Petak, 27.01.2023. ✝ Verski kalendar € Kursna lista

Mo­že li EU da me­nja po­gla­vlje 35 bez Sr­bi­je

Ber­lin i Pa­riz vr­še pri­ti­sak na Be­o­grad da pri­hva­ti nji­hov plan, pa da na osno­vu to­ga što se Sr­bi­ja slo­ži­la, to ura­de dr­ža­ve EU ko­je ni­su pri­zna­le Ko­so­vo, oce­nju­je Dra­go­mir An­đel­ko­vić
(Драган Стојановић)

Ne­za­do­volj­na što pro­je­kat ne­za­vi­sno Ko­so­vo ni­ka­ko da po­ka­že re­zul­ta­te, upr­kos kr­še­nju me­đu­na­rod­nog jav­nog pra­va, jed­na evrop­ska dr­ža­va na sve na­či­ne po­ku­ša­va da obe­smi­sli pre­go­vo­re. Ta­ko su da­li po­dr­šku Al­bi­nu Kur­ti­ju da ime­nu­je Ne­na­da Ra­ši­ća za mi­ni­stra iako je nje­go­va iz­bor­na li­sta na pro­šlim iz­bo­ri­ma osvo­ji­la je­dan od­sto gla­so­va. Pred­sed­nik Sr­bi­je Alek­san­dar Vu­čić na­veo je da su ovim pre­kr­še­ni Bri­sel­ski spo­ra­zum i nor­me me­đu­na­rod­nog jav­nog pra­va. „Pre­kr­ši­li su sve de­mo­krat­ske prin­ci­pe i nor­me po ko­ji­ma se bi­ra ne­ko ili se po­nu­di ne­ko­me ko je do­bio ve­li­ki broj gla­so­va, a ne ne­ko ko je do­bio je­dan od­sto gla­so­va. I baš ih bri­ga, jer je to u skla­du sa in­te­re­si­ma jed­ne evrop­ske si­le i in­te­re­si­ma ko­je tre­ba ne­ko da pro­ve­de, a pro­tiv Sr­ba”, is­ta­kao je Vu­čić.

Da bi obe­smi­slio sve što je do­sad do­go­vo­re­no, Za­pad je smi­slio ne­mač­ko-fran­cu­ski mo­del za re­ša­va­nje ko­sov­skog pro­ble­ma ko­ji Sr­bi­ja ni­je od­ba­ci­la, ali ko­ji ima seg­me­na­ta ko­ji ni­su za nas pri­hva­tlji­vi. Pa­ra­lel­no s ne­mač­ko-fran­cu­skim, po­sled­njih da­na ne­ke dr­ža­ve čla­ni­ce EU po­kre­nu­le su i dru­gu di­plo­mat­sku ini­ci­ja­ti­vu. Cilj je da se za­poč­ne po­stu­pak ažu­ri­ra­nja po­gla­vlja 35 u okvi­ru pre­go­vo­ra Sr­bi­je sa uni­jom. Ako bi se ta­ko ne­što do­go­di­lo, on­da bi se to mo­glo pro­tu­ma­či­ti kao je­dan vid pri­ti­ska, jer bi Be­o­grad bio sta­vljen pred svr­šen čin. Do to­ga, na sre­ću, ta­ko br­zo ne­će do­ći jer je s tim po­treb­no da se slo­ži svih 27 čla­ni­ca EU, što je ipak ma­lo ve­ro­vat­no. Po­sle­di­ce po Sr­bi­ju mo­gle bi bi­ti raz­li­či­te – ne­ki sma­tra­ju da bi to bio kraj Bri­sel­skog spo­ra­zu­ma, dok dru­gi ve­ru­ju da je vre­me za pro­me­ne jer se do­sta to­ga do­go­di­lo za po­sled­njih de­set go­di­na.

Po­gla­vlje 35 je do­ku­ment ko­ji pred­sta­vlja za­jed­nič­ku po­zi­ci­ju čla­ni­ca Evrop­ske uni­je, uklju­ču­ju­ći i one ko­je ni­su pri­zna­le ne­za­vi­snost Ko­so­va. Me­đu­tim, iz­me­ne je na­ja­vio šef di­plo­ma­ti­je EU 23. no­vem­bra, na­kon po­sti­za­nja do­go­vo­ra Be­o­gra­da i Pri­šti­ne o re­gi­star­skim ta­bli­ca­ma. „Po­zva­ću stra­ne u na­red­nim da­ni­ma da raz­go­va­ra­ju o sle­de­ćim ko­ra­ci­ma, da se pred­sta­ve re­zul­ta­ti sle­de­će spe­ci­jal­ne gru­pe za nor­ma­li­za­ci­ju s Ko­so­vom i sle­de­će ažu­ri­ra­nje po­gla­vlja 35 za Sr­bi­ju”, re­kao je Bo­relj.

Šta on­da zna­či to ažu­ri­ra­nje? Mo­glo bi, re­ci­mo, da pred­sta­vlja uklju­či­va­nje fran­cu­sko-ne­mač­kog pla­na ko­ji bi ti­me po­stao zva­nič­ni evrop­ski pred­log, što bi bio i for­mal­ni kraj va­že­nja Bri­sel­skog spo­ra­zu­ma, ko­ji je omo­gu­ćio otva­ra­nje pri­stup­nih pre­go­vo­ra sa EU, ali je na­kon sko­ro de­set go­di­na ostao ne­is­pu­njen u svom ključ­nom de­lu – Pri­šti­na do da­nas ni­je for­mi­ra­la ZSO. Ipak, re­al­ni­je je da do pro­me­ne po­gla­vlja 35 do­đe tek uko­li­ko pret­hod­no to pri­hva­ti Sr­bi­ja, ta­ko što bi se sa­gla­si­la s ne­mač­ko-fran­cu­skim pla­nom. Zva­nič­no, Be­o­grad taj pred­log ni­je od­ba­cio, ali ga ni­je ni pri­hva­tio, uz ja­snu po­ru­ku da ne­će do­zvo­li­ti član­stvo tzv. Ko­so­va u UN i dru­gim me­đu­na­rod­nim or­ga­ni­za­ci­ja­ma. Svo­je za­mer­ke je po­slao Bri­se­lu u ob­li­ku srp­skog non-pej­pe­ra.

Za to vre­me pre­mi­jer pri­vre­me­nih pri­štin­skih in­sti­tu­ci­ja Al­bin Kur­ti još jed­nom je po­tvr­dio da di­ja­log s Be­o­gra­dom ni­je me­đu nje­go­vim pri­o­ri­te­ti­ma. „Pred­log EU uz po­dr­šku Fran­cu­ske, Ne­mač­ke i SAD sma­tram do­brom osno­vom da o to­me raz­go­va­ra­mo, ali ni­je pri­hva­ćen ni­ti do­zvo­ljen. Ne svi­đa mi se sve ta­mo, ima mno­go to­ga o če­mu tre­ba da se raz­go­va­ra”, re­kao je Kur­ti.

A šta na sve to ka­že EU? Osim ble­dih i ne­u­be­dlji­vih zah­te­va Pri­šti­ni da is­pu­ni oba­ve­zu od pre de­set go­di­na, bri­sel­ske di­plo­ma­te kao da se na­da­ju da će Bri­sel­ski spo­ra­zum pre­kri­ti ru­zma­rin, sne­go­vi i šaš. Ume­sto da Pri­šti­nu na­te­ra­ju da ZSO for­mi­ra, Ne­mač­ka u vi­du svog spe­ci­jal­nog sa­vet­ni­ka Ma­nu­e­la Sa­ra­ci­na po­ku­ša­va da na ma­la vra­ta spo­ra­zum, ko­jem su i oni bi­li ga­rant, sta­ve po stra­ni, pa su pred­lo­ži­li no­vi do­ku­ment. Taj ne­mač­ko-fran­cu­ski plan, ba­rem ona­ko ka­ko se in­ter­pre­ti­ra u me­di­ji­ma, ima de­vet ta­ča­ka i na­pi­san je ten­den­ci­o­zno, jer fak­tič­ki po­la­zi od to­ga da je Ko­so­vo ne­za­vi­sna dr­ža­va.

Iz di­plo­mat­skih iz­vo­ra dr­ža­va EU mo­že se ču­ti da Ber­lin že­li da no­vi pred­log no­si ime Mi­ro­sla­va Laj­ča­ka, tj. „Laj­ča­kov pred­log”. Pri­zna­ju da su pre sve­ga ne­mač­ke di­plo­ma­te, uz po­moć fran­cu­skih ko­le­ga, pi­sa­le ovaj plan, ali da že­le da isti bu­de pred­sta­vljen kao evrop­ski pred­log, a ne pred­log sa­mo dve dr­ža­ve EU. Fran­cu­sko-ne­mač­ki plan za­pra­vo je sa­mo je­dan u ni­zu pred­lo­ga za re­ša­va­nje pi­ta­nja Ko­so­va, a nje­ga su u Be­o­grad i Pri­šti­nu do­ne­li sa­vet­ni­ci ne­mač­kog kan­ce­la­ra Ola­fa Šol­ca i fran­cu­skog pred­sed­ni­ka Ema­nu­e­la Ma­kro­na.

Pr­ve de­ta­lje o nje­mu ob­ja­vi­li su al­ban­ski me­di­ji, a o nje­mu je pr­vi go­vo­rio pred­sed­nik Vu­čić, ko­ji je 8. ok­to­bra iz­ja­vio da su Fran­cu­ska i Ne­mač­ka iz­ne­le pred­log da Sr­bi­ja do­pu­sti ula­zak KiM u me­đu­na­rod­ne in­sti­tu­ci­je i or­ga­ni­za­ci­je, uklju­ču­ju­ći UN u za­me­nu za br­zo član­stvo Sr­bi­je u EU. Do­dao je da Sr­bi­ja ne bi bi­la „do­dat­no po­ni­ža­va­na i pri­mo­ra­va­na da for­mal­no pri­zna Ko­so­vo”, ali bi ne­re­a­go­va­njem da­la ti­hi sig­nal da je sa­gla­sna. Ka­ko je re­kao Vu­čić, to je za Sr­bi­ju ne­pri­hva­tlji­vo, ali je is­ta­kao da je neo­d­go­vor­no i neo­zbilj­no ba­ci­ti fran­cu­sko-ne­mač­ki pred­log kroz pro­zor.

Vu­čić je 18. ok­to­bra po­no­vio da je su­šti­na pred­lo­ga Ne­mač­ke i Fran­cu­ske da Sr­bi­ja ne blo­ki­ra učla­nje­nje Ko­so­va u sve me­đu­na­rod­ne or­ga­ni­za­ci­je. Sr­bi­ja bi za to, ka­ko je re­kao, do­bi­la „br­zi ula­zak u EU i ve­ro­vat­no zna­čaj­ne eko­nom­ske ko­ri­sti”. Ne­što ka­sni­je se i Kur­ti ohra­brio da ka­že da po­sto­ji ovaj do­ku­ment, ali da ni­je u pot­pu­no­sti pri­hva­tljiv za ko­sov­ske Al­ban­ce. Pred­log je u su­šti­ni ne­pri­hva­tljiv jer se od Sr­bi­je tra­ži da od­u­sta­ne od su­ve­re­ni­te­ta na KiM u za­me­nu za na­vod­no br­ži pro­ces evrop­skih in­te­gra­ci­ja i mo­gu­ću eko­nom­sku po­moć. To prak­tič­no pred­vi­đa, ka­ko tu­ma­či pred­sed­nik Vu­čić, član­stvo Ko­so­va u UN bez pro­ti­vlje­nja Sr­bi­je, što je, pre­ma nje­go­vim re­či­ma, ne­pri­hva­tlji­vo jer je u su­prot­no­sti s Usta­vom Sr­bi­je.

I mi­ni­star spolj­nih po­slo­va Ivi­ca Da­čić ta­ko­đe je is­ta­kao da ne­mač­ko-fran­cu­ski plan pod­ra­zu­me­va „po­zi­ci­ju da je ne­za­vi­snost Ko­so­va već go­to­va stvar”, ali da Sr­bi­ja to ne mo­že da pri­hva­ti. „Mi ho­će­mo da raz­go­va­ra­mo i sve vre­me po­ka­zu­je­mo da smo kon­struk­tiv­ni, ima­mo pred­lo­ge za kom­pro­mis, ali te do­go­vo­re ne mo­že­mo da pra­vi­mo od kro­va”, ka­zao je Da­čić.

A po­li­tič­ki ana­li­ti­čar Dra­go­mir An­đel­ko­vić ka­že da je naj­va­žni­je da se po­štu­je Ustav Sr­bi­je i pod­se­ća da su dr­žav­ni funk­ci­o­ne­ri du­žni da bra­ne te­ri­to­ri­jal­ni in­te­gri­tet Sr­bi­je i na me­đu­na­rod­nom te­re­nu. Za „Po­li­ti­ku” is­ti­če da bi sva­ki spo­ra­zum ko­ji bi pod­ra­zu­me­vao ula­zak Ko­so­va u me­đu­na­rod­ne or­ga­ni­za­ci­je, po­go­to­vu krov­ne kao što su UN, pred­sta­vlja­lo naj­gru­blje kr­še­nje Usta­va. „Kom­pro­mis je mo­gao da bu­de Bri­sel­ski spo­ra­zum da je spro­ve­den na de­lu i re­ša­vao je ne­ka teh­nič­kih pi­ta­nja, omo­gu­ću­ju­ći da obe stra­ne na­sta­ve da ži­ve u svo­joj re­al­no­sti. Ali, sa­da vi­di­mo da se ide ka sta­tu­snim re­še­nji­ma i ka pri­hva­ta­nju to­ga da je Ko­so­vo dr­ža­va. To ne mo­že bi­ti kom­pro­mis i to ni­ko ne mo­že da pri­hva­ti. Ako jed­na stra­na tvr­di da je ne­za­vi­sna, a dru­ga da je to srp­ska po­kra­ji­na, on­da je kom­pro­mis ne­što iz­me­đu, a ne da se pri­hva­ta bi­lo ko­ja kraj­nost od te dve”, oce­nju­je An­đel­ko­vić.

I ume­sto da EU, ko­ja je pred­lo­ži­la Bri­sel­ski spo­ra­zum i bi­la ga­rant nje­go­vog spro­vo­đe­nja, omo­gu­ći da do­go­vor ugle­da sve­tlost da­na, oni ni­su uči­ni­li ni­šta da Pri­šti­na taj do­ku­ment spro­ve­de. Šta­vi­še, oti­šli su ko­rak da­lje i na­ja­vi­li da bi do­ku­ment ko­jim se de fak­to pri­zna­je ne­za­vi­snost Ko­so­va bio ugra­đen u di­ja­log, i to upra­vo od zva­nič­no sta­tu­sno ne­u­tral­ne EU. Pr­vo je Evrop­ska ko­mi­si­ja po­dr­ža­la ne­mač­ko-fran­cu­ski pred­log za re­še­nje ko­sov­skog pi­ta­nja, a pred­sed­ni­ca EK Ur­su­la fon der La­jen je na­ja­vi­la da će bi­ti in­te­gri­san u di­ja­log, što je po­dr­žao i Đu­zep Bo­relj, ko­ji je sa­op­štio da je fran­cu­sko-ne­mač­ki pred­log za­pra­vo pred­log EU, a da su ga ove dve ze­mlje „ve­o­ma po­dr­ža­le”.

A am­ba­sa­dor Ru­si­je Alek­san­dar Bo­can-Har­čen­ko op­tu­žio je Za­pad da „do­li­va ulje na va­tru” in­si­sti­ra­njem na fran­cu­sko-ne­mač­kom pred­lo­gu za re­ša­va­nje ko­sov­skog pi­ta­nja. Uka­zu­ju­ći na to da Đu­zep Bo­relj „ja­sno alu­di­ra” da je sa­da neo­p­hod­no usred­sre­di­ti se na fran­cu­sko-ne­mač­ki pred­log, Bo­can-Har­čen­ko je u sa­op­šte­nju ko­je pre­no­si ru­ska am­ba­sa­da oce­nio da „po svoj pri­li­ci, jav­ni stav pred­sed­ni­ka Sr­bi­je Alek­san­dra Vu­či­ća o to­me za nje­ga (Bo­re­lja) ni­je va­žan”. Pod­se­tio je da je sa­gla­snost za po­sre­do­va­nje EU u di­ja­lo­gu da­la GS UN i is­ta­kao da se Bri­sel ni­je po­sa­ve­to­vao s dr­ža­va­ma čla­ni­ca­ma Svet­ske or­ga­ni­za­ci­je „da bi ta­ko ola­ko, za­po­ved­nič­ki, uvr­stio fran­cu­sko-ne­mač­ki plan u agen­du di­ja­lo­ga”.

In­te­gri­sa­nje ovog pred­lo­ga u di­ja­log pre sve­ga bi zna­či­lo da se po stra­ni sta­vlja Bri­sel­ski spo­ra­zum i da EU po­ku­ša­va da pre­sko­či svo­je oba­ve­ze. Na taj na­čin bi­smo ušli u pe­ri­od no­vih i još ve­ćih pri­ti­sa­ka i uslo­vlja­va­nja. An­đel­ko­vić pak ne ve­ru­je da će se to do­go­di­ti i ka­že da to za nje­ga ni­je re­al­no, a kao ar­gu­ment na­vo­di upra­vo to što pet dr­ža­va EU ne pri­zna­je Ko­so­vo. „Mi­slim da je to pre sve­ga pi­ta­nje ko­je EU mo­ra da raš­či­sti u svo­jim re­do­vi­ma, a u ovoj for­mi mi­slim da je to za sve čla­ni­ce EU ne­pri­hva­tlji­vo. Imam uti­sak da Ber­lin i Pa­riz vr­še pri­ti­sak na Be­o­grad da ga pri­hva­ti, pa da on­da na osno­vu to­ga što se Sr­bi­ja s tim slo­ži­la, to ura­de dr­ža­ve EU ko­je ni­su pri­zna­le ko­sov­sku ne­za­vi­snost. Da po­sto­ji mo­guć­nost da se to pro­tu­ri kao deo zva­nič­ne evrop­ske po­li­ti­ke, to bi već bi­lo dav­no uči­nje­no”, sma­tra An­đel­ko­vić.

Komentari3
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

milan lala
Za Srbiju je najbolje da odustane od clanstva ali da nastavi ekonomsku saradnju .
Dragan Pik-lon
Sledi zakljucak.Ovaj nemacko-francuski predlog ne treba baciti kroz prozor nego ga provuci kroz kanalizaciju.Citajte-baciti u wc solju.
Анка
Све што су до сада урадили било је кршењем права и правде. Зашто не би могли и ово?

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.