Sreda, 22.09.2021. ✝ Verski kalendar € Kursna lista

Biciklom prešao 15.000 kilometara

Dušan Milojkov već 16 godina sam na dvotočkašu obilazi Evropu, a svoje avanture s tih putešestvija je pretočio u 15 putopisnih knjiga
С путовања по Француској 2013. године (Фотографије лична архива)
С Новаком Ђоковићем на Ро­лан Га­росу

Za se­be u ša­li ka­že da se ven­čao s bi­ci­klom ko­ji mu je u de­tinj­stvu, po­sle zveč­ke, bio pr­va igrač­ka. O sta­bil­no­sti tog „bra­ka” sve­do­či to što je Du­šan Mi­loj­kov od 2002. na svom dvo­toč­ka­šu pre­va­lio vi­še od 15.000 ki­lo­me­ta­ra. Svo­ja pu­to­va­nja ši­rom Evro­pe pre­to­čio je u 15 pu­to­pi­snih knji­ga – a još dve su mu u ru­ko­pi­su. O svo­jim avan­tu­ri­stič­kim pu­te­še­stvi­ji­ma, ovaj pe­de­set­pe­to­go­di­šnjak i biv­ši sto­no­te­ni­ser je go­vo­rio ne­dav­no na knji­žev­noj ve­če­ri u Ku­ći Đu­re Jak­ši­ća u Be­o­gra­du. Tom pri­li­kom, pro­fe­sor ge­o­gra­fi­je Bra­ni­slav Je­lić ga je pred­sta­vio kao „pi­sca, bi­ci­kli­stu i bun­tov­ni­ka s raz­lo­gom”.

Već po na­slo­vi­ma ovih pu­bli­ka­ci­ja se mo­že vi­de­ti do­kle je sve u mi­nu­lih 16 go­di­na sti­gao ovaj svet­ski put­nik, osta­vlja­ju­ći sil­ne ki­lo­me­tre za pe­ta­ma – bo­lje re­če­no, pe­da­la­ma. De­sti­na­ci­je do ko­jih je od­la­zio su u ra­spo­nu od „obli­žnjeg” bu­gar­skog Plov­di­va ili ma­đar­skih gra­do­va Sen­tan­dre­je i De­bre­ci­na, sve do Tr­sta, Min­he­na, Pa­ri­za, Bid­go­šća u Polj­skoj i da­le­kog, se­ver­nog Stok­hol­ma.

On svo­je knji­ge sam pi­še, ure­đu­je i ob­ja­vlju­je, a ve­ći­nu njih po­kla­nja ili pro­da­je u hu­ma­ni­tar­ne svr­he. Mno­ge su na­sta­ja­le u re­al­nom vre­me­nu, to jest u to­ku pu­to­va­nja. Kad god mu pad­ne na um ne­što što bi tre­ba­lo za­pi­sa­ti, Du­šan od­la­že bi­cikl kraj pu­ta – ma­kar bio i usred tu­ne­la – i be­le­ži, da mi­sao ne po­beg­ne.

Ro­đen 1963. u Plo­či­ci u op­šti­ni Ko­vin, Mi­loj­kov je od­ra­stao u si­ro­ma­šnoj ba­nat­skoj po­ro­di­ci. Za­vr­šio je sred­nju elek­tro­teh­nič­ku i sto­no­te­ni­ser­sku tre­ner­sku ško­lu. Kao sto­no­te­ni­ser je na­stu­pao za raz­li­či­te klu­bo­ve, a ta­ko­đe je bes­plat­no pod­u­ča­vao ovom spor­tu osnov­ce u Pan­če­vu. Strast pre­ma bi­ci­klu ga­ji od de­tinj­stva, a na avan­tu­ri­zam ga je pod­sta­kao „Ka­ra­van”, ču­ve­ni TV se­ri­jal pu­to­pi­snih re­por­ta­ža Mi­la­na Ko­va­če­vi­ća, ko­ji se gle­dao u ku­ći Mi­loj­ko­va dok je Du­šan bio de­čak.

„Gle­da­ju­ći ’Ka­ra­van’, ma­štao sam da i ja ta­ko obi­la­zim pla­ni­ne, re­ke ne sa­mo u svo­joj ne­go i dru­gim ze­mlja­ma jer se­be sma­tram ko­smo­po­li­tom”, ka­že Mi­loj­kov.

Na pr­vo pu­to­va­nje oti­snuo se 2002. go­di­ne. Po­čet­na tač­ka je bio ma­na­stir Voj­lo­vi­ca, a za­vr­šna – Hi­lan­dar. Dis­tan­ca: 1.191 ki­lo­me­tar. Na tom pu­tu je imao i za­ni­mlji­vo dru­štvo.

„Kad sam sti­gao do Sme­de­re­va, te­le­vi­zi­ja je sni­mi­la pri­log o mom po­du­hva­tu, a je­dan čo­vek mi je pri­šao i po­klo­nio dva go­lu­ba pi­smo­no­še u ka­ve­zu. Za­mo­lio me je da ih pre­dam mo­na­si­ma u Hi­lan­da­ru ka­ko bi oni na­pi­sa­li po­ru­ku ko­ja je, po nji­ho­vom mi­šlje­nju, naj­po­treb­ni­ja srp­skom na­ro­du i pu­sti­li ih. Mo­nah Va­si­li­je s Hi­lan­da­ra, ko­ji je u me­đu­vre­me­nu pre­mi­nuo, na­pi­sao je: ’Sr­bi, ne okre­ći­te le­đa le­đi­ma jer je to srp­ski pa­kao, već li­ca pre­ma li­cu da bi­smo bi­li u pre­dvor­ju ra­ja.’ To je bi­la po­ru­ka ko­ja je po­sla­ta po pti­ca­ma”, pri­ča Mi­loj­kov.

Za put na Hi­lan­dar je do­bio pla­ke­tu op­šti­ne Ko­vin za ne­sva­ki­da­šnji sport­ski pod­vig – slič­no pri­zna­nje do­bio je ka­sni­je i od gra­da Pan­če­va – a no­vac od pro­da­je svo­je pr­ve knji­ge o ovom ho­do­ča­šću je do­ni­rao za iz­grad­nju Hra­ma Sve­tog Sa­ve.

Osim obi­la­ska bo­go­mo­lja, Mi­loj­kov je če­sto od­la­zio i na me­đu­na­rod­ne sport­ske tur­ni­re ka­ko bi pru­žio po­dr­šku na­šim tak­mi­ča­ri­ma. Ta­ko je 2003. u sklo­pu kam­pa­nje pro­tiv nar­ko­ma­ni­je za 19 da­na pre­va­lio vi­še od 2.600 ki­lo­me­ta­ra ne bi li bo­drio ko­šar­ka­šku re­pre­zen­ta­ci­ju na pr­ven­stvu Evro­pe u Šved­skoj, gde ga je do­če­kao i po­zdra­vio Pre­drag Sto­ja­ko­vić. Pu­to­vao je Du­šan svo­jim dvo­toč­ka­šem i na Olim­pij­ske igre u Ati­ni 2004, na fud­bal­ski mun­di­jal u Ne­mač­koj 2006, Svet­sko pr­ven­stvo u atle­ti­ci u Polj­skoj 2008. i pla­ne­tar­no nad­me­ta­nje od­boj­ka­ša u Tr­stu 2010. ali i na pa­ri­ski te­ni­ski tur­nir Ro­lan Ga­ros 2013. ka­ko bi pru­žio po­dr­šku No­va­ku Đo­ko­vi­ću.

„Đo­ko­vić me je do­če­kao u Pa­ri­zu i za­ni­mlji­vo je da je pro­či­tao sve mo­je knji­ge, a tu ko­ju sam na­me­nio nje­mu, na­zva­nu ’No­le­tu u su­sret’, pro­či­tao je još u ru­ko­pi­su. No­vac od te knji­ge je dat za ope­ra­ci­ju jed­nog bo­le­snog de­ča­ka”, ka­že Mi­loj­kov.

Naj­dra­ži mu je, ipak, nje­gov ju­žni Ba­nat – pod­ne­blje na ko­jem je po­ni­kao i ču­ve­ni sli­kar Uroš Pre­dić, ko­jeg Mi­loj­kov na­zi­va svo­jim uzo­rom i zve­zdom vo­di­ljom. Baš kao što Pre­dić do sud­njeg da­na, u po­znoj sta­ro­sti, ni­je od­u­sta­jao od sli­kar­stva – iako je, zbog osla­be­log vi­da, mo­rao da po­te­ze ki­či­com po­vla­či pod lu­pom – ta­ko i Du­šan pla­ni­ra da okre­će pe­da­le do kra­ja ži­vo­ta. U to­me ga ni­je po­ko­le­ba­la ni sa­o­bra­ćaj­na ne­zgo­da zbog ko­je je pre ne­ko­li­ko go­di­na mo­rao da ope­ri­še kič­mu. Sa­da pla­ni­ra kru­nu svih svo­jih pod­vi­ga – pu­to­va­nje oko Evro­pe du­gač­ko 15.000 ki­lo­me­ta­ra za ko­je tra­ži spon­zo­re.

„Ide­ja mi je da duž evrop­ske oba­le u mo­re po­ba­cam po­ru­ke u bo­ci s le­pim re­či­ma i svo­jim kon­takt po­da­ci­ma. Kad ih pli­ma vra­ti na oba­lu, oče­ku­jem da mi se ja­ve oni ko­ji su ih na­šli. Tim lju­di će bi­ti ju­na­ci mo­je na­red­ne knji­ge”, ka­že Du­šan Mi­loj­kov.

Komentari3
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Dragan Djukic
Sve cestitke Dule,pravi si primer deci za upornost i zdrav duh.Moja cerka Dora uvek se rado seca vase voznje kroz Pariz i cesto pita za tebe tvog sina Nikija sa kojim si bio te godine u Parizu...Pozdravljam te i vidimo se u avgustu.
dragan djurasinov
tako je ''Abaz'' čovek je za primer!!!
Bosko
Presao je Dusan sigurno vise od 15.000 km za sve te godine.....Pa ja sam za jednu sezonu (od aprila do septembra) presao 2.000 km vozeci samo po Beogradu, a nisam nikakav biciklista.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.