Sreda, 20.10.2021. ✝ Verski kalendar € Kursna lista

Ame­ri­ka oče­ku­je od Ru­si­je da po­štu­je srp­ske stra­te­ške ci­lje­ve

U stra­te­škom in­te­re­su SAD je da se Sr­bi­ja raz­vi­ja kao mo­der­na, de­mo­krat­ska, pro­spe­ri­tet­na evrop­ska dr­ža­va, u mi­ru sa su­se­di­ma, ka­žu za „Po­li­ti­ku” u ame­rič­koj am­ba­sa­di
(Фото Бета АП)

„Ame­rič­ka po­li­ti­ka pre­ma Sr­bi­ji ni­je se pro­me­ni­la i u stva­ri je osta­la ista du­gi niz go­di­na. Mi raz­u­me­mo in­te­res Sr­bi­je da raz­vi­ja po­zi­tiv­ne od­no­se s ni­zom part­ne­ra i oče­ki­va­li bi­smo da će i osta­li srp­ski part­ne­ri po­ka­za­ti slič­no po­što­va­nje i po­dr­šku za srp­ske stra­te­ške ci­lje­ve”, ka­žu za „Po­li­ti­ku” u am­ba­sa­di SAD, od­go­va­ra­ju­ći na pi­ta­nje da li bi iz­ve­štaj Pen­ta­go­na, u ko­me se ka­že da je Sr­bi­ja naj­po­pu­stlji­vi­je okru­že­nje ka­da je reč o ru­skom uti­ca­ju na za­pad­nom Bal­ka­nu, mo­gao da uti­če na bu­du­ći kurs Va­šing­to­na pre­ma Be­o­gra­du.

Iz­ve­štaj Pen­ta­go­na da­ti­ra iz ma­ja ove go­di­ne, ali je sa­da ak­tu­e­li­zo­van zbog iz­ja­ve Edvar­da Džo­ze­fa, pro­fe­so­ra Uni­ver­zi­te­ta Džon Hop­kins u Va­šing­to­nu. On je po­ru­čio da oce­ne ame­rič­kog mi­ni­star­stva od­bra­ne o to­me da je Sr­bi­ja in­ten­zi­vi­ra­la sa­rad­nju s Ru­si­jom ot­kad je na vla­sti SNS, po­tvr­đu­ju „ono u šta se du­go sum­nja­lo” i da za­to mo­ra da se pro­me­ni od­nos Za­pa­da pre­ma Alek­san­dru Vu­či­ću. U ame­rič­koj am­ba­sa­di pod­se­ća­ju i da je am­ba­sa­dor En­to­ni God­fri ne­dav­no ob­ja­snio da je u stra­te­škom in­te­re­su SAD da se Sr­bi­ja raz­vi­ja kao mo­der­na, de­mo­krat­ska, pro­spe­ri­tet­na evrop­ska dr­ža­va, ko­ja je u mi­ru sa su­se­di­ma i ko­ja de­mon­stri­ra pu­no po­što­va­nje vla­da­vi­ne za­ko­na i po­sve­će­na je ga­ran­to­va­nju pra­va svih nje­nih gra­đa­na.

„U pot­pu­no­sti po­dr­ža­va­mo na­ve­de­ni cilj Sr­bi­je u evrop­skim in­te­gra­ci­ja­ma i član­stvu u EU. Ta­ko­đe po­štu­je­mo srp­sku po­li­ti­ku voj­ne ne­u­tral­no­sti. Naš an­ga­žman sa Sr­bi­jom – i ame­rič­kom teh­nič­kom po­mo­ći, ko­ja se u ve­li­koj me­ri re­a­li­zu­je pre­ko USA­ID-a – ima za cilj da po­mog­ne Sr­bi­ji u po­sti­za­nju za­cr­ta­nog ci­lja, evrop­ske in­te­gra­ci­je”, ka­žu u am­ba­sa­di za naš list. U iz­ve­šta­ju Pen­ta­go­na se ta­ko­đe na­po­mi­nje i da je „na­kon 2012. go­di­ne Srp­ska na­pred­na stran­ka pred­u­ze­la ko­ra­ke ka­ko bi po­ve­ća­la voj­nu sa­rad­nju s Ru­si­jom” kao i da je ta sa­rad­nja re­zul­ti­ra­la pot­pi­si­va­njem ugo­vo­ra o stra­te­škoj sa­rad­nji u no­vem­bru 2013. i da je­di­no Sr­bi­ja od ze­ma­lja za­pad­nog Bal­ka­na ima pot­pi­sa­ne ugo­vo­re o sa­rad­nji u obla­sti bez­bed­no­sti.

A ju­če, dan na­kon što su Džo­ze­fo­ve po­ru­ke us­ko­me­ša­le stra­sti, u Be­o­gra­du je bo­ra­vio za­me­nik ru­skog mi­ni­stra spolj­nih po­slo­va Alek­san­dar Gru­ško i sa­stao se sa srp­skim dr­žav­nim vr­hom. Po­se­ta je deo pri­pre­ma za su­sret Vla­di­mi­ra Pu­ti­na i Alek­san­dra Vu­či­ća u So­či­ju 4. de­cem­bra. Vu­čić je ru­skom zva­nič­ni­ku re­kao da sa­sta­nak s Pu­ti­nom oče­ku­je s ve­li­kom na­dom i iz­ra­zio za­do­volj­stvo di­na­mi­kom su­sre­ta vi­so­kih zva­nič­ni­ka dve ze­mlje. Is­ta­kao je, ta­ko­đe, da je za nje­ga taj su­sret od iz­u­zet­nog zna­ča­ja, pri­li­ka za sa­dr­ža­jan raz­go­vor i raz­me­nu sta­vo­va o glo­bal­nim i re­gi­o­nal­nim pi­ta­nji­ma, kao i naj­va­žni­jim pi­ta­nji­ma srp­sko-ru­ske sa­rad­nje, po­seb­no eko­nom­ske.

Alek­san­dar Gru­ško: Mno­ge sna­ge že­le da Bal­kan i Sr­bi­ju pre­tvo­re u are­nu po­li­tič­ke kon­fron­ta­ci­je i sta­ve je pred ve­štač­ki iz­bor iz­me­đu Ru­si­je i Za­pa­da (Foto Predsedništvo Srbije)

Pred­sed­nik je za­hva­lio Ru­si­ji za raz­u­me­va­nje na­ših dr­žav­nih i na­ci­o­nal­nih in­te­re­sa i ak­tiv­nu po­dr­šku u oču­va­nju te­ri­to­ri­jal­nog in­te­gri­te­ta i su­ve­re­ni­te­ta, po­seb­no u me­đu­na­rod­nim or­ga­ni­za­ci­ja­ma. Ta­ko­đe je za­hva­lio ru­skim zva­nič­ni­ci­ma što če­sto po­se­ću­ju Sr­bi­ju jer to go­vo­ri o že­lji Ru­si­je da odr­ža­va bli­ske od­no­se s na­šom ze­mljom. Vu­čić je na­gla­sio i da Sr­bi­ja osta­je ver­na svo­joj po­li­ti­ci voj­ne ne­u­tral­no­sti, što će, na­ja­vio je, ja­sno i ne­dvo­smi­sle­no po­tvr­di­ti usva­ja­njem od­go­va­ra­ju­ćih stra­te­ških do­ku­me­na­ta.

Ko­men­ta­ri­šu­ći iz­ve­štaj Pen­ta­go­na, Ivi­ca Da­čić je po­sle su­sre­ta s Gru­škom re­kao da su „na­še ru­ke otvo­re­ne za za­gr­lja­je, sa­mo fa­le ru­ke ko­je bi se gr­li­le s na­ma”. Gru­ško ni­je go­vo­rio o iz­ve­šta­ju jer, ka­ko je re­kao, kao di­plo­ma­ta ne ko­men­ta­ri­še tekst ko­ji ni­je či­tao, ali je po­ru­čio da se Ru­si­ja za­la­že za to da Bal­kan bu­de mir­no, sta­bil­no pod­ruč­je Evro­pe. Pre­ma nje­go­vim re­či­ma, mno­ge sna­ge že­le da Bal­kan i Sr­bi­ju pre­tvo­re u are­nu po­li­tič­ke kon­fron­ta­ci­je i da te iste sna­ge že­le da ih sta­ve pred ve­štač­ki iz­bor iz­me­đu Ru­si­je i Za­pa­da. „Iz­me­đu Sr­bi­je i Ru­si­je i srp­skog i ru­skog na­ro­da po­sto­ji iskre­no isto­rij­sko pri­ja­telj­stvo i sva­ko nor­ma­lan bi mo­gao da se pi­ta za­što i ko­me ta­kvi do­bri od­no­si mo­gu da sme­ta­ju”, re­kao je Gru­ško.

Ana­li­ti­čar Vla­de Ra­du­lo­vić sma­tra da su ovo sve po­li­tič­ke po­ru­ke Be­o­gra­du i da to ne zna­či da se tre­ba s ne­kim za­me­ra­ti. Či­nje­ni­ca je, sma­tra on, i da će Sr­bi­ja mo­ra­ti što pre da se opre­de­li. „Mi se bo­ri­mo da oču­va­mo po­li­ti­ku voj­ne ne­u­tral­no­sti. Ta­ko­đe je či­nje­ni­ca i da ima­mo in­te­ziv­nu sa­rad­nju s NA­TO-om, ka­ko sa sa­ve­zom, ta­ko i bi­la­te­ral­no sa ze­mlja­ma čla­ni­ca­ma NA­TO-a. Ali je či­nje­ni­ca i da je in­te­zi­vi­ra­na sa­rad­nja s Ru­si­jom, i to ka­ko voj­no–voj­na kroz raz­li­či­te za­jed­nič­ke ve­žbe, ta­ko i voj­no-teh­nič­ka kroz na­bav­ku voj­ne opre­me. Na vi­so­kom ni­vou je i po­li­tič­ka sa­rad­nja, pre sve­ga u bor­bi za Ko­so­vo”, ka­že Ra­du­lo­vić i do­da­je da se to mo­ra sa­gle­da­ti, ima­ju­ći u vi­du da je Ru­si­ji za­pad­ni Bal­kan u fo­ku­su jer ov­de ima­ju stra­te­ške in­te­re­se. A ta­kvi od­no­si, ka­že, po­či­nju da sme­ta­ju ne­kim pla­no­vi­ma Va­šing­to­na, mo­žda i onim za član­stvo Sr­bi­je u NA­TO-u.

Komentari18
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Velizar Nikolic
A zasto vi ne postujete nacionalne interese Srbije!? Sta je sa Kosovom i Metohijom, koja je vekovna sveta srpska zemlja, vi ste nam je oteli, nisu rusi!!!
mrljavko
nije potrebno da ocekuje, jer Rusija ih postuje, dok Amerika slicnim ponasanjem ne mozenikako da se pohvali. U krajnjem slucaju Amerika i ne zna i nece da zna stvarne i prave srpske strateske ciljeve, vec svoje strateske ciljeve proglasava srpskim strateskim ciljevima. Sta su uopste americka vidjenja potrebna Srbiji. Ona Srbiji nisu potrebna, vec Americi koja je hiljadama i hiljadama kilometara daleko. Toga bi trebalo da budu svesni i da znaju. Da znaju koliko su stvarno daleko.
ниола ј.
Замолио бих САД-е, да нас више не бране.
Slavko Mirkovic
A mi ocekujemo da expresno spakujete kofere, i da zauvek nestanete sa srpske zemlje. Nismo vam mi Indijanci! Rusa sto se tice, pod hitno im odobriti otvaranje vojne baze u Sriji, na lokaciji koju sami odaberu. To su nasi strateski interesi!
joca
kao obican gradjanin sam se jos 1999-te opredelio a verujem i velika vecina. jasno je da vlast ne moze zvanicno da kaze mi cemo ovamo ili tamo. iako sam na pravoj strani a ne na strani onih koji oruzjem i svim sredstvima uteruju demokratiju i priznaju raznorazne "predsednike" mislim da bi pored vojne Srbija trebala proglasiti i politicku neutralnost. dakle biti u dobrim odnosima sa svima i ne biti nikome neprijatelj. u EU cemo ionako 2345 god. u petom krugu ako je bude bilo.

PRIKAŽI JOŠ

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.