­bar­go za jav­nost. Ta­da­šnji pred­sed­nik Sr­bi­je Bo­ris Ta­dić, ko­jeg je Si­me­u­no­vić od­bio da uhap­si, ka­zao je da ima mno­go sum­nji u zva­nič­nu ver­zi­ju.

„Ak­tiv­no se ra­di na ra­sve­tlja­va­nju svih či­nje­ni­ca i okol­no­sti pod ko­ji­ma je su­di­ja Ne­boj­ša Si­me­u­no­vić ne­stao, a nje­go­vo te­lo na­kon iz­ve­snog vre­me­na pro­na­đe­no uto­plje­no u Du­na­vu. Zbog in­te­re­sa sa­mog po­stup­ka, ne mo­gu se iz­no­si­ti de­ta­lji”, re­kli su svo­je­vre­me­no u su­du. 

Is­tra­ga, zva­nič­no, i da­lje tra­je. Je­le­na Si­me­u­no­vić se još na­da da će joj dr­ža­va re­ći isti­nu o smr­ti nje­nog bra­ta. Ako ne, ona će to sa­ma uči­ni­ti jer, ka­ko ka­že, sve zna.

Komеntari0
ed1cd
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Ovaj veb sajt koristi kolačiće

Sajt politika.rs koristi kolačiće u cilju unapređenja usluga koje pruža. Prikupljamo isključivo osnovne podatke koji su neophodni za prilagođavanje sadržaja i oglasa, nadzor rada sajta i aplikacije. Podaci o navikama i potrebama korisnika strogo su zaštićeni. Daljim korišćenjem sajta politika.rs podrazumeva se da ste saglasni sa upotrebom kolačića.