четвртак, 19.04.2018. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 15:24

Култура

Почетна / Култура
 
Култура
19.04.2018 у 10:33
2
Новооткривени маузолеј налази се на 830 метара северно од маузолеја императора Хостиљана на источној некрополи Виминацијума и 570 метара североисточно од капије Порта праеторије легијског логора, 700 метара североисточно од капије код амфитеатра, 300 метара од легијског логора и 160 метара западно од уништене двојне гробнице са фрескама. Кораћ је у писаној изјави Танјугу истакао да је камена пластика нађена у маузолеју изузетна. Најзначајни…

Култура
18.04.2018 у 22:00
1
Аутор: Стеван Драшковић
У Шведској академији, најелитнијој шведској институцији културе, није било веће кризе још од њеног оснивања 1786. године. То је као огромни мутирајући канцер, како се изразио један новинар. Драма је почела у јесен 2017, а кулминација је управо овог месеца. Да би се проблем у потпуности разумео, треба најпре рећи да је Шведску академију основао 1786. године краљ Густав III (краљ 1771–1792), који се веома интересовао за културу, поготово за позориште, и који је дефинисао статут академије по угледу на француску академију. Дакле, по статуту Шведска академија има 18 чланова (или како се каже 18 столица) који се бирају доживотно. Избор чланова…

Одвео је живот на далеки пут Јана Томаша Формана из Часлава у Чешкој, сина Ане…

„Примите моје извињење што нисам наступила овде 20. марта, у оквиру ’Гитар…

Култура
16.04.2018 у 22:00
4
Аутор: М. С.
Мирослав Лазовић, председник Управног одбора УЛУС-а рекао је за наш лист да је…

 
Култура
16.04.2018 у 22:00
1
Украјинац, са седиштем у Бечу, који себе не може да назове Украјинцем, аустријски држављанин, који за себе не може да каже ни да је Аустријанац, притом течно прича српски, немачки, руски, енглески,…
Култура
16.04.2018 у 09:30
Аутор: Проф. др Пе­тер Же­њух*
Ин­тер­ди­сци­пли­нар­на сла­ви­стич­ка ис­тра­жи­ва­ња омо­гу­ћа­ва­ју да се про­у­че раз­вој­ни и са­вре­ме­ни окви­ри кул­тур­не све­сти но­си­ла­ца сло­вен­ске кул­ту­ре и да се ис­так­не…
Књи­жев­ни кри­ти­чар и есе­ји­ста Мар­ко Не­дић аутор је две но­ве књи­ге кри­тич­ких тек­сто­ва: „По­вра­так при­чи” (из­да­ње „Ака­дем­ске књи­ге”) и „Ча­ра­ње и пле­те­ње при­че” (из­да­ње…
 
Култура
15.04.2018 у 21:31
2
Аутор: Б. Г. Тре­бје­ша­нин
Ово­го­ди­шње, тре­ће по ре­ду из­да­ње фе­сти­ва­ла „По­зо­ри­шно про­ле­ће” би­ће отво­ре­но ве­че­рас у Шап­цу од тра­ја­ће до 23. апри­ла, са се­дам пред­ста­ва у так­ми­чар­ском про­гра­му ко­ји је пот­пи­сао Зо­ран Ка­ра­јић, се­лек­тор и ди­рек­тор фе­сти­ва­ла. У ово­го­ди­шњој се­лек­ци­ји, ко­ју је „одо­брио” Умет­нич­ки са­вет „По­зо­ри­шног про­ле­ћа”, на­ла­зе се: „Ур­не­бе­сна тра­ге­ди­ја” (Ате­ље 212, Бе­о­град), „Ма­ла ма­ђар­ска пор­но­гра­фи­ја” (Но­во­сад­ско по­зо­ри­ште, Но­ви Сад), „Та­ко је, ако вам се та­ко чи­ни” (Ју­го­сло­вен­ско драм­ско…
Култура
15.04.2018 у 08:45
Аутор: Б. Г. Тре­бје­ша­нин
Ове го­ди­не сла­ви­мо де­сет го­ди­на Фе­сти­ва­ла срп­ске кул­ту­ре у Ис­три и пет го­ди­на ра­да Срп­ског кул­тур­ног цен­тра, чи­ме се не мо­гу…

Култура
14.04.2018 у 21:51
3
Шта зна­чи би­ти из­у­зе­тан про­фе­сор по­ка­за­ће јед­на му­зич­ка при­ча ко­ја ће би­ти ис­при­ча­на на, увек при­јат­ном, про­ме­над­ном…
Култура
14.04.2018 у 21:51
2
Аутор:
Ниш – Од осни­ва­ња 16. апри­ла 2003. го­ди­не, Фран­цу­ски кул­тур­ни цен­тар, са­да Фран­цу­ски ин­сти­тут у Ср­би­ји, ви­ше је не­го ика­да при­су­тан на по­љу кул­ту­ре, фран­ко­фо­ни­је, на­у­ке и уни­вер­зи­тет­ске са­рад­ње Гра­да Ни­ша, ис­ти­че за „По­ли­ти­ку” Ва­ле­ри­ја Вој­но­вић,…
Култура
14.04.2018 у 10:50
5
Аутор: Б. Г. Т.
Че­шки ре­ди­тељ Ми­лош Фор­ман, ко­ји је жи­вео у САД, а сла­ву сте­као у…

Представа „Бановић Страхиња” у режији Небојше Брадића и извођењу Народног…

КРУПНИ ПЛАН
13.04.2018 у 21:21
9
Аутор: Стеван Вуковић*
У формално правном смислу, Улус је струковно уметничко удружење које има…

 
ИНТЕРВЈУ Данас Београд видим као град који дише, нажалост, слично као и Загреб. С малом, не нарочито гласном и ефектном, опозицијом и бучном, неартикулисаном и примитивном десницом, са много путера…
Култура
13.04.2018 у 10:30
1
Критичар Жорж Будај таленат сликара Ђорђа Ивачковића (1930–2012) видео је у следећем: „Његова једина мисао јесте да нам пренесе неку емоцију, чисто тренутну, која ће посредством заната организовати…
Култура
12.04.2018 у 22:00
1
Гледамо сваки мјузикл – тамо је свет још како треба, каже Рускиња Олга коју у представи „Североисток” тумачи глумица Катарина Жутић. Премијера драме „Североисток” аутора Торстена Бухштајнера, у…
Аутор: П.О.
Под насловом „Аркаде духа”, издавачка кућа „Српска реч” објавила је књигу изабраних афоризама Аркадија Давидовича, једног од водећих сатиричара данашњице. Књига представља избор око хиљаду ауторових…

Архива Импресум О нама Контакт Претплата Оглашавање Правила коришћења Бизнис Клуб

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља