Nedelja, 28.11.2021. ✝ Verski kalendar € Kursna lista

Suđenje Zelenoviću ljulja šabačko pravosuđe

Dok plju­šte me­đu­sob­ne pri­ja­ve iz­me­đu pred­sed­ni­ka su­da Mi­lo­ra­da Maletića i su­di­je Bi­lja­ne Mra­o­vić, gra­do­na­čel­nik če­ka da pro­ces za­sta­ri
Основни суд у Шапцу (Фото М.Мијушковић)

Ša­bac – Pred­sed­nik Osnov­nog su­da u Šap­cu Mi­lo­rad Ma­le­tić pod­neo je Vi­so­kom sa­ve­tu sud­stva di­sci­plin­sku pri­ja­vu pro­tiv Bi­lja­ne Mra­o­vić, su­di­je istog su­da, zbog po­vre­de na­če­la ne­pri­stra­sno­sti. Vi­šem jav­nom tu­ži­la­štvu u No­vom Sa­du – Po­seb­nom ode­lje­nju za su­zbi­ja­nje ko­rup­ci­je, pred­sed­nik Ma­le­tić je pod­neo i kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv su­di­je Mra­o­vić zbog pri­ma­nja mi­ta. 

Su­di­ja Mra­o­vić pod­ne­la je Vi­šem tu­ži­la­štvu u Šap­cu i Po­li­cij­skoj upra­vi u ovom gra­du kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv pred­sed­ni­ka Osnov­nog su­da Ma­le­ti­ća zbog ome­ta­nja prav­de, o če­mu je oba­ve­sti­la i vr­ši­o­ca funk­ci­je pred­sed­ni­ka Vi­šeg su­da u Šap­cu. 

U po­za­di­ni ovih ne­sva­ki­da­šnjih do­ga­đa­nja, ko­ja po­tre­sa­ju ša­bač­ko pra­vo­su­đe, na­la­zi se pro­ces pro­tiv gra­do­na­čel­ni­ka Ne­boj­še Ze­le­no­vi­ća, ko­ga Osnov­no jav­no tu­ži­la­štvo te­re­ti za ne­na­men­sko tro­še­nje oko pet mi­li­o­na evra bu­džet­skih sred­sta­va, što je utvr­di­la Dr­žav­na re­vi­zor­ska in­sti­tu­ci­ja. Su­di­ja Mra­o­vić do­ne­la je 22. ma­ja oslo­ba­đa­ju­ću pre­su­du Ze­le­no­vi­ću, ko­ju je Vi­ši sud uki­nuo 11. ok­to­bra „zbog po­gre­šno utvr­đe­nog či­nje­nič­nog sta­nja i bit­nih po­vre­da kri­vič­nog po­stup­ka”, a on­da ga je 15. no­vem­bra po­no­vo oslo­bo­di­la. I dok plju­šte ozbilj­ne op­tu­žbe iz­me­đu pred­sed­ni­ka su­da i po­stu­pa­ju­ćeg, pr­vo­ste­pe­nog su­di­je, je­di­no je za­do­vo­ljan Ze­le­no­vić, ko­ga tek ne­što vi­še od dva­de­set da­na de­li od za­sta­re­va­nja pro­ce­sa.

Su­di­ji Mra­o­vić je u de­cem­bru 2017, pu­tem kom­pju­ter­skog pro­gra­ma do­de­ljen u rad pred­met u ko­jem je op­tu­žni pred­log pod­net pro­tiv gra­do­na­čel­ni­ka Ze­le­no­vi­ća. Ona je 9. ja­nu­a­ra za­ka­za­la glav­ni pre­tres za 20. fe­bru­ar, ko­ji je zbog ne­mo­guć­no­sti bra­ni­o­ca da pri­stu­pi od­lo­žen, pa je no­vi za­ka­zan za 21. mart. Pre­tres je po­tom po­no­vo od­lo­žen, po­što 21. mar­ta ni­su pri­stu­pi­li ni okri­vlje­ni, ni bra­ni­lac, pri če­mu su iz­o­sta­nak oprav­da­li. Ze­le­no­vić je sa­slu­šan 18. apri­la, a po­sle iz­vo­đe­nja do­ka­za 22. ma­ja, do­ne­ta je pr­vo­ste­pe­na pre­su­da ko­jom se oslo­ba­đa od op­tu­žbe. 

„Na­kon do­no­še­nja pre­su­de po­ja­vi­la se in­for­ma­ci­ja da je ćer­ka su­di­je Mra­o­vić, ko­ja je po za­ni­ma­nju vas­pi­ta­či­ca pri­mlje­na 6. fe­bru­a­ra 2018. u rad­ni od­nos u Pred­škol­sku usta­no­vu „Na­še de­te”, u nad­le­žno­sti gra­da Šap­ca. Ove na­vo­de sam pro­ve­rio i utvr­dio da su isti­ni­ti: ćer­ka su­di­je Mra­o­vić vo­lon­ti­ra­la je u PU 13 me­se­ci, a 6. fe­bru­a­ra je pri­mlje­na u rad­ni od­nos na od­re­đe­no vre­me, bez pret­hod­no ob­ja­vlje­nog ogla­sa, a ve­ro­vat­no i bez sa­gla­sno­sti re­sor­nog mi­ni­star­stva. Po is­te­ku tog pe­ri­o­da, po­no­vo je pri­mlje­na u rad­ni od­nos, ta­ko­đe na od­re­đe­no vre­me. Ka­ko je su­di­ja Mra­o­vić pred­met do­bi­la u de­cem­bru 2017, a su­di­la od fe­bru­a­ra do ma­ja 2018, to iza­zi­va sum­nju da raz­lo­zi do­no­še­nja oslo­ba­đa­ju­će pre­su­de ni­su bi­li pro­fe­si­o­nal­ni”, na­ve­de­no je u pri­ja­va­ma ko­je je pod­neo pred­sed­nik su­da. 

– Pi­tao sam Bi­lja­nu Mra­o­vić za­što ni­je pod­ne­la zah­tev za iz­u­ze­će u tre­nut­ku ka­da je nje­na ćer­ka za­po­sle­na u grad­skoj usta­no­vi, na što mi je ona od­go­vo­ri­la: „Pa ja bih baš tad hte­la da su­dim. Ima i mo­ja ćer­ka pra­vo da ra­di.” Po­sle ova­kve nje­ne iz­ja­ve i ka­te­go­rič­kog sta­va ste­kao sam uti­sak da se ni­šta ni­je de­si­lo slu­čaj­no. Sum­nju u ovo pro­du­blju­je i či­nje­ni­ca da su se u Osnov­nom su­du, po kri­vič­nim pri­ja­va­ma ko­je je DRI pod­ne­la Osnov­nom jav­nom tu­ži­la­štvu za isto kri­vič­no de­lo, po­red Ne­boj­še Ze­le­no­vi­ća, vo­di­li i po­stup­ci pro­tiv još dve oso­be iz Grad­ske upra­ve, i oni su okon­ča­ni osu­đu­ju­ćim pre­su­da­ma – ka­že za „Po­li­ti­ku” pred­sed­nik su­da Ma­le­tić.

– Uko­li­ko sam ne­što po­gre­ši­la u pro­ce­su pro­tiv Ze­le­no­vi­ća, po­sto­ji Vi­ši sud da to is­pra­vi. Mi­slim da ni­sam, ali za­i­sta ne­mam pra­vo da da­lje ko­men­ta­ri­šem pr­vo­ste­pe­nu pre­su­du. Ono što mo­gu da ka­žem, je­ste da sam pre­su­du do­ne­la za če­ti­ri me­se­ca, a da je Vi­šem su­du tre­ba­lo još to­li­ko da po­gle­da spi­se. I sa­da po­vi­ka na me­ne da će pro­ces da za­sta­ri. Ni­ko se, ta­ko­đe, ne pi­ta ko­li­ko je vre­me­na tre­ba­lo tu­ži­la­štvu da pod­ne­se op­tu­žni pred­log. Pred­sed­nik su­da Ma­le­tić me je upo­zo­ra­vao da je pred­met ose­tljiv i da bu­dem pa­žlji­va, da je o nje­mu upo­zna­ta i mi­ni­star­ka, a šta je to ne­go – pri­ti­sak. Ka­da su kre­nu­le pro­ziv­ke po ta­blo­i­di­ma, tra­ži­la sam da sa­zo­ve ko­le­gi­jum su­da i da me za­šti­ti, ali to ni­je ura­dio – na­vo­di za naš list su­di­ja Mra­o­vić.

Ona ka­že da je iz­me­đu pr­ve pre­su­de i po­no­vlje­nog pro­ce­sa pred­la­ga­la pred­sed­ni­ku su­da da je iz­u­zme zbog at­mos­fe­re u jav­no­sti, iako za to ne po­sto­ji za­kon­ski osnov, i od­ba­cu­je op­tu­žbu da je zbog za­po­sle­nja ćer­ke „pro­da­la obraz”. 

– Zar vam ja li­čim da imam pi­le­ći mo­zak? Da ne znam da će SNS do­ći na vlast u Šap­cu. Da zbog dva me­se­ca po­sla na od­re­đe­no vre­me, ko­je mo­že pre­sta­ti ko­li­ko su­tra, plju­nem na 32 go­di­ne sud­ske ka­ri­je­re. Ni­sam se pre­da­va­la ni ka­da me je DS raz­re­ši­la na prav­di bo­ga, ka­da su iz Ta­di­će­vog ka­bi­ne­ta taj­no sla­li mo­ju pred­stav­ku pro­tiv pred­sed­ni­ka ta­da­šnjeg Okru­žnog su­da, pa ne­ću ni sa­da. Me­đu­tim, ce­nu ko­ju pla­ća­mo mo­ja po­ro­di­ca i ja sa­mo mi zna­mo. U su­du mi se tek pe­to­ro ko­le­ga nor­mal­no ja­vi, osta­li sa­mo klim­nu gla­vom. U par­ku, ka­da sam se vra­ća­la ku­ći, čo­vek sa bi­ci­kla me je plju­nuo i opso­vao „što sam oslo­bo­di­la Ze­le­no­vi­ća”, na­gla­ša­va Bi­lja­na Mra­o­vić.

– Su­di­ja tvr­di da ne po­sto­je za­kon­ski osno­vi, a ka­že iz­u­zmi me. Ne ide to baš ta­ko – od­go­va­ra pred­sed­nik su­da Mi­lo­rad Ma­le­tić. 

Su­đe­nje ša­bač­kom gra­do­na­čel­ni­ku Ne­boj­ši Ze­le­no­vi­ću za ne­na­men­sko ras­po­la­ga­nje grad­skim bu­dže­tom – no­vac je sa jed­nih po­zi­ci­ja pre­ba­ci­van na dru­ge bez od­go­va­ra­ju­ćih od­lu­ka pa čak i do­ku­men­ta­ci­je – iza­zva­lo je ve­li­ku pa­žnju jav­no­sti. Ne to­li­ko zbog vi­si­ne even­tu­al­ne ka­zne, jer je tu­ži­lac tra­žio nov­ča­no ka­žnja­va­nje od 300.000 di­na­ra, ko­li­ko zbog či­nje­ni­ce da bi pra­vo­sna­žno osu­đu­ju­ća pre­su­da (za kri­vič­no de­lo u oba­vlja­nju de­lat­no­sti) zna­či­la i Ze­le­no­vi­ćev od­la­zak iz fo­te­lje.

Grad­ski od­bor SNS-a je na kon­fe­ren­ci­ja­ma za no­vi­na­re vi­še pu­ta uka­zi­vao da se zbog spo­ro vo­đe­nih po­stu­pa­ka mo­že do­go­di­ti da pro­ces Ze­le­no­vi­ću za­sta­ri 31. de­cem­bra ove go­di­ne. Ni gra­do­na­čel­nik ni­je osta­jao du­žan, pa je re­dov­no u jav­no­sti op­tu­ži­vao na­pred­nja­ke da pro­tiv nje­ga vo­de mon­ti­ran pro­ces, iz­me­đu osta­log i pri­li­kom ne­dav­nog obra­ća­nja u Stra­zbu­ru. Po­sle (dru­ge) oslo­ba­đa­ju­će pre­su­de 15. no­vem­bra, sa­zvao je hit­nu pre­skon­fe­ren­ci­ju i no­vi­na­ri­ma lič­no pre­neo od­lu­ku su­di­je Bi­lja­ne Mra­o­vić. 

Za­ni­mlji­vo je, me­đu­tim, da pi­sa­ni ot­pra­vak pre­su­de, iako ga je su­di­ja Mra­o­vić br­zo ura­di­la, Ze­le­no­vić ni­je ured­no pri­mio, zbog če­ga je 30. no­vem­bra u Osnov­nom su­du po­no­vo na­lo­že­na do­sta­va. 

 

Komentari2
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

penzioner
Zelenovicu se sudi po nalazu DRi sto je preraspodelio neka sredstva a u Politici od 19.12. citam da javna preduzeca u Bgd, Kragujevcu, Subotici i jos neki su radili slicno, ali ne najavljuju se tuzbe. Sta mislite zasto?
Aca sapcanin
Pa da je, kcerka, gospođe pocela da radi u Telekomu i srednjoj Medicinskoj, onda bi Birmancevic i Pajic rekli da nije sukob interesa a pitanje je koliko bi radila jer nije presudula kako bi njih dvojiica voleli. Sa obzirom da je Pajiceva neostvarena zelja da bude gradonacelnik a Birmancevic kalif, jedino joj preostaje da dete radi od kuce ili da je prekvalifikuje za med. sestru i posalje za Nemacku. Nema vise hleba u Šapcu ni u Srbiji. Pamet je davno iscezla sa ovih prostora. Dis je davno ispevao Naši dani!

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.