sreda, 19.02.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 20:18

Iza kulisa proslave

Autor: Jelena Cerovinasubota, 24.06.2017. u 00:45
Александар Вучић са супругом Тамаром (Фото Танјуг/Тања Валич)

Ve­li­ko pu­to­va­nje kroz srpsku isto­ri­ju, kul­tu­ru, stvara­la­štvo, pri­rod­ne le­po­te.Ta­ko bi u naj­kra­ćem moglo da se opi­še ono što je vi­še od šest hi­lja­da zva­ni­ca do­ži­ve­lo u zda­nju Pa­la­te „Sr­bi­ja”, na sve­ča­no­sti po­vo­dom ina­u­gu­ra­cije no­vog pred­sed­ni­ka Re­pu­bli­ke Srbi­je Alek­san­dra Vu­či­ća.

Dr­žav­ni­ci, di­plo­ma­te, lju­di iz sve­ta umet­no­sti, kul­tu­re, sa svih me­ri­di­ja­na, mogli su da na jed­nom me­stu upo­zna­ju ono najbo­lje iz Sr­bi­je, od Mi­lo­ša Obrenovi­ća i ca­ra Du­ša­na do Ni­ko­le Te­sle i „Be­o­gra­da na vo­di”.

Sa­lo­ne ovog ve­le­lep­nog zda­nja kra­ si­le su ogrom­ne fo­to­gra­fi­je naj­lepših de­lo­va Sr­bi­je, pa su ta­ko go­sti iz jed­nog u dru­gi pro­stor „pu­to­va­li” pre­ko Banj­ske ste­ne na Ta­ri do Gru­žan­skog je­ze­ra u cen­tral­noj Sr­bi­ji i je­ze­ra Ga­zo­vo­de na se­ve­ru Ko­so­va i Me­to­hi­je. Na kra­ju su ih če­ka­li ču­ve­ni Te­slin tran­sfor­ma­tor i ma­ke­ta „Be­o­gra­da na vo­di”. Ove dve sa­le ni­su bi­le slu­čaj­no jed­na po­red dru­ge. Na­i­me, or­ga­ni­za­to­ri su za­mi­sli­li da upra­vo Te­sla, kao vi­zi­o­nar, pred­stavi go­sti­ma ovaj pro­je­kat. Za to je bio za­du­žen glu­mac ko­ji je za ovu pri­li­ku „oži­veo” ču­ve­nog srp­skog na­učni­ka. Mla­dog Rast­ka Vu­ja­ško­vi­ća, svrše­nog stu­den­ta Elek­tro­teh­nič­kog fa­kul­te­ta, ko­ji sta­ži­ra u Mu­ze­ju Niko­le Te­sle, za­te­kli smo po­red Te­slinog tran­sfor­ma­to­ra. On je, ka­ko nam je ob­ja­snio, bio za­du­žen da vi­so­kim zva­ni­ca­ma de­mon­stri­ra rad jed­nog od naj­ve­ćih izu­ma srp­skog na­uč­ni­ka.

Pr­vi go­sti po­če­li su da pri­sti­žu u zda­nje na No­vom Be­o­gra­du dva sa­ta pre zva­nič­nog de­la pro­gra­ma. Bi­li su to pa­tri­jarh Iri­nej sa ne­ko­li­ko vla­di­ka, pred­sed­nik SA­NU Vla­di­mir Ko­stić, li­de­ri kosov­skih Srba Mi­lan Iva­no­vić i Oli­ver Iva­ no­vić, ne­ki biv­ši mi­ni­stri, po­put Sr­đa­na Ver­bi­ća, ko­ji je u biv­šoj vladi bio za­du­žen za obra­zo­va­nje, i mini­stra kul­tu­re Iva­na Ta­sov­ca.

Me­đu zva­ni­ci­ma su bi­li i Bo­go­ljub i Mi­lan­ka Ka­rić, li­der SPO-a Vuk Dra­ško­vić, ali i mno­gi pred­stav­ni­ci ne­vla­di­nog sek­to­ra, po­put So­nje Bi­ser­ko, So­nje Liht i Je­le­ne Mi­lić. Bio je tu i Jo­ška Broz, ko­ji je ća­skao sa so­ci­ja­li­stom Du­ša­nom Ba­ja­to­vićem. Svi­ma je upa­lo u oči da su tro­ji­ca biv­ših pred­sed­ni­ka Mi­lan Mi­lu­tino­vić, Zo­ran Li­lić i To­mi­slav Ni­ko­lić na pri­jem do­šli za­jed­no i me­đu po­sled­njim zva­ni­ca­ma.

Mno­gi spor­ti­sti ta­ko­đe su bi­li Vu­či­će­vi go­sti, a me­đu nji­ma i ko­šar­kaš ame­rič­kog De­tro­i­ta Ni­ko­la Jo­kić, Sa­vo Mi­lo­še­vić, pro­slavlje­ni srp­ski ko­šarkaš Bo­ži­dar Malj­ković...

Ni svet estra­de ni­je iz­o­stao sa do­ga­đa­ja. Ta­ko su me­đu zva­ni­ci­ma, iz­me­đu osta­lih, bi­li Želj­ko Jok­si­mo­vić i Ha­ris Dži­no­vić, sa ko­ji­ma su mno­gi go­sti že­le­li da se sli­ka­ju. Bi­la je to pri­li­ka za mno­ge su­sre­te i ne­zva­nič­ne raz­govo­re, uz ko­je je išlo i oba­ve­zno fo­togra­fi­sa­nje, pa su, re­ci­mo, ovaj do­ga­đaj za­jed­nič­kom fo­to­gra­fi­jom ove­ko­veči­li re­di­telj i glu­mac Ra­doš Ba­jić i šef ka­bi­ne­ta Alek­san­dra Vu­či­ća Ni­ko­la Se­la­ko­vić. No­vi­na­ri su pri­me­ti­li i da je hrvat­ska pred­sed­ni­ca Ko­lin­da Gra­bar Ki­ta­ro­vić me­đu pr­vi­ma oti­šla sa pri­je­ma, od­mah po­sle in­to­ni­ra­nja him­ne Sr­bi­je i obra­ća­nja pred­sed­ni­ka Vu­či­ća, dok su još de­ca iz­vodi­la pe­smu „Ovo je Sr­bi­ja”. Ona, kao i osta­li vi­so­ki go­sti, bi­la je pre počet­ka zva­nič­nog de­la pro­gra­ma smešte­na u Ti­to­vom sa­lo­nu. Po­seb­nu at­mos­fe­ru skupu da­li su uče­ni­ci ško­le za mu­zič­ke ta­len­te iz Ću­pri­je. Oni su pre zva­nič­nog de­la pro­gra­ma odr­ža­li pra­vi ma­li kon­cert, svi­ra­ju­ći de­la Vol­fgan­ga Ama­de­u­sa Mo­car­ta i Sve­ti­sla­va Bo­ži­ća. Naj­bo­lji srp­ski vi­na­ri ima­li su pri­li ku da se pred­stave go­sti­ma iz ze­mlje i sve­ta. Oni su u pri­ze­mlju Pa­la­te „Sr­bi­ja” go­sti­ma nu­di­li da pro­ba­ju nji­ho­va vi­na, a i sam pred­sed­nik Vu­čić je na kra­ju pri je­ma ob­i­šao nji­ho­ve štan­do­ve.

Pr­vi put od ka­da je pa­la­ta iz­gra­đe­na, si­noć je u čast ovog do­ ga­đa­ja bi­la otvo­re­na te­ra­sa, sa ko­je se pružao fan­ta­sti­čan pogled na Be­o­grad.

Broj go­sti­ju ko­ji su u jed­ nom mo­men­tu mo­gli da iza­đu na nju bio je ogra­ni­čen na sto­ti­nak jer, ka­ko su nam ob­ja­sni­li iz pro­to­ko­la, te­ra­sa zbog sta­ro­sti ne bi bi­la bez­bed­na za ve­ći brojlju­di. Ta­ko su zva­ni­ce po­ne­kad mo­ra­le da če­ka­ju u re­du ne bi li do­bi­le pri­li­ku za je­din­stve­ni pogled. Iako su ras­hlad­ni ure­đa­ji u pa­la­ti ra­di­li bes­pre­kor­no, ve­li­ki broj zva­ni­ca od­lu­čio je da pri­jem ipak pro­ve­de na otvo­re­nom, u ba­šti, gde su bi­li po­sta­vlje­ni ša­to­ri sa osveža­va­ju­ćim pi­ći­ma ko­je su nu­di­li „Knjaz Mi­loš”, „Vrnj­ci”, pi­va­ra „Čela­re­vo”, či­ji su pred­stav­ni­ci to­či­li svo­je ču­ve­no „lav” pi­vo. Po bro­ju pred­stav­ni­ka sed­me si­le te­ško da se ije­dan skup mo­že po­redi­ti sa ovim. Bi­li su tu iz­ve­šta­či naj­ve­ćih i naj­zna­čaj­ni­jih me­di­ja iz ze­mlje, re­gi­o­na i sve­ta. Iako su no­vina­ri stra­ho­va­li da će, kao što se to do sa­da de­ša­va­lo na svim va­žni­jim sku­po­vi­ma, bi­ti za­tvo­re­ni u pres-sobi, ovog pu­ta to ni­je bio slu­čaj. Ta­ko je vi­še od pet sto­ti­na iz­ve­šta­ča ima­lo pri­li­ku da za­vi­ri u sva­ki kutak pa­la­te i pre go­sti­ju.


Komentari1
f4429
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

DAKIC ZELJKO
Ovoga se nije setio ni prosli predsdnik gdin Nikolic!A ko placa to velelepno putovanje kroz nasu istoriju,zbog velikog EGA naseg novog predsdnika su krediti MMF!

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Početna /

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja