Utorak, 28.06.2022. ✝ Verski kalendar € Kursna lista

O sud­bi­ni „Fi­ja­ta” u fe­bru­a­ru ili mar­tu

Fa­bri­ka u Kra­gu­jev­cu ve­ro­vat­no ne­će bi­ti uga­še­na, a pre­la­zak na elek­trič­ne auto­mo­bi­le bio bi pun po­go­dak
(Фото А. Васиљевић)

Kra­gu­je­vač­ki „Fi­jat” je kra­jem no­vem­bra za­vr­šio pro­iz­vod­nju za ovu go­di­nu, u ko­joj su ima­li oko pe­de­set rad­nih da­na. Za­po­sle­ni će u ha­la­ma bi­ti tek oko 13. ja­nu­a­ra, a u fe­bru­a­ru ili mar­tu od me­nadž­men­ta „Ste­lan­ti­sa”, za­jed­nič­ke kom­pa­ni­je „Fi­ja­ta” i „Pe­žoa”, oče­ku­ju da ču­ju šta pla­ni­ra­ju sa nji­ma, od­no­sno da li će i ka­da će po­kre­nu­ti no­vi mo­del auto­mo­bi­la. „Fi­jat Kraj­sler auto­mo­bi­li Sr­bi­ja” pao je na osmo me­sto naj­ve­ćih srp­skih iz­vo­zni­ka i u pr­vih de­set me­se­ci ove go­di­ne u sve­tu je pro­dao vo­zi­la u vred­no­sti od 255,7 mi­li­o­na evra, što je za oko 30 mi­li­o­na evra ma­nje ne­go u istom pe­ri­o­du 2020.

Ovo­go­di­šnja pro­iz­vod­nja u „Fi­ja­tu” bi­će naj­ma­nja još od 2012, ka­da je ita­li­jan­ski gi­gant do­šao u Sr­bi­ju. Pre­ma ne­kim pro­ce­na­ma u ovoj kom­pa­ni­ji pro­iz­ve­de­no je iz­me­đu 15.000 i 20.000 auto­mo­bi­la, što je go­to­vo šest pu­ta ma­nje ne­go 2013, ka­da je sa mon­ta­žnih i pro­iz­vod­nih tra­ka si­šlo re­kord­nih 117.000 vo­zi­la.

 U ovoj kom­pa­ni­ji pro­iz­ve­de­no je iz­me­đu 15.000 i 20.000 auto­mo­bi­la, što je go­to­vo šest pu­ta ma­nje ne­go 2013, ka­da je sa mon­ta­žnih i pro­iz­vod­nih tra­ka si­šlo re­kord­nih 117.000 vo­zi­la

Pred­sed­nik Sr­bi­je Alek­san­dar Vu­čić ne­dav­no je na­ja­vio da bi usko­ro pre­mi­jer­ka Ana Br­na­bić tre­ba­lo da ob­ja­vi do­bre ve­sti u ve­zi sa po­slo­va­njem „Fi­ja­ta” u Kra­gu­jev­cu, ali ni­je že­leo da iz­no­si de­ta­lje. Re­kao je da je ova fir­ma sma­nji­la pro­iz­vod­nju i da je bi­la na pr­vom me­stu na­ših iz­vo­zni­ka, da je znat­no do­pri­no­si­la BDP-u od 2013. i pr­ve po­lo­vi­ne 2014. „Sa­da se to mno­go pro­me­ni­lo i ’Fi­jat’ je da­le­ko iza naj­zna­čaj­ni­jih in­ve­sti­to­ra. Ima­mo mno­go kom­pa­ni­ja ko­je su va­žni­je od „Fi­ja­ta”, ali ne zna­či da nam je on be­zna­ča­jan”, ka­zao je Vu­čić. Ovim je, mo­že se u ne­ku ru­ku pro­tu­ma­či­ti, po­ru­čio „Fi­ja­tu” da ne mo­že da uce­nju­je Vla­du Sr­bi­je, ko­ja ima 33 od­sto vla­snič­kog ude­la u kra­gu­je­vač­koj fa­bri­ci. Ne­dav­no se spe­ku­li­sa­lo da bi no­vi mo­del auto­mo­bi­la mo­gao da bu­de po­kre­nut u dru­goj po­lo­vi­ni sle­de­će go­di­ne. Za to je po­treb­no oko mi­li­jar­du evra i ne­zva­nič­no se go­vo­ri­lo da je na­vod­no vla­di pred­la­ga­no da uče­stvu­je u fi­nan­si­ra­nju. To bi ve­ro­vat­no bio elek­trič­ni auto­mo­bil. „Fi­jat” je na ni­vou gru­pa­ci­je na­ja­vio da će do kra­ja ove de­ce­ni­je pot­pu­no pre­ći na pro­iz­vod­nju elek­trič­nih vo­zi­la, što zna­či da su kra­gu­je­vač­kom „fi­ja­tu 500-L” od­bro­ja­ni da­ni, jer za če­ti­ri go­di­ne po­či­nju da iz­ba­cu­ju kla­sič­ne auto­mo­bi­le iz pro­iz­vod­nje. „Fi­jat” je pro­šlog pro­le­ća u To­ri­nu po­čeo da pro­iz­vo­di no­vi, pot­pu­no elek­trič­ni auto­mo­bil „fi­jat nju 500” i tom pri­li­kom na­ja­vio po­če­tak nji­ho­ve re­vo­lu­ci­je ka nul­toj emi­si­ji štet­nih ga­so­va.

Ma­da je i Kar­los Ta­va­res, pred­sed­nik „Ste­lan­ti­sa”, na­veo ne­što slič­no. Re­kao je da će od 2025. za sva­ki mo­del auto­mo­bi­la raz­vi­ja­ti i elek­trič­nu va­ri­jan­tu. Na­gla­sio je da se oče­ku­je vi­še „Fi­ja­to­vih” mo­de­la, da rad­na me­sta ni­su ugro­že­na i da ne­će za­tva­ra­ti fa­bri­ke. Što se ti­če kra­gu­je­vač­ke, po­tvr­dio je da ne pla­ni­ra­ju da iz­me­šta­ju pro­iz­vod­nju.

Zo­ran Mar­ko­vić, pred­sed­nik Sa­mo­stal­nog sin­di­ka­ta me­ta­la Sr­bi­je, ka­že da je „Ste­lan­tis” do ok­to­bra tre­ba­lo da pred­sta­vi in­ve­sti­ci­o­ne pla­no­ve za sva­ku fa­bri­ku ko­ja po­slu­je u okvi­ru gru­pa­ci­je, ali je zbog sve­op­šte kri­ze u auto­mo­bil­skoj in­du­stri­ji to od­lo­že­no za fe­bru­ar ili mart.

„Iz svih do­sa­da­šnjih na­ja­va ja­sno je da će fa­bri­ka u Kra­gu­jev­cu na­sta­vi­ti da ra­di i da po­ku­ša­va­ju da pre­va­zi­đu pro­ble­me. Ne oče­ku­jem da će ov­de uga­si­ti pro­iz­vod­nju. Fa­bri­ka u Kra­gu­jev­cu je jed­na od naj­mo­der­ni­jih i mno­ge dru­ge iz gru­pa­ci­je su is­pod tog ni­voa ro­bo­ti­za­ci­je. Ima­mo obra­zo­va­nu i kva­li­tet­nu rad­nu sna­gu. Jef­ti­ni su ener­gen­ti. Pla­te su ni­ske za Evro­pu. Po­sto­je svi pred­u­slo­vi da se kod nas na­sta­vi pro­iz­vod­nja”, na­veo je Mar­ko­vić.

Upi­tan ko­li­ko bi tre­ba­lo da se fa­bri­ka pri­la­go­di za pro­iz­vod­nju hi­brid­nih auto­mo­bi­la, od­go­vo­rio je da pri­la­go­đa­va­nja ne­ma, sve je isto, sa­mo do­la­zi mo­tor hi­brid, ko­ji se ne pro­iz­vo­di kod nas.

Mar­ko­vić sma­tra da ako do­đe do po­kre­ta­nja no­vog mo­de­la vla­da će mo­ra­ti da pre­u­zme uče­šće sra­zmer­no svom vla­snič­kom ude­lu. „Ste­lan­ti­so­vo” ka­šnje­nje u ob­ja­vlji­va­nju pla­na ob­ja­šnja­va kri­zom ko­ja je naj­vi­še ošte­ti­la auto­mo­bil­sku in­du­stri­ju.

„Ne­sta­ši­cu či­po­va ni­ko ni­je mo­gao da pred­vi­di. Svi svet­ski pro­iz­vo­đa­či su pro­du­ži­li rok is­po­ru­ke jer ni­ko vi­še ne mo­že da ga­ran­tu­je da će kao ne­ka­da is­po­ru­či­ti auto­mo­bil za 15 da­na”, re­kao je Mar­ko­vić.

Mi­lan Ko­va­če­vić, kon­sul­tant za in­ve­sti­ci­je, na­po­mi­nje da je oči­gled­no mo­del ko­ji je ra­đen u ve­li­kom pa­du na tr­ži­štu. To zna­či ili kraj pro­iz­vod­nje ili ne­što no­vo.

„Mi ko­ji to po­sma­tra­mo sa stra­ne ne mo­že­mo zna­ti da li će se do­go­di­ti jed­no ili dru­go. Ne­ma­mo in­for­ma­ci­je šta se sve de­ša­va i onaj ko u ime dr­ža­ve dr­ži udeo u toj fa­bri­ci tre­ba­lo bi da ka­že šta se mi­sli i šta se ra­di. ’Fi­jat’ je ja­ko do­bro pro­šao u ovom po­slu, osim što mu je mo­del imao pad na tr­ži­štu. Mi smo to­me do­pri­ne­li, da­le­ko vi­še ne­go što ima­mo pro­ce­nat uče­šća u vla­sni­štvu. Po­što je ve­ćin­ski ula­gač na­pra­vio mo­del ko­ji ni­je sja­jan ni­ka­kve kri­vi­ce i po­sle­di­ce ni­je sno­sio. Mi smo pre­vi­še da­li i pre­vi­še smo se po­u­zda­li u tu fa­bri­ku”, na­gla­sio je Ko­va­če­vić. Pre­ma nje­go­vom mi­šlje­nju, ne tre­ba mno­go oče­ki­va­ti uko­li­ko se u Kra­gu­jev­cu po­kre­ne no­vi mo­del sa mo­to­rom sa unu­tra­šnjim sa­go­re­va­njem. Pra­va stvar bio bi pre­la­zak na elek­trič­ne auto­mo­bi­le, jer svet to uve­li­ko ra­di. Uosta­lom „Te­sla”, „Ilo­na Ma­ska” ima naj­ve­ću vred­nost na ber­zi.

„Mi ima­mo osno­va za ta­kva oče­ki­va­nja. Ima­mo do­sta ba­kra za pra­vlje­nje ka­blo­va, a mo­žda će pro­ći i rud­nik li­ti­ju­ma ’Rio Tin­to’. Za sa­da smo ušli u oba­ve­zu da to ura­di­mo, na osno­vu za­ko­na o ru­dar­stvu i ured­bi. Da li će­mo od­u­sta­ti i pla­ća­ti pe­na­le, ne znam”, re­kao je Ko­va­če­vić.

 

 

Komentari20
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Vranjanac-CH
Ne žurite sa rešavanjem. Čekajte da prodju izbori.
Dusan Martinovic
@Budimir Djokić Mozete to se zove "corporate welfare" subvencije su razne i sve drzave praktikuju to ukljucujuci Rusiju i Kinu Razlog je da se proizvidjac privuce jer donosi posao radnicima I socijalni mir. Druga opcija je da napravite sopstvenu fabriku zasta iskreno Srbi nisu sposobni Srbima nista I niko ne valja svi Srbi zive u perpetualnoj okupaciji u kojoj ih svi koriste.Da Vam se vrati Socijalizmom sto Vam iskreno zelim opet bi bio bankrotiran vrlo brzo.
Dusan Martinovic
@Miroljub Imate li poslovni plan.Ja cu prvi da investiran vrlo ekzotican predlog. Vama covek moze da proda led na Severnom Polu
Miki
Danas u svetu retko koja fabrika automobila radi punim kapacitetom. Ima ih i potpuno zamrznutih. Sam 500L je čak i uspešan model, ako se u istom periodu poredi sa nekim modelima Forda, Opela, Citroena, Mitsubišija. Škoda npr. je ugasila model Rapid i Yeti. Status Fiata je sasvim u skladu sa trenutnim tržištem u svetu. Fabrika u Kragujevcu će raditi u skladu sa situacijom na njemu. El. vozila jesu budućnost, ali i SUS će se dobro prodavati bar još jednu deceniju. Ne brinimo za Kragujevac.
Hajduk Veljko
"Proizvedeno izmedju 20000 I 25000 automobila" . Pa nisu to jaja. Vrednosti 5000 automobila je 50 miliona evra.
Milic
Dodata vrednost za 5000 automobila je mnogo manja od 50 miliona evra. Mnogo vise od polovine delova dolazi od stranih kooperanata.

PRIKAŽI JOŠ

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.