Utorak, 06.12.2022. ✝ Verski kalendar € Kursna lista

Opekotine na suncu povećavaju rizik od raka kože

Opasnost od karcinoma udvostručuje se ukoliko je osoba tokom detinjstva imala više od pet epizoda pregorevanja. – U šest škola biće instalirani merači za sunčevo zračenje
(Фо­то Пик­са­беј)

Sva­ke go­di­ne u na­šoj ze­mlji od me­la­no­ma, naj­smr­to­no­sni­jeg ra­ka ko­že, obo­li 650 lju­di, a oko 300 oso­ba umre. Da bi se ova ne­slav­na sta­ti­sti­ka pro­me­ni­la ju­če je po­če­lo spro­vo­đe­nje kam­pa­nje „Za­šti­ta za sve”, či­ji je cilj da de­ca uče o štet­nom uti­ca­ju pre­te­ra­nog iz­la­ga­nja ko­že sun­cu i UV zra­če­nju. Za­hva­lju­ju­ći ovoj ak­ci­ji u šest naj­ve­ćih ško­la u Sr­bi­ji ko­je ima­ju oko 10.000 uče­ni­ka, ali i spro­ve­de­ne obu­ke za na­stav­ni­ke, bi­će in­sta­li­ra­ni UV in­di­ka­to­ri, spe­ci­jal­ni me­ra­či za oči­ta­va­nje in­ten­zi­te­ta sun­če­vog zra­če­nja. Oni će pri­ka­zi­va­ti tri ka­te­go­ri­je sa pre­po­ru­kom bo­rav­ka na sun­cu: bez­bed­no je, za­šti­ti se i sklo­ni se.

Kam­pa­nju spro­vo­de Euce­rin Sr­bi­ja i Fond B 92, uz po­dr­šku Mi­ni­star­stva zdra­vlja i Mi­ni­star­stva pro­sve­te.

Sa­vet­ni­ca mi­ni­stra pro­sve­te Gor­da­na Ko­sa­no­vić ob­ja­sni­la je da oni po­ku­ša­va­ju da po­ve­ća­ju za­stu­plje­nost zdrav­stve­nih te­ma u ško­la­ma. 

– Du­go­traj­no iz­la­ga­nje sun­cu mo­že da do­ve­de do ope­ko­ti­na na ko­ži ko­je pred­sta­vlja­ju glav­ni fak­tor ri­zi­ka za na­sta­nak me­la­no­ma, ali i ne­me­la­nom­skih kar­ci­no­ma ko­že. Bit­no je da de­ca pred­škol­skog i škol­skog uz­ra­sta shva­te ko­li­ki je ri­zik od pre­te­ra­nog iz­la­ga­nja ko­že sun­cu, ali i če­stog ko­ri­šće­nja so­la­ri­ju­ma – na­gla­sio je mi­ni­star zdra­vlja dr Zla­ti­bor Lon­čar. 

Do­cent dr Da­ni­ca Ti­o­do­ro­vić, ge­ne­ral­ni se­kre­tar Udru­že­nja der­ma­to­ve­ne­ro­lo­ga Sr­bi­je i pred­stav­nik Sr­bi­je u Me­đu­na­rod­nom udru­že­nju za der­mo­sko­pi­ju iz Kli­nič­kog cen­tra Niš, na­po­mi­nje za „Po­li­ti­ku” da deč­ja ko­ža zah­te­va po­seb­nu za­šti­tu od sun­ca, jer je mno­go pod­lo­žni­ja ne­ga­tiv­nim dej­stvi­ma UV zra­ka od ko­že od­ra­slih oso­ba. To je za­to jer ma­li­ša­ni ima­ju sa­mo pe­ti­nu de­blji­ne ko­že od­ra­slih. Osim to­ga, pig­ment­na, za­štit­na funk­ci­ja ko­že, po­či­nje da se raz­vi­ja tek od dru­ge go­di­ne ži­vo­ta. To­kom pe­ri­o­da ra­sta i raz­vo­ja, deč­ja ko­ža ne­ma za­o­kru­že­ne od­bram­be­ne me­ha­ni­zme pro­tiv dej­stva UV zra­ka, ko­je ima ko­ža od­ra­slih.

– Sun­ce je neo­p­hod­no za pra­vil­no funk­ci­o­ni­sa­nje i raz­voj or­ga­ni­zma i bla­go­tvor­no je za do­bro ras­po­lo­že­nje. Nje­go­vo sve­tlo pro­di­re kroz ko­žu i do­spe­va do sen­zi­tiv­nih će­li­ja u oči­ma i po­kre­će ključ­ne pro­ce­se u or­ga­ni­zmu. To­kom ume­re­nog iz­la­ga­nja sun­cu, sun­če­vi zra­ci ak­ti­vi­ra­ju me­ta­bo­li­zam, po­bolj­ša­va­ju cir­ku­la­ci­ju, osna­žu­ju krv­ni pro­tok i sti­mu­li­šu od­bram­be­ne me­ha­ni­zme te­la. UVB zra­ci do­vo­de do stva­ra­nja vi­ta­mi­na De u or­ga­ni­zmu ko­ji re­gu­li­še ni­vo kal­ci­ju­ma, po­spe­šu­je rast ko­sti­ju, oja­ča­va imu­no­lo­ški i po­dr­ža­va ko­šta­no-mi­šić­ni i ner­vni si­stem. Za po­zi­tiv­ne efek­te sun­ca po­treb­ne su sa­mo ma­le ko­li­či­ne sun­če­ve sve­tlo­sti, 15 mi­nu­ta ne­za­šti­će­nog bo­rav­ka na sun­cu – do­da­je dr Ti­o­do­ro­vić. 

Sun­če­vo zra­če­nje no­si i po­ten­ci­jal­ne opa­sno­sti po zdra­vlje ko­že i ce­log or­ga­ni­zma. Ne­za­šti­će­no i neo­gra­ni­če­no iz­la­ga­nja sun­cu mo­že da iza­zo­ve ope­ko­ti­ne, sla­blje­nje imu­no­lo­škog si­ste­ma, aler­gij­ske re­ak­ci­je i fo­to­tok­sič­ne re­ak­ci­je. Kao po­sle­di­ca ku­mu­la­tiv­nog efek­ta mo­gu se ja­vi­ti ve­o­ma ozbilj­ne i du­go­roč­ne po­sle­di­ce, po­put ra­ka ko­že, ko­je se naj­če­šće is­ka­zu­ju u ka­sni­jim go­di­na­ma ži­vo­ta. Ko­ža pam­ti sve, a 80 od­sto ukup­nog ne­ga­tiv­nog ku­mu­la­tiv­nog efek­ta sun­če­vog zra­če­nja sa­ku­pi do 18. go­di­ne. Če­ste ope­ko­ti­ne od sun­ca to­kom de­tinj­stva, znat­no po­ve­ća­va­ju ri­zik za na­sta­nak ra­ka ko­že. Ri­zik za po­ja­vu me­la­no­ma, naj­o­pa­sni­jeg kar­ci­no­ma ko­že, u ka­sni­jem do­bu udvo­stru­ču­je se uko­li­ko je oso­ba to­kom de­tinj­stva ima­la vi­še od pet epi­zo­da pre­go­re­va­nja na sun­cu. Po­sled­njih go­di­na, po­ja­va me­la­no­ma u uz­ra­stu od 11 do 19 go­di­na po­ve­ća­va se za oko tri od­sto go­di­šnje. Ova vr­sta ra­ka ko­že ima udeo od čak se­dam od­sto u ukup­nom bro­ju svih ma­lig­ni­te­ta u uz­ra­stu od 15 do 19 go­di­na i dru­gi je naj­če­šći rak u uz­ra­stu od 15 do 29 go­di­na, po­seb­no kod mla­dih že­na. 

Pra­vi­la od­go­vor­nog po­na­ša­nja na sun­cu kod de­ce pod­ra­zu­me­va­ju pri­me­nu ni­za pre­ven­tiv­nih me­ra i iz­be­ga­va­nje iz­la­ga­nja sun­cu u vre­me naj­in­ten­ziv­ni­jeg UV zra­če­nja. Čak i to­kom krat­kog bo­rav­ka na­po­lju neo­p­hod­no je no­si­ti na­o­ča­re za sun­ce sa UV za­šti­tom i ka­pu, obu­ći ma­ji­ce du­gih ru­ka­va i pan­ta­lo­ne du­gih no­ga­vi­ca, na­ne­ti pre­pa­rat za za­šti­tu od sun­ca i što če­šće bo­ra­vi­ti u hla­du. Ka­da je UV in­deks bli­ži bro­ju 11 ne tre­ba iz­la­zi­ti na­po­lje. U pe­ri­o­du iz­me­đu 10 i 17 ča­so­va, ka­da je UV in­deks naj­vi­ši, ose­tlji­va ko­ža mo­že da iz­go­ri i za ma­nje od pet mi­nu­ta. Pre­pa­ra­te za za­šti­tu od sun­ca tre­ba pri­me­ni­ti 30 mi­nu­ta pre iz­la­ska na sun­ce i po­na­vlja­ti sva­ka dva sa­ta to­kom iz­lo­že­no­sti UV zra­če­nju.

Komentari3
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Ana
Nodgovorno je potencirati samo negativno dejstvo sunčevog zračenja na ljudski organizam i dozvoliti da kapanje u školama sprovode kompanije,tim pre što se u ovom slučaju radi o kompaniji koja proizvodi preparate za sunčanje za decu i odrasle.
Miljana
Marina niste u pravu. Treba boraviti u hladovini kada je sunčevo zračenje najjače, postepeno se izlagati suncu,zatim nositi zaštitne odevne predmete ,naočare i dr.Hemikalije su poslednje za čim treba posegnuti jer sprečavaju stvaranje D vitamina u organizmu ,a hipovitaminoza D je danas veoma zastupljena u svetu i jedan je od uzroka više tipova raka.
Marina
Ana, sve to stoji, ali zaista ne postoji drugi način da se zaštitite od UVA i UVB zračenja a da pritom provedete neko vreme napolju. Preparati za sunčanje su, nažalost, danas neophodni. Ja nikada u životu nisam ušla u solarijum, niti sam se preterano sunčala, a bolujem od melanoma. Mogu da se setim samo jednog leta u životu kada sam, recimo, bila malo manje odgovorna prema svojoj koži... Verujte mi da bih rado vratila vreme unazad da ispravim taj banalni propust. I dalje ne znam zašto sam tačno obolela, ali treba svi da uradimo sve ono što je do nas kako bismo sprečili ono što se sprečiti može.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.