Понедељак, 03.10.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа

Шта кри­је Бајденов здравствени картон

Не би би­ло пр­ви пут да у Аве­ни­ји Пен­сил­ва­ни­ја при­кри­ва­ју пра­во здрав­стве­но ста­ње пред­сед­ни­ка, што се де­ша­ва­ло и с дру­гим вре­ме­шним ли­де­ри­ма по­пут До­нал­да Трам­па и Ро­нал­да Ре­га­на, али и с мла­дим Џо­ном Ке­не­ди­јем
(Фото EPA-EFE/Matt Marton)

Бе­ла ку­ћа је об­ја­ви­ла да се Џо­зеф Бај­ден (79) „до­бро осе­ћа” на­кон што је дру­ги пут за не­ко­ли­ко да­на по­зи­ти­ван на ви­рус ко­ро­на, као и да јав­ност не тре­ба да бри­не јер пред­сед­ник овог пу­та и не­ма симп­то­ме.

Бај­ден се за­ра­зио кра­јем ју­ла, а у аме­рич­кој ад­ми­ни­стра­ци­ји су све вре­ме ис­ти­ца­ли да осе­ћа бла­ге симп­то­ме и да оба­вља ре­дов­не пред­сед­нич­ке ду­жно­сти из изо­ла­ци­је. Пред­сед­ник је про­шле сед­ми­це оздра­вио па је по­чео да се по­ја­вљу­је у јав­но­сти, али је то­ком ви­кен­да по­но­во био по­зи­ти­ван.

Ка­ко пре­но­си На­ци­о­нал­ни јав­ни ра­дио, Бај­ден спа­да у ма­лу гру­пу па­ци­је­на­та ко­ји су се по­но­во ин­фи­ци­ра­ли ко­ро­ном убр­зо на­кон што су би­ли на те­ра­пи­ји ан­ти­ви­ру­сним ле­ком „пак­сло­вид”. И по­ред уве­ра­ва­ња да је све у нај­бо­љем ре­ду, „По­ли­ти­ко” пи­ше да За­пад­но кри­ло скри­ва исти­ну о Бај­де­но­вом здра­вљу, не са­мо кад је реч о ко­ви­ду 19, већ и ина­че. Не би би­ло пр­ви пут да у Аве­ни­ји Пен­сил­ва­ни­ја при­кри­ва­ју пра­во здрав­стве­но ста­ње пред­сед­ни­ка, што се де­ша­ва­ло и с дру­гим вре­ме­шним ли­де­ри­ма, по­пут До­нал­да Трам­па и Ро­нал­да Ре­га­на, али и с мла­дим Џо­ном Ке­не­ди­јем.

У ад­ми­ни­стра­ци­ји по­на­вља­ју да је Бај­ден здрав упр­кос го­ди­на­ма, али сум­њу у зва­нич­не из­ве­шта­је уно­се број­ни пред­сед­ни­ко­ви га­фо­ви и по­те­шко­ће да се из­ра­зи, као и фи­зич­ка по­ср­та­ња – пао је с би­ци­кла и на сте­пе­ни­ца­ма на ула­ску у ави­он. За раз­ли­ку од са­да­шње си­ту­а­ци­је, ра­ни­је ни­је скри­вао сво­је здрав­стве­не про­бле­ме. Отво­ре­но је го­во­рио кад је осам­де­се­тих го­ди­на два­пут за пет ме­се­ци ишао на опе­ра­ци­ју на мо­згу. Об­ја­вио је и да је не­по­сред­но пре не­го што је по­стао шеф др­жа­ве имао ин­тер­вен­ци­је да би укло­нио рак ко­же.

Аме­рич­ка по­ли­тич­ка кул­ту­ра под­ра­зу­ме­ва да је пред­сед­ни­ков ме­ди­цин­ски кар­тон од зна­ча­ја за јав­ност, због че­га пред­сед­нич­ки кан­ди­да­ти од­го­ва­ра­ју и на пи­та­ња о свом здра­вљу. От­ка­ко је Ре­ган с 70 го­ди­на до­шао на власт, Бе­ла ку­ћа је по­че­ла да ре­дов­но оба­ве­шта­ва јав­ност о пред­сед­ни­ко­вом здра­вљу.

О здра­вљу по­ли­ти­ча­ра мно­го се го­во­ри­ло на пред­сед­нич­ким из­бо­ри­ма 2016, кад су ри­ва­ли би­ли Хи­ла­ри Клин­тон и До­налд Трамп. Је­дан од оки­да­ча био је и то што је та­да­шња де­мо­крат­ска кан­ди­дат­ки­ња ко­ла­би­ра­ла на обе­ле­жа­ва­њу го­ди­шњи­це 11. сеп­тем­бра. Њу­јор­шки ми­ли­јар­дер до­во­дио је у пи­та­ње здрав­стве­но ста­ње сво­је ри­вал­ке, хва­ле­ћи се да је он сам у вр­хун­ској фор­ми. Уме­сто кон­крет­них на­ла­за, та­да­шњи ре­пу­бли­кан­ски кан­ди­дат је об­ја­вио ле­кар­ски из­ве­штај у ко­јем је пи­са­ло да би Трамп „био нај­здра­ви­ји по­је­ди­нац икад иза­бран за пред­сед­ни­ка”. Кад је по­стао пред­сед­ник, Трамп је об­ја­вљи­вао ле­кар­ске из­ве­шта­је у ко­ји­ма је кон­ста­то­ва­но да аме­рич­ки ли­дер сво­је из­ван­ред­но здра­вље ду­гу­је „не­ве­ро­ват­ним ге­ни­ма”. Ка­ко је са­знао „Њу­јорк тајмс”, Трамп је скри­вао од јав­но­сти шта му се све до­га­ђа­ло кад се раз­бо­лео од ко­ви­да 19 јер је био у да­ле­ко те­жем ста­њу не­го што је та­да­шња ад­ми­ни­стра­ци­ја при­зна­ва­ла.

Пре­ма ис­тра­жи­ва­њу те­ле­ви­зиј­ског ка­на­ла Хи­сто­ри, Ре­ган је по­ка­зи­вао зна­ке де­мен­ци­је док је био на че­лу др­жа­ве, али је он­да­шња ад­ми­ни­стра­ци­ја пре­ла­зи­ла пре­ко то­га. Осам го­ди­на по­сле из­ла­ска из Бе­ле ку­ће, по­ро­ди­ца је зва­нич­но от­кри­ла да не­ка­да­шњи пред­сед­ник има Ал­цхај­ме­ро­ву бо­лест. Ипак, Ре­га­нов син је 2011. са­оп­штио да је ње­гов отац па­тио од Ал­цхај­ме­ра и док је био на функ­ци­ји.

У књи­зи „Аме­рич­ки пре­љуб­ник” аутор Џед Мер­кју­рио твр­ди да је вла­да успе­шно при­кри­ва­ла да је та­да­шњи пред­сед­ник Џон Ке­не­ди па­тио од ни­за бо­ле­сти: Ади­со­но­ве бо­ле­сти, сла­бе про­ста­те, ри­ни­ти­са, осте­о­по­ро­зе, аст­ме и ви­со­ког ни­воа хо­ле­сте­ро­ла, као и да је сва­ког да­на пио ша­ку ле­ко­ва. Исто­ри­чар Ро­берт Да­лек твр­ди да се у оно вре­ме ни­је зна­ло да је Ке­не­ди па­тио од де­ге­не­ра­тив­не бо­ле­сти ко­сти­ју, да је пио те­шке ле­ко­ве про­тив бо­ло­ва у кич­ми и да је био у бол­ни­ци де­вет пу­та за вре­ме дво­и­по­го­ди­шњег ман­да­та.

Иако је да­нас оп­ште по­зна­то да је Френ­клин Ру­звелт био у ин­ва­лид­ским ко­ли­ци­ма, Ке­нет Кри­спел и Кар­лос Го­мез су у књи­зи „Скри­ве­не бо­ле­сти у Бе­лој ку­ћи”, у из­да­њу пре­сти­жног Уни­вер­зи­те­та Дјук, опи­са­ли ко­ли­ко се та­да­шња ад­ми­ни­стра­ци­ја тру­ди­ла да то при­кри­је. По­себ­но се во­ди­ло ра­чу­на да се са­кри­је ко­ли­ко је Ру­звел­ту би­ло ло­ше то­ком исто­риј­ских пре­го­во­ра на Јал­ти при кра­ју Дру­гог свет­ског ра­та.

Коментари3
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Onaj, onaj
Sine, kako se zove onaj Nemac sto mi sakriva stvari po kuci? Alchajmer deda, Achajmer.
ВОЈИН
Дегенерисаност западне олигархије је евидентна. Модел либералног капитализма направљен је за "крај историје" и владавину Пахс Американа. На жалост амерички народ мало зна о опасности у коју би их могла довести њихова држава провоцирајући цео свет.
milan lala
Ne krije nista, sve se vidi i bez kartona

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.