Petak, 27.01.2023. ✝ Verski kalendar € Kursna lista

Knežević: ANB je bio protiv Srba i SPC

Zbog šver­ca ci­ga­re­ta ubi­je­ni su Go­ran Žu­gić, Be­li Ras­po­po­vić, Du­ško Jo­va­no­vić i Ivo Pu­ka­nić, iz­ja­vio je pre­mi­jer Dri­tan Aba­zo­vić
Са сед­ни­це Од­бо­ра за без­бед­ност цр­но­гор­ске скуп­шти­не (Фо­то Скуп­шти­на Цр­не Го­ре)

PODGORICA – Sva­ko­me je ja­sno da je Agen­ci­ja za na­ci­o­nal­nu bez­bed­nost (ANB) me­ha­ni­zam De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta (DPS) u ob­ra­ču­nu s De­mo­krat­skim fron­tom (DF), srp­skim na­ro­dom i Srp­skom pra­vo­slav­nom cr­kvom (SPC), sa­op­štio je pred­sed­nik Od­bo­ra za bez­bed­nost i od­bra­nu Mi­lan Kne­že­vić na na­sta­vlje­nom kon­trol­nom sa­slu­ša­nju pre­mi­je­ra Dri­ta­na Aba­zo­vi­ća, mi­ni­stra unu­tra­šnjih po­slo­va Fi­li­pa Adži­ća, mi­ni­stra spolj­nih po­slo­va Ran­ka Kri­vo­ka­pi­ća, do­sko­ra­šnjeg v. d. di­rek­to­ra Agen­ci­je za na­ci­o­nal­nu bez­bed­nost Sa­va Ken­te­re i po­moć­ni­ka di­rek­to­ra Upra­ve po­li­ci­je De­ja­na Kne­že­vi­ća po­vo­dom ak­tu­el­nih de­ša­va­nja u bez­bed­no­snom sek­to­ru.

Biv­ši mi­ni­star od­bra­ne Ra­ško Ko­nje­vić ni­je bio na sed­ni­ci jer se na­la­zi u ino­stran­stvu. Sve ak­tiv­no­sti pro­tiv DF-a, srp­skog na­ro­da i SPC od stra­ne ANB-a, ka­ko je re­kao Kne­že­vić, „vo­đe­ne su pod mo­tom bor­be pro­tiv ru­skog uti­ca­ja”.

„ANB je, osim pri­slu­ški­va­nja Man­di­ća, da­la pot­pu­nu lo­gi­sti­ku u in­sce­ni­ra­nju la­žnog dr­žav­nog uda­ra. Tra­ži­ću po­seb­nu sed­ni­cu za ski­da­nje taj­no­sti po­da­ta­ka u ve­zi s tim slu­ča­jem. ANB je 2020. go­di­ne vr­šio naj­ma­sov­ni­je pri­slu­ški­va­nje na sve­tu – 237 funk­ci­o­ne­ra i pri­sta­li­ca DF-a u ho­te­lu ’Pa­las’. Sve je to iz­la­zi­lo na por­ta­lu ANB-a ’Udar’. Na­kon po­be­de na iz­bo­ri­ma, i da­lje smo bi­li pod me­ra­ma taj­nog nad­zo­ra. Na­dam se da će se ski­nu­ti ozna­ka taj­no­sti po­da­ta­ka s iz­ve­šta­ja u ve­zi s de­ša­va­nji­ma na Bel­ve­de­ru 5. sep­tem­bra pro­šle go­di­ne. Ken­te­ru su po­sta­vi­li Ko­nje­vić i Kri­vo­ka­pić na jed­noj ča­jan­ci u Atlant­skom sa­ve­zu i on je re­gi­stro­va­ni agent CIA”, tvr­di Kne­že­vić.

On je po­ka­zao do­ku­ment ko­ji je, ka­ko tvr­di, pi­sao Ken­te­ra i u ko­jem se, ka­ko je na­veo, na­la­ze pred­stav­ni­ci srp­skog na­ro­da. Po tom do­ku­men­tu, ka­ko je re­kao, kre­nuo je „lov na Sr­be”.

„Plan je bio da se pred­sta­vi ru­ski ma­lig­ni uti­caj u Cr­noj Go­ri ta­ko što će se od­ra­di­ti hap­še­nje Se­ku­lo­vi­ća i nje­go­vog ku­ma i omo­gu­ći­ti pro­te­ri­va­nje ru­skih di­plo­ma­ta. Ka­da su to part­ner­ske slu­žbe do­bi­le i ka­da su vi­de­le da pi­še ’Bor­ba pro­tiv ma­lig­nog ru­skog uti­ca­ja’, i ka­da su vi­de­li Ru­se, a on­da Sr­be, vi­še se ni­su ba­vi­li ti­me da li je pro­ce­na ura­đe­na na pra­vi na­čin. Sa­mo su sa­op­šti­li – na­sta­vi­te ak­ci­ju. A ak­ci­ja je na­sta­vlje­na na na­čin da je pla­ni­ra­no hap­še­nje An­dri­je Man­di­ća i me­ne da je na če­lu ANB-a ostao Sa­vo Ken­te­ra”, ka­zao je Kne­že­vić.

Do­dao je da će pod­ne­ti kri­vič­ne pri­ja­ve pro­tiv Ken­te­re, Ko­nje­vi­ća i Kri­vo­ka­pi­ća.

Pred­stav­ni­ci DPS-a Me­vlu­din Nu­ho­džić i Da­ni­jel Živ­ko­vić re­kli su da ope­ra­tiv­na sa­zna­nja ko­ja su do sa­da iz­ne­se­na na sed­ni­ci „tre­ba da do­bi­ju po­tvr­du, da bu­du va­lid­na i to tre­ba da po­tvr­de nad­le­žne in­sti­tu­ci­je”, jer se na­vod­no ušlo „u zo­nu pre­ju­di­ci­ra­nja od­lu­ka, ali to ne do­la­zi od funk­ci­o­ne­ra i po­sla­ni­ka DPS-a”. Živ­ko­vić je pi­tao Aba­zo­vi­ća da li je tač­no da se ne­ko iz vr­ha nje­go­ve par­ti­je (GP URA) su­sre­tao s lju­di­ma ko­ji su pre­po­zna­ti kao bez­bed­no­sno in­te­re­sant­ne oso­be i da se na tim sa­stan­ci­ma do­go­va­rao šverc. Pre­mi­jer Dri­tan Aba­zo­vić je na­veo da je ide­ja bi­la da ras­krin­ka­va­nje šver­ca kao naj­ve­će „po­be­de od 30. av­gu­sta za­do­bi­je dru­ge obri­se i da se kri­mi­na­li­zu­je Aba­zo­vić”.

„Stra­ni di­plo­ma­ta je re­kao da je ovo što se spre­ma isti sce­na­rio kao sa Đin­đi­ćem. Me­tu su, go­spo­di­ne Živ­ko­vi­ću, na­cr­ta­li vaš pred­sed­nik (Mi­lo Đu­ka­no­vić), Pe­đa Bo­ško­vić, Ra­ško Ko­nje­vić... Šverc ci­ga­re­ta je kli­nič­ki mr­tav” i kao glav­ne fi­nan­si­je­re DPS-a, ka­ko je re­kao, „po­no­vi­ću ime­na – Zo­ran La­zo­vić, Ran­ko Ubo­vić i Aco Mi­jaj­lo­vić”.

Do­dao je: „Ne­ki su od šver­ca stvo­ri­li im­pe­ri­je. Znao sam da će 23. ok­to­bra da se sru­ši ku­la od ka­ra­ta. Če­ti­ri čo­ve­ka su iz­gu­bi­la ži­vot zbog šver­ca ci­ga­re­ta – Go­ran Žu­gić, Be­li Ras­po­po­vić, Du­ško Jo­va­no­vić i Ivo Pu­ka­nić.”

An­dri­ja Man­dić, je­dan od li­de­ra DF-a, oce­nio je da na po­li­ti­ku u Cr­noj Go­ri do­mi­nant­no uti­če or­ga­ni­zo­va­ni kri­mi­nal.

„Ne­ki lju­di u ANB-u, ko­ji su po na­šim sa­zna­nji­ma agen­ti stra­nih slu­žbi, mo­gu da stig­nu do­tle da bu­du še­fo­vi ANB-a i da ni­ko ne po­sta­vi pi­ta­nje da li ANB tre­ba da ima pa­tri­o­tu, čo­ve­ka ko­ji je po­ve­zan s svo­jom dr­ža­vom i svo­jim na­ro­dom”, re­kao je Man­dić. „Vi­še fo­to­gra­fi­ja ima Mi­lo Đu­ka­no­vić s Vla­di­mi­rom Pu­ti­nom, da ne go­vo­ri­mo o Mi­la­nu Ro­će­nu. To je ta­da, uoči re­fe­ren­du­ma, bio če­lič­ni pakt. Da­nas se naj­ve­ći sa­ve­znik Mi­la Đu­ka­no­vi­ća pred­sta­vlja kao naj­ve­će zlo. A ko ni­je spre­man da bu­de u funk­ci­ji onih ko­ji su bom­bar­do­va­li ze­mlju – pro­gla­ša­va se iz­daj­ni­kom. Mo­ra­mo svim agen­ti­ma stra­nih slu­žbi da one­mo­gu­ći­mo da bu­du deo bi­lo ka­kvog od­lu­či­va­nja, po­seb­no u sek­to­ru bez­bed­no­sti.”

Ken­te­ra je ne­gi­rao da je špi­jun CIA i po­ru­čio: „oni ko­ji ne po­štu­ju Cr­nu Go­ru ne­ka idu iz nje u ze­mlju ko­ju po­štu­ju i vo­le” do­da­ju­ći da sto­ji „iza 34 oso­be ko­je su de­lo­va­le pro­tiv in­te­re­sa Cr­ne Go­re”.

Komentari1
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Бранислав Станојловић
"Де­мо­крат­ска пар­ти­ја со­ци­ја­ли­ста", ха, ха! Демократија и социјализам су СУПРОТНОСТИ (СССР, NSDAP...)!

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.