Ponedeljak, 26.09.2022. ✝ Verski kalendar € Kursna lista

Veće interesovanje diže cene aranžmana za leto

Pri­vat­ni sme­štaj u ovom tre­nut­ku sku­plji je od pet do se­dam od­sto, hoteli oko 20 pro­ce­na­ta, a do kra­ja le­ta mo­žda bu­de još ko­rek­ci­ja ce­na
Пу­то­ва­ња рас­про­да­та па не­ма „ласт ми­нит” по­ну­да ( EPA-EFE/Darek Delmanowicz)

Ka­ko od­mi­če tu­ri­stič­ka se­zo­na sve je ja­sni­je da ce­ne u ve­li­koj me­ri dik­ti­ra i ogrom­na tra­žnja za pu­to­va­nji­ma. Pre­ma po­da­ci­ma do­ma­ćih agen­ci­ja go­to­vo da ne­će bi­ti po­tre­be za „last mi­nit” po­nu­da­ma, jer su aran­žma­ni uglav­nom ras­pro­da­ti. Pro­ble­ma ne­ma ni zbog do­pla­ta za avi­on­ski pre­voz, pa da li su se put­ni­ci pri­pre­mi­li za ve­će tro­ško­ve ili sa­mo že­le da odu na od­mor po sva­ku ce­nu? Upi­ta­ni ko­li­ko su po­sku­pe­li aran­žma­ni i šta put­ni­ci do­bi­ja­ju za to vi­še ne­go ra­ni­je, u agen­ci­ja­ma od­go­va­ra­ju, da je uslu­ga ista, a ce­ne su re­zul­tat po­sku­plje­nja i dru­gih no­vih okol­no­sti u sek­to­ru tu­ri­zma.

Pri­vat­ni sme­štaj u ovom tre­nut­ku ko­šta vi­še iz­me­đu pet i se­dam od­sto u od­no­su na isti pe­ri­od pro­šle go­di­ne, dok su ce­ne ho­te­la ve­će za oko 20 pro­ce­na­ta. Op­šti je uti­sak da u Grč­koj u ko­joj se i ove go­di­ne od­ma­ra naj­vi­še na­ših gra­đa­na, ima za­mer­ki na sme­štaj u ko­ji vla­sni­ci oči­gled­no ni­su mno­go ula­ga­li to­kom pan­de­mi­je, dok je si­tu­a­ci­ja u Bu­gar­skoj, Al­ba­ni­ji i Cr­noj Go­ri dru­ga­či­ja i pri­me­tan je bo­lji kva­li­tet sme­šta­ja i u ho­te­li­ma i u apart­ma­ni­ma. Osnov­ne ce­ne aran­žma­na za sa­da se ni­su me­nja­le, a naj­vi­še po­sku­plje­nja put­ni­ci su ose­ti­li zbog ra­sta ce­na go­ri­va.

Go­ri­vo je u avio-in­du­stri­ji po­ve­ća­no du­plo u od­no­su na ce­nu po ko­joj su čar­ter-le­to­vi ugo­va­ra­ni po­čet­kom go­di­ne, što je iza­zva­lo do­dat­ne tro­ško­ve za put­ni­ke či­ji aran­žman uklju­ču­je avi­on­ski pre­voz. Ka­ko je to za naš list ob­ja­snio Alek­san­dar Se­ni­čić, di­rek­tor Na­ci­o­nal­ne aso­ci­ja­ci­je tu­ri­stič­kih agen­ci­ja Sr­bi­je, go­ri­vo uče­stvu­je u for­mi­ra­nju ukup­ne ce­ne sme­šta­ja sa go­to­vo 40 od­sto, a sa­ma ce­na čar­te­ra od­re­đu­je se na osno­vu pa­ra­me­tra ko­li­ko u tom tre­nut­ku ko­šta go­ri­vo, a ono je čak če­ti­ri pu­ta po­sku­pe­lo.

– Aran­žman po­sku­plju­je za vi­si­nu avio-kar­te po no­voj ce­ni. A ako na­sta­vi da ra­ste ce­na go­ri­va, on­da će­mo ima­ti i do­dat­ne do­pla­te. Si­tu­a­ci­ja je iz­u­zet­no kom­plek­sna, na nju ne mo­že­mo da uti­če­mo, dik­ti­ra je svet­sko tr­ži­šte. Mi smo i ra­ni­jih go­di­na ima­li na­dok­na­de zbog po­ve­ća­nja ce­na go­ri­va, ali one ni­su bi­le dra­stič­ne kao sa­da, i već ima­mo znat­no ve­će do­pla­te za ne­ke de­sti­na­ci­je”. Da pod­se­ti­mo, tu­ri­stič­ke agen­ci­je mo­gu po za­ko­nu, ka­da se do­đe do ova­ko ve­li­kih pro­me­na na tr­ži­štu da po­dig­nu ce­ne do osam od­sto i bez sa­gla­sno­sti put­ni­ka. Za sve pre­ko tog iz­no­sa put­nik ako ni­je sa­gla­san sa ti­me, mo­že ot­ka­za­ti aran­žman i tra­ži­ti po­vra­ćaj nov­ca.

Slič­na je si­tu­a­ci­ja i u ve­ći­ni evrop­skih ze­ma­lja. To­kom dvo­go­di­šnje pa­u­ze mno­gi ni­su pu­to­va­li i ovo je pr­vo le­to bez ogra­ni­če­nja, pa se bez ob­zi­ra na eko­nom­sku kri­zu ni­ko ne od­ri­če pri­li­ke da pro­me­ni me­sto bo­rav­ka i ode na od­mor. Vla­sni­ci ho­te­la u naj­po­zna­ti­jim le­to­va­li­šti­ma si­gur­no tr­lja­ju dla­no­ve, jer sti­že bo­lje pla­te­žna kli­jen­te­la. To­me bi tre­ba­lo do­da­ti i či­nje­ni­cu da se ho­te­li bo­re s po­ve­ća­nim ce­na­ma i to ne sa­mo go­ri­va i hra­ne, već i rad­ne sna­ge. To­kom pan­de­mi­je, mno­gi ko­ji su bi­li za­po­sle­ni u ugo­sti­telj­stvu i tu­ri­zmu bi­li su pri­si­lje­ni da po­tra­že no­va rad­na me­sta na ko­ji­ma su i osta­li. Za­to sa­da tu­ri­stič­ka pri­vred­na gra­na va­pi za rad­nom sna­gom, a svi ti po­ve­ća­ni tro­ško­vi od­ra­ža­va­ju se i na ce­ne ho­tel­skih so­ba.

Ka­ko pre­no­si „Doj­če ve­le” pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma ta­mo­šnjih in­ter­net por­ta­la za po­re­đe­nje ce­na po­sku­pe­li su od ove go­di­ne i pa­ket-aran­žma­ni. Pro­seč­no dvo­ne­delj­no pu­to­va­nje na omi­lje­no ne­mač­ko ostr­vo Ma­jor­ku ove go­di­ne je sku­plje za 17 od­sto, a naj­vi­še su po­ve­ća­ne ce­ne u ze­mlja­ma ko­je su se ra­ni­je re­kla­mi­ra­le kao po­volj­ne po­put Tur­ske. U po­zna­tim tu­ri­stič­kim me­sti­ma po­put Si­de i Ala­nje, pa­ket-aran­žma­ni su po­sku­pe­li za 45 od­sto, pre­no­si „Doj­če ve­le”. Me­đu­tim, oni pre­no­se i iz­ve­štaj Ne­mač­kog udru­že­nja tu­ri­stič­ke pri­vre­de u ko­jem se na­vo­di je­dan dru­gi fe­no­men. Gra­đa­ni Ne­mač­ke su sa­da sprem­ni da tro­še vi­še, pa oni ko­ji su ra­ni­je bu­ki­ra­li sa­mo no­će­nje sa do­ruč­kom, re­zer­vi­šu pun pan­si­on ili čak i ol in­klu­ziv i od­se­da­ju u ho­te­li­ma sa vi­še zve­zdi­ca.

Lju­bi­ša Ne­šo­va­no­vić, vla­snik agen­ci­je „Ro­bin­zon” ka­že da je ogrom­no in­te­re­so­va­nje tu­ri­sta i to naj­vi­še za pu­to­va­nja avi­o­nom.

– Ne­mam uti­sak da je i kod na­ših put­ni­ka kao kod Ne­ma­ca na­me­ra da vi­še tro­še, ali će­mo zbog ve­li­ke tra­žnje si­gur­no u bu­duć­no­sti pla­ća­ti od­mor sku­plje. Svi gle­da­ju da eko­no­mi­šu, pa ta­ko i vla­sni­ci sme­šta­ja. Re­ci­mo u Al­ba­ni­ji se naj­vi­še pro­da­ju ol in­klu­ziv aran­žma­ni u sku­pim ho­te­li­ma. Naj­ve­ća po­sku­plje­nja se ipak be­le­že u tur­skim le­to­va­li­šti­ma ko­ja ima­ju mno­go sme­šta­ja i kva­li­tet­nih ho­te­la, ali su i oni ove go­di­ne od­lu­či­li da po­dig­nu ce­ne – na­vo­di Ne­šo­va­no­vić. Do­da­je da tu­ri­sti iz za­pad­ne Evro­pe za­ku­plju­ju sme­štaj vi­ših ka­te­go­ri­ja.

 

Komentari1
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

slobodan
Masovni turizam-bolest modernog drustva.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.