Понедељак, 30.01.2023. ✝ Верски календар € Курсна листа

Иза кулиса прославе

Александар Вучић са супругом Тамаром (Фото Танјуг/Тања Валич)

Ве­ли­ко пу­то­ва­ње кроз српску исто­ри­ју, кул­ту­ру, ствара­ла­штво, при­род­не ле­по­те.Та­ко би у нај­кра­ћем могло да се опи­ше оно што је ви­ше од шест хи­ља­да зва­ни­ца до­жи­ве­ло у зда­њу Па­ла­те „Ср­би­ја”, на све­ча­но­сти по­во­дом ина­у­гу­ра­ције но­вог пред­сед­ни­ка Ре­пу­бли­ке Срби­је Алек­сан­дра Ву­чи­ћа.

Др­жав­ни­ци, ди­пло­ма­те, љу­ди из све­та умет­но­сти, кул­ту­ре, са свих ме­ри­ди­ја­на, могли су да на јед­ном ме­сту упо­зна­ју оно најбо­ље из Ср­би­је, од Ми­ло­ша Обренови­ћа и ца­ра Ду­ша­на до Ни­ко­ле Те­сле и „Бе­о­гра­да на во­ди”.

Са­ло­не овог ве­ле­леп­ног зда­ња кра­ си­ле су огром­не фо­то­гра­фи­је нај­лепших де­ло­ва Ср­би­је, па су та­ко го­сти из јед­ног у дру­ги про­стор „пу­то­ва­ли” пре­ко Бањ­ске сте­не на Та­ри до Гру­жан­ског је­зе­ра у цен­трал­ној Ср­би­ји и је­зе­ра Га­зо­во­де на се­ве­ру Ко­со­ва и Ме­то­хи­је. На кра­ју су их че­ка­ли чу­ве­ни Те­слин тран­сфор­ма­тор и ма­ке­та „Бе­о­гра­да на во­ди”. Ове две са­ле ни­су би­ле слу­чај­но јед­на по­ред дру­ге. На­и­ме, ор­га­ни­за­то­ри су за­ми­сли­ли да упра­во Те­сла, као ви­зи­о­нар, пред­стави го­сти­ма овај про­је­кат. За то је био за­ду­жен глу­мац ко­ји је за ову при­ли­ку „ожи­вео” чу­ве­ног срп­ског на­учни­ка. Мла­дог Раст­ка Ву­ја­шко­ви­ћа, сврше­ног сту­ден­та Елек­тро­тех­нич­ког фа­кул­те­та, ко­ји ста­жи­ра у Му­зе­ју Нико­ле Те­сле, за­те­кли смо по­ред Те­слиног тран­сфор­ма­то­ра. Он је, ка­ко нам је об­ја­снио, био за­ду­жен да ви­со­ким зва­ни­ца­ма де­мон­стри­ра рад јед­ног од нај­ве­ћих изу­ма срп­ског на­уч­ни­ка.

Пр­ви го­сти по­че­ли су да при­сти­жу у зда­ње на Но­вом Бе­о­гра­ду два са­та пре зва­нич­ног де­ла про­гра­ма. Би­ли су то па­три­јарх Ири­неј са не­ко­ли­ко вла­ди­ка, пред­сед­ник СА­НУ Вла­ди­мир Ко­стић, ли­де­ри косов­ских Срба Ми­лан Ива­но­вић и Оли­вер Ива­ но­вић, не­ки бив­ши ми­ни­стри, по­пут Ср­ђа­на Вер­би­ћа, ко­ји је у бив­шој влади био за­ду­жен за обра­зо­ва­ње, и мини­стра кул­ту­ре Ива­на Та­сов­ца.

Ме­ђу зва­ни­ци­ма су би­ли и Бо­го­љуб и Ми­лан­ка Ка­рић, ли­дер СПО-а Вук Дра­шко­вић, али и мно­ги пред­став­ни­ци не­вла­ди­ног сек­то­ра, по­пут Со­ње Би­сер­ко, Со­ње Лихт и Је­ле­не Ми­лић. Био је ту и Јо­шка Броз, ко­ји је ћа­скао са со­ци­ја­ли­стом Ду­ша­ном Ба­ја­то­вићем. Сви­ма је упа­ло у очи да су тро­ји­ца бив­ших пред­сед­ни­ка Ми­лан Ми­лу­тино­вић, Зо­ран Ли­лић и То­ми­слав Ни­ко­лић на при­јем до­шли за­јед­но и ме­ђу по­след­њим зва­ни­ца­ма.

Мно­ги спор­ти­сти та­ко­ђе су би­ли Ву­чи­ће­ви го­сти, а ме­ђу њи­ма и ко­шар­каш аме­рич­ког Де­тро­и­та Ни­ко­ла Јо­кић, Са­во Ми­ло­ше­вић, про­славље­ни срп­ски ко­шаркаш Бо­жи­дар Маљ­ковић...

Ни свет естра­де ни­је из­о­стао са до­га­ђа­ја. Та­ко су ме­ђу зва­ни­ци­ма, из­ме­ђу оста­лих, би­ли Жељ­ко Јок­си­мо­вић и Ха­рис Џи­но­вић, са ко­ји­ма су мно­ги го­сти же­ле­ли да се сли­ка­ју. Би­ла је то при­ли­ка за мно­ге су­сре­те и не­зва­нич­не раз­гово­ре, уз ко­је је ишло и оба­ве­зно фо­тогра­фи­са­ње, па су, ре­ци­мо, овај до­га­ђај за­јед­нич­ком фо­то­гра­фи­јом ове­ко­вечи­ли ре­ди­тељ и глу­мац Ра­дош Ба­јић и шеф ка­би­не­та Алек­сан­дра Ву­чи­ћа Ни­ко­ла Се­ла­ко­вић. Но­ви­на­ри су при­ме­ти­ли и да је хрват­ска пред­сед­ни­ца Ко­лин­да Гра­бар Ки­та­ро­вић ме­ђу пр­ви­ма оти­шла са при­је­ма, од­мах по­сле ин­то­ни­ра­ња хим­не Ср­би­је и обра­ћа­ња пред­сед­ни­ка Ву­чи­ћа, док су још де­ца из­води­ла пе­сму „Ово је Ср­би­ја”. Она, као и оста­ли ви­со­ки го­сти, би­ла је пре почет­ка зва­нич­ног де­ла про­гра­ма смеште­на у Ти­то­вом са­ло­ну. По­себ­ну ат­мос­фе­ру скупу да­ли су уче­ни­ци шко­ле за му­зич­ке та­лен­те из Ћу­при­је. Они су пре зва­нич­ног де­ла про­гра­ма одр­жа­ли пра­ви ма­ли кон­церт, сви­ра­ју­ћи де­ла Вол­фган­га Ама­де­у­са Мо­цар­та и Све­ти­сла­ва Бо­жи­ћа. Нај­бо­љи срп­ски ви­на­ри има­ли су при­ли ку да се пред­ставе го­сти­ма из зе­мље и све­та. Они су у при­зе­мљу Па­ла­те „Ср­би­ја” го­сти­ма ну­ди­ли да про­ба­ју њи­хо­ва ви­на, а и сам пред­сед­ник Ву­чић је на кра­ју при је­ма об­и­шао њи­хо­ве штан­до­ве.

Пр­ви пут од ка­да је па­ла­та из­гра­ђе­на, си­ноћ је у част овог до­ га­ђа­ја би­ла отво­ре­на те­ра­са, са ко­је се пружао фан­та­сти­чан поглед на Бе­о­град.

Број го­сти­ју ко­ји су у јед­ ном мо­мен­ту мо­гли да иза­ђу на њу био је огра­ни­чен на сто­ти­нак јер, ка­ко су нам об­ја­сни­ли из про­то­ко­ла, те­ра­са због ста­ро­сти не би би­ла без­бед­на за ве­ћи бројљу­ди. Та­ко су зва­ни­це по­не­кад мо­ра­ле да че­ка­ју у ре­ду не би ли до­би­ле при­ли­ку за је­дин­стве­ни поглед. Иако су рас­хлад­ни уре­ђа­ји у па­ла­ти ра­ди­ли бес­пре­кор­но, ве­ли­ки број зва­ни­ца од­лу­чио је да при­јем ипак про­ве­де на отво­ре­ном, у ба­шти, где су би­ли по­ста­вље­ни ша­то­ри са освежа­ва­ју­ћим пи­ћи­ма ко­је су ну­ди­ли „Књаз Ми­лош”, „Врњ­ци”, пи­ва­ра „Чела­ре­во”, чи­ји су пред­став­ни­ци то­чи­ли сво­је чу­ве­но „лав” пи­во. По бро­ју пред­став­ни­ка сед­ме си­ле те­шко да се ије­дан скуп мо­же по­реди­ти са овим. Би­ли су ту из­ве­шта­чи нај­ве­ћих и нај­зна­чај­ни­јих ме­ди­ја из зе­мље, ре­ги­о­на и све­та. Иако су но­вина­ри стра­хо­ва­ли да ће, као што се то до са­да де­ша­ва­ло на свим ва­жни­јим ску­по­ви­ма, би­ти за­тво­ре­ни у прес-соби, овог пу­та то ни­је био слу­чај. Та­ко је ви­ше од пет сто­ти­на из­ве­шта­ча има­ло при­ли­ку да за­ви­ри у сва­ки кутак па­ла­те и пре го­сти­ју.

Коментари1
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

DAKIC ZELJKO
Ovoga se nije setio ni prosli predsdnik gdin Nikolic!A ko placa to velelepno putovanje kroz nasu istoriju,zbog velikog EGA naseg novog predsdnika su krediti MMF!

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.