Utorak, 16.08.2022. ✝ Verski kalendar € Kursna lista

Ne­do­u­mi­ce oko dr­žav­ne subvencije za kupovinu pr­vog sta­na

Udru­že­nje „Ma­me su za­kon” tra­ži da se ured­be o ovoj vr­sti po­mo­ći maj­ka­ma što pre uskla­di s re­al­nim sta­njem na te­re­nu, a iz Ministarstava rada uveravaju da će učiniti sve da se pronađe pravni osnov za rešenje problema
Од по­чет­ка го­ди­не че­ти­ри ма­ме до­би­ле су суб­вен­ци­ју (Фото Д. Јевремовић )

Iako je Vla­da Sr­bi­je po­čet­kom go­di­ne do­ne­la ured­bu o sub­ven­ci­ji pri­li­kom ku­po­vi­ne pr­vog sta­na za maj­ke ko­je u ovoj go­di­ni ro­de de­te, a ne­ma­ju ne­kret­ni­nu na svo­je ime, do sa­da su sa­mo če­ti­ri po­ro­di­lje od dr­ža­ve do­bi­le no­vac za ku­po­vi­nu pr­vog sta­na, a mno­gi no­vo­pe­če­ni ro­di­te­lji su zbog pro­ce­du­ral­nih gre­ša­ka osta­li bez sub­ven­ci­je. Zbog to­ga je udru­že­nje „Ma­me su za­kon” upu­ti­lo zah­tev pred­sed­ni­ci Vla­de Sr­bi­je da se iz­me­ni Ured­ba o po­treb­noj do­ku­men­ta­ci­ji jer se tu na­la­zi ne­lo­gič­nost ko­ja je zbu­ni­la mno­ge pa­ro­ve – tra­ži se da kre­dit bu­de odo­bren, a sa dru­ge stra­ne, maj­ke tre­ba da do­sta­ve pred­u­go­vor, a ne ugo­vor o ku­po­vi­ni sta­na.

Ka­ko u raz­go­vo­ru za naš list po­ja­šnja­va Ta­tja­na Ma­cu­ra, pred­sed­ni­ca ovog udru­že­nja, u čla­nu broj šest ove ured­be ni­su uskla­đe­ne tač­ke šest i 12, pre­ma ko­ji­ma oso­be ko­je apli­ci­ra­ju za sub­ven­ci­ju dr­ža­ve ne sme­ju da bu­du u po­stup­ku odo­bre­nja kre­di­ta, već kre­dit mo­ra da im bu­de odo­bren. Me­đu­tim, ban­ke ne­će da im odo­bre kre­dit dok se ne pot­pi­še ku­po­pro­daj­ni ugo­vor. S dru­ge stra­ne, dr­ža­va zah­te­va da se u po­stup­ku odo­bra­va­nja sub­ven­ci­je do­sta­vi pred­u­go­vor, a ne ugo­vor o ku­po­pro­da­ji sta­na. Zbog to­ga ovo udru­že­nje tra­ži da se tač­ke ured­be što pre uskla­de s re­al­nim sta­njem na te­re­nu, a to pre sve­ga zna­či ve­ću flek­si­bil­nost iz­me­đu kup­ca, ban­ke i dr­ža­ve.

– Udru­že­nju „Ma­me su za­kon” obra­tio se brač­ni par iz Su­bo­ti­ce, Da­ja­na i Igor Jo­va­no­vić, zbog pro­ble­ma ko­ji su ima­li pri­li­kom apli­ka­ci­je za po­dr­šku dr­ža­ve za ku­po­vi­nu pr­ve ne­kret­ni­ne. Na­i­me, u ured­bi Vla­de Sr­bi­je sto­ji da part­ne­ri ne mo­gu ima­ti ne­kret­ni­nu na svo­je ime, a ovaj par sva­ka­ko je is­pu­nja­vao taj uslov ka­da su od­lu­či­li da uđu u pro­ce­du­ru. Me­đu­tim, oni su mo­ra­li da se obra­te i ban­ci za odo­bra­va­nje stam­be­nog kre­di­ta, a ban­ka je in­si­sti­ra­la da ku­pac s pro­dav­cem sklo­pi ugo­vor o pro­da­ji sta­na. To prak­tič­no zna­či da su Da­ja­na i Igor po­sta­li vla­sni­ci ne­kret­ni­ne ne­po­sred­no pre apli­ci­ra­nja za fi­nan­sij­sku po­moć dr­ža­ve, što se la­ko mo­že utvr­di­ti uvi­dom u ka­ta­star ne­po­kret­no­sti. Me­đu­tim, od­bi­je­ni su od stra­ne dr­ža­ve zbog ove teh­nič­ke gre­ške ko­ju su ne­ho­ti­ce na­pra­vi­li – is­ti­če na­ša sa­go­vor­ni­ca, do­da­ju­ći da se ovom udru­že­nju sa slič­nim pro­ble­mom obra­ti­la i po­ro­di­ca Pa­vlo­vić iz No­vog Sa­da.

Ma­cu­ra do­da­je da će in­si­sti­ra­ti da se ovim po­ro­di­ca­ma omo­gu­ći da po­no­vo apli­ci­ra­ju za sub­ven­ci­ju dr­ža­ve jer su ušli u fi­nan­sij­ski ve­o­ma zah­tev­ne aran­žma­ne za ko­je su se od­lu­či­li ra­ču­na­ju­ći na dr­žav­nu po­moć.

U pi­sa­nim od­go­vo­ri­ma „Po­li­ti­ci” u ve­zi sa ne­do­u­mi­ca­ma oko pod­no­še­nja do­ku­men­ta­ci­je za do­bi­ja­nje ove sub­ven­ci­je i pro­ble­ma sa pred­u­go­vo­ri­ma i ugo­vo­ri­ma, iz Mi­ni­star­stva ra­da is­ti­ču da je ured­ba ko­jom se de­fi­ni­šu uslo­vi za do­de­lu sub­ven­ci­je maj­ka­ma za ku­po­vi­nu pr­ve ne­kret­ni­ne jed­na od naj­va­žni­jih me­ra za pod­sti­caj na­ta­li­te­ta i po­dr­ške maj­ka­ma u Re­pu­bli­ci Sr­bi­ji.

„ Dr­ža­va je od­luč­na da po­dr­ži maj­ke da re­še stam­be­no pi­ta­nje i za­snu­ju svo­je po­ro­di­ce, jer ta­ko ula­že­mo u još bo­lju bu­duć­nost na­še ze­mlje. Bu­du­ći da je do­sa­da­šnja prak­sa po­ka­za­la da su po­sto­ja­le ne­do­u­mi­ce u pri­me­ni Ured­be i da maj­ke ko­je su ume­sto pred­u­go­vo­ra pod­no­si­le ugo­vo­re o ku­po­pro­da­ji ne­kret­ni­ne, u na­red­nom pe­ri­o­du nad­le­žni or­ga­ni će uči­ni­ti sve da se pro­na­đe prav­ni osnov da one maj­ke ko­je su u mo­men­tu ro­đe­nja de­te­ta is­pu­ni­le sve uslo­ve, do­bi­ju po­dr­šku dr­ža­ve. Po­zi­va­mo maj­ke ko­je su ro­di­le de­cu u ovoj go­di­ni, uko­li­ko is­pu­nja­va­ju uslo­ve, da pod­ne­su zah­tev za sub­ven­ci­ju za ku­po­vi­nu ne­kret­ni­ne, jer dr­ža­va je od­luč­na i fi­nan­sij­ski sprem­na da ih po­dr­ži”, na­vo­di se u od­go­vo­ri­ma Mi­ni­star­stva ra­da.

Na pi­ta­nje „ Po­li­ti­ke” ko­li­ko je zah­te­va od­bi­je­no, ni­smo do­bi­li od­go­vor.

U ra­ni­jem sa­op­šte­nju za jav­nost, re­sor­no mi­ni­star­stvo na­ve­lo je da su sub­ven­ci­ju dr­ža­ve do­bi­le če­ti­ri maj­ke: iz Som­bo­ra, Tr­ste­ni­ka, Kra­gu­jev­ca i Be­če­ja, a dr­ža­va je u tu svr­hu iz­dvo­ji­la 34.595 evra. U to­ku je od­lu­či­va­nje o još 39 zah­te­va, a mo­že se oče­ki­va­ti da se broj odo­bre­nih sub­ven­ci­ja po­ve­ća. Ina­če, dr­ža­va na ime po­mo­ći da­je 20 od­sto vred­no­sti ne­po­kret­no­sti, od­no­sno 50 od­sto ka­da je reč o de­va­sti­ra­nim pod­ruč­ji­ma, a naj­ve­ći iz­nos sub­ven­ci­je je 20.000 evra.

Pod­se­ća­nja ra­di, po­moć dr­ža­ve mla­dim maj­ka­ma u re­ša­va­nju stam­be­nog pi­ta­nja jed­na je od me­ra za pod­sti­ca­nje na­ta­li­te­ta ko­je su do­ne­se­ne po­čet­kom ove go­di­ne. Brak ni­je uslov za ostva­ri­va­nje ovog pra­va, a ku­plje­na ne­kret­ni­na ne bi mo­gla da se otu­đi pet go­di­na od ku­po­vi­ne, od­no­sno bez sa­gla­sno­sti or­ga­na sta­ra­telj­stva. Za­hva­lju­ju­ći iz­me­na­ma Za­ko­na o fi­nan­sij­skoj po­mo­ći po­ro­di­ca­ma sa de­com, sve maj­ke ko­je od 1. ja­nu­a­ra ro­de pr­vo de­te do­bi­će od dr­ža­ve 300.000 di­na­ra jed­no­krat­ne nov­ča­ne po­mo­ći. Po­red to­ga, fa­kul­te­ti­ma je pre­po­ru­če­no da se stu­dent­ki­nje ko­je za­trud­ne to­kom stu­di­ja oslo­bo­de oba­ve­ze iz­la­ska na is­pit­ne ro­ko­ve. Me­đu­tim, fa­kul­tet će mo­ra­ti da za­vr­še do 26, od­no­sno 28. go­di­ne, ako se ra­di o fa­kul­te­ti­ma ko­ji tra­ju du­že od če­ti­ri go­di­ne.

Komentari1
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

nikola andric
Stimulacija kupovine stanova u Holandiji se sastojala u redukcije (hipotekarne) kamate od poreza na dohodak. 50% kamate u pocetku, kasnije smanjena.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.