Subota, 21.05.2022. ✝ Verski kalendar € Kursna lista

Potrošači i dalje bez nadoknade štete za nestanak struje

Dok je Crna Gora početkom ovog meseca donela odluku da obešteti svoje građane za „sedenje u mraku” sa 20 do 100 evra, Agencija za energetiku Srbije još analizira podatke i radi na izradi novih pravila
Фото Пиксабеј

Sva­ki po­tro­šač u Sr­bi­ji je bar jed­nom ostao bez stru­je. Da li zbog uda­ra ve­tra, gro­ma ko­ji je ošte­tio tra­fo, pa­da dr­ve­ta na da­le­ko­vod, ili sla­bog na­po­na, na­kon če­ga u mra­ku osta­ju po 12 i vi­še sa­ti. Ali, ako se ne­sta­nak stru­je po­na­vlja sva­ko ma­lo, ka­kav je slu­čaj s po­tro­ša­či­ma na Ko­sma­ju, ko­ji s pr­vim ve­trom po­sled­nja dva me­se­ca osta­ju sa­ti­ma bez stru­je, po­sta­vlja se pi­ta­nje ko će im i ka­ko na­dok­na­di­ti šte­tu za to što im se apa­ra­ti kva­re, pro­iz­vod­nja u po­go­ni­ma sto­ji, a ži­vi­na i sto­ka stra­da.

Za raz­li­ku od po­tro­ša­ča u Sr­bi­ji, Cr­na Go­ra vi­še ne­ma ovu mu­ku. Na­i­me od 1. av­gu­sta po­tro­ša­či elek­trič­ne ener­gi­je ima­ju pra­vo na od­šte­tu u vi­si­ni od 20 do 200 evra u slu­ča­ju ne­stan­ka stru­je. 

– Po­če­tak pri­me­ne fi­nan­sij­skih na­dok­na­da ko­je će sle­do­va­ti kup­ci­ma elek­trič­ne ener­gi­je u slu­ča­ju ne­stan­ka stru­je, pred­vi­đen je za av­gust i ta­da po­či­nje­mo sa pri­me­nom pra­vi­la – iz­ja­vio je pred­sed­nik Od­bo­ra di­rek­to­ra Re­gu­la­tor­ne agen­ci­je za ener­ge­ti­ku RAE, Bra­ni­slav Pre­le­vić, pre­no­si por­tal CDMEd­me.me. 

On je pre­ci­zi­rao da će od­šte­ta iz­no­si­ti od 20 do 200 evra, u za­vi­sno­sti od ste­pe­na ugro­že­no­sti i na­pon­skog ni­voa na kom se po­tro­šač na­la­zi. 

Upi­tan po­sto­ji li išta slič­no u Sr­bi­ji i da li ošte­će­ni ko­me je ne­sta­nak stru­je na­pra­vio šte­tu mo­že da za­ku­ca na vra­ta di­stri­bu­ci­je i za­tra­ži na­kna­du šte­te, prof. dr Slo­bo­dan Ru­žić, biv­ši sa­vet­nik mi­ni­stra ener­ge­ti­ke, ka­že za „Po­li­ti­ku”, da je iskre­no im­pre­si­o­ni­ran ko­le­ga­ma iz cr­no­gor­ske Agen­ci­je za ener­ge­ti­ku, nji­ho­vom hra­bro­šću i spo­sob­no­šću da ta­ko ne­što uve­du. 

– Na ža­lost, mi­slim da to kod nas ni­je re­al­no sve dok nas ne­ko iz Evrop­ske uni­je, Ener­get­ska za­jed­ni­ca ili ne­ko tre­ći ne na­te­ra da na­pra­vi­mo ma­kar i mi­ni­ma­lan ko­rak u tom prav­cu. Za sa­da ta­kva za­kon­ska oba­ve­za ne po­sto­ji. Kva­li­tet is­po­ru­ke elek­trič­ne ener­gi­je je re­gu­li­san vr­lo ma­glo­vi­to i ne pod­ra­zu­me­va pla­ća­nje bi­lo ka­kvih na­dok­na­da po­tro­ša­či­ma bi­lo za pre­ko­mer­no tra­ja­nje is­pa­da to­kom go­di­ne, bi­lo za loš kva­li­tet na­po­na kod po­tro­ša­ča. Da bu­de­mo objek­tiv­ni, ni­je­dan mre­žni mo­no­po­li­sta na sve­tu ne­će to svo­je­volj­no uve­sti, pa ni­su „Elek­tro­mre­ža Sr­bi­je” i „Di­stri­bu­ci­ja” u to­me iz­u­ze­ci – ka­že Ru­žić.

Ali, do­da­je, za­to tre­ba da po­sto­ji ne­za­vi­sno re­gu­la­tor­no te­lo za ener­ge­ti­ku. Ta­ko ne­što bio bi pra­vi na­čin bri­ge o po­tro­ša­či­ma, a ne to­le­ran­ci­ja za ne­pla­ća­nje ra­ču­na, haj­ka zbog po­ve­ća­nih ra­ču­na u pe­ri­o­di­ma kad se pri­rod­no vi­še tro­ši, re­la­ti­vi­za­ci­ja tro­ško­va i la­men­ti­ra­nje nad iona­ko ni­skom ce­nom elek­trič­ne ener­gi­je. 

– Da bi­smo ima­li pra­va da oče­ku­je­mo na­dok­na­du zbog šte­ta ili ne­pri­jat­no­sti, ko­je ima­mo kad nam ne is­po­ru­ču­ju stru­ju, mo­ra­mo isto ta­ko bi­ti sve­sni da se ra­ču­ni za utro­še­nu elek­trič­nu ener­gi­ju mo­ra­ju pla­ća­ti i to po re­al­nim eko­nom­skim ce­na­ma da bi se, iz­me­đu osta­log, od to­ga mo­gla odr­ža­va­ti i gra­di­ti i di­stri­bu­tiv­na i pre­no­sna mre­ža – ka­že naš sa­go­vor­nik. 

U Agen­ci­ji za ener­ge­ti­ku za „Po­li­ti­ku” ka­žu da vest o uvo­đe­nju fi­nan­sij­skih kom­pen­za­ci­ja, ko­ju je uve­la Cr­na Go­ra, upu­ću­je na pra­vi­la o mi­ni­mu­mu kva­li­te­ta is­po­ru­ke i snab­de­va­nja elek­trič­nom ener­gi­jom, ko­ja su u Cr­noj Go­ri stu­pi­la na sna­gu av­gu­sta 2019. go­di­ne. Me­đu­tim, od­lo­že­na je pri­me­na fi­nan­sij­skih kom­pen­za­ci­ja za dve go­di­ne za av­gust 2021. go­di­ne.

Sa­gla­sno oba­ve­za­ma iz tre­ćeg pa­ke­ta pro­pi­sa, u ze­mlja­ma Evrop­ske uni­je kom­pen­za­ci­o­ne na­kna­de se po­ste­pe­no uvo­de već go­di­na­ma. Kon­kret­no, kom­pen­za­ci­o­ne na­kna­de za ne­iz­vr­še­nje oba­ve­ze po­nov­nog pri­klju­če­nja na­kon na­stan­ka pre­ki­da u za­ko­nom pred­vi­đe­nom ro­ku uve­de­ne su u Če­škoj, Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji, Ma­đar­skoj, Ho­lan­di­ji, Por­tu­ga­li­ji, Slo­ve­ni­ji, Bel­gi­ji i Fran­cu­skoj.

Du­ži­na tra­ja­nja pre­ki­da, na di­stri­bu­tiv­nom ni­vou pro­pi­sa­na je, u za­vi­sno­sti od ze­mlje, u ra­spo­nu od tri do šest sa­ti (pro­sek je če­ti­ri sa­ta), a na­kna­da za ne­po­što­va­nje za­kon­skog ro­ka je od 15 do 100 evra (u pro­se­ku 20 evra).

Agen­ci­ja za ener­ge­ti­ku Sr­bi­je, u skla­du sa oba­ve­za­ma ko­je pro­is­ti­ču iz tre­ćeg pa­ke­ta pro­pi­sa EU i Za­ko­na o ener­ge­ti­ci, do­ne­la je 2013. go­di­ne pra­vi­la o pra­će­nju teh­nič­kih i ko­mer­ci­jal­nih po­ka­za­te­lja i re­gu­li­sa­nju kva­li­te­ta is­po­ru­ke i snab­de­va­nja elek­trič­nom ener­gi­jom i pri­rod­nim ga­som. Na osno­vu ovih pra­vi­la pri­ku­plja­ju se po­da­ci o pre­ki­di­ma u na­pa­ja­nju elek­trič­nom ener­gi­jom i pra­ti rad ope­ra­te­ra si­ste­ma. 

Ovi po­da­ci će bi­ti osno­va da se u sle­de­ćoj iz­me­ni pra­vi­la uve­du i stan­dar­di kva­li­te­ta ko­je ope­ra­te­ri tre­ba da is­pu­ne, kao i kom­pen­za­ci­o­ne na­kna­de po­tro­ša­či­ma, uko­li­ko ope­ra­te­ri si­ste­ma ne is­pu­ne pro­pi­sa­ne zah­te­va­ne vred­no­sti. 

Ta­ko­đe, u okvi­ru IPA pro­jek­ta, ko­ji se fi­nan­si­ra iz EU po­mo­ći, jed­na od te­ma ko­ja se raz­ma­tra sa kon­sul­tan­ti­ma je i pra­će­nje kva­li­te­ta, de­fi­ni­sa­nje stan­dar­da kva­li­te­ta i kom­pen­za­ci­o­nih na­kna­da. Tre­nut­no, agen­ci­ja ana­li­zi­ra ras­po­lo­ži­ve po­dat­ke i ra­di na iz­ra­di no­vih pra­vi­la.

 

Komentari6
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Dragoslav Stanisavljević
Г-дине Ружићу, а да ли је реално да неко ко не потроши током месец дана, или пак потроши, 1;2;3;...или 10 Kwh плати 500,оо РСД ? У мом крају за такве изјаве кажу ,,Не тртљај по много".
moravac
a ko ce da odradi te popravke na vreme , eps je za 60% smanjio radnike na odrzavanje elektroenergetskog sistema?
Miroslav
Како год окренеш, у Србији се највише калкулише, око права појединца, сопственог грађанина. Увек неки изговори, а то систем чини константно трулим. Онда због таквог стања важи правило - "нико нас не воли, нико нас неће". Волим Србију, али искрено, да сам фактор у ЕУ и ја бих према таквој земљи био бескомпромисан.
Bosa S
I mi u Kanadi ponekad nemamo struju, vremenske nepogode, kvarovi i sl. Ne dobijamo nadoknadu.
kole stara karaburma
za Bosa S u kom delu Canada ili province vi zivite. Ja nemam taj problem u Toronto.
Dejan
Kad je ruralna i krševita CG mogla da uvede red i odgovornost među distrubutere struje - onda je sramota da u Srbiji ne bude tako. Mozda bi za pocetak EPS ( ili EMS) trebali da svoje bandere postavljaju duz ulice a ne da bez pitanja ulaze ljudima u dvorista jer im takva "precica". Vlasnik ne bude kuci, oni zabodu svoju betonsku banderu a ti ih posle tuzakaj i placaj advokate 15 godina. I gledaj primer nakaze i anarhije u svom dvoristu za sve to vreme

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.