Четвртак, 08.12.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа
БЕОГРАДСКЕ ПРИЧЕ

Сумњи­ви пословни договори

(Фото П. Мирковић)

Има не­ке прав­де у то­ме ка­да се по­ли­ти­чар ко­ји је био нај­гла­сни­ји у из­ми­шља­њу афе­ра у Ср­би­ји на­ђе усред ме­ђу­на­род­ног ко­руп­ци­о­на­шког скан­да­ла. То се до­го­ди­ло Ву­ку Је­ре­ми­ћу ка­да су, у но­вем­бру про­шле го­ди­не у САД, ухап­ше­ни фи­нан­си­је­ри ње­го­ве не­вла­ди­не ор­га­ни­за­ци­је, бив­ши ми­ни­стар по­ли­ци­је Хонг­кон­га и азиј­ски тај­кун Па­трик Хо за­јед­но са Ше­и­ком Га­ди­ом, бив­шим ше­фом ди­пло­ма­ти­је Се­не­га­ла, под оп­ту­жба­ма за пра­ње нов­ца и да­ва­ње ми­ли­он­ског ми­та. Би­ло је по­треб­но по­ла го­ди­не да срп­ска јав­ност са­зна за овај скан­дал.  

Горан Весић

Али, ту ни­је крај Је­ре­ми­ће­вим не­во­ља­ма. У Ки­ни је не­дав­но ухап­шен ки­не­ски тај­кун Ји Ји­јан­минг, вла­сник ком­па­ни­је „Чај­на енер­џи”, због про­не­ве­ре 38 ми­ли­о­на до­ла­ра др­жав­них па­ра. Вук Је­ре­мић је, пре­ма соп­стве­ном при­зна­њу, при­мао но­вац од ове ком­па­ни­је за кон­сул­тант­ске услу­ге. Ис­тра­гом о ко­руп­ци­о­на­шкој афе­ри у САД об­у­хва­ћен је и Еми­лио Ло­зо­ја, Је­ре­ми­ћев ко­ле­га са Хар­вар­да, ко­ји је пред­сед­ник нафт­не ком­па­ни­је „Пе­мекс” из Мек­си­ка.

Док чи­та­те ову ко­лум­ну, Па­трик Хо ће да­ва­ти ис­каз пред су­дом у Чи­ка­гу. То ће би­ти при­ли­ка да об­ја­сни ка­ко је под сум­њи­вим окол­но­сти­ма 2013. го­ди­не упла­тио на ра­чун Је­ре­ми­ће­ве не­вла­ди­не ор­га­ни­за­ци­је 5,3 ми­ли­о­на евра и да ли су ње­го­ва „пре­да­ва­ња” о бор­би про­тив ко­руп­ци­је (!?), ко­ја су одр­жа­ва­на у Бе­о­гра­ду, би­ла са­мо па­ра­ван за прав­да­ње ових упла­та. Тим па­ра­ма су се очи­глед­но фи­нан­си­ра­ле Је­ре­ми­ће­ве по­ли­тич­ке ак­тив­но­сти у Ср­би­ји, су­прот­но за­ко­ни­ма ко­ји ре­гу­ли­шу ка­ко се фи­нан­си­ра­ју по­ли­тич­ке кам­па­ње. У ис­тра­гу су укљу­че­не и Ује­ди­ње­не на­ци­је, с об­зи­ром на то да је Је­ре­мић ко­ри­стио сво­је ме­сто пред­се­да­ва­ју­ћег Ге­не­рал­не скуп­шти­не за раз­вој би­зни­са сво­јих при­ја­те­ља. 

Та­ко је у мар­ту 2013. го­ди­не, у вре­ме ка­да је Је­ре­мић био пред­се­да­ва­ју­ћи Ге­не­рал­не скуп­шти­не УН, у Хонг­кон­гу одр­жан са­ста­нак на ко­ме су би­ли Еми­лио Ло­зо­ја и Па­трик Хо. Пре­ма на­во­ди­ма не­за­ви­сне ме­диј­ске мре­же Ан­ти­дот, на том са­стан­ку је по­стиг­нут до­го­вор о ула­га­њу при­ват­не ки­не­ске ком­па­ни­је у нафт­на ис­тра­жи­ва­ња у Мек­си­ку. Не зна се ка­ква је Је­ре­ми­ће­ва уло­га, та­да функ­ци­о­не­ра УН, би­ла у та­квом при­ват­ном по­слов­ном до­го­во­ру, али је ја­сно да по­сле по­но­вље­ног са­стан­ка у ју­ну у Мек­си­ку, Је­ре­ми­ће­ва ор­га­ни­за­ци­ја ЦИРСД и ње­го­ве ком­па­ни­је по­чи­њу да до­би­ја­ју ми­ли­он­ске упла­те. Ка­ко је Је­ре­мић у вре­ме ка­да се то де­ша­ва­ло био функ­ци­о­нер Ује­ди­ње­них на­ци­ја, ду­жан је да јав­но­сти, срп­ској и свет­ској, пру­жи об­ја­шње­ње о кон­сул­тант­ским услу­га­ма ко­је је оба­вљао и по­ре­клу нов­ца на ње­го­вом ра­чу­ну. За­то и не чу­ди из­ја­ва пред­став­ни­ка Ује­ди­ње­них на­ци­ја да ће свет­ска ор­га­ни­за­ци­ја „уче­ство­ва­ти у ис­тра­зи”. 

Бу­де ли се утвр­ди­ло да је Је­ре­мић функ­ци­ју пред­се­да­ва­ју­ћег Ге­не­рал­не скуп­шти­не Ује­ди­ње­них на­ци­ја ко­ри­стио за по­сре­до­ва­ње у при­ват­ном по­сло­ви­ма би­ће то бру­ка, не са­мо за Је­ре­ми­ћа, већ и за свет­ску ор­га­ни­за­ци­ју. Али, ка­кве ве­зе овај ме­ђу­на­род­ни ко­руп­ци­о­на­шки скан­дал има са Ср­би­јом? 

Ср­би­ја је фи­нан­си­ра­ла Је­ре­ми­ће­во пред­се­да­ва­ње Ге­не­рал­ној скуп­шти­ни Ује­ди­ње­них на­ци­ја. Вла­да Ср­би­је, ко­јој је пред­се­да­вао та­да од­ла­зе­ћи пре­ми­јер Мир­ко Цвет­ко­вић, одо­бри­ла је у ју­лу 2012. го­ди­не бу­џет од 2,9 ми­ли­о­на до­ла­ра за фи­нан­си­ра­ње Је­ре­ми­ћа и ње­го­ве кан­це­ла­ри­је у Њу­јор­ку са­мо за ту го­ди­ну. Је­ре­мић је тра­жио ви­ше од се­дам ми­ли­о­на до­ла­ра. Та­да је ак­ту­ел­ни гра­до­на­чел­ник Бе­о­гра­да и Је­ре­ми­ћев пар­тиј­ски друг из Де­мо­крат­ске стран­ке Дра­ган Ђи­лас ову од­лу­ку вла­де на­звао сра­мот­ном и оп­ту­жио га да је са­мо за тро­шко­ве из­најм­љи­ва­ња ста­на у Њу­јор­ку пред­ви­део 15.000 до­ла­ра ме­сеч­но!? Је­ре­мић је та­да оп­ту­жио Ђи­ла­са за де­ма­го­ги­ју. Да­нас Је­ре­мић и Ђи­лас бли­ско са­ра­ђу­ју. Али тај од­нос „узи­ма­ла – да­ва­ла” је њи­хов про­блем. Ср­би­ја је у оба­ве­зи да ис­тра­жи шта је ра­дио функ­ци­о­нер Ује­ди­ње­них на­ци­ја чи­ји је бо­ра­вак на тој функ­ци­ји фи­нан­си­ра­ла. Ова­квим по­на­ша­њем Је­ре­мић ни­је обру­као са­мо Ује­ди­ње­не на­ци­је већ и Ср­би­ју у чи­је име је пред­се­да­вао Ге­не­рал­ној скуп­шти­ни. 

По од­ла­ску са функ­ци­је пред­се­да­ва­ју­ћег Ге­не­рал­не скуп­шти­не и по­сле не­у­спе­лог по­ку­ша­ја да по­ста­не ге­не­рал­ни се­кре­тар свет­ске ор­га­ни­за­ци­је, Је­ре­мић се вра­тио у Ср­би­ју ка­ко би по­чео но­ву, опо­зи­ци­о­ну, по­ли­тич­ку ка­ри­је­ру. Ту на­ла­зи­мо од­го­вор на пи­та­ње ка­ко овај ме­ђу­на­род­ни скан­дал ути­че на по­ли­тич­ку сце­ну Ср­би­је. Упла­те на ра­чун ње­го­ве не­вла­ди­не ор­га­ни­за­ци­је се на­ста­вља­ју, а Је­ре­мић лу­ка­во ко­ри­сти не­до­стат­ке за­ко­на ко­ји ре­гу­ли­ше фи­нан­си­ра­ње по­ли­тич­ких кам­па­ња, јер тај но­вац не мо­ра да при­ја­ви. Да га је ипак ко­ри­стио у кам­па­њи ја­сно је ако се зна да је са­мо за кам­па­њу за из­бор пред­сед­ни­ка Ре­пу­бли­ке Ср­би­је по­тро­шио, пре­ма про­це­на­ма ана­ли­ти­ча­ра, пре­ко се­дам ми­ли­о­на евра.

На тим из­бо­ри­ма Је­ре­мић је осво­јио 5,66 од­сто или 206.576 гла­со­ва, од­но­сно ско­ро че­ти­ри од­сто и 140.000 гла­со­ва ма­ње од Бе­лог Пре­ле­та­че­ви­ћа, ко­ји је на из­бо­ре иза­шао без уло­же­ног нов­ца. На не­дав­но за­вр­ше­ним бе­о­град­ским из­бо­ри­ма, но­ви при­ја­те­љи на по­ли­тич­кој сце­ни Ср­би­је, Је­ре­мић и Ђи­лас, до­жи­ве­ли су де­бакл. Чи­ње­ни­ца да је Је­ре­мић два пу­та до­жи­вео по­ли­тич­ки бро­до­лом на из­бо­ри­ма са­мо је ње­гов про­блем, али од­го­вор на пи­та­ње, да ли је но­вац из ме­ђу­на­род­ног ко­руп­ци­о­на­шког скан­да­ла, ко­ји је упла­ћи­ван на Је­ре­ми­ће­ве ра­чу­не, ко­ри­шћен ка­ко би се про­ме­ни­ла во­ља би­ра­ча у Ср­би­ји, про­блем је на­шег дру­штва. На то пи­та­ње ће Је­ре­мић мо­ра­ти да од­го­во­ри, као што ће мо­ра­ти да об­ја­сни ка­ко је функ­ци­ју у Ује­ди­ње­ним на­ци­ја­ма ко­ри­стио за пра­вље­ње сум­њи­вих по­слов­них до­го­во­ра.

Коментари2
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zoran Markovic
Ako je neko citao Bibliju, zapamtio je recenicu Isusa pri kamenovanju preljubnice: "Ko je od vas cist i bez greha neka uzme kamen i bude prvi koji ce ga baciti na gresnicu." Danas je druga logika i drugaciji moral. Danas vazi: "Sto si prljaviji i sto vise imas putera na glavi, baci sto vise kamenja na druge, jer ce ljudi to gledati, pa mozda i zaboraviti tvoje grehe". Nije uzalud pokojni premijer Djindjic, vezano za saradnju sa beoghradskim podzemljem otvoreno priznao "Mozda su mi ruke prljave, ali su mi namere bile dobre". Danas vise ni namere nisu bitne. Pronalaze se, a ako ih nema onda se izmisljaju, afere svih drugih, da bi se skrenula paznja sa sebe. Nazalost, ili na srecu, voda pere ruke, ali ne i obraz. A doci ce zima, pa ce svaka zverka da pokaze svoj trag.
Боривоје Банковић
Грешите. То што приписујете Ђинђићу, рекао је Чеда Јовановић. Ђинђић је рекао много тога, а за мене је најупечатљивије: "Коме је до морала, нека иде у цркву". Оно што је овде страшно је што су и Весић и Јеремић као и раније споменута двојица потекли из ДС-а.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.