Nedelja, 07.08.2022. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
EVROP­SKI DAN PAR­KO­VA

Či­ste va­zduh i spa­ja­ju lju­de

„Ze­le­ni­lo Be­o­grad” odr­ža­va 63 grad­ska par­ka, me­đu ko­ji­ma su naj­ve­ći Ušće, Ka­le­meg­dan i Top­či­der­ski
Парк Ушће заузима површину од 518.614 квадрата (Фотографије ЈКП „Зеленило Београд”)

Za šet­nju, tr­ča­nje, ve­žba­nje, igru sa de­com ili lju­bim­ci­ma, od­ma­ra­nje oči­ju, me­di­ti­ra­nje, raz­mi­šlja­nje – par­ko­vi su nam neo­p­hod­ni. Oni su plu­ća gra­da i „par­če” pri­ro­de usred ur­ba­nih je­zga­ra i ju­če su obe­le­ži­li svoj pra­znik, Evrop­ski dan par­ko­va, ko­ji se sla­vi da bi se skre­nu­la pa­žnja na zna­čaj ze­le­nih po­vr­ši­na i pod­se­ti­lo na pro­gla­še­nje pr­vih evrop­skih na­ci­o­nal­nih par­ko­va, njih de­vet u Šved­skoj (24. ma­ja 1909. go­di­ne).

– Par­ko­vi po­bolj­ša­va­ju kli­mu, pre­či­šća­va­ju va­zduh, vo­du i ze­mlji­šte od za­ga­đi­va­ča, sma­nju­ju štet­ni uti­caj bu­ke na sta­nov­ni­štvo i sta­ni­šte su za mno­ge bilj­ke i ži­vo­ti­nje, a po­ne­kad i za ugro­že­ne vr­ste. Oni su i ve­za iz­me­đu su­sed­stva, od­no­sno na­se­lja, a če­sto po­sta­ju i me­sta za dru­že­nje i po­ve­zi­va­nje lju­di. Do­pri­no­se raz­vo­ju za­jed­ni­ce, pro­stor su za opu­šta­nje, sport, re­kre­a­ci­ju i igru de­ce, me­sta kul­tur­nih i so­ci­jal­nih de­ša­va­nja, po­di­žu svest o za­šti­ti ži­vot­ne sre­di­ne i pro­mo­vi­šu zdrav ži­vot – is­ti­ču iz JKP „Ze­le­ni­lo – Be­o­grad”.

Ovo pred­u­ze­će odr­ža­va ukup­no 63 par­ka u na­šem gra­du, a nji­ho­va ukup­na po­vr­ši­na je 2.307.152 kva­dra­ta. Ov­da­šnje ze­le­ne po­vr­ši­ne omi­lje­ne su pri­rod­ne oaze Be­o­gra­đa­na, a ra­do ih po­se­ću­ju i stran­ci, pa su ta­ko Ka­le­meg­dan, Pi­o­nir­ski i Top­či­der­ski park, kao i Ta­šmaj­dan, ujed­no i va­žni tu­ri­stič­ki adu­ti na­šeg gra­da. Par­ko­vi su i ču­va­ri isto­ri­je, u nji­ma se na­la­ze ne­ki od naj­zna­čaj­ni­jih grad­skih spo­me­ni­ka ko­ji ka­ko ži­te­lji­ma ovog gra­da ta­ko i nji­ho­vim go­sti­ma ot­kri­va­ju ne­ke od naj­in­te­re­sant­ni­jih pri­ča iz na­še pro­šlo­sti. 

Naj­ve­ći grad­ski park je park Ušće i za­u­zi­ma po­vr­ši­nu od 518.614 kva­dra­ta. On se, ka­ko su ob­ja­sni­li iz „Ze­le­ni­la”, ta­ko­đe mo­že po­hva­li­ti ti­tu­lom jed­nog od naj­po­se­će­ni­jih, bar kad je reč o su­gra­đa­ni­ma. Pret­hod­nih go­di­na je ure­đi­van, a u bu­duć­no­sti bi mo­gao da po­sta­ne pra­vi „štih” kad je reč o tu­ri­stič­koj po­nu­di jer je za nje­ga na­ja­vlji­va­na grad­nja sa­dr­ža­ja kao što su jar­bol od 120 me­ta­ra sa srp­skom tro­boj­kom i pa­no­ram­ski to­čak. Ov­de bi, ako se ostva­re pla­no­vi vla­sti, u vi­du skulp­tu­re tre­ba­lo da bu­de iz­me­šten i Sta­ri sav­ski most. 

Po­sle Ušća, naj­ve­ći je Ka­le­meg­dan, ko­ji se pro­sti­re na po­vr­ši­ni od 388.552 kva­dra­ta. Reč je o ne­po­kret­nom kul­tur­nom do­bru na ko­me se na­la­zi ve­li­ki broj spo­me­ni­ka i kul­tur­nih obe­lež­ja, a ujed­no i pri­rod­noj oazi, je­di­noj u Be­o­gra­du, ko­ja se od­ne­dav­no mo­že po­hva­li­ti čak i pal­ma­ma.

Jedan od potpuno preuređenih je park vojvode Vuka

Tre­ći po ve­li­či­ni je Top­či­der­ski park sa 125.525 kva­dra­ta, pr­vi evrop­ski ob­li­ko­van par­kov­ski pro­stor u Sr­bi­ji, ujed­no i spo­me­nik pri­ro­de. 

Na­su­prot ovim „gi­gan­ti­ma” sto­ji par­če ze­le­ni­la na uglu Cvi­ji­će­ve 91 i Lju­be Di­di­ća 10. Reč je o naj­ma­njem par­ku u gra­du ko­ji se pro­sti­re na 1.420 kva­dra­ta, na­sta­lom še­zde­se­tih go­di­na pro­šlog ve­ka, ka­da je na ovom pro­sto­ru ni­klo i stam­be­no na­se­lje. 

A ako go­vo­ri­mo o „sta­žu”, naj­du­ži staž ima da­na­šnji Fi­nan­sij­ski park. To je ujed­no i pr­vi park u Be­o­gra­du, iz­gra­đen po­red knez Mi­lo­še­vog dvo­ra 1836. go­di­ne u blo­ku iz­me­đu Ne­ma­nji­ne uli­ce i Uli­ce kne­za Mi­lo­ša. Po iz­gnan­stvu Mi­lo­ša i Mi­ha­i­la, ka­ko je ra­ni­je pi­sa­la „Po­li­ti­ka”, park je pre­dat Mi­ni­star­stvu fi­nan­si­ja či­ja je zgra­da po­ru­še­na u bom­bar­do­va­nju 1941. go­di­ne. Ta­ko je i do­bio ime po ko­me je da­nas po­znat. 

„Be­ba” me­đu ze­le­nim oaza­ma u gra­du je­ste Park Re­pu­bli­ke Ar­gen­ti­ne u Blo­ku 62 na No­vom Be­o­gra­du. Naj­mla­đi je, po­sto­ji sa­mo če­ti­ri go­di­ne. Ka­ko je re­če­no pri­li­kom nje­go­vog otva­ra­nja, on je, osim pro­sto­ra za pre­dah i re­kre­a­ci­ju, ujed­no i po­tvr­da pri­ja­telj­stva dva ge­o­graf­ski uda­lje­na, ali ina­če bli­ska na­ro­da. 

Ka­ko do­da­ju iz „Ze­le­ni­la Be­o­grad”, naj­vi­še par­ko­va na­la­zi se na Sav­skom ven­cu, njih 12, je­dan ma­nje je na Sta­rom gra­du, Pa­li­lu­la ih ima osam, Vra­čar de­vet, ko­li­ko i No­vi Be­o­grad, Zve­zda­ra i Ra­ko­vi­ca ima­ju po dva, Ču­ka­ri­ca i Vo­ždo­vac tri, a Ze­mun če­ti­ri par­ka.

– Ovih da­na „Ze­le­ni­lo – Be­o­grad” za­po­če­lo je sad­nju let­njeg cvet­nog ra­sa­da, ka­ko u par­ko­vi­ma ta­ko i u cvet­nja­ci­ma ši­rom Be­o­gra­da. Ukup­no će bi­ti za­sa­đe­no oko 400.000 cve­to­va ra­znih vr­sta od ko­jih naj­vi­še sal­vi­je, ka­di­fe, vin­ke, ali­su­ma i be­go­ni­je. Pa­le­ta bo­ja se­zon­skog cve­ća pro­te­že se od be­le, pre­ko žu­te, na­ran­dža­ste, cr­ve­ne, ro­ze, lju­bi­ča­ste, do pla­ve – ka­žu iz ovog jav­nog ko­mu­nal­nog pred­u­ze­ća i pod­se­ća­ju da su u pret­hod­nih pet go­di­na ob­no­vi­li i sa­ni­ra­li 11 par­ko­va, a to su Park Alek­san­drov, Ma­li Ta­šmaj­dan, Ka­ra­đor­đev park, Pi­o­nir­ski park, par­ko­vi „Đu­ro Stru­gar”, „Ušće”, Ze­mun­ski park, Park pri­ja­telj­stva, Park voj­vo­de Vu­ka, park – šu­ma „Šu­mi­ce” i Park Mi­lu­ti­na Mi­lan­ko­vi­ća. Pre ne­ko­li­ko da­na, ko­nač­no je po­če­la ob­no­va i ču­ve­nog „Pe­tog par­ki­ća”, sim­bo­la gra­đan­ske bor­be za ze­le­ne oaze gra­da.

Komentari3
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Lena
Nedavno je pokrenuta peticija da se sacuva park na trgu Slavija (Miticev plac) u Beogradu.
Minja
Nadam se da ćemo uspeti da taj park sačuvamo. Samo treba da ga pejzažne arhitekte malo bolje osmisle u nekoliko nivoa i prilagode terenu. Nikako graditi te čuvene poslovno-stambene prostore! Ima ih previše!
Živojin
Lepo je videti naš Beograd kako svakog dana postaje sve lepši.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.