Уторак, 31.01.2023. ✝ Верски календар € Курсна листа
НЕ­КИ ЈОШ ПАМ­ТЕ 29. НО­ВЕМ­БАР КАО ДАН РЕ­ПУ­БЛИ­КЕ

Југославија живи на интернету

Ви­ше од сто хи­ља­да осо­ба са но­стал­ги­јом се при­се­ћа од­ра­ста­ња у Ју­го­сла­ви­ји, ма­да је на по­пи­су ста­нов­ни­штва, у свим бив­шим др­жа­ва­ма бив­ше СФРЈ, све ма­ње оних ко­ји се из­ја­шња­ва­ју као Ју­го­сло­ве­ни
Братство и јединство (Фото Википедија)

Је­сте ли већ чу­ли да ће, пре­ма пр­о­це­на­ма струч­ња­ка, Ју­го­сла­ви­ја две­хи­ља­ди­те го­ди­не има­ти 25.633.000 ста­нов­ни­ка, а у ста­њу је да до­брим ко­ри­шће­њем плод­ног зе­мљи­шта пре­хра­ни 200 ми­ли­о­на љу­ди, пи­сао је „По­ли­ти­кин за­бав­ник” 1984 го­ди­не.

Иако је „По­ли­ти­кин за­бав­ник” по­знат по то­ме што ни­ка­да ни­је об­ја­вио ни­јед­ну не­тач­ну вест, исто­ри­ја је на жа­лост де­ман­то­ва­ла ову ин­фор­ма­ци­ју. Ју­го­сла­ви­ја је ушла у кр­ва­ви бра­то­у­би­лач­ки рат са 22 ми­ли­о­на ста­нов­ни­ка, а две­хи­ља­ди­те го­ди­не је на пр­о­сто­ру зе­мље, ко­ја се не­ка­да пр­о­сти­ра­ла од Вар­да­ра па до Три­гла­ва, жи­ве­ло го­то­во два ми­ли­о­на ста­нов­ни­ка ма­ње. Пред­став­ни­ци Ре­пу­блич­ког за­во­да за ста­ти­сти­ку ће нам сре­ди­ном ме­се­ца са­оп­шти­ти ре­зул­та­те по­пи­са ста­нов­ни­штва у Ср­би­ји, али је из­ве­сно да се бр­ој гра­ђа­на на­ше зе­мље сма­њио за де­сет од­сто у од­но­су на прет­ход­ни по­пис, а го­то­во иден­тич­ну де­мо­граф­ску суд­би­ну де­ле го­то­во све зе­мље бив­ше Ју­ге. Дру­гим ре­чи­ма, све др­жа­ве су до­би­ле са­мо­стал­ност, али су из­гу­би­ле љу­де.

Ме­ђу­тим, иако бр­ој осо­ба ко­је се из­ја­шња­ва­ју као Ју­го­сло­ве­ни на по­пи­су ста­нов­ни­штва у свим бив­шим др­жа­ва­ма бив­ше СФРЈ па­да, бр­ој чла­но­ва гру­па на со­ци­јал­ним мре­жа­ма ко­је но­се ју­го­но­стал­гич­не на­зи­ве „Ју­го­сла­ви­ја – на­ша је­ди­на др­жа­ва”, „СФРЈ зе­мља брат­ства и је­дин­ства”, „При­ја­тељ­ство бив­ших ју­го­сло­вен­ских ре­пу­бли­ка” и „До­бра ста­ра вре­ме­на” ра­сте, а ви­ше од сто хи­ља­да осо­ба са но­стал­ги­јом се при­се­ћа од­ра­ста­ња у Ју­го­сла­ви­ји. Ма­да по­след­њи по­пис ста­нов­ни­штва из 2011. го­ди­не све­до­чи да у Ср­би­ји жи­ви све­га 23.303 Ју­го­сло­ве­на – 57.418 ма­ње не­го 2002. го­ди­не и чак 296.865 ма­ње не­го 1991. го­ди­не, ве­ли­ки бр­ој осо­ба и да­нас на „Феј­сбу­ку” по­ста­вља фо­то-успо­ме­не на де­тињ­ство, ко­је су обе­ле­жи­ле вир­шле у зе­мич­ка­ма, а оне су се ку­по­ва­ле у чу­ве­ним цр­ве­ним ки­о­сци­ма, јо­гурт у тр­о­у­гла­стом те­тра­па­ку, сла­до­лед у пла­стич­ним лоп­ти­ца­ма, чо­ко­ла­ди­це „жи­во­тињ­ско цар­ство” и „кин­дер ла­да”, ко­је је са пре­сто­ла по­пу­лар­но­сти по­вре­ме­но сме­њи­вао „ци­пи­ри­пи”.

Да ли је ју­го­но­стал­ги­ја са­мо дру­го име за мен­тал­ни бег од су­мор­не ре­ал­но­сти у вре­ме ка­да се ле­то­ва­ло на хр­ват­ском при­мор­ју, зи­мо­ва­ло на сло­ве­нач­ким Ал­пи­ма и уста­ја­ло на хим­ну „Хеј Сло­ве­ни” и у ко­јој су де­ца уме­сто Пе­пе Пра­се­та и Сун­ђер Бо­ба гле­да­ла Бран­ка Коц­ки­цу и еми­си­је „Му­зич­ки то­бо­ган”, „Ко­ла­ри­ћу Па­ни­ћу” и „Оп­ста­нак”, ужи­ва­ли у аван­ту­ра­ма Пче­ли­це Ма­је и игра­ли се у пар­ку, а не на „Ин­ста­гра­му” и „Тик­То­ку”?

Др Да­ли­бор Пе­тро­вић, пр­о­фе­сор на Оде­ље­њу за со­ци­о­ло­ги­ју Фи­ло­зоф­ског фа­кул­те­та у Бе­о­гра­ду под­се­ћа да бр­ој љу­ди ко­ји су се из­ја­шња­ва­ли као Ју­го­сло­ве­ни ни­ка­да ни­је био ве­ли­ки и у СФРЈ – нај­ве­ћи пр­о­це­нат гра­ђа­на бив­ше др­жа­ве, ко­ји су се на по­пи­су ста­нов­ни­штва из­ја­сни­ли као Ју­го­сло­ве­ни, био је 15 од­сто.

– Ка­да го­во­ри­мо у ду­ху ју­го­но­стал­ги­је у са­да­шњем вре­ме­ну, ми, пре све­га, при­ча­мо о осе­ћа­њу ко­је је при­сут­но код на­ро­да бив­ше зе­мље да др­жа­ве на­след­ни­це не мо­гу да кон­ку­ри­шу бив­шој СФРЈ по мно­гим бит­ним па­ра­ме­три­ма. Ју­го­сла­ви­ја је би­ла зна­ча­јан фак­тор на гло­бал­ном ни­воу – је­дан од осни­ва­ча По­кре­та не­свр­ста­них, че­твр­та арми­ја све­та и јед­на од пр­вих зе­ма­ља ко­ја је тре­ба­ло да уђе у Европ­ску уни­ју. Ти­то је био др­жав­ник ко­га су при­ма­ли сви ли­де­ри све­та и јед­на од нај­зна­чај­ни­јих по­ли­тич­ких фи­гу­ра 20. ве­ка, па не чу­ди што мно­ге љу­де ве­жу ле­пе успо­ме­не на жи­вот у зе­мљи ко­ја се пр­о­сти­ра­ла од Вар­да­ра па до Три­гла­ва – ис­ти­че наш са­го­вор­ник.

Пр­о­цес раз­ви­ја­ња ју­го­но­стал­гич­них осе­ћа­ња је, пре­ма ми­шље­њу овог со­ци­о­ло­га, сли­чан и код мла­дих и код ста­рих. Док ста­ри­ји се­лек­тив­но „пам­те са­мо срећ­не да­не”, мла­ди­ма не­до­ста­је осе­ћај лич­не си­гур­но­сти и кон­тро­ле над сво­јим жи­во­том и са но­стал­ги­јом слу­ша­ју при­че сво­јих ро­ди­те­ља о др­жа­ви у ко­јој је по­сто­ја­ло бес­плат­но здрав­ство, школ­ство и си­гур­ност у по­гле­ду бу­дућ­но­сти, па има­ју бај­ко­ви­ту пред­ста­ву о зе­мљи од ко­је је оста­ла са­мо ге­о­граф­ска кар­та на зи­ду не­ког ју­го­но­стал­ги­ча­ра.

– Ако има­мо на уму ма­те­ри­јал­не па­ра­ме­тре, ве­ћи­на љу­ди да­нас ве­ро­ват­но жи­ви бо­ље не­го пре пе­де­сет го­ди­на, али они ви­ше не­ма­ју осе­ћа­ње жи­вот­не и лич­не си­гур­но­сти – ни­су си­гур­ни у бу­дућ­ност сво­јих рад­них ме­ста и не­ма­ју осе­ћај без­бед­но­сти у јав­ном пр­о­сто­ру – кон­ста­ту­је наш са­го­вор­ник.

Фе­но­мен „ју­го­сло­вен­ства” на со­ци­јал­ним мре­жа­ма др Да­ли­бор Пе­тро­вић ту­ма­чи у кон­тек­сту те­зе да до­ми­нан­тан део пу­бли­ке на „Феј­сбу­ку” да­нас чи­ни сре­до­веч­на и ста­ри­ја по­пу­ла­ци­ја, ко­ја је тек по­след­њих го­ди­на по­че­ла да отва­ра пр­о­фи­ле на со­ци­јал­ним мре­жа­ма.

– „Феј­сбук” је осно­ван са иде­јом по­ве­зи­ва­ња љу­ди ши­ром све­та и они­ма са ко­ји­ма смо се дру­жи­ли у пр­о­шло­сти и ту че­сто функ­ци­о­ни­ше­мо у „пр­о­шлом вре­ме­ну” – де­ли­мо успо­ме­не на вре­ме де­тињ­ства и мла­до­сти и при­се­ћа­мо се до­брих, ста­рих вре­ме­на. То је кон­текст у ко­ме је вре­ме ста­ло. Гру­пе ју­го­но­стал­ги­ча­ра ни­су мно­го ве­ли­ке ка­да се по­ре­де са дру­гим гру­па­ма на со­ци­јал­ним мре­жа­ма, јер ју­го­сло­вен­ство ни­је до­ми­нант­но ни ве­ћин­ско осе­ћа­ње код на­ро­да ко­ји жи­ве на пр­о­сто­ру бив­ше др­жа­ве. И бр­ој мла­дих ко­ји се окре­ћу ју­го­сло­вен­ској иде­ји ни­је упо­ре­див са они­ма ко­ји се иден­ти­фи­ку­ју са на­ци­о­нал­ним иде­ја­ма у свим др­жа­ва­ма бив­ше Ју­го­сла­ви­је – за­кљу­чу­је пр­о­фе­сор Пе­тро­вић, ко­ји под­се­ћа да су нај­сна­жни­је осе­ћа­ње ју­го­сло­вен­ства у бив­шој др­жа­ви има­ла де­ца ро­ђе­на у ме­шо­ви­тим бра­ко­ви­ма, део Ср­ба ко­ји су жи­ве­ли у Хр­ват­ској и део му­сли­ма­на у Бо­сни и Хер­це­го­ви­ни.

Коментари21
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Joca Švedska
29. novembar niko nije slavio ni za vreme Broza, osim vlasti koja je pravila neki cirkus koji ljude nije tangirao. Ljudi su samo bili srećni što imaju neradni dan. A danas kada znamo šta je tog datuma učinjeno, rasparčana Jugoslavija, izmišljen sijaset lažnih "nacija", srpski narod podeljen na 5 državica isl., samo potpuno izgubljeni ljudi ili srbofobi mogu to da slave. Toliko o tome.
herc
Bilo je sigurno stvari koje su valjale, kaze neko ko se rodio i skolovao i radio u toj zemlji, i ziveo prilicno srecno. A bilo je i da nisu valjale, po meni pre svega izuzetno korumpirana politicka vlast (koja je zbog nekog davno zaboravljenog razloga sebe zvala "komunisti"), sa blago receno cudnim idejama o ekonomiji i sa principom da za uspjesnu Jugo treba drzati Srbe i Srbiju slabima.
Boris
Jugoslavije je propala jer nije bilo Jugoslovena u njoj. Manje od 10% na poslednjem popisu 91. Za tolike decenije nikome nije uspjelo da od Slovenaca ili Hrvata da ubijedi da to postanu. Siptare da ne pominjem. Samo je nama, ludim Srbima to utuvljeno u glavu. Na kraju smo braneci pokojnu Jugu, bili glavni navodni krivci za njen raspad. Prokleti Zapad.
INRI
U Jugoslaviji su živeli Srbi, Slovenci, Hrvati i Makedonci. Po raspadu Jugoslavije pojavili su se i Bošnjaci. Bošnjaci su verovatno Srbi koji su pod turskim mačem prešli u Islam. Sad nas zbog te činjenice mrze a u stvari smo braća.
@INRI
U Kraljevini SHS, kasnije Jugoslaviji, živeli su kako samo ime kaže Srbi (S), Hrvati (H) i Slovenci (S). Makedonci žive u pokrajini koja se zove Makedonija (Μακεδονία) i oni nikada u većem broju nisu živeli u Jugoslaviji. Poneki student na BU i to je sve. A BiH Turci, BJRM Bugari, Šiptari, Mađari idr. su bili manjine. Da su postojali nekakvi "makedonci" valjda bi se zvala SHSM a ne SHS. Dosta Brozovog etničkog inženjeringa. Vreme je.
Kikirez
Ponosan sam na Jugoslaviju, na zastavu i na himnu. Ova danasnja himna Srbije je plac majke bozje, samo kukaknja, boze spasavaj, boze sacuvaj,.... Osim toga unutar EU ponovo ce se iskristalisati region, najverovatnije i veci, koji ce zapravo biti nova Jugoslavija.

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.