Ponedeljak, 27.06.2022. ✝ Verski kalendar € Kursna lista

FON otvo­ra vrata za privredu

Cilj spo­ra­zu­ma je da fa­kul­tet i pred­u­ze­ća za­jed­no re­a­li­zu­ju stu­dent­ska tak­mi­če­nja, stu­di­je slu­ča­ja, prak­se, obu­ke i tre­nin­ge
ФОН је пот­пи­сао уго­во­ре о са­рад­њи са 21 ком­па­ни­јом (Фо­то Д. Јо­кић Ста­мен­ко­вић)

Pot­pi­si­va­njem stra­te­škog spo­ra­zu­ma o sa­rad­nji sa 21 no­vom kom­pa­ni­jom, me­đu ko­ji­ma su i stra­ni li­de­ri u po­slo­va­nju ko­ji ima­ju pred­stav­ni­štva u Sr­bi­ji, Fa­kul­tet or­ga­ni­za­ci­o­nih na­u­ka otvo­rio je ju­če vra­ta no­ve zgra­de za pred­stav­ni­ke pri­vre­de. Cilj spo­ra­zu­ma je da pred­stav­ni­ci uspe­šnih pred­u­ze­ća, za­jed­no sa FON-om, re­a­li­zu­ju stu­dent­ska tak­mi­če­nja, stu­di­je slu­ča­ja, gde su se ta­mo­šnji aka­dem­ci već pro­sla­vi­li, prak­se, obu­ke i tre­nin­ge ko­ji će omo­gu­ći­ti stu­den­ti­ma da prak­tič­no pri­me­ne u am­fi­te­a­tri­ma ste­če­na zna­nja. Ali i osi­gu­ra­ju kon­ku­rent­ni­ju po­zi­ci­ju na tr­ži­štu ra­da. Otva­ra­njem no­ve zgra­de, pre me­sec da­na, naj­po­pu­lar­ni­ji fa­kul­tet Uni­ver­zi­te­ta u Be­o­gra­du udvo­stru­čio je  ka­pa­ci­te­te ko­je, pre­ma re­či­ma de­ka­na prof. dr Mi­lan Mar­ti­ća, ko­ri­sti vi­še od 6.000 stu­de­na­ta i 260 za­po­sle­nih.

De­kan se ju­če osvr­nuo na raz­voj naj­mla­đeg fa­kul­te­ta Uni­ver­zi­te­ta u Be­o­gra­du. FON je od apri­la 1971. go­di­ne či­ta­vu de­ce­ni­ju po­slo­vao u okvi­ru ra­ko­vič­ke fa­bri­ke „21. maj”. Sve do 1982. i do­bi­ja­nja sku­če­nog pro­sto­ra od 780 kva­drat­nih me­ta­ra, na sa­da­šnjoj lo­ka­ci­ji i me­stu ta­da­šnje OŠ „Bo­ra Stan­ko­vić”, u ko­me ni­ko ni­je imao svoj ka­bi­net, ni­ti je bi­lo la­bo­ra­to­ri­ja, već su svi pro­fe­so­ri i sa­rad­ni­ci de­li­li istu zbor­ni­cu. Usle­di­lo je, ka­že, ne­ko­li­ko pro­ši­re­nja, 80 od­sto fi­nan­si­ra­nih iz sop­stve­nih sred­sta­va, sve do ko­nač­nog otva­ra­nja no­ve mo­der­ne zgra­de sa ko­jom su pro­stor­no na­ra­sli na go­to­vo 6.000 kva­drat­nih me­ta­ra. 

– Grad­nja je po­če­la pre dve go­di­ne, ne­de­lju da­na po uvo­đe­nju van­red­nog  sta­nja, a Vla­da Sr­bi­je je za no­vi pro­stor, u kom na­ši stu­den­ti vi­še ne­će mo­ra­ti da stu­di­ra­ju u dve ili tri sme­ne, obez­be­di­la vi­še od osam mi­li­o­na evra. FON se od ve­ći­ne ov­da­šnjih fa­kul­te­ta, ko­ji se u ra­du ugle­da­ju na evrop­ske uni­ver­zi­te­te, raz­li­ku­je po to­me što su mu uzor ame­rič­ke po­slov­ne ško­le. I us­pe­li smo da obra­zu­je­mo stu­den­te  či­ja su zna­nja vi­so­ko ce­nje­na u prak­si, a di­plo­me bez no­stri­fi­ka­ci­je pri­zna­te u ce­lom sve­tu. Upra­vo smo za­vr­ši­li akre­di­ta­ci­ju za 24 pro­gra­ma na svim stu­dij­skim ni­vo­i­ma, a oče­ku­je­mo i do­dat­no akre­di­to­va­nje za još 110 aka­de­ma­ca na osnov­nim stu­dij­skim pro­gra­mi­ma – po­ja­snio je de­kan Mar­tić.   

Obra­ća­ju­ći se go­sti­ma iz kom­pa­ni­ja re­kao je da te­že to­me da zna­nja stu­de­na­ta FON-a bu­du još bo­lja, a bi­će ako im oni po­mog­nu da me­nja­ju pro­gra­me u skla­du sa po­tre­ba­ma tr­ži­šta i obra­zu­ju ih za pro­fi­le ka­kvi su uspe­šnim pred­u­ze­ći­ma po­treb­ni. 

Ci­ti­ra­ju­ći dr Zo­ra­na Đin­đi­ća, po­koj­nog pre­mi­je­ra, prof. dr Mar­ko Mi­hić, pro­de­kan za stra­te­ški raz­voj i sa­rad­nju sa kom­pa­ni­ja­ma, is­ta­kao je da taj­na uspe­ha jed­ne ze­mlje ni­je to­li­ko u in­ve­sti­ra­nju u teh­no­lo­šku opre­mu i ma­ši­ne, već u ula­ga­nju u obra­zo­va­nje. I da FON ne­gu­je pred­u­zet­nič­ko obra­zo­va­nje što me­đu­na­rod­ne po­slov­ne or­ga­ni­za­ci­je po­dr­ža­va­ju. I to ta­ko što, spa­ja­njem te­o­ri­je i prak­se, usme­ra­va­ju stu­den­te ka pri­vre­di i obr­nu­to.

– No­va zgra­da će una­pre­di­ti is­tra­ži­vač­ki rad na FON-u i to kao da je deo mo­za­i­ka ko­ji nam je ne­do­sta­jao da bu­de­mo u ran­gu sa uzor­nim po­slov­nim ško­la­ma u sve­tu. No­vi pro­stor će nam omo­gu­ći­ti da ostva­ri­mo ino­va­tiv­ni po­ten­ci­jal ko­ji de­fi­ni­tiv­no po­sto­ji na ovom fa­kul­te­tu – is­ta­kao je Mi­hić.

Uz pred­stav­ni­cu kom­pa­ni­je„ SR Tec­hnics”, ko­ja se obra­ti­la pri­sut­ni­ma, do­ga­đa­ju su pri­su­stvo­va­li i čla­no­vi Udru­že­nja ba­na­ka Sr­bi­je, kao i za­po­sle­ni u pred­u­ze­ći­ma „Blac­kRock”, „En­da­va, FIS”, „Ga­leb”, „Yet­tel”, „He­mo­farm”, „Hu­a­wei”, „Zla­ti­bo­rac”...

Komentari0
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.