Utorak, 28.06.2022. ✝ Verski kalendar € Kursna lista

Šta EU očekuje od Zapadnog Balkana u nastavku evrointegracija

Od zemalja regiona očekuje se pronalaženje i sprovođenje definitivnih, inkluzivnih i obavezujućih rešenja za njihove bilateralne sporove. - Tusk: Ne vidim drugu budućnost za ZB nego onu u EU
(Фото Танјуг)

SOFIJA – Lideri Evropske unije i zemalja članica EU, u konsultaciji sa partnerima sa Zapadnog Balkana, usvojili su danas u Sofiji Deklaraciju u 17 tačaka, u kojoj su ponovili nedvosmislenu podršku evropskoj perspektivi regiona i naveli zadatke i principe koje bi strane trebalo da ispunjavaju tokom procesa evrointegracija.

Usvojen je i Aneks deklaracije koji se odnosi na jačanje veza i saradnje između EU i Zapadnog Balkana.

Tekst Deklaracije glasi:

„Mi, lideri EU i država članica, u konsultacijama sa partnerima sa Zapadnog Balkana i u prisustvu relevantnih regionalnih aktera, danas zaključujemo sledeće:

1. EU pozdravlja zajedničku posvećenost partnera sa Zapadnog Balkana evropskim vrednostima i principima, kao i viziji snažne, stabilne i ujedinjene Evrope, podržane našim istorijskim, kulturnim i geografskim vezama i uzajamnim političkim, bezbednosnim i ekonomskim interesima.

2. Podsećajući na samit u Solunu 2003. godine, EU ponovo potvrđuje nedvosmislenu podršku evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana. Na osnovu dosadašnjeg napretka partneri sa Zapadnog Balkana ponovo su potvrdili posvećenost evropskoj perspektivi kao svom čvrstom strateškom izboru, povećanju svojih napora i uzajamnoj podršci. Kredibilitet ovih napora zavisi od jasne javne komunikacije.

3. EU je odlučna da pojača i intenzivira angažman na svim nivoima kako bi podržala političku, privrednu i društvenu transformaciju regiona, između ostalog i kroz pojačanu pomoć koja se zasniva na konkretnom napretku u oblasti vladavine prava, kao i u društveno-ekonomskim reformama partnera sa Zapadnog Balkana.

4. EU pozdravlja posvećenost partnera sa Zapadnog Balkana prioritetu demokratije i vladavine prava, naročito po pitanju borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, dobrog upravljanja, kao i poštovanja ljudskih prava i prava pripadnika nacionalnih manjina. Njihovo efikasno sprovođenje reformi počiva na tim osnovama. Civilno društvo i nezavisni mediji igraju ključnu ulogu u procesu demokratizacije.

5. EU podržava opredeljenje partnera sa Zapadnog Balkana da nastave jačanje dobrosusedskih odnosa, regionalne stabilnosti i uzajamne saradnje. To se naročito odnosi na pronalaženje i primenjivanje konačnih, inkluzivnih i obavezujućih rešenja za bilateralne sporove ukorenjene u nasleđu prošlosti i na ulaganje dodatnih napora u pomirenje.

6. Izgradnja guste mreže veza i mogućnosti u regionu i sa EU je od vitalnog značaja za približavanje naših građana i ekonomija, kao i za unapređenje političke stabilnosti, ekonomskog prosperiteta, kulturnog i društvenog razvoja. Na osnovu postignutog napretka, uključujući i regionalne inicijative, obavezujemo se da unapredimo značajnu povezanost u svim dimenzijama: saobraćajnoj, energetskoj, digitalnoj, ekonomskoj i ljudskoj.

7. EU se složila da promoviše tržišno i investiciono prijateljsko okruženje na Zapadnom Balkanu kako bi se brže kretao prema digitalnoj ekonomiji i održivim i klimatski prijateljskim društvima u skladu sa pariskim sporazumom. Energetska bezbednost će biti prioritetna, uključujući kroz poboljšanu energetsku efikasnost, bolje prekogranične međusobne veze, diversifikaciju izvora i puteva, kao i balansirani energetski miks koji bolje integriše obnovljivu energiju.

8. Poseban naglasak biće stavljen na stvaranje novih mogućnosti za mlade, uz istovremeno obezbeđivanje da to doprinosi društveno-ekonomskom razvoju Zapadnog Balkana.

9. U tu svrhu EU pozdravlja posvećenost partnerskih zemalja Zapadnog Balkana, između ostalog, da ubrza sprovođenje stečenog u okviru Sporazuma o energetskoj i saobraćajnoj zajednici, a kako bi se uklonile sve administrativne prepreke na granicama, dovršilo Regionalno tržište električne energije i hitno primenio višegodišnji akcioni plan za razvoj regionalnog ekonomskog područja iz jula 2017. godine. EU će nastaviti da podržava ove napore.

10. EU i Zapadni Balkan dele brojne bezbednosne izazove koji zahtevaju koordinirano individualno i kolektivno delovanje. Kada radimo zajedno, sposobni smo da efektno rešimo ove probleme. Naša saradnja u rešavanju ilegalnih migracionih tokova pokazala je svoju vrednost i dalje će se razvijati.

11. Suzbijanje terorizma i ekstremizma, uključujući finansiranje, radikalizaciju i povratak stranih terorističkih boraca, zahteva našu povećanu saradnju.

12. EU i partneri sa Zapadnog Balkana potvrdili su da su rezultati u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala esencijalni za regionalnu političku i socio-ekonomski transformaciju, kao i za regionalnu stabilnost i bezbednost, koji su u interesu građana. EU pozdravlja njihovu predanost u preduzimanju odlučne akcije, u saradnji sa EU i međusobno, u borbi protiv trgovine ljudima, uzgoja droge, krijumčarenja ljudi, droga i oružja.

13. EU pozdravlja doprinos partnera sa Zapadnog Balkana svojoj zajedničkoj spoljnoj i bezbednosnoj politici (CFSP) u svim njihovim aspektima i očekuje progresivno produbljivanje saradnje u ovoj oblasti, posebno poboljšanog nivoa usklađivanja, naročito u vezi problema u kojima su glavni zajednički interesi u pitanju.

14. Protiv dezinformisanja i drugih hibridnih aktivnosti boriće se kroz veću saradnju u elastičnosti, sajber bezbednosti i strateške komunikacije

15. Da bismo ubrzali poboljšanje života naših građana u oblastima povezanosti i bezbednosti s obzirom na evropsku perspektivu Zapadnog Balkana, danas, uzimajući u obzir relevantne aspekte Komunikacije Komisije usvojene 6. februara 2018, EU je pokrenula Prioritetnu Agendu Sofije za EU i Zapadni Balkan, koja je aneksirana ovoj Deklaraciji.

16. EU pozdravlja nameru Hrvatske da bude domaćin samita EU-Zapadni Balkan tokom njenog predsedavanja 2020. godine.

17. Napominjemo da se naši partneri sa Zapadnog Balkana pridržavaju gore navedenih tačaka.

Aneks deklaracije

Sofijska prioritetna agenda

- Jačanje podrške vladavini prava i dobrom upravljanju

- Poboljšati podršku reformi pravosuđa i naporima za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, uključujući izgradnju kapaciteta za prevenciju korupcije

- Proširiti savetodavnu misiju vladavine prava uz povećanu podršku država članica i iz EU

- Poboljšati monitoring reformi kroz sistematičniji praćenje misija - Uvesti praćenje suđenja u oblasti ozbiljne korupcije i organiziranog kriminala

- Raditi na boljem merenju rezultata reforme pravosuđa

- Podržati Zapadni Balkan kroz Evropski fond za demokratiju u oblasti nezavisnih i pluralističkih medija i civilnog društva. Jačanje angažmana na području bezbednosti i migracije.

- Povećati zajednički rad na borbi protiv terorizma i sprečavanju radikalizacije i nasilnog ekstremizma, u skladu sa inicijativom Zapadnog Balkana za borbu protiv terorizma

- Pojačati značajnu operativnu saradnju u borbi protiv međunarodnog organizovanog kriminala u prioritetnim oblastima poput oružja, droga, krijumčarenja migranata i trgovine ljudima.

- Pripremiti se za obnavljanje akcionog plana za saradnju na vatrenom oružju, kako bi se rešio problem ilegalnog oružja i velike količine oružja.

- Povećati podršku izgradnji kapaciteta u oblasti sajber bezbednosti i borbi protiv sajber kriminala

- Pojačati saradnju u oblasti migracija i upravljanja granicama

- Dalje jačanje saradnje između oficira za vezu (EK i Agencije za evropske granice i obalske straže), zemalja članica i nadležnih organa Zapadnog Balkana.

- Napraviti Međuresornu Radnu grupu EU JHA koju koordinira Komisija

- Produbiti i proširiti značajnu saradnju i dijalog o zajedničkoj spoljnoj i bezbednosnoj politici / zajedničkoj bezbednosti i odbrambenoj politici

- Dalje razviti saradnju na aktivnostima koje se odnose na hibridne pretnje, uključujući jačanje strateške komunikacije podržavajući društveno-ekonomski razvoj i posebnu pažnju prema mladima

- Proširiti investicioni okvir Zapadnog Balkana kako bi se privukla i koordinirala ulaganja bilateralnih donatora i međunarodnih finansijskih institucija

- Značajno povećati pružanje garancija investicionog okvira zapadnog Balkana za veliki broj privatnih investicija

- Pojačati podršku obrazovanju, posebno pokrenuti pilot projekat za mobilnost u stručnom obrazovanju i obuci

- Dvostruki Erazmus i finansiranje regiona, uključujući i osnivanje „Omladinske laboratorije Zapadnog Balkana” u 2018. godini, pružajući prostor za inovativno kreiranje politika koje će se baviti potrebama mladih i rešavanje problema odliva mozgova

- Proširiti obim i domet Regionalne kancelarije za saradnju sa mladima i uvesti program unutar regionalne mobilnosti

- Obezbediti napredak u sprovođenju Regionalnog ekonomskog područja, uključujući pojačavanje rada na priznavanju kvalifikacija i napredak u olakšavanju trgovine unutar zapadnog Balkana

- Napredak BiH i Srbije u procesu pridruživanja Svetskoj trgovinskoj organizaciji

- Pokrenuti novi paket projekata povezivanja (sa značajnim grantovima iz EU) kao investicionim okvirom Zapadnog Balkana, uključujući podršku Plavom autoputu i putu mira (Niš-Priština)

- Podržati povećano korišćenje mogućnosti u skladu sa trenutnim odredbama Instrumenta za povezivanje Evrope na Zapadnom Balkanu

- Proširiti energetsku uniju EU na zapadni Balkan, fokusirajući se na energetsku bezbednost i diversifikaciju izvora i dobavljača, uključujući strategiju na regionalnom nivou za korišćenje obnovljivih izvora, posebno hidroenergije

- Raditi na završetku regionalnog tržišta električne energije na Zapadnom Balkanu i obezbediti da bude integrisana na unutrašnje tržište električne energije EU, uključujući i inicijativu za centralnu i jugoistočnu Evropu (CESEC)

- Dalje podržati stvaranje jedinstvenog regulatornog prostora i efikasnog procesa reforme tržišta energije u skladu sa Ugovorom o energetskoj zajednici

- Potpisati obavezu/memorandum o razumevanju o interkonektoru za gas Bugarska / Srbija - Pokrenuti implementaciju Ugovora o transportnoj zajednici i potpunu operaciju tog sekretarijata

- Potpisati sporazum o sedištu Transportne zajednice (Beograd)

- Podržati Ministarsku deklaraciju o saobraćaju iz dana TEN-T u Ljubljani, uključujući akcioni plan za prioritetnu listu graničnih prelaza

- Podržati novu železničku strategiju koja će Zapadni Balkan dovesti u glavnu mrežu EU i tržište A digitalne agende za Zapadni Balkan

- Pokrenuti Digitalnu agendu za Zapadni Balkan, uključujući mapu puta kako bi se olakšalo smanjivanje cene rominga

- Pokrenuti značajan paket tehničke pomoći za identifikaciju potencijalnih digitalnih investicija (uključujući i širokopojasni) kroz Investicioni okvir Zapadnog Balkana / Instrument za pretpristupnu pomoć

- Podržati borbu protiv nekažnjivosti kroz podršku Mehanizmu za međunarodni krivični tribunal i Kosovu*

- Specijalističke komore, preko EULEKS-a

- Otvoriti prozor u Kreativnom evropskom programu EU

- Promovisati produbljivanje veza između civilnih društava Zapadnog Balkana, između ostalog i kroz podršku Fondu za projekte Zapadnog Balkana

Ova prioritetna agenda biće sprovedena na statusno-neutralan način i bez prejudiciranja diskusija o sledećim višegodišnjim finansijskim okvirima. (Tanjug)

 

Tusk: Ne vidim drugu budućnost za ZB nego onu u EU

SOFIJA – Predsednik Evropskog saveta Donald Tusk kaže da ne vidi drugu budućnost za Zapadni Balkan nego onu u EU.

„Ne postoji „plan B”. Zapadni Balkan je sastavni deo Evrope i pripada našoj zajednici”, poručio je Tusk.

Predsednik Evropskog saveta je ocenio da je na samitu EU Zapadni Balkan jasno napravljen ozbiljan i značajan korak na evropskom putu celog regiona. On kaže da je potvrđena posvećenost EU evropskoj perspektivi celog regiona i poručuje da EU jeste i da će ostati najpouzdaniji partner celog Zapadnog Balkna.

„Ja ne vidim drugu budućnost za Zapadni Balkan nego u EU. Nema druge alternative ili plana B. Zapadni Balkan je sastavni i deo Evrope i pripada našoj zajednici”, poručio je Tusk.

Donald Tusk kaže da se tokom samita u Sofiji razgovaralo o tome kako da se poboljšaju veza unutar regiona, ali i veze EU sa Zapadnim Balkanom i to u oblasti međuljudskih kontakata, ekonomije, infrastrukture i digitalnih programa.

„Želim da budem jasan. Agenda povezivanja nije alternativa niti zamena za proširenje. To je način da se vreme između danas i sutra iskoristi efikasnije nego ranije kako naši građani i kompanije ne bi čekali na sve dobrobiti EU integracija”. kaže Donald Tusk.

Predsednik Evropskog saveta kaže da je usvojena Agenda sofijskih prioriteta paket mera koji dodaje nove inicijative trenutnoj saradnji EU i Zapadnog Balkana.

Tusk kaže da je dogovoreno da se duplira finansiranje programa za razmenu studenata Erasmus plus kao i da se radi na smanjenju tarifa rominga i stvaranju boljih uslova za privatni sektor kroz bolje bankarske garancije.

„Smatram da je previše vremena prošlo od prethodnog samita u Solunu i zato smo odlučili da se ponovo sastanemo za dve godine u Hrvatskoj. To je najbolja ilustracija činjenice da je integracija Zapadnog Balkana vrhunski prioritet za EU”, navodi Tusk.

Tusk je ocenio da se tokom razgovora lidera EU i partnera sa Zapadnog Balkana niko nije „pretvarao da je sve jasno i jednostavno”, ali da svih 28 lidera EU govore o evropskoj perspektivi regiona.

„Ako uporedimo ovaj regiona sa drugim delovima Evrope, kada govorimo o „problemima po glavi stanovnika” Zapadni Balkan je ispred Francuske i Nemačke zajedno. Zato moramo da budemo uporni, tvrdi, optimistični ali i oprezni sa našim obećanjima”, zaključio je Donald Tusk. (Tanjug)

 

Merkel: Evrointegracije Zapadnog Balkana zavise od ispunjavanja uslova

SOFIJA – Nemačka kancelarka Angela Merkel istakla je danas u Sofiji da o brzini pristupanja Zapadnog Balkana odlučuje ispunjavanje uslova, te da nije pobornik datuma.

„Nisam pobornik nikakvih datuma. Pristupni proces je nešto što mora biti zasnovano na ispunjavanju uslova i obaveza, i ne radi se o vremenskom horizontu, već o tome šta je postignuto, na primer u vladavini prava, borbi protiv korupcije, rešavanju bilateralnih sporova. Slovenija i Hrvatska i dan danas imaju spor oko granice. To ne želimo da se više dešava u EU”, poručila je nemačka kancelarka u Sofiji.

Merkel je, na konferenciji za štampu posle Samita EU-Zapadni Balkan, kazala da je na današnjem skupu bilo reči o saradnji i evropskoj podršci za važne infrastrukturne projekte, a da nije doneta nikakva odluka o pitanju proširenja.

„Odluka o proširenju biće doneta na Savetu EU u junu. Jasno je da sve zemlje Zapadnog Balkana imaju jasnu perspektivu pristupanja”, poručila je ona.

Merkel je ukazala da je Samitu prethodio niz aktivnosti, te da je i sama imala sastanke sa više predsednika i premijera regiona, dodajući da je to bila faza intenziviranja odnosa sa Zapadnim Balkanom.

Naglasila je da je veoma važno povezivanje, to jest infrastrukturni projekti, jer se pokazalo da tamo gde se ljudi susreću postoji manje tenzija.

„Zato verujem da treba brzo da napredujemo u toj oblasti”, podvukla je ona. (Tanjug)

Komentari20
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Примус
EU postaje družina slepih i kratkovidih kao što je to okruženje uvek i bilo u istoriji i na kraju se češa tamo gde ga nije svrbelo. Što se nas tiče-postoji PLAN A, PLAN B, PLAN C itd. i bez obzira na to što je družina EU ubeđena da je njihovo g..o najbolje i najlepše na svetu naveo bih OVOM PRILIKOM samo jedni kratku poslovicu: AKO NEĆE NEĆO-ONDA HOĆE HOĆO..Sećate li se dragi sugrađani filma POSLEDNJA OAZA od Petra Lalovića i Gice-trinaestog praseta..??
JorgeLB
Jasno je da politika dolazi do točke kad se postavlja pitanje vojne i sigurnosne kompatibilnosti Srbije i EU. Pogledajte na koliko se mjesta spominje riječ "bezbednosna". Na tom tragu je i točka 5. koja poziva na poboljšanje odnosa među zemljama. Strateška odluka da se primjedbe Hrvatske rješavaju pozivanjem na naslijeđe NDH, što je apsurdno, došla je na naplatu. Očito da EU ne želi još jednu svadljivu nevjestu, koja uz to ne zna što hoće...
Петар,ЗАГРЕБ.
У тешка времена лагано пливати на врху вала. Србија је окружена земљама ЕУ и НАТО. На сцени је класична политика интересних сфера,као у другој половини19.ст,која је узроковала свјетски рат.У таквој политици падају неумне главе. Како год окренули Србија је центар и аутопутева и магистралних пруга и рјечних пловних путева и највеће тржиште и највећа енергетика и рудно богаство и највећи вишак пољопривредних производа и прва у реиндустријализације и највећи научни потенцијал и набројите ви даље. Том центру фали само усмјерење на једну добру морску луку. И на том валу лагано пливати и развијати земљу. Кад ће у ЕУ,баш вас брига.Можда онда кад се ЕУ осамостали и постане самостални политички фактор у светској политици.Видјет ће се. Реално изван овог оквира земља виси у зраку.Није никоме центар.Постаје монета за поткусуривање.Као Сирија у Европи. Најважнији задатак политике је да се земља не увуче као монета за поткусуривање великих сила јер онда јао вама у земљи и нама изван земље. Бол у грудима,а високо, високо зује авиони Око тебе сви се веселе,а ти несмијеш плакати.Претвориш се у ледену гримасу.Само су очи тужне. Не понављајте мени и себи ту муку.
Ana
Od ulaska u EU nema ništa do daljneg, dok je Makron, nakon bregzita ne reformiše. 40 ljudi putuje po Evropi i lepo se provodi, kao na izletu. I smišlja kako da njima bude još bolje. Tereza Mej stala na kraj. Što dalje od Merkelove i Makrona.
"ЕУро крем"
Дају подршку западном Балкану? Хрватској и Словенији? Па то знамо још из 90-тих!

PRIKAŽI JOŠ

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.