Петак, 20.05.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа

ФОН отво­ра врата за привреду

Циљ спо­ра­зу­ма је да фа­кул­тет и пред­у­зе­ћа за­јед­но ре­а­ли­зу­ју сту­дент­ска так­ми­че­ња, сту­ди­је слу­ча­ја, прак­се, обу­ке и тре­нин­ге
ФОН је пот­пи­сао уго­во­ре о са­рад­њи са 21 ком­па­ни­јом (Фо­то Д. Јо­кић Ста­мен­ко­вић)

Пот­пи­си­ва­њем стра­те­шког спо­ра­зу­ма о са­рад­њи са 21 но­вом ком­па­ни­јом, ме­ђу ко­ји­ма су и стра­ни ли­де­ри у по­сло­ва­њу ко­ји има­ју пред­став­ни­штва у Ср­би­ји, Фа­кул­тет ор­га­ни­за­ци­о­них на­у­ка отво­рио је ју­че вра­та но­ве згра­де за пред­став­ни­ке при­вре­де. Циљ спо­ра­зу­ма је да пред­став­ни­ци успе­шних пред­у­зе­ћа, за­јед­но са ФОН-ом, ре­а­ли­зу­ју сту­дент­ска так­ми­че­ња, сту­ди­је слу­ча­ја, где су се та­мо­шњи ака­дем­ци већ про­сла­ви­ли, прак­се, обу­ке и тре­нин­ге ко­ји ће омо­гу­ћи­ти сту­ден­ти­ма да прак­тич­но при­ме­не у ам­фи­те­а­три­ма сте­че­на зна­ња. Али и оси­гу­ра­ју кон­ку­рент­ни­ју по­зи­ци­ју на тр­жи­шту ра­да. Отва­ра­њем но­ве згра­де, пре ме­сец да­на, нај­по­пу­лар­ни­ји фа­кул­тет Уни­вер­зи­те­та у Бе­о­гра­ду удво­стру­чио је  ка­па­ци­те­те ко­је, пре­ма ре­чи­ма де­ка­на проф. др Ми­лан Мар­ти­ћа, ко­ри­сти ви­ше од 6.000 сту­де­на­та и 260 за­по­сле­них.

Де­кан се ју­че освр­нуо на раз­вој нај­мла­ђег фа­кул­те­та Уни­вер­зи­те­та у Бе­о­гра­ду. ФОН је од апри­ла 1971. го­ди­не чи­та­ву де­це­ни­ју по­сло­вао у окви­ру ра­ко­вич­ке фа­бри­ке „21. мај”. Све до 1982. и до­би­ја­ња ску­че­ног про­сто­ра од 780 ква­драт­них ме­та­ра, на са­да­шњој ло­ка­ци­ји и ме­сту та­да­шње ОШ „Бо­ра Стан­ко­вић”, у ко­ме ни­ко ни­је имао свој ка­би­нет, ни­ти је би­ло ла­бо­ра­то­ри­ја, већ су сви про­фе­со­ри и са­рад­ни­ци де­ли­ли исту збор­ни­цу. Усле­ди­ло је, ка­же, не­ко­ли­ко про­ши­ре­ња, 80 од­сто фи­нан­си­ра­них из соп­стве­них сред­ста­ва, све до ко­нач­ног отва­ра­ња но­ве мо­дер­не згра­де са ко­јом су про­стор­но на­ра­сли на го­то­во 6.000 ква­драт­них ме­та­ра. 

– Град­ња је по­че­ла пре две го­ди­не, не­де­љу да­на по уво­ђе­њу ван­ред­ног  ста­ња, а Вла­да Ср­би­је је за но­ви про­стор, у ком на­ши сту­ден­ти ви­ше не­ће мо­ра­ти да сту­ди­ра­ју у две или три сме­не, обез­бе­ди­ла ви­ше од осам ми­ли­о­на евра. ФОН се од ве­ћи­не ов­да­шњих фа­кул­те­та, ко­ји се у ра­ду угле­да­ју на европ­ске уни­вер­зи­те­те, раз­ли­ку­је по то­ме што су му узор аме­рич­ке по­слов­не шко­ле. И ус­пе­ли смо да обра­зу­је­мо сту­ден­те  чи­ја су зна­ња ви­со­ко це­ње­на у прак­си, а ди­пло­ме без но­стри­фи­ка­ци­је при­зна­те у це­лом све­ту. Упра­во смо за­вр­ши­ли акре­ди­та­ци­ју за 24 про­гра­ма на свим сту­диј­ским ни­во­и­ма, а оче­ку­је­мо и до­дат­но акре­ди­то­ва­ње за још 110 ака­де­ма­ца на основ­ним сту­диј­ским про­гра­ми­ма – по­ја­снио је де­кан Мар­тић.   

Обра­ћа­ју­ћи се го­сти­ма из ком­па­ни­ја ре­као је да те­же то­ме да зна­ња сту­де­на­та ФОН-а бу­ду још бо­ља, а би­ће ако им они по­мог­ну да ме­ња­ју про­гра­ме у скла­ду са по­тре­ба­ма тр­жи­шта и обра­зу­ју их за про­фи­ле ка­кви су успе­шним пред­у­зе­ћи­ма по­треб­ни. 

Ци­ти­ра­ју­ћи др Зо­ра­на Ђин­ђи­ћа, по­кој­ног пре­ми­је­ра, проф. др Мар­ко Ми­хић, про­де­кан за стра­те­шки раз­вој и са­рад­њу са ком­па­ни­ја­ма, ис­та­као је да тај­на успе­ха јед­не зе­мље ни­је то­ли­ко у ин­ве­сти­ра­њу у тех­но­ло­шку опре­му и ма­ши­не, већ у ула­га­њу у обра­зо­ва­ње. И да ФОН не­гу­је пред­у­зет­нич­ко обра­зо­ва­ње што ме­ђу­на­род­не по­слов­не ор­га­ни­за­ци­је по­др­жа­ва­ју. И то та­ко што, спа­ја­њем те­о­ри­је и прак­се, усме­ра­ва­ју сту­ден­те ка при­вре­ди и обр­ну­то.

– Но­ва згра­да ће уна­пре­ди­ти ис­тра­жи­вач­ки рад на ФОН-у и то као да је део мо­за­и­ка ко­ји нам је не­до­ста­јао да бу­де­мо у ран­гу са узор­ним по­слов­ним шко­ла­ма у све­ту. Но­ви про­стор ће нам омо­гу­ћи­ти да оства­ри­мо ино­ва­тив­ни по­тен­ци­јал ко­ји де­фи­ни­тив­но по­сто­ји на овом фа­кул­те­ту – ис­та­као је Ми­хић.

Уз пред­став­ни­цу ком­па­ни­је„ SR Tec­hnics”, ко­ја се обра­ти­ла при­сут­ни­ма, до­га­ђа­ју су при­су­ство­ва­ли и чла­но­ви Удру­же­ња ба­на­ка Ср­би­је, као и за­по­сле­ни у пред­у­зе­ћи­ма „Blac­kRock”, „En­da­va, FIS”, „Га­леб”, „Yet­tel”, „Хе­мо­фарм”, „Hu­a­wei”, „Зла­ти­бо­рац”...

Коментари0
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.