Četvrtak, 06.10.2022. ✝ Verski kalendar € Kursna lista

Maj­mun­ske boginje u Srbiji registrovane samo kod muškaraca

Obo­le­li ima­ju od 22 do 44 go­di­ne. – Oso­be ko­je su bi­le u kon­tak­tu sa za­ra­že­ni­ma, tri ne­de­lje su pod zdrav­stve­nim nad­zo­rom
Ин­сти­тут за јав­но здра­вље Ср­би­је „Др Ми­лан Јо­ва­но­вић Ба­тут” (Фото Р. Поповић)

Do 17. ju­na 2022. u Sr­bi­ji ni­ka­da ni­su re­gi­stro­va­ne maj­mun­ske bo­gi­nje. Od ta­da, ka­da je zva­nič­no po­tvr­đen pr­vi slu­čaj, ovo obo­lje­nje po­tvr­đe­no je, pre­ma po­sled­njim po­da­ci­ma, kod 23 oso­be. Svi obo­le­li su mu­škar­ci uz­ra­sta 22 do 44 go­di­ne. U In­sti­tu­tu za jav­no zdra­vlje Sr­bi­je „Dr Mi­lan Jo­va­no­vić Ba­tut” za „Po­li­ti­ku” is­ti­ču da je bi­lo oče­ki­va­no da se u tre­nut­noj epi­de­mi­ji ko­ja ob­u­hva­ta vi­še ze­ma­lja sve­ta, ova bo­lest kod nas pr­vo i re­gi­stru­je me­đu im­por­to­va­nim slu­ča­je­vi­ma (oso­ba­ma ko­je su se za­ra­zi­le van na­še ze­mlje) ili me­đu oni­ma ko­ji su bi­li u kon­tak­tu sa za­ra­že­ni­ma.

– Nad svim iden­ti­fi­ko­va­nim kon­tak­ti­ma se ra­di pra­će­nje i zdrav­stve­ni nad­zor i to u pe­ri­o­du od 21. da­na od po­sled­njeg kon­tak­ta sa obo­le­lom oso­bom ili kon­ta­mi­ni­ra­nim ma­te­ri­ja­lom. Da­tum po­sled­njeg kon­tak­ta se ra­ču­na kao nul­ti dan. Pra­će­nje i zdrav­stve­ni nad­zor nad kon­tak­ti­ma oba­vlja se dnev­no ra­di ra­nog pre­po­zna­va­nja po­ja­ve zna­ko­va ili simp­to­ma maj­mun­skih bo­gi­nja – na­gla­ša­va­ju u In­sti­tu­tu „Ba­tut”.

Oso­be ko­je su ozna­če­ne kao kon­tak­ti za­ra­že­nih tre­ba da pra­te svo­je zdrav­stve­no sta­nje, od­no­sno po­ja­vu simp­to­ma ili zna­ko­va maj­mun­skih bo­gi­nja, što pod­ra­zu­me­va i me­re­nje te­le­sne tem­pe­ra­tu­re dva pu­ta dnev­no. Lju­di ko­ji su ozna­če­ni kao asimp­to­mat­ski kon­tak­ti, od­no­sno ko­ji ne­ma­ju ni­ka­kve simp­to­me ali su bi­li u kon­tak­tu sa obo­le­lom oso­bom, ne bi tre­ba­lo da do­ni­ra­ju krv, će­li­je, tki­va, or­ga­ne, maj­či­no mle­ko ili sper­mu dok su pod nad­zo­rom. Oni mo­gu na­sta­vi­ti ru­tin­ske sva­ko­dnev­ne ak­tiv­no­sti, kao što su od­la­zak na po­sao i po­ha­đa­nje ško­le i ka­ran­tin za njih ni­je neo­p­ho­dan.

– Za de­cu pred­škol­skog uz­ra­sta pre­po­ru­ču­je se pri­vre­me­no iz­dva­ja­nje iz ko­lek­ti­va (vr­ti­ća). U ci­lju spro­vo­đe­nja nad­zo­ra oso­be ozna­če­ne kao kon­tak­ti za­ra­že­nih ne bi tre­ba­lo da na­pu­šta­ju me­sto bo­rav­ka to­kom pe­ri­o­da nad­zo­ra. Ako se bi­lo ko­ji simp­tom ili znak po­ja­vi kod njih, oni tre­ba da se od­mah ja­ve nad­le­žnoj zdrav­stve­noj slu­žbi ra­di pre­gle­da i di­jag­no­sti­ke – do­da­ju u In­sti­tu­tu „Ba­tut”.

Maj­mun­ske bo­gi­nje pro­gla­še­ne su van­red­nom zdrav­stve­nom si­tu­a­ci­jom u SAD, od­lu­kom ame­rič­kog pred­sed­ni­ka Džo­ze­fa Baj­de­na. Od­lu­ka će bi­ti na sna­zi 90 da­na, ali je mi­ni­star zdra­vlja mo­že pro­du­ži­ti. „Sprem­ni smo da svoj od­go­vor po­dig­ne­mo na vi­ši ni­vo i tra­žim od sva­kog Ame­ri­kan­ca da ozbilj­no shva­ti maj­mun­ske bo­gi­nje”, re­kao je ame­rič­ki mi­ni­star zdra­vlja Gza­vi­je Be­se­ra, na­vo­di Roj­ters, a pre­no­si Tan­jug. U sve­tu je pri­ja­vlje­no vi­še od 26.000 slu­ča­je­va za­ra­ze maj­mun­skim bo­gi­nja­ma, a od to­ga ih je vi­še od 6.600 u SAD.

Pro­fe­sor dr Jan­ko Sa­mar­džić, kli­nič­ki far­ma­ko­log sa Me­di­cin­skog fa­kul­te­ta u Be­o­gra­du, ko­ji je ovih da­na bo­ra­vio u Nju­jor­ku, po­tvr­đu­je za „Po­li­ti­ku” da je van­red­na si­tu­a­ci­ja pro­gla­še­na zbog po­ve­ća­nog bro­ja obo­le­lih od ovih bo­gi­nja.

– U ovom tre­nut­ku ne­ma spe­ci­fič­nog le­ka, vak­ci­na­ci­ja te­če spo­ro zbog ne­do­volj­nog bro­ja vak­ci­na, pa je fo­kus na pre­ven­ci­ji. S ob­zi­rom na to da je u pi­ta­nju kon­takt­na in­fek­ci­ja, po­ja­ča­na je hi­gi­je­na u gra­du, sa­ve­tu­je se če­šća pri­me­na an­ti­sep­ti­ka i dez­in­fi­ci­je­na­sa, a sa far­ma­ko­lo­ške stra­ne, sa­ve­tu­je se pri­me­na pre­pa­ra­ta za oču­va­nje in­te­gri­te­ta ko­že i slu­zo­ko­že, po­put vi­ta­mi­na Ce i Be kom­plek­sa, cin­ka, ba­kra i dru­gih nu­tri­je­na­ta – na­vo­di dr Sa­mar­džić.

Po­sta­vlja se pi­ta­nje da li bi i Sr­bi­ja tre­ba­lo da po­ja­ča me­re opre­za zbog ove bo­le­sti.

Pro­fe­sor dr Dra­gan De­lić, in­fek­to­log, ka­že za „Po­li­ti­ku” da je smrt­nost od ove bo­le­sti ret­ka, ali da tre­ba bi­ti opre­zan jer se ne zna u kom prav­cu će se si­tu­a­ci­ja sa vi­ru­som me­nja­ti iako to u ovom tre­nut­ku ni­je ve­li­ki epi­de­mij­ski i me­di­cin­ski pro­blem.

– Do­sa­da­šnje is­ku­stvo po­ka­zu­je da se ove bo­gi­nje ne pre­no­se ta­ko la­ko. Po­tre­ban je bli­zak kon­takt sa obo­le­lom oso­bom. Po za­ko­nu, o ovom pi­ta­nju bi tre­ba­lo da se ogla­si Re­pu­blič­ka struč­na ko­mi­si­ja za za­šti­tu sta­nov­ni­štva od za­ra­znih bo­le­sti. Oni mo­ra­ju da iz­ne­su svoj struč­ni stav – do­da­je dr De­lić.

Maj­mun­ske bo­gi­nje do sa­da su za­be­le­že­ne u vi­še od 80 ze­ma­lja. Kao nov simp­tom ove bo­le­sti sa­da se po­mi­nju ote­če­ni kraj­ni­ci. Te­go­be po­či­nju po­vi­še­nom tem­pe­ra­tu­rom, je­zom, gla­vo­bo­ljom, bo­lo­vi­ma u mi­ši­ći­ma i le­đi­ma, is­cr­plje­no­šću, mo­že se ja­vi­ti ka­šalj i bol u gr­lu. Glav­na raz­li­ka iz­me­đu simp­to­ma maj­mun­skih bo­gi­nja i ve­li­kih bo­gi­nja je u to­me što maj­mun­ske bo­gi­nje iza­zi­va­ju oti­ca­nje lim­fnih čvo­ro­va, ko­ji mo­gu bi­ti uve­ća­ni na vra­tu, pa­zu­hu ili pre­po­na­ma i ja­vlja­ju se na obe stra­ne te­la ili sa­mo na jed­noj. U pe­ri­o­du od jed­nog do tri da­na (po­ne­kad i du­že) na­kon po­ja­ve gro­zni­ce, pa­ci­jent raz­vi­ja osip, ko­ji naj­če­šće po­či­nje na li­cu (u 95 od­sto slu­ča­je­va), a za­tim se ši­ri na eks­tre­mi­te­te (dla­no­vi i ta­ba­ni su za­hva­će­ni u 70 od­sto slu­ča­je­va) i dru­ge de­lo­ve te­la (uklju­ču­ju­ći i oral­nu slu­zo­ko­žu, ge­ni­ta­li­je, ko­njuk­ti­ve, ro­žnja­ču). Osip­ni sta­di­jum se za­vr­ša­va kra­sta­ma, ko­je na kra­ju ot­pad­nu sa ili bez ožilj­ka i pig­men­ta­ci­je. Bo­lest obič­no tra­je dve do če­ti­ri ne­de­lje.
Vi­rus se pre­no­si sa ži­vo­ti­nje na čo­ve­ka, ili sa čo­ve­ka na čo­ve­ka di­rekt­nim pre­no­som (ugri­zom ili ogre­bo­ti­nom, kon­tak­tom sa te­le­snim teč­no­sti­ma ili ma­te­ri­ja­lom le­zi­je, pu­tem ka­plji­ca re­spi­ra­tor­nog trak­ta, a i sek­su­al­ni kon­takt je mo­guć put pre­no­sa) ili in­di­rekt­nim pre­no­som (kon­zu­mi­ra­nje ne­do­volj­no ter­mič­ki ob­ra­đe­nog me­sa, pre­ko kon­ta­mi­ni­ra­nih pred­me­ta ili kon­ta­mi­ni­ra­ne ode­će ili po­ste­lji­ne). Pre­nos maj­mun­skih bo­gi­nja je mo­guć i pre­ko pla­cen­te sa maj­ke na fe­tus ili pri­li­kom bli­skog kon­tak­ta to­kom i na­kon po­ro­đa­ja. In­fi­ci­ra­ne oso­be su za­ra­zne je­dan dan pre iz­bi­ja­nja ospe pa do 21 da­na na­kon po­čet­nih simp­to­ma, ili dok se na svim le­zi­ja­ma na ko­ži ne for­mi­ra­ju kra­ste, uz pre­sta­nak dru­gih simp­to­ma.

Komentari2
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Rados
Da li je istina ili zluradi komentari da se javljaju kod homomuskaraca?
Кикирики
Укинуте прајд! Међу "поноснима" се шире болештине.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.