Subota, 26.11.2022. ✝ Verski kalendar € Kursna lista

„Cum­to­bel” otvo­rio fa­bri­ku u Ni­šu

(Фото Бета)

Niš – Austrij­ska kom­pa­ni­ja „Cum­to­bel” danas je u Ni­šu otvo­ri­la fa­bri­ku za pro­iz­vod­nju LED ra­sve­te ko­ja će upo­sli­ti 1.100 rad­ni­ka. U po­go­ni­ma je već 260 rad­ni­ka, a u fa­bri­ci, u ko­ju je ulo­že­no vi­še od 30 mi­li­o­na evra, po­ste­pe­nim po­ve­ća­njem pro­iz­vod­nje i rad­ne sna­ge bi­će za­po­sle­no 1.100 rad­ni­ka. Otva­ra­nju su pri­su­stvo­va­li pred­sed­nik Sr­bi­je Alek­san­dar Vu­čić, ge­ne­ral­ni di­rek­tor Al­fred Fel­der, pred­sed­nik Nad­zor­nog od­bo­ra fa­bri­ke Jurg Cum­to­bel, fe­de­ral­ni mi­ni­star Austri­je za EU Ger­not Blu­e­mel i gra­do­na­čel­nik Ni­ša Dar­ko Bu­la­to­vić. „Za nas je ve­li­ka čast da otvo­ri­mo fa­bri­ku i pri­ka­že­mo iz­u­ze­tan na­pre­dak na­še kom­pa­ni­je na glo­bal­nom ni­vou. Že­leo bih po­seb­no da za­hva­lim pred­sed­ni­ku Alek­san­dru Vu­či­ću i gra­do­na­čel­ni­ku Ni­ša, a za­hval­nost sti­že i iz austrij­ske vla­de”, po­ru­čio je na otva­ra­nju Fel­der.

I kom­pa­ni­ja „Imi”
otvara fabriku
Pred­sed­nik Sr­bi­je Alek­san­dar Vu­čić na­sta­vlja bo­ra­vak u Ni­šu, gde će u subotu (u 10 ča­so­va) na „Lo­znom ka­le­mu” bi­ti otvo­re­na no­va fa­bri­ka fi­li­pin­ske kom­pa­ni­je „Imi”. Ka­ko je re­če­no, „Imi”, ko­ji je u sa­sta­vu u sve­tu po­zna­te fir­me „Aja­la”, u Ni­šu će pro­iz­vo­di­ti elek­tron­ske kom­po­nen­te i upo­sli­će oko 1.300 rad­ni­ka. Pla­ni­ra­no je i an­ga­žo­va­nje oko 500 vi­so­ko­o­bra­zo­va­nih struč­nja­ka sa za­vr­še­nim fa­kul­te­ti­ma elek­tro­ni­ke, elek­tro­teh­ni­ke, ma­šin­stva i dru­gih pro­fi­la.

Pred­sed­nik Sr­bi­je na sve­ča­no­sti je re­kao da Sr­bi ni­su na­u­či­li da se ra­du­ju, ni­ti da po­ka­žu po­što­va­nje. Ka­zao je da naj­če­šće vo­li­mo da se bu­ni­mo, ne­go­du­je­mo i ža­li­mo se. „A ja, ka­da bih mo­gao da bi­ram, ja bih vo­leo da sva­ki dan bu­de kao ovaj da­nas. Da sva­ki dan otva­ra­mo fa­bri­ku. Za­hva­lju­ju­ći i Vla­di Austri­je i kan­ce­la­ru Se­ba­sti­ja­nu Kur­cu, ko­ji je po­dr­žao da ova kom­pa­ni­ja do­đe u Sr­bi­ju, ali i re­zul­ta­ti­ma ra­da na­še vla­de, ’Cum­to­bel’ je sa­da u Ni­šu, a Niš, pod­se­ti­ću, ni­je bio je­di­ni kan­di­dat”, re­kao je Vu­čić.

Pred­sed­nik Sr­bi­je pod­se­tio je da je to pe­ta fa­bri­ka ko­ju otva­ra u Ni­šu, a da je „Cum­to­bel” ne­što po­seb­no i da do­no­si no­vi kva­li­tet na jug i ju­go­i­stok Sr­bi­je. „Mi smo za­i­sta ura­di­li mno­go, iako su lju­di pre ne­za­do­volj­ni ne­go što su za­do­volj­ni – što ti je, Vu­či­ću, kra­va­ta kri­va, što ti je ode­lo iz­gu­žva­no, ka­kve su ti ci­pe­le... Ali, ima­li smo jed­nu fa­bri­ku, a da­nas po­la tu­ce­ta vi­še, ima­će­mo ih još i vi­še”, re­kao je Vu­čić.

Pre otva­ra­nja fa­bri­ke za pro­iz­vod­nju ra­sve­te „Cum­to­bel” pred­sed­ni­ka Sr­bi­je Alek­san­dra Vu­či­ća je u Ni­šu do­če­ka­lo vi­še od 10.000 gra­đa­na sa srp­skim za­sta­va­ma, nje­go­vom sli­kom i ve­li­kim tran­spa­ren­tom s nat­pi­som: „Do­bro do­šao, pred­sed­ni­če!” Za­hva­lju­ju­ći na to­ploj do­bro­do­šli­ci lju­di­ma iz ra­znih gra­do­va sa ju­ga Sr­bi­je ko­ji su ga do­če­ka­li, Vu­čić je re­kao da ra­di ono što je naj­va­žni­je, a to je da otva­ra no­vu fa­bri­ku i no­va rad­na me­sta.

Bu­la­to­vić: Zna­ča­jan dan za grad
Gra­do­na­čel­nik Ni­ša Dar­ko Bu­la­to­vić ka­že da je ovo još je­dan zna­ča­jan dan za taj grad. Na­gla­sio je da je u po­sled­nje dve go­di­ne ta­kvih da­na bi­lo pu­no i do­dao da bi ret­ko ko mo­gao da se ot­me uti­sku ove pre­le­pe sli­ke u Ni­šu da­nas, a da se ne se­ti šta se ov­de de­ša­va­lo u pro­šlo­sti – ka­da su se fa­bri­ke za­tva­ra­le, rad­ni­ci ot­pu­šta­li, ka­da se pla­te ni­su is­pla­ći­va­le. Dr­ža­va, ka­ko je re­kao, po­ma­že Ni­šu pri­vla­če­njem no­vih in­ve­sti­ci­ja. „Ovo Niš ne pam­ti – da se dr­ža­va okre­nu­la ovom gra­du i ju­gu Sr­bi­je. Ovo je vre­me o ko­jem smo sa­nja­li. Sma­nje­na je ne­za­po­sle­nost sa 36.000 na 25.000, broj otvo­re­nih pred­u­ze­ća po­ve­ćao se na 500. U skrom­nim uslo­vi­ma, pred­u­zi­ma­mo i mi me­re za mi­kro, ma­la i sred­nja pred­u­ze­ća i za 10 pu­ta smo ih po­ve­ća­li. I to sve ne bi bi­lo da ni­je po­dr­ške pred­sed­ni­ka Alek­san­dra Vu­či­ća”, na­gla­sio je Bu­la­to­vić.

„Otva­ra­mo ži­vot i bu­duć­nost za lju­de ov­de u Ni­šu. Ka­da sam pre ne­ko­li­ko go­di­na ov­de do­šao ima­li smo ve­li­kih pro­ble­ma – ze­mlja je bi­la u ra­su­lu, dr­ža­va pred ban­kro­tom i ma­lo ko je ve­ro­vao da mo­že­mo da iza­đe­mo iz kri­ze. Ali vi ste ima­li po­ve­re­nja u svo­ju dr­ža­vu i svo­je ru­ko­vod­stvo i bi­li ste str­plji­vi i tr­pe­lji­vi. Ni­ste sta­vlja­li lič­ni in­te­res is­pred in­te­re­sa dr­ža­ve”, re­kao je Vu­čić, če­sto pre­ki­dan apla­u­zi­ma.

Pred­sed­nik Sr­bi­je na­gla­sio je da 55 od­sto od ukup­nih stra­nih di­rekt­nih in­ve­sti­ci­ja u ce­lom re­gi­o­nu za­vr­ši u Sr­bi­ji, do­da­ju­ći da će se bo­ri­ti da ih bu­de i 60 od­sto. Re­kao je da su mo­ra­li da do­no­se te­ške od­lu­ke, da ni­su is­pu­nja­va­ne ne­či­je že­lje i da se ni­su bi­lo ko­me do­dvo­ra­va­li. „Da­nas smo do­šli u si­tu­a­ci­ju da sva­ko­dnev­no otva­ra­mo fa­bri­ke. Ne po­sto­ji ni­šta lep­še od ovo­ga što ra­di­mo da­nas. Pre dve i po go­di­ne sa Cum­to­be­lom smo kre­nu­li u ce­lu pri­ču i sa­da, ka­da zna­mo da će ov­de ra­di­ti vi­še hi­lja­da lju­di i da će pro­met ove kom­pa­ni­je bi­ti 120 mi­li­o­na evra, vi­di­te ko­li­ki je to ve­li­ki zna­čaj za Niš i jug Sr­bi­je, ali i za ce­lu na­šu ze­mlju. I sve to ra­di­mo sa ve­li­kim ci­ljem – da obez­be­di­mo bu­duć­nost za na­šu de­cu”, ka­že Vu­čić. Is­ta­kao je da je, za raz­li­ku od onih ko­ji ne do­la­ze da vi­de svoj na­rod, nje­mu dvo­dnev­na po­se­ta Ni­šu i še­sti ili sed­mi put gde do­la­zi na ne­ko­li­ko da­na. Na­gla­sio je da će Pčinj­ski, Ja­bla­nič­ki, Ni­šav­ski, Pi­rot­

 

 

 

Komentari7
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

slobodan n.
Svaka cast, ovo su dobre vesti! Samo napred!
Gojko
Izmislja tocak. Postoji vec nasa, domaca, fabrika LED rasvete u Ugrinovcima.
Sloba
Ja u potpunosti podržavam svako otvaranje novih radnih mesta, tako i ovih 260 u Nišu, svako će tu imati interes i kapitalisti u vidu profita na ulaganje i radnici u vidu nadnica. Sećam se kompanije EI Niš koja je nekad tu poslovala i imala 26000 zaposlenih na njenom ulazu bila je tabla sa natpisom da je 1950 fabrika predata na upravljanje radnicima, imali su radničke savete i sindikat i letovalište na jadranu, delili su stanove,oni se očito nisu adekvatno brinuli o tzv. koncernu koji je u periodu od 1960-80 prometovao po 700 miliona tadašnjih dolara, pa je sve propalo mada je to bila jedna od prvih fabrika u Evropi koja je proizvodila integralna kola u ttl tehnici(čipovi).
Draskone
Lepo je što pretsednik redovno odlazi u NIš da nešto otvara. Mi Kragujevčani bi trebalo da se kolektivno preselimo u Niš ili Jagodinu. Izgleda da posle Dinkić -Tadić tandema, i dovođenja Fiata, u Kragujevcu nema ništa novo. E što nećeu KG da dođe makar naki Gerund zecen ili Cviken cangel pa da bude zer gut! Ne obilazi nas samo kiša. Nišlijama želim još puno novih fabrika.
Zoran
Koliko su autobusa doveli u Nis?

PRIKAŽI JOŠ

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.