Субота, 21.05.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа

Пропао референдум у Македонији

На биралишта изашло 36,1 одсто, 91,4 процента њих гласало „за”. – Ако не успе­мо у Со­бра­њу да обез­бе­ди­мо ве­ћи­ну за устав­не про­ме­не, ићи ће­мо на ван­ред­не из­бо­ре у но­вем­бру, по­ру­чио је За­ев
Славље противника референдума на улицама Скопља (Фото Бета/АП)

Пре­ма из­ве­шта­ји­ма аген­ци­ја

Упр­кос ве­ли­ким оче­ки­ва­њи­ма вла­де у Ско­пљу, Европ­ске уни­је, САД и НА­ТО-а, ма­ке­дон­ски ре­фе­рен­дум о но­вом име­ну др­жа­ве ју­че ни­је ус­пео бу­ду­ћи да је при­ву­као са­мо 36 од­сто, од­но­сно око 600.000 гла­са­ча на би­ра­ли­шта.

Ви­ше од 1,8 ми­ли­о­на ста­нов­ни­ка Ма­ке­до­ни­је има­ло је ју­че при­ли­ку да се на 3.480 би­рач­ких ме­ста у 80 оп­шти­на из­ја­сни о пи­та­њу: „Да ли сте за члан­ство у ЕУ и НА­ТО-у с при­хва­та­њем до­го­во­ра Ре­пу­бли­ке Ма­ке­до­ни­је и Ре­пу­бли­ке Грч­ке?” На би­ра­ли­шта је, пре­ма на­во­ди­ма Др­жав­не из­бор­не ко­ми­си­је (ДИК), иза­шло 36,1 од­сто би­ра­ча. Од 94,65 од­сто об­ра­ђе­них гла­со­ва, на ре­фе­рен­дум­ско пи­та­ње „за” је од­го­во­ри­ло 91,4 од­сто гла­са­ча, а „про­тив” 5,7 од­сто.

Ова­кав ис­ход су и власт и опо­зи­ци­ја прак­тич­но про­ту­ма­чи­ли у сво­ју ко­рист: пр­ви су се усред­сре­ди­ли на ре­зул­та­те из­ја­шња­ва­ња, ис­ти­чу­ћи да би во­ља гра­ђа­на мо­ра­ла да бу­ду спро­ве­де­на у пар­ла­мен­ту, док су се дру­ги „ухва­ти­ли” за ни­ску из­ла­зност, ту­ма­че­ћи је као по­ли­тич­ки крах вла­де Зо­ра­на За­е­ва.

Ре­фе­рен­дум је ина­че био рас­пи­сан као кон­сул­та­тив­ни, од­но­сно нео­ба­ве­зу­ју­ћи, и био би про­гла­шен успе­шним да је на ње­га иза­шло ви­ше од 50 од­сто гра­ђа­на (903.169 љу­ди) упи­са­них у би­рач­ки спи­сак (50 од­сто плус је­дан). До­го­вор Ма­ке­до­ни­је и Грч­ке, ко­ји се на­во­ди у ре­фе­рен­дум­ском пи­та­њу, ти­че се спо­ра­зу­ма ко­ји су у ју­ну по­сти­гле вла­де Зо­ра­на За­е­ва и Алек­си­са Ци­пра­са, ко­јим је пред­ви­ђе­но да Ма­ке­до­ни­ја име­ну до­да ге­о­граф­ску од­ред­ни­цу „се­вер­на”, уз пред­ви­ђе­не га­ран­ци­је за ма­ке­дон­ски је­зик и на­ци­о­нал­ни иден­ти­тет. Успе­шан ре­фе­рен­дум и устав­не про­ме­не до кра­ја ове го­ди­не, ко­је га­ран­ту­ју про­ме­ну на­зи­ва др­жа­ве у „Се­вер­на Ма­ке­до­ни­ја”, услов су за ма­ке­дон­ску ин­те­гра­ци­ју у ЕУ и НА­ТО, што је Грч­ка го­ди­на­ма бло­ки­ра­ла, зах­те­ва­ју­ћи да се нај­пре ре­ши ме­ђу­соб­ни спор око на­зи­ва. Сла­бим од­зи­вом гла­са­ча, пла­но­ви зва­нич­ног Ско­пља, ЕУ и НА­ТО-а да се на Бал­ка­ну ре­ги­стру­је још јед­на чла­ни­ца „бри­сел­ске фа­ми­ли­је” и али­јан­се са­да де­лу­ју не­из­ве­сно.

Македонски премијер Зоран Заев у пратњи свог сина гласао је на референдуму (Фото Бета/АП)

Али, су­де­ћи по из­ја­ви Зо­ра­на За­е­ва по­сле за­тва­ра­ња би­ра­ли­шта, и ова скром­на тре­ћи­на иза­шлих би­ра­ча би мо­гла да до­ве­де до пре­и­ме­но­ва­ња др­жа­ве, а пре­чи­ца за то би био – пар­ла­мент. Ма­ке­дон­ски пре­ми­јер је, на­и­ме, си­ноћ у то­ку бро­ја­ња гла­со­ва ис­та­као да ће, уко­ли­ко се ис­по­ста­ви да је ве­ћи­на гла­са­ла „за”, њи­хо­ва во­ља би­ти спро­ве­де­на у Со­бра­њу, где му је за то по­треб­на дво­тре­ћин­ска ве­ћи­на. У су­прот­ном, до­дао је, усле­ди­ће ван­ред­ни пар­ла­мен­тар­ни из­бо­ри у но­вем­бру. До­дао је и да не­ће под­не­ти остав­ку ко­ју је на­ја­вио ако ре­фе­рен­дум не успе.

„Оче­ку­је­мо да чла­но­ви (опо­зи­ци­о­не) ВМРО-ДПМНЕ по­шту­ју де­мо­крат­ску од­лу­ку, а у су­прот­ном тре­ба упо­тре­би­ти дру­гу алат­ку, а то су пре­вре­ме­ни пар­ла­мен­тар­ни из­бо­ри”, ре­као је За­ев, ко­ји је по­сле за­тва­ра­ња гла­сач­ких ме­ста те­ле­фо­ном раз­го­ва­рао и с грч­ким ко­ле­гом Алек­си­сом Ци­пра­сом. Ка­ко је пре­не­ла МИА, по­зи­ва­ју­ћи се на грч­ке ме­ди­је, том при­ли­ком Ци­прас је по­хва­лио За­е­ва због „хра­бро­сти и од­луч­но­сти да на­ста­ви са спро­во­ђе­њем до­го­во­ра”.

За­е­ва су си­ноћ „с бо­ка” по­др­жа­ли и пред­сед­ник ма­ке­дон­ског Со­бра­ња Та­лат Џа­фе­ри, ко­ји је ре­као да је ре­зул­тат ре­фе­рен­ду­ма по­ста­вио „те­ме­ље бу­ду­ће Ма­ке­до­ни­је”, као и ли­дер Де­мо­крат­ске уни­је Ал­ба­на­ца Али Ах­ме­ти, ре­кав­ши да упра­во пар­ла­мент са­да тре­ба да до­не­се ва­жну од­лу­ку о до­го­во­ру с Грч­ком. По­др­шка ал­бан­ских по­ли­ти­ча­ра из­ја­шња­ва­њу не тре­ба да чу­ди јер је и пре­ми­јер Ал­ба­ни­је Еди Ра­ма отво­ре­но по­зи­вао су­на­род­ни­ке ко­ји жи­ве у Ма­ке­до­ни­ји да на би­ра­ли­шти­ма по­др­же про­ме­ну име­на те зе­мље.

Али, су­де­ћи по ре­а­го­ва­њу опо­зи­ци­је, из­ве­сни­је је да ће гра­ђа­ни уско­ро по­но­во би­ра­ти по­сла­ни­ке у Со­бра­њу. На­и­ме, ли­дер ВМРО-ДПМНЕ Хри­сти­јан Миц­ко­ски је оце­нио да се Ма­ке­до­ни­ја ју­че из­ја­сни­ла про­тив Спо­ра­зу­ма с Грч­ком о име­ну.

„Ов­де жи­ве Ма­ке­дон­ци, наш иден­ти­тет је ма­ке­дон­ски, наш је­зик је ма­ке­дон­ски, на­ши пре­ци су би­ли Ма­ке­дон­ци”, ре­као је Миц­ко­ски, ко­ји је оце­нио да је ре­фе­рен­дум по­раз Спо­ра­зу­ма с Грч­ком, али и „кри­ми­нал­ног вла­да­ња вла­сти”.

Упи­тан да ли ће при­хва­ти­ти пре­вре­ме­не пар­ла­мен­тар­не из­бо­ре ко­је је на­го­ве­стио За­ев, он је од­го­во­рио да ма­ке­дон­ски пре­ми­јер не тре­ба да ба­ви ти­ме, већ да се при­пре­ма за по­ли­тич­ку пен­зи­ју.

За то вре­ме, про­тив­ни­ци ре­фе­рен­ду­ма су у цен­тру Ско­пља уве­ли­ко сла­ви­ли. Око хи­ља­ду при­ста­ли­ца бој­ко­та су још у то­ку гла­са­ња ис­пред Со­бра­ња по­ста­ви­ли би­ну, но­си­ли др­жав­не за­ста­ве и пе­ва­ли па­три­от­ске пе­сме. На ску­пу је пред­сед­ник Свет­ског ма­ке­дон­ског кон­гре­са То­дор Пе­тров по­звао на по­ни­ште­ње до­го­во­ра Ма­ке­до­ни­је и Грч­ке и за­тра­жио кри­вич­ну од­го­вор­ност ше­фа ма­ке­дон­ске ди­пло­ма­ти­је Ни­ко­ле Ди­ми­тро­ва, ко­ји је тај спо­ра­зум пот­пи­сао. Ко­ли­ко је иде­ја бој­ко­та и ина­че би­ла рас­про­стра­ње­на у Ма­ке­до­ни­ји, осим ју­че­ра­шњих ре­зул­та­та, све­до­чи и то што је пред­сед­ник те др­жа­ве Ђор­ђе Ива­нов уна­пред на­ја­вио да не­ће гла­са­ти на ре­фе­рен­ду­му.

Да ре­фе­рен­дум ни­је ус­пео, оце­нио је ди­рек­тор из­бор­не ко­ми­си­је Оли­вер Дре­ко­ски, ко­ји је ре­као да ни­је обез­бе­ђе­на из­ла­зност од 50 од­сто, ко­ли­ко је би­ло нео­п­ход­но да би био ва­ли­дан.

„Ја­сно је да овим ре­фе­рен­ду­мом од­лу­ка ни­је до­не­та”, ка­зао је Дре­ко­ски, а пре­но­си Рој­терс.

С дру­ге стра­не, из Бри­се­ла је сти­гао твит Јо­ха­не­са Ха­на, у ко­јем је овај ко­ме­сар ЕУ по­ру­чио да, по­сле ре­фе­рен­ду­ма, оче­ку­је од свих по­ли­тич­ких ли­де­ра да по­шту­ју „ову од­лу­ку”. „Че­сти­там гра­ђа­ни­ма ко­ји су гла­са­ли на да­на­шњем кон­сул­та­тив­ном ре­фе­рен­ду­му и ис­ко­ри­сти­ли сво­је де­мо­крат­ске сло­бо­де. Са зна­чај­ним бро­јем гла­со­ва ’за’ по­сто­ји ши­ро­ка по­др­шка за Пре­спан­ски спо­ра­зум и евро­а­тлант­ски пут те др­жа­ве”, на­вео је Хан на „Тви­те­ру”. Из ЕУ су, ина­че, по­ру­чи­ли да ће се о ре­фе­рен­ду­му зва­нич­но огла­си­ти са­оп­ште­њем у по­не­де­љак, кад се об­ја­ви из­ве­штај кан­це­ла­ри­је ОЕБС-а, ко­ја је над­гле­да­ла спро­во­ђе­ње из­ја­шња­ва­ња.

Ис­ход је по­здра­вио и ге­не­рал­ни се­кре­тар НА­ТО-а Јенс Стол­тен­берг, по­зи­ва­ју­ћи све по­ли­тич­ке ли­де­ре у Ма­ке­до­ни­ји да се по­на­ша­ју кон­струк­тив­но и од­го­вор­но.

У ме­ђу­вре­ме­ну, си­ноћ се огла­си­ло и грч­ко Ми­ни­стар­ство спољ­них по­сло­ва, уз оце­ну да је ре­зул­тат из­ја­шња­ва­ња гра­ђа­на Ма­ке­до­ни­је кон­тра­дик­то­ран и да је ве­ли­ки број гра­ђа­на ре­као „да”, али да то ни­је у скла­ду с из­ла­зно­шћу.

„Ве­ли­ки део гра­ђа­на су­сед­не др­жа­ве је по­др­жао спо­ра­зум (с Грч­ком). Ипак, зна­ча­јан део њих је пре­ма ње­му био скеп­ти­чан. Грч­ка по­шту­је из­бор гра­ђа­на Бив­ше Ју­го­сло­вен­ске Ре­пу­бли­ке Ма­ке­до­ни­је. Да­љи ко­ра­ци зах­те­ва­ју тре­зве­ност свих стра­на, без из­у­зет­ка, да би по­зи­ти­ван по­тен­ци­јал Пре­спан­ског спо­ра­зу­ма био очу­ван”, на­во­ди се у са­оп­ште­њу, у ко­јем се до­да­је да то ми­ни­стар­ство „па­жљи­во пра­ти раз­вој до­га­ђа­ја у при­ја­тељ­ској др­жа­ви”.

Ина­че, ма­ке­дон­ски ре­фе­рен­дум над­гле­да­ло је ре­корд­них 12.500 по­сма­тра­ча од ко­јих су 493 из ино­стран­ства. За из­ве­шта­ва­ње о ре­фе­рен­ду­му акре­ди­то­ва­но је 83 стра­на но­ви­на­ра из 32 ме­ди­ја. Око би­рач­ких ме­ста би­ло је при­мет­но при­су­ство по­ли­ци­је, а ра­ни­је је на­ја­вље­но да ће ред на ре­фе­рен­ду­му одр­жа­ва­ти ви­ше од 6.000 по­ли­ца­ја­ца. Ми­ни­стар по­ли­ци­је Оли­вер Спа­сов­ски на­ја­вио је да ће би­ти ка­жња­ва­но сва­ко оне­мо­гу­ћа­ва­ње и спре­ча­ва­ње гра­ђа­на да се из­ја­сне. Па опет, гла­са­ње ни­је про­те­кло без не­пра­вил­но­сти као што су та­ко­зва­ни бу­гар­ски воз (за­ме­на гла­сач­ког ли­сти­ћа већ за­о­кру­же­ним), на­го­ва­ра­ње на гла­са­ње и нео­вла­шће­но сни­ма­ње би­ра­ча, уз још не­ке сит­ни­је „пре­кр­ша­је”, пре­нео је пор­тал „Мак­факс”, по­зи­ва­ју­ћи се на Ми­ни­стар­ство уну­тра­шњих по­сло­ва у Ско­пљу.

Коментари83
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Marko
Ako je makedonski referendum propao sa 36,1 posto izašlih šta tek onda reći za naš referendum na koji je izašlo 30 posto građana.
kipreos
Ko god da je natovario i teret NATO-a (aj EU kako-tako..) u referendum o sporazumu sa Grckom je ucinio Makedoncima nepravdu.. jer sta ako je narod za resenje spora sa Grckokm i kompromisa oko imena, ali nece u NATO?
Petar
Biće to onako kako su Amerika i zapad zamislili, sa i bez referenduma, uz sve one Albance u svojoj državi. Politika je bar veština mogućeg. Koncipiraće neko stvari drugačije i Makedonci će da pristanu ovako ili onako. Prvi se mačići, ionako, u vodu bacaju. Sad mi imamo šanse za neke manje pozitivne poene jer eto nismo "nerazumni" kao ti tamo Makedonci (kombinatorika koju su inače Makedonci igrali sa nama neuviđajućima i zapadom tokom prethodnih decenija) a umemo da budemo ako treba i samostalni. Sve zajedno, nisu ovo loše vesti za nas.
Muzafer
E, da se predstavnici NATO, SAD i EU nisu toliko mesali, vrsili pritisak, pretili i ucenjivali, mozda bi vise ljudi izaslo na glasanje.
Zoran Markovic
Sada je sve jasno. Siptara u Makedoniji nema vise od 25 % (ma sta oni pricali) i 11 % onih koji podrzavaju Zaeva i njegov sorosevsko-natovski put. Ostali su protiv. I to sve i pored zamucenog referendumskog pitanja (sto se sprema i u Srbiji za nas referendum o Kosmetu). Ako i dalje insistira da 11 % Makedonaca treba da odredjuje sudbinu drzave, i treba da se izadje na izbore. Pa kad izgubi, bice jasnije i njemu i svima ovima sa Zapada koji su se toliko mesali u referendum.

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.