Nedelja, 02.10.2022. ✝ Verski kalendar € Kursna lista

REM ras­pi­sao kon­kurs za pe­tu na­ci­o­nal­nu fre­kven­ci­ju

Rok za pod­no­še­nje pri­ja­va je 60 da­na od da­na ras­pi­si­va­nja kon­kur­sa, a pro­ce­du­ra za do­de­lu do­zvo­le za emi­to­va­nje na te­ri­to­ri­ji ce­le ze­mlje osta­la je ista
Од­лу­ка ће би­ти са­оп­ште­на нај­ка­сни­је ме­сец да­на од об­ја­вљи­ва­ња ли­сте кан­ди­да­та(Фо­то EPA-EFE/Rayner Peña)

Sa­vet Re­gu­la­tor­nog te­la za elek­tron­ske me­di­je (REM) ras­pi­sao je jav­ni kon­kurs za iz­da­va­nje do­zvo­le za pru­ža­nje me­dij­ske uslu­ge te­le­vi­zij­skog emi­to­va­nja za pod­ruč­je ce­le Sr­bi­je, za tzv. pe­tu na­ci­o­nal­nu fre­kven­ci­ju, a kom­ple­tan tekst kon­kur­sa ob­ja­vljen je na saj­tu REM-a.

Shod­no pret­hod­nim od­lu­ka­ma sa po­sled­nje sed­ni­ce Sa­ve­ta REM-a, 29. ju­la, ras­pi­sa­ni su kon­kur­si i za tri do­zvo­le za te­le­vi­zij­sko emi­to­va­nje za alot­ment Ava­la, kao i 12 do­zvo­la za ra­dij­sko emi­to­va­nje za re­gi­on gra­da Be­o­gra­da.

Naj­ve­ću pa­žnju jav­no­sti, sva­ka­ko pri­vla­či kon­kurs za pe­tu na­ci­o­nal­nu fre­kven­ci­ju za te­le­vi­zi­je, s ob­zi­rom na me­dij­ski uti­caj ko­ji pru­ža mo­guć­nost emi­to­va­nja pro­gra­ma na te­ri­to­ri­ji ce­le ze­mlje. Ova do­zvo­la va­ži osam go­di­na, a te­le­vi­zi­je ko­je su za­in­te­re­so­va­ne da uđu u tr­ku za pe­tu na­ci­o­nal­nu fre­kven­ci­ju uz pri­ja­vu na kon­kurs, do­sta­vlja­ju i do­ku­men­ta­ci­ju o teh­nič­koj i ka­drov­skoj opre­mlje­no­sti, pro­gram­ske ela­bo­ra­te u ko­ji­ma tre­ba da obra­zlo­že ko­li­ko će bi­ti za­stu­plje­ni in­for­ma­tiv­ni, obra­zov­ni, pro­gram za de­cu i dru­ge vr­ste pro­gra­ma, ko­li­ki će bi­ti udeo sop­stve­ne pro­duk­ci­je... Pre­ma tek­stu jav­nog kon­kur­sa, rok za pod­no­še­nje pri­ja­va je 60 da­na od da­na nje­go­vog ras­pi­si­va­nja, a Sa­vet REM-a od­lu­ku tre­ba da do­ne­se u ro­ku od naj­ka­sni­je 30 da­na od da­na ob­ja­vlji­va­nja li­ste svih pod­no­si­la­ca pri­ja­va. Ka­ko je ra­ni­je ob­ja­sni­la no­vi­na­ri­ma Oli­ve­ra Ze­kić, pred­sed­ni­ca Sa­ve­ta REM-a, pro­ce­du­ra za do­de­lu na­ci­o­nal­ne fre­kven­ci­je ista je kao i na pret­hod­nom kon­kur­su, okon­ča­nom kra­jem ju­la. Ta­da su če­ti­ri do­zvo­le za emi­to­va­nje na te­ri­to­ri­ji ce­le ze­mlje do­bi­le te­le­vi­zi­je ko­je su ih već po­se­do­va­le na osno­vu pret­hod­nog kon­kur­sa – TV Pink, He­pi, Pr­va i B92. Ze­kić je ob­ja­sni­la i da te­le­vi­zi­je ko­je ta­da ni­su pro­šle, mo­ra­ju po­no­vo da se pri­ja­ve ako že­le da bu­du kan­di­da­ti za na­ci­o­nal­nu fre­kven­ci­ju. Kon­kret­no, ra­di se o de­set te­le­vi­zi­ja, s tim što sva­ka­ko mo­gu da se pri­ja­ve i no­vi kan­di­da­ti.

Deo struč­ne, po­li­tič­ke i me­dij­ske jav­no­sti, me­đu ko­ji­ma su i me­di­ji ko­ji ni­su do­bi­li do­zvo­le za na­ci­o­nal­nu fre­kven­ci­ju, ne­go­do­vao je zbog od­lu­ke REM-a da do­zvo­le po­no­vo do­de­li te­le­vi­zi­ja­ma ko­je su ih već ima­le, sma­tra­ju­ći da me­đu nji­ma ima onih ko­je svo­jim do­sa­da­šnjim ra­dom ni­su to za­slu­ži­le. REM je ob­ja­vio Od­lu­ku o iz­da­va­nju do­zvo­la, či­ji in­te­gral­ni tekst ko­ji je sta­vljen na uvid jav­no­sti na saj­tu ove in­sti­tu­ci­je po­čet­kom ne­de­lje, ima 85 strana. U do­ku­men­tu je na­ve­de­no šta je sva­ka od 14 te­le­vi­zi­ja, uče­sni­ca kon­kur­sa, pod­ne­la od do­ku­men­ta­ci­je, re­zi­mei jav­nog pred­sta­vlja­nja sva­kog od kan­di­da­ta na jav­nom slu­ša­nju, kao i pri­kaz nji­ho­vih ela­bo­ra­ta i do­ku­men­ta­ci­je o teh­nič­koj opre­mlje­no­sti, pro­stor­nim uslo­vi­ma, ka­drov­skoj opre­mlje­no­sti, pro­gram­skim uslo­vi­ma, is­pu­nja­va­nju etič­kih i pro­fe­si­o­nal­nih stan­dar­da, na­me­ra da pru­že ra­zno­vr­stan i kva­li­te­tan pro­gram, fi­nan­sij­skom po­slo­va­nju, vla­snič­koj struk­tu­ri.  

„Pri­li­kom od­lu­či­va­nja ko­jim će to pod­no­si­o­ci­ma iz­da­ti do­zvo­le, Sa­vet REM-a je uzeo u ob­zir sve či­nje­ni­ce ko­je bi uti­ca­le na ostva­ri­va­nje ve­ćeg kva­li­te­ta i ra­zno­vr­sno­sti sa­dr­ža­ja i upo­red­no-kva­li­ta­tiv­nom ana­li­zom is­pu­nje­no­sti kri­te­ri­ju­ma do­šao do za­ključ­ka da će pod­no­si­o­ci TV Pink, Na­ci­o­nal­na He­pi TV, Pr­va i TV B92 u ve­ćoj me­ri ne­go osta­li pod­no­si­o­ci oprav­da­ti po­sto­ja­nje vi­še­stru­kih be­ne­fi­ta za gle­da­o­ce na pod­ruč­ju ce­le re­pu­bli­ke, pre­vas­hod­no kroz objek­ti­van i pra­vo­vre­me­ni pri­stup u pre­no­su in­for­ma­ci­ja, kroz sop­stve­nu pro­duk­ci­ju pro­gram­skih sa­dr­ža­ja kao do­kaz ukup­nih pro­iz­vod­nih mo­guć­no­sti i ra­zno­vr­snost po­nu­đe­nih pro­gram­skih 84 žan­ro­va na na­čin da se za­do­vo­lje po­tre­be naj­ši­reg audi­to­ri­ju­ma i oja­ča me­dij­ski plu­ra­li­zam”, na­vo­di se iz­me­đu osta­log u obra­zlo­že­nju od­lu­ke Sa­ve­ta REM-a.

Ze­ki­će­va: Vlast se ne­će me­ša­ti u naš rad

Pred­sed­ni­ca Sa­ve­ta Re­gu­la­tor­nog te­la za elek­tron­ske me­di­je (REM) Oli­ve­ra Ze­kić iz­ja­vi­la je ju­če da će kon­kurs za pru­ža­nje još jed­ne me­dij­ske uslu­ge te­le­vi­zij­skog emi­to­va­nja na pod­ruč­ju ce­le Sr­bi­je tra­ja­ti 60 da­na i da će od­lu­ka o do­de­li pe­te na­ci­o­nal­ne fre­kven­ci­je bi­ti do­ne­ta ve­ći­nom gla­so­va Sa­ve­ta REM-a.

Ze­ki­će­va je agen­ci­ji Be­ta ka­za­la da se u rad REM-a do sa­da ni­su me­ša­li pred­stav­ni­ci vla­sti i da oče­ku­je da će ta­ko bi­ti i pri­li­kom na­red­nog od­lu­či­va­nja ka­da je reč o ovom kon­kur­su.

Komentari2
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Vita
Verovatno Tanjug..
Djuro Aleksic
Dobice je kurir tv, ili tanjug tv.Ostali sikter!

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.