Nedelja, 05.02.2023. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
BEOGRADSKI IZBORI

Prijavljeno 25 lista

Gradska izborna komisija će u nedelju saopštiti proglašene liste i konačni broj birača
На митингу листе око СНС-а у Рипњу говорио је и Александар Вучић (Фото Танјуг)

Uče­šće na be­o­grad­skim iz­bo­ri­ma 4. mar­ta pri­ja­vi­lo je 25 li­sta, sa­op­štio je ju­če pred­sed­nik Grad­ske iz­bor­ne ko­mi­si­je Zo­ran Lu­kić. Po­sled­njeg da­na ro­ka ko­ji je is­te­kao u pe­tak u po­noć li­ste su pre­da­li LDP, Lu­ka Mak­si­mo­vić, Gra­đan­ska stran­ka Gr­ka Sr­bi­je, stran­ka Ni­je­dan od po­nu­đe­nih od­go­vo­ra, Gru­pa gra­đa­na „Za Be­o­grad – Be­o­gon­do­la”, Stran­ka na­ci­o­nal­ne ma­nji­ne Ro­ma, No­vi ko­mu­ni­stič­ki po­kret Ju­go­sla­vi­je i Re­pu­bli­kan­ska stran­ka i Gru­pa gra­đa­na „Do­sta je bi­lo – ko­rup­ci­je, kra­đe, kri­mi­na­la”.

Grad­ska iz­bor­na ko­mi­si­ja će da­nas sa­op­šti­ti ko­je su od pre­da­tih li­sti pro­gla­še­ne. GIK je do sa­da pro­gla­sio 20 iz­bor­nih li­sta, a ko­nač­nu iz­bor­nu li­stu tre­ba da utvr­di do 21. fe­bru­a­ra u po­noć.

Takođe, komisija je zaključila i deo Jedinstvenog biračkog spiska za područje Beograda utvrdivši da su upisana ukupno 1.606.693 birača, preneo je Tanjug. A dve nedelje uoči njihovog izjašnjavanja kampanja se sve više zahuktava.

Pred­sed­nik Srp­ske na­pred­ne stran­ke i pred­sed­nik Sr­bi­je Alek­san­dar Vu­čić iz­ja­vio je na mi­tin­gu li­ste „Alek­san­dar Vu­čić – Za­to što vo­li­mo Be­o­grad” u Rip­nju da mo­že da ga­ran­tu­je da će ove go­di­ne bi­ti po­ve­ća­ne pla­te i pen­zi­je. „Do­ći će­mo do ono­ga što sam re­kao – 500 evra pro­seč­na pla­ta u Be­o­gra­du i ve­će pen­zi­je”, re­kao je Vu­čić.

On je re­kao da je ne­za­po­sle­nost sma­nje­na s 26 na 12 od­sto, da je po­treb­no po­di­ći Ava­lu kao tu­ri­stič­ki kom­pleks i da je po­treb­no da vi­še nov­ca osta­je u op­šti­ni Vo­ždo­vac. „Va­žno je da se ču­va grad­ska ka­sa, da se sma­nji broj ne­za­po­sle­nih, da se gra­de uli­ce, re­kon­stru­i­šu lo­kal­ni pu­te­vi, iz­gra­di me­tro. Da­nas ima­te obe­ća­nje od me­ne, ja vam ga­ran­tu­jem da će­mo da gra­di­mo i iz­gra­di­mo me­tro, da će­te da se po­no­si­te svo­jim gra­dom”, re­kao je Vu­čić, pre­no­si Be­ta.

Vu­čić je kri­ti­ko­vao opo­zi­ci­ju i re­kao da nje­go­vi po­li­tič­ki opo­nen­ti že­le da pre­u­zmu vlast sa­mo da bi pre­u­ze­li ka­su, ko­ja je, pre­ma nje­go­vim re­či­ma, da­nas pu­na. „To­li­ko je pri­ma­mlji­va grad­ska ka­sa da će­mo da ima­mo 24 li­ste. To­li­ko su pri­ma­mlji­ve pa­re. Svi če­ka­ju da se uje­di­ne pro­tiv jed­ne je­di­ne li­ste. Šta oni nu­de? Ru­še­nje – ho­će­te da ru­ši­te ’Be­o­grad na vo­di’, da nam vra­ti­te pa­co­ve i zmi­je? Ho­će­te da ru­ši­te pu­te­ve?”, re­kao je Vu­čić. Kan­di­dat za gra­do­na­čel­ni­ka Be­o­gra­da li­ste SPS-JS Alek­san­dar An­tić raz­go­va­rao je s pen­zi­o­ne­ri­ma Vra­ča­ra i is­ta­kao da će pred­lo­ži­ti dru­ga­či­ju or­ga­ni­za­ci­ju ra­da zdrav­stve­nih usta­no­va.

„Že­lim da uve­de­mo dan u ne­de­lji ka­da će na­ši naj­sta­ri­ji su­gra­đa­ni bi­ti u mo­guć­no­sti da do­đu u do­mo­ve zdra­vlja bez za­ka­zi­va­nja, ali i da zdrav­stve­ni cen­tri ra­de vi­ken­dom zbog za­po­sle­nih lju­di ko­ji ra­de to­kom ne­de­lje”, re­kao je An­tić, a na­vo­di se u sa­op­šte­nju SPS-a.

Pr­vi na li­sti Li­be­ral­no-de­mo­krat­ske par­ti­je Đor­đe Žu­jo­vić je na­gla­sio da je LDP bio po­sled­nja stran­ka ko­ja je pre­da­la li­stu, i da pre­da­ja u 5 do 12 (24.00) ima sim­bo­lič­nu vred­nost, s ob­zi­rom na to da su vred­no­sti ko­je stran­ka za­go­va­ra – ide­ja mo­der­ne, evrop­ske Sr­bi­je, nor­mal­ne ze­mlje i nor­mal­nog gra­da – tre­nut­no na mar­gi­ni svih de­ša­va­nja.

No­si­lac li­ste Srp­ske ra­di­kal­ne stran­ke Vo­ji­slav Še­šelj i kan­di­dat za gra­do­na­čel­ni­ka Mi­ljan Da­mja­no­vić po­se­ti­li su op­šti­nu Ba­ra­je­vo gde su gra­đa­ni­ma na­ja­vi­le pla­no­ve za bo­lje sa­o­bra­ćaj­no po­ve­zi­va­nje s Be­o­gra­dom. „Mi že­li­mo da Ba­ra­je­vo bu­de u pra­vom smi­slu re­či jed­na va­zdu­šna ba­nja što bo­lje po­ve­za­na s Be­o­gra­dom. Vi ima­te že­le­znič­ku pru­gu, je li ta­ko? Re­še­nje je br­zi voz. Mo­gli bi­smo ga ve­za­ti za ’Be­o­voz’, a mo­gli bi­smo ga na­zva­ti i ’La­za­re­vac eks­pres’, pa bi išao i pre­ko Ba­ra­je­va. Da­kle, ta­ko bi se vaš naj­ur­gent­ni­ji pro­blem re­šio – a to je pre­voz”, re­kao je Še­šelj.

Kan­di­dat li­ste „Da oslo­bo­di­mo Be­o­grad” za gra­do­na­čel­ni­ka Be­o­gra­da Dra­gan Šu­ta­no­vac re­kao je u La­za­rev­cu da se za­la­že za de­cen­tra­li­za­ci­ju Be­o­gra­da. On je do­dao da je sa­da La­za­rev­cu us­kra­će­no pra­vo da tro­ši sred­stva ko­ja da­je u grad­ski bu­džet, te je neo­p­hod­no vra­ti­ti nad­le­žno­sti i pra­vo upra­vlja­nja vla­sti­tim nov­cem.

Po­kret Dve­ri sa­op­štio je da po­dr­ža­va op­sta­nak i raz­voj Be­o­grad­skog hi­po­dro­ma. Dve­ri su na­ve­le da že­le da oču­va­ju duh Be­o­gra­da, či­ji je Hi­po­drom deo i da obez­be­de no­vim ge­ne­ra­ci­ja­ma da uži­va­ju u ko­njič­kom spor­tu. Kan­di­dat za grad­skog od­bor­ni­ka na li­sti Do­sta je bi­lo i Dve­ri Mi­loš Si­mo­vić iz­ja­vio je da će od­bor­ni­ci te li­ste u naj­kra­ćem ro­ku iz­ra­di­ti ce­lo­vi­ti plan sa­o­bra­ćaj­nog si­ste­ma u gra­du i oko­li­ni. 

Kan­di­dat s li­ste „Dr Mu­a­mer Zu­kor­lić – Stran­ka prav­de i po­mi­re­nja (SPP)” Ne­nad Pro­kić raz­go­va­rao je s gra­đa­ni­ma Ma­log Mo­krog Lu­ga. Ka­ko se na­vo­di u sa­op­šte­nju SPP-a, Pro­kić je re­kao da je u naj­du­žoj uli­ci u Be­o­gra­du ka­na­li­za­ci­ja „ogro­man pro­blem”, kao i da je iz­me­šta­njem Do­ma zdra­vlja u tom de­lu obe­smi­šlje­na li­ni­ja mi­ni­bu­sa ko­ji, do­da­je, vi­še ne pre­u­zi­ma lju­de na fre­kvent­nim me­sti­ma.

Kan­di­dat za gra­do­na­čel­ni­ka DSS-a Mi­loš Jo­va­no­vić iz­ja­vio je da je u do­sa­da­šnjem de­lu kam­pa­nje ma­lo kon­kret­nih ide­ja od stra­ne iz­bor­nih li­sta, osim DSS-a, ko­ji, ka­ko ka­že, nu­di ve­o­ma kon­kret­ne me­re i ide­je, po­čev od bes­plat­nog grad­skog pre­vo­za do pot­pu­no dru­ga­či­je uprav­no-te­ri­to­ri­jal­ne ras­po­de­le u Be­o­gra­du.

REM je na zahtev RTS-a zabranio spot liste „Aleksandar Vučić – Zato što volimo Beograd”

Regulatorno telo za elektronske medije zabranilo je izborni spot liste „Aleksandar Vučić – Zato što volimo Beograd”, javio je Tanjug. Odluka je, kako se navodi, doneta na vanrednoj sednici REM-a održanoj na zahtev RTS-a, a njome se svim medijima nalaže da obustave emitovanje ovog spota koji sadrži zapise likova kandidata drugih izbornih lista, bez prethodno pribavljene njihove saglasnosti.

U obrazloženju odluke navodi se da se u spotu dužine 59 sekundi, koji je SNS prekjuče objavio na „Jutjubu” a emitovan u emisiji „Žikina šarenica”, pojavljuje fotografski zapis Dragana Đilasa i Aleksandra Šapića. „Objavljivanjem ovakve oglasne poruke u svom programu bez pribavljanja prethodnog pristanka lica na koje se lično dobro odnosi pružalac medijske usluge povređuje Zakon o oglašavanju”, naveo je REM, dodajući da će u slučaju nepoštovanja zabrane pokrenuti postupke predviđene zakonom. D. B.

Komentari4
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

sanja
Ne razumem potrebu nekih stranaka da se kandiduju, kad relano niti sta mogu da ponude a ni da urade!
MARINA 32
Mnogi koji su predali liste iskreno receno igraju se politike. Liste su tu kandidati su tu, ostaje jos samo da Beogradjani iskazu svoju volju na izborima 4 Marta. Nadam se da ce gradjani glasati za rad i rezultate dosadasnjeg rada.
Desa
Добро, мање их је од педесет! Претерујемо у свему!
Nenad
Previse lista. Cak 90 procenata njih nece ni preci cenzus

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.