Četvrtak, 23.09.2021. ✝ Verski kalendar € Kursna lista

Sergej Trifunović (PSG): Bole me nepravda i laž

Na­pa­da me ar­mi­ja boj­ko­ta­ških bo­to­va od onog tre­nut­ka ka­da smo u PSG-u po­če­li da raz­go­va­ra­mo o iz­la­sku na iz­bo­re i ka­da sam o to­me oba­ve­stio li­de­re opo­zi­ci­o­nih stra­na­ka
(Фото Кан и Лингус студио)

Sa­slu­šao sam ar­gu­men­te za iz­la­zak na iz­bo­re svih bli­skih sa­rad­ni­ka i svi smo se slo­ži­li da su po­li­ti­ci po­treb­na no­va, mla­da li­ca. Lju­di su ne­ka­ko na­vi­kli da se po­li­tič­ke funk­ci­je u ovoj ze­mlji bu­kval­no pre­no­se s ko­le­na na ko­le­no i da vam sve zna­nje, is­ku­stvo i obra­zo­va­nje ne vre­de uko­li­ko ni­ste deo po­ro­di­ce ko­ja no­si tu ne­ku vr­stu po­li­tič­kog ama­ne­ta, ka­že u raz­go­vo­ru za „Po­li­ti­ku” li­der Po­kret slo­bod­nih gra­đa­na Ser­gej Tri­fu­no­vić. Od­lu­ku o iz­la­sku na bi­ra­li­šta, ka­ko na­gla­ša­va, ni­je do­neo sam, već je to za­jed­nič­ka od­lu­ka PSG-a.

Du­go ste va­ga­li da li da iza­đe­te na iz­bo­re, na­pu­sti­li ste ide­ju boj­ko­ta. Ko­ji su va­ši mo­ti­vi za iz­la­zak na iz­bo­re?

Van­red­no sta­nje je bi­lo svo­je­vr­sna de­mon­stra­ci­ja si­le lju­di ko­ji te­že za ap­so­lut­nom vla­šću. Ima­li smo pri­li­ku da na de­lu vi­di­mo iži­vlja­va­nje na naj­sla­bi­jem slo­ju dru­štva, pen­zi­o­ne­ri su mo­ra­li da usta­ju u tri uju­tru i pe­ške, bez pra­va na iči­ju po­moć, idu u su­per­mar­ke­te po osnov­ne ži­vot­ne na­mir­ni­ce. Vlast je u ro­ku od ne­ko­li­ko da­na od pre­po­ru­ke da mo­že­mo u šo­ping u Mi­la­no do­šla do to­ga da nas za­tvo­ri u kuć­ne pri­tvo­re. Pr­vih da­na je bi­lo pot­pu­no za­bra­nje­no kre­ta­nje lju­di­ma sta­ri­jim od 65 go­di­na. Tu si­tu­a­ci­ju su, ta­ko­đe, is­ko­ri­sti­li za sa­mo­pro­mo­ci­ju, vo­lon­te­ri po­li­tič­kih stra­na­ka na vla­sti no­si­li su pa­ke­te s nji­ho­vim ozna­ka­ma i lo­gom. To sve ne sa­mo da je za­stra­šu­ju­će ne­go je i po­ni­ža­va­ju­će. Za­štit­nu opre­mu, ma­ske i ru­ka­vi­ce su pr­vo do­bi­li čla­no­vi SNS-a, pa tek on­da le­ka­ri na In­fek­tiv­noj kli­ni­ci. Vi­deo sam ka­ko se re­žim po­i­gra­va na­ma i to je bio je­dan od pre­lom­nih tre­nu­ta­ka ka­da je u pi­ta­nju od­lu­ka o iz­la­sku na iz­bo­re. Mo­ja ide­ja je da šan­su do­bi­ju i mla­di, ne­u­ka­lja­ni lju­di sa či­stim bi­o­gra­fi­ja­ma.

Ka­že­te da vam deo opo­zi­ci­je cr­ta me­tu na če­lu, na­pad­nu­ti ste na uli­ci, ali se i sa­mi če­sto ver­bal­no su­ko­blja­va­te s ne­is­to­mi­šlje­ni­ci­ma. Oči­gled­no je da ten­zi­je na po­li­tič­koj sce­ni ra­stu, po­go­to­vo me­đu opo­zi­ci­jom, ku­da nas to vo­di?

Za­i­sta ne že­lim da se ba­vim de­set da­na pred iz­bo­re oni­ma ko­ji ni­su ima­li hra­bro­sti da se su­o­če s pro­ble­mom. Onog tre­nut­ka ka­da smo u PSG-u po­če­li da raz­go­va­ra­mo o iz­la­sku na iz­bo­re, tad sam o to­me oba­ve­stio li­de­re opo­zi­ci­o­nih stra­na­ka s ko­ji­ma sam do tog tre­nut­ka imao fer od­nos. Ni­sam oče­ki­vao da će na­kon to­ga na me­ne kre­nu­ti ar­mi­ja boj­ko­ta­ških bo­to­va. Non-stop sam če­kao da se ne­što u tom boj­ko­tu do­go­di, po­kre­ne lju­de i ob­ja­sni za­što je boj­kot va­žan. Sa­ti­ma smo se­de­li na sa­stan­ci­ma iz ko­jih se ni­je ro­di­lo ni­šta pro­duk­tiv­no. Što se ti­če mo­jih ver­bal­nih su­ko­ba, re­ći ću sa­mo jed­no – bo­le me ne­prav­da i laž!

Na­ja­vi­li ste da će­te, uko­li­ko uđe­te u skup­šti­nu, „na­sta­vi­ti bor­bu”. Za šta će­te se to bo­ri­ti?

Bo­ri­ću se za Alek­sin za­kon! Ima­ću pri­li­ku da sva­kom po­sla­ni­ku ko­ji gla­sa pro­tiv za­ko­na za le­če­nje de­ce iz RF­ZO-a po­sta­vim pi­ta­nje – Za­što? Ur­la­ću na sva­ko­ga ko ka­že da je nor­mal­no da de­ca mo­ra­ju da se le­če SMS po­ru­ka­ma. Ni­ko ne sme da bu­de osta­vljen na ce­di­lu i mo­li za po­moć pri ku­po­vi­ni le­ko­va za le­če­nje ret­kih bo­le­sti i to je pi­ta­nje ko­je mo­ra de se re­ši. Sva­ki čo­vek mo­ra da do­bi­je lek. Na­sta­vi­ću bor­bu da se ču­je glas svih onih ko­ji­ma ži­vot i zdra­vlje za­vi­se od to­ga da li će oso­ba u po­sla­nič­koj klu­pi klik­nu­ti na ta­ster „da” ili „ne”.

Ko­je je va­še re­še­nje za pro­blem KiM, bu­du­ći da ste svo­je­vre­me­no iz­ja­vi­li da bi Sr­bi­ja tre­ba­lo da „pri­zna ne­za­vi­snost Ko­so­va pod od­re­đe­nim uslo­vi­ma”?

Ni­kad ni­sam re­kao da Sr­bi­ja tre­ba da pri­zna Ko­so­vo. Po­en­ta de­la re­če­ni­ce ko­ju ste po­ku­ša­li da ci­ti­ra­te je u pr­vom de­lu u ko­jem go­vo­rim o po­lo­ža­ju ko­sov­skih Sr­ba, nji­ho­vih ljud­skih i gra­đan­skih pra­va, imo­vi­ne... Ka­da Sr­bi na Ko­so­vu do­bi­ju sve ono što im je ga­ran­to­va­no usta­vom i za­ko­ni­ma Ko­so­va, Ah­ti­sa­ri­je­vim pa­ke­tom, Bri­sel­skim spo­ra­zu­mom, on­da bi mo­gli da otvo­ri­mo i te­mu sta­tu­sa Ko­so­va. Dok se to ne de­si, ne vi­dim raz­log za­što bi Sr­bi­ja pri­sta­la na ne­što što se zo­ve pri­zna­nje ne­za­vi­sno­sti Ko­so­va. Lju­di is­pred te­ri­to­ri­ja, to je po­li­ti­ka PSG-a.

Ko­ji je plan va­še stran­ke za ubla­ža­va­nje eko­nom­skih po­sle­di­ca pan­de­mi­je vi­ru­sa ko­ro­na?

Ja sam glu­mac i vo­do­in­sta­la­ter u po­li­ti­ci, ne raz­u­mem se u eko­no­mi­ju, ali po­red se­be u po­kre­tu imam struč­nja­ke ko­ji ka­žu da nas pa­kao oče­ku­je pre­stan­kom mo­ra­to­ri­ju­ma na pla­ća­nje kre­di­ta i pre­stan­kom is­pla­te po­mo­ći vla­de za is­pla­tu mi­ni­mal­ca od 30.000 di­na­ra. Mi pred­la­že­mo sma­nje­nje po­re­za za 25 od­sto od ju­na do de­cem­bra 2020. za pri­vred­ni­ke, kao i pro­du­že­nje mo­ra­to­ri­ju­ma za ot­pla­tu kre­di­ta u pe­ri­o­du od av­gu­sta do de­cem­bra. Ka­da su u pi­ta­nju te­me s ko­ji­ma ja ne­mam do­dir­nih ta­ča­ka, ne li­bim se da po­tra­žim ob­ja­šnje­nje i po­moć od lju­di či­ji je to fah. Ta­ko su mi i ovaj put ob­ja­sni­li da nas po­če­tak kri­ze oče­ku­je u tre­ćem i če­tvr­tom kvar­ta­lu, od­no­sno u pe­ri­o­du od ju­na do av­gu­sta jer se u tom pe­ri­o­du uki­da­ju ne­ke od me­ra po­ći ko­je je vla­da od­re­di­la.

Komentari6
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Боривоје Банковић
Тако је, има много неправде и лажи. Није овај свемир савршен. И мене боли што ми се сав избор своди на бирање између тебе, Вучића, Чанка, Ђиласа, Дачића, Шешеља, Чеде... и вама сличних, па шта ћу. Ћутим и трпим.
Demos Cratein
У серији ,,Црни Груја" Никола Којо је глумио Карађорђа и имао је тетоважу ,,брига за народом". Бол коју С. Трифуновић трпи због неправде и лажи подсетила ме на сцену када Који подиже рукав да прочита горе наведену тетоважу док је држао говор окупљеној маси.
sergije miletic
Svi oni koji nisu razumeli zasto treba bojkotovati ove izbore,treba da na njih izadju.
Kurcubic
Драги Серегеје, страшно је то како ОНИ не поштују дату реч. Батали, играј се сам!
Из угла
Сергеј, човек из културе, а не познаје културу у разговору. Било ме је срамота док сам га гледао у једној познатој емисији. То сигурно није пример понашања народног посланика по мом мишљењу.

PRIKAŽI JOŠ

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.