Meni

Nekretnine

Porez na prihode od nepokretnosti

Pored stalnog godišnjeg poreza na imovinu i poreza na prenos apsolutnih prava, odnosno na nasleđe i poklon, koji se plaća prilikom prenosa vlasništva na nepokretnosti, postoji još jedna vrsta poreza kada su u pitanju nepokretnosti. To je porez na prihode od nepokretnosti koji se plaća po stopi od 20 odsto na prihode koje poreski obveznik ostvari izdavanjem u zakup ili podzakup nepokretnosti, a naročito: zemljišta, stambenih i poslovnih zgrada, delova tih zgrada, stanova, delova stanova, poslovnih prostorija i garaža.

Ove prihode čine ostvarena zakupnina i vrednost svih realizovanih obaveza i usluga na koje se obavezao zakupac, odnosno podzakupac. Poreski obveznik je fizičko lice koje ostvari prihode po osnovu izdavanja nepokretnosti u zakup ili podzakup. Preduzetnik koji nepokretnost izdaje u zakup ili podzakup u okviru obavljanja registrovane samostalne delatnosti nije obveznik ovog poreza već plaća porez po osnovu obavljanja samostalne delatnosti.

Oporezivi prihod je bruto prihod od zakupa, odnosno podzakupa umanjen za normirane troškove u visini od 20 odsto. Kod iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima za koje je plaćena boravišna taksa, priznaju se normirani troškovi u visini od 50 posto od bruto prihoda. U slučaju kada je zakupodavac fizičko lice a zakupac pravno lice ili preduzetnik, ovaj porez se utvrđuje i naplaćuje po odbitku od svakog pojedinačnog ostvarenog prihoda, odnosno plaćene zakupnine, tako što za svaki pojedinačno isplaćeni prihod, odnosno zakupninu, isplatilac pravi obračun poreza po odbitku i uplaćuje na propisane račune u skladu sa zakonom.

To znači da će zakupac u trenutku isplate ugovorene zakupnine prvo utvrditi ukupan prihod koji se isplaćuje zakupodavcu, zatim će obračunati normirane troškove koje će odbiti od ukupno utvrđenog prihoda u visini od 20 procenata, a onda će na tako dobijenu poresku osnovicu obračunati porez po odbitku u visini od 20 posto i tako dobijeni iznos uplatiti na propisani račun poreskoj upravi. Zakupac je dužan da zakupodavcu, prilikom svake isplate, kao i po isteku godine, izda obračun sa podacima o bruto prihodu, troškovima, oporezivom prihodu i plaćenom porezu.

objavljeno:

Poslednji komentari

Dejan Pejić | 26/12/2008 18:03

Upravo sam tražio gore navedene informacije i bio bih Vam veoma zahvalan kada bi objavili u kom Službenom Glasniku je objavjen ovaj zakon sa njegovim izmenama i dopunama.
Inače, veoma korisne informacije.
S poštovanjem.

Djordje Mitic | 08/11/2009 20:23

ko placa porez na promet ako preduzece izdaje u zakup svoje prostorije drugom preduzetniku

Srboljub Gavrilovic | 31/12/2009 21:25

pogledajte sajt poreske uprave imate sve, odnosno kompletan zakon o porezu na dohodak gradjana, preciscen tekst i pravilnik iz 108 clana.

Za Vaš uređaj postoji Andorid aplikacija, želite li da je instalirate?

Instaliraj Kasnije