Subota, 28.05.2022. ✝ Verski kalendar € Kursna lista

Podmitljive sudije treba najstrože kažnjavati

Prak­sa po­ka­zu­je da su iz­re­če­ne sank­ci­je znat­no bla­že u od­no­su na za­pre­će­ne, a ve­ru­je se da je osam pre­su­da za de­vet go­di­na mno­go ma­nje od bro­ja neo­t­kri­ve­nih slu­ča­je­va
(Драган Стојановић)

Ape­la­ci­o­ni sud u Be­o­gra­du je to­kom po­sled­njih de­vet go­di­na do­neo osam ko­nač­nih pre­su­da ko­ji­ma su zbog pri­ma­nja mi­ta, tr­go­vi­ne uti­ca­jem i zlo­u­po­tre­be slu­žbe­nog po­lo­ža­ja osu­đe­ni funk­ci­o­ne­ri u pra­vo­su­đu – se­dam su­di­ja i je­dan tu­ži­lac. Po­sled­njom od­lu­kom, od 24. ja­nu­a­ra ove go­di­ne, pred­sed­nik Pri­vred­nog su­da u Za­je­ča­ru Go­ran Kr­stić osu­đen je na dve i po go­di­ne za­tvo­ra zbog tr­go­vi­ne uti­ca­jem. Zah­te­vao je i pri­mio na­gra­du od 10.000 evra, na­vo­di se u pre­su­di. 

Na tri go­di­ne za­tvo­ra zbog pri­ma­nja mi­ta osu­đen je za­me­nik tu­ži­o­ca u Po­že­gi Ča­slav Ma­sla­re­vić, a na go­di­nu da­na kuć­nog za­tvo­ra zbog tr­go­vi­ne uti­ca­jem su­di­ja Vi­šeg su­da u Be­o­gra­du Bra­ni­slav Bla­žić i su­di­ja za pre­kr­ša­je iz Čač­ka Mi­o­drag Pla­zi­nić. 

Zbog zlo­u­po­tre­be slu­žbe­nog po­lo­ža­ja i kr­še­nja za­ko­na su­di­ja­ma su iz­ri­ca­ne i za­tvor­ske ka­zne i uslov­ne osu­de. 

Za tr­go­vi­nu uti­ca­jem Kri­vič­ni za­ko­nik pro­pi­su­je od šest me­se­ci do pet go­di­na, a za pri­ma­nje mi­ta od dve do 12 go­di­na za­tvo­ra, pa se mo­že za­klju­či­ti da ape­la­ci­o­ne su­di­je ni­su bi­le na­ro­či­to stro­ge pre­ma svo­jim ko­le­ga­ma. 

– Ko­rup­ci­je ima u pra­vo­su­đu kao i u svim seg­men­ti­ma dru­štva. Pro­blem je u to­me što pra­vo­su­đe tre­ba da bu­de onaj seg­ment ko­ji se bo­ri pro­tiv ko­rup­ci­je. Kon­kret­ni slu­ča­je­vi na­ru­ša­va­ju po­ve­re­nje gra­đa­na u sud i do­pri­no­se ne­ga­tiv­noj per­cep­ci­ji pra­vo­su­đa u jav­no­sti – ka­že Omer Ha­dži­o­me­ro­vić, su­di­ja Ape­la­ci­o­nog su­da u Be­o­gra­du.

Sma­tra da je neo­p­hod­no us­po­sta­vi­ti kon­trol­ni me­ha­ni­zam i si­stem u ko­me su­di­ja mo­ra ima­ti do­bre uslo­ve ra­da, do­bru pla­tu, ne­za­vi­snost i si­gur­nost. Na­gla­ša­va da je pre­ven­ci­ja mno­go va­žni­ja od ka­žnja­va­nja.

– Si­stem tre­ba da bu­de ta­ko po­sta­vljen da su­di­ji ne pad­ne na pa­met da tra­ži mi­to, a i ako to ura­di – da će bi­ti ot­kri­ven. Ka­da bi­smo na­pra­vi­li eks­pe­ri­ment i do­ve­li švaj­car­skog su­di­ju u srp­sko pra­vo­su­đe, on bi vre­me­nom po­stao isti kao i na­še su­di­je. I obr­nu­to, naš su­di­ja bi se uklo­pio u švaj­car­ski si­stem. Ho­ću da ka­žem da si­stem u ve­li­koj me­ri opre­de­lju­je po­na­ša­nje svih lju­di, pa i su­di­ja. Ne bih vo­leo da se ovo shva­ti kao oprav­da­nje za osu­đe­ne su­di­je, jer za ta­kve stva­ri ne­ma iz­go­vo­ra – na­vo­di Ha­dži­o­me­ro­vić. 

Advo­kat Du­šan Bra­tić, ko­ji je bio pu­no­moć­nik ošte­će­ne D. M. u po­stup­ku pro­tiv pred­sed­ni­ka Pri­vred­nog su­da u Za­je­ča­ru, od tre­nut­ka ka­da je od­lu­či­la da pri­ja­vi slu­čaj, ka­že da uzro­ci kri­mi­na­li­te­ta jed­na­ko uti­ču na sve gra­đa­ne – i na ma­lo­let­ni­ke i na rad­ni­ke i na su­di­je.

– Dru­štvo tre­ba da omo­gu­ći su­di­ja­ma uslo­ve ži­vo­ta i ra­da do­stoj­ne funk­ci­je ko­ju oba­vlja­ju, pa se tek on­da mo­že oče­ki­va­ti da ne po­sr­ću pred iza­zo­vi­ma. Su­di­je ni­su bo­go­vi. I oni su lju­di i ži­ve u ovom dru­štvu – sma­tra advo­kat Bra­tić.

Na­gla­ša­va da su gra­đa­ni obes­hra­bre­ni ka­da shva­te da će bi­ti su­o­če­ni sa ko­rup­ci­jom ta­mo gde oče­ku­ju da do­bi­ju prav­du.

– Onaj ko se u ne­kom sud­skom po­stup­ku na­đe u si­tu­a­ci­ji da su­di­ja od nje­ga zah­te­va mi­to, te­ško se od­lu­ču­je da to pri­ja­vi, a i ka­da pri­ja­vi on­da ga če­ka tr­no­vit i mu­ko­tr­pan put. Ni­sam si­gu­ran da će gra­đa­nin ko­ji je jed­nom ta­kav slu­čaj pri­ja­vio bi­ti spre­man da tu­ži po­no­vo – ka­že Bra­tić.

Tam­na sta­ti­sti­ka ko­rup­ci­je u pra­vo­su­đu mno­go je ve­ća ne­go što o to­me go­vo­ri osam ko­nač­nih pre­su­da. 

– Ma­la je Sr­bi­ja za to­li­ki broj pra­vo­sna­žnih pre­su­da pro­tiv su­di­ja. To su sa­mo ot­kri­ve­ni i do­ka­za­ni slu­ča­je­vi, ali i to je mno­go. Tre­ba vi­de­ti ko­li­ko je još po­stu­pa­ka u to­ku, a tu­ži­la­štvo je naj­ta­nja ka­ri­ka u lan­cu ot­kri­va­nja ko­rup­ci­je u pra­vo­su­đu. Tu­ži­la­štvo je taj or­gan kod ko­ga se sve „lo­mi”. Ono od­lu­ču­je da li će do­ći do kri­vič­nog go­nje­nja, ali je i naj­po­dlo­žni­je uti­ca­ji­ma ko­ji su van prav­ne kon­tro­le – na­vo­di advo­kat Du­šan Bra­tić.

Po­ča­sni pred­sed­nik Dru­štva su­di­ja Sr­bi­je Dra­ga­na Bo­lje­vić, su­di­ja Ape­la­ci­o­nog su­da u Be­o­gra­du za­la­že se da ko­rup­ci­ja u pra­vo­su­đu bu­de stro­že ka­žnja­va­na ne­go u dru­gim pro­fe­si­ja­ma.

– Uko­li­ko je po­u­zda­no utvr­đe­no da je su­di­ja na bi­lo ko­ji na­čin zlo­u­po­tre­bio svoj po­lo­žaj, mi­slim da on čak tre­ba da bu­de stro­že ka­žnjen od dru­gih lju­di. Jer, on mo­ra da osta­vlja uti­sak po­šte­nja i in­te­gri­te­ta. Ako to ne či­ni, po­sta­vlja se pi­ta­nje na ko­ji na­čin pra­vo­su­đe funk­ci­o­ni­še. Či­ni se da pred­stav­ni­ci dru­gih gra­na vla­sti je­dva do­če­ka­ju slu­čaj ko­rup­ci­je u sud­stvu i on­da se do­vo­di u sum­nju i po­de­la vla­sti i de­mo­kra­ti­ja u dru­štvu. Su­dij­ska ko­rup­ci­ja je mno­go ši­ra, ozna­ča­va po­kva­re­nost i sva­ko ne­po­šte­no i pre­var­no po­na­ša­nje su­di­je. Iz­u­zet­no je va­žno da su­di­ja uvek ra­di ta­ko da ni­ka­da ne iza­zo­ve sum­nju u svo­je po­šte­nje – ka­že Dra­ga­na Bo­lje­vić. 

Na­gla­ša­va da mo­ra po­sto­ja­ti po­li­tič­ka vo­lja dr­ža­ve da is­ko­re­ni ko­rup­ci­ju, a to pod­ra­zu­me­va ne sa­mo da obez­be­di pla­te, ne­go i do­sto­jan­stve­ne uslo­ve ra­da, ka­ko za su­di­je ta­ko i za sud­sko oso­blje. 

Komentari27
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

nikola andric
Amaterska odnosno laicka nagadjanja o pravu i pravdi mesaju cak advokate i sudije. Advokati se biraju po pretpostavkama o njihovoj sposobnosti dok to nije slucaj sa sudijama. Dakle kad ljudi sami biraju advokate sto ce reci placaju njihove usluge ne mogu se advokati optuzivati zbog tog izbora. Ako je iko kriv za gomilanje pravnih procedura onds treba pogeldati u ''ogledalo'' kako bi se nasao krivac. I pored znanja da su pravne procudure dugorocne i skupe ljudi ih ipak ''teraju'' i zale ex post.
Odgovornost za presudu
Kada bi se uvela materijalna odgovornost za svaku presudu imali bismo pravednine tužilaštvo i pravosuđe!
Александар Михаиловић
Правосуђе је рак рана, ово је 1% оних који треба да прво буду иза браве а онда изван тог ресора за сва времена. КЗ је прилагођен онима са звучним именима. Какво је стање види се у Стразбуру, то је слика. За све предмете који дођу на наплату Србији сви који су у истом поступали треба да сносе материјалне, моралне и кривичне последице. Данас је и Уставни суд у тим раљама, поред њега и Тужилаштва прође свашта, посебно ако грађане тероришу велики системи и држава, генератор корупције и примитивизма.
Zorica Jovanović
U srpskom pravosudju je skoro obavezno da spor dobija ona strana koja je potplatila sudije! Iz ličnog iskustva, kao i iskustva svojih prijatelja, rodjaka itd. govorim!
milomir
Osetio sam na svojoj koži koliko je korumpirano i pokvareno sudstvo u srbiji čak sam navodno greškom proglašen mrtvim ostavili su me bez vode i nikom ništa svi se prave ludi niko ništa nezna žališ se agenciji za borbu protiv mita ikorupcije i zloupotrebe službenog položaja ona sve dokaze šalje predsedniku osnovnog suda da bi mi on poslao odgovor a on u sve to umešan i još me napadne takvim lažima da se naježiš i još da nemam prava žalbe za mene je krivosudje ne pravosudje
Premrl Zoran
Samo jedan nacin,oduzimanje dozvole,i diplome fakulteta,DOZIVOTNO

PRIKAŽI JOŠ

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.