Nedelja, 03.07.2022. ✝ Verski kalendar € Kursna lista

Pravda za generala Bajića

Tri me­se­ca po­sle te­ro­ri­stič­kih na­pa­da na Nju­jork i Va­šing­ton, sre­di­nom de­cem­bra 2001. go­di­ne pre­la­zio sam, sa gru­pom stra­nih no­vi­na­ra, re­ku Pjandž na gra­ni­ci Ta­dži­ki­sta­na i Av­ga­ni­sta­na. Noć, plju­šti ki­ša, bla­to na oba­li br­ze pla­nin­ske re­ke i ru­ski voj­ni­ci iz sa­sta­va 201, mo­to­stre­ljač­ke di­vi­zi­je, ko­ji ov­de ču­va­ju gra­ni­cu, jer je to spolj­nja gra­ni­ca ZND-a.

Pre­ko re­ke je bi­la pre­ba­če­na ži­ča­na saj­la i uz po­moć ru­skih voj­ni­ka na obič­nom dr­ve­nom spla­vu na­te­žu­ći saj­lu pre­ba­ci­li smo se na av­ga­ni­stan­sku stra­nu oba­le. Ta­mo, u ma­lom ša­to­ru, uz po­moć ba­te­rij­ske lam­pe, mu­dža­he­di­ni su nam lu­pi­li ula­zne vi­ze: do­bro­do­šli u Av­ga­ni­stan. 

Na­rav­no, nas se­dam stra­nih no­vi­na­ra hte­li smo da­lje, ba­rem do Fej­za­ba­da ko­jeg su kon­tro­li­sa­li mu­dža­he­di­ni, a op­ko­lja­va­li ta­li­ba­ni. I kre­nu­lo je po­ga­đa­nje sa vo­za­či­ma dži­po­va ko­ji su svo­ja vo­zi­la par­ki­ra­li od­mah do ša­to­ra gde se lu­pa­ju vi­ze. Ce­na pre­vo­za ni­je bi­la ma­la, ali što re­če ko­le­ga in­dij­ski no­vi­nar, to je „sin­di­kal­na” ce­na, ista i za dži­po­ve i za ka­mi­le. Ka­da sam za­va­pio da ma­lo spu­ste ce­nu, bra­da­ti tur­ban­dži­ja, vo­zač, mi je od­bru­sio: „ Ima­te vi u Ju­go­sla­vi­ji pa­ra, pro­da­li ste svog pred­sed­ni­ka za 10 mi­li­o­na do­la­ra”. Bio sam za­pa­njen, tur­ban­dži­ja u za­bi­ti Av­ga­ni­sta­na u tri sa­ta no­ću, pod ki­šom i u bla­tu, da po­teg­ne taj ar­gu­ment. Osta­li no­vi­na­ri su se sa­mo sme­ja­li...

Na­rav­no, pla­tio sam pre­voz i to­ga sam se pri­se­tio ka­da sam ovih da­na čuo ka­ko se je­dan su­di­ja, ov­de u Sr­bi­ji, po­na­ša u is­tra­žnom po­stup­ku, na za­mol­ni­cu hr­vat­skog pra­vo­su­đa, pre­ma ofi­ci­ri­ma, pi­lo­ti­ma ne­ka­da­šnje JNA. Jer, Sr­bi­ja je je­di­na dr­ža­va u sve­tu ko­ja je svog pred­sed­ni­ka iz­ru­či­la Tri­bu­na­lu u Ha­gu, za­pra­vo ne­ko od ta­da­šnjih vo­de­ćih po­li­ti­ča­ra uzeo je za to iz­ru­če­nje 10 mi­li­o­na do­la­ra. Po­što su Ame­ri jav­no ob­ja­vi­li ko­li­ko to ko­šta.

I sa­da se ge­ne­ral Lju­bo­mir Ba­jić ču­di ka­ko se su­di­ja Mi­lan Dil­pa­rić, usred Be­o­gra­da, po­na­ša pre­ma nje­mu i dru­gim ofi­ci­ri­ma osum­nji­če­nim za slu­čaj ga­đa­nja Ban­skih dvo­ra u Za­gre­bu u ok­to­bru 1991. E moj Ba­jo, pa oni su pro­da­li sop­stve­nog pred­sed­ni­ka! Oni su u Hag iz­ru­či­li sve što je od njih tra­že­no. Kom­ple­tan po­li­tič­ki i voj­ni vrh Sr­ba, sa obe stra­ne re­ke Dri­ne za­vr­šio je u Ha­gu i sa­da se ge­ne­ral Ba­jić ču­di su­di­ji Dil­pa­ri­ću? Usred Be­o­gra­da? Ne­ma ču­đe­nja, mo­žeš da iz­gu­biš rat, ali ako sve­sno pri­sta­neš na gu­bi­tak sa­mo­po­što­va­nja iz­gu­bio si kao na­ci­ja sve. 

Pre 27 go­di­na, 15. ma­ja 1992. u Tu­zli se do­go­dio zlo­čin. Na­pad­nu­ta je ko­lo­na pri­pad­ni­ka JNA ko­ja se po­vla­či­la iz gra­da, ko­lo­na ko­ja se kre­ta­la uli­ca­ma gra­da u mir­no­dop­skom po­ret­ku, bez ika­kvog otva­ra­nja va­tre, voj­ni­ci su se­de­li u ka­mi­o­ni­ma pod obič­nim ce­ra­da­ma. Na njih je otvo­re­na be­so­muč­na palj­ba, uz di­rek­tan te­le­vi­zij­ski pre­nos, po­gi­nuo je 51 voj­nik, a još 50 ih je ra­nje­no.

U ok­to­bru 2010. go­di­ne od­lu­kom Ape­la­ci­o­nog su­da u Be­o­gra­du, Ili­ja Ju­ri­šić ko­ji je pr­vo­ste­pe­no su­đen na 12 go­di­na za­tvo­ra zbog tog rat­nog zlo­či­na, oslo­bo­đen je pri­tvo­ra, pr­vo­ste­pe­na pre­su­da mu je uki­nu­ta, a ve­će ko­jem je pred­se­da­vao su­di­ja Si­ni­ša Va­žić na­lo­ži­lo je da se Ju­ri­ši­ću odr­ži no­vo su­đe­nje pred no­vim sud­skim ve­ćem. Advo­kat Ju­ri­ši­ća iz­ja­vio je da sud Sr­bi­je ne mo­že da na­re­di nje­go­vo even­tu­al­no pri­vo­đe­nje iz BiH. 

U obra­zlo­že­nju od­lu­ke Ape­la­ci­o­nog su­da u Be­o­gra­du su­di­ja Va­žić je iz­ja­vio „da je osta­lo ne­ja­sno za­što se i po či­joj na­red­bi tu­zlan­ski gar­ni­zon po­vla­čio, a po­sto­je i mno­ge kon­tra­dik­tor­no­sti oko to­ga da li je op­tu­že­ni znao za po­sto­ja­nje per­fid­nog pla­na na­pa­da na ko­lo­nu JNA, te da te či­nje­ni­ce tre­ba da se utvr­de u no­vom po­stup­ku”. 

Ka­ko se slič­na „ar­gu­men­ta­ci­ja” o ne­po­sto­ja­nju spo­ra­zu­ma o mir­nom iz­vla­če­nju pri­pad­ni­ka JNA sa te­ri­to­ri­je BiH ko­ri­sti­la i pred Eks­tra­di­ci­o­nim su­dom u Lon­do­nu u slu­ča­ju Eju­pa Ga­ni­ća, zbog zlo­či­na nad pri­pad­ni­ci­ma JNA u Do­bro­vo­ljač­koj uli­ci u Sa­ra­je­vu, pa se čak i u na­šem Tu­ži­la­štvu za rat­ne zlo­či­ne tvr­di­lo da o spo­ra­zu­mu o mir­nom po­vla­če­nju JNA iz BiH, po­stig­nu­tom u Ohri­du apri­la 1992, ne­ma pi­sa­nih tra­go­va, či­nje­ni­ce go­vo­re su­prot­no.

Ima pi­sa­nih tra­go­va, po­sto­je na­re­đe­nja o mir­nom iz­vla­če­nju JNA iz BiH. O sve­mu to­me pi­sao sam u „Po­li­ti­ci” od 13. ok­to­bra 2010. go­di­ne: in­for­ma­ci­ja broj 37-2 od 28. apri­la 1992. sa pot­pi­som Bran­ka Ko­sti­ća, ko­ja je upu­će­na Pred­sed­ni­štvu BiH, a u ko­joj je reč o mir­nom po­vla­če­nju je­di­ni­ca JNA sa te­ri­to­ri­je BiH, na­red­ba broj 5-30 sa pot­pi­som Bran­ka Ko­sti­ća o iz­vla­če­nju je­di­ni­ca JNA iz BiH, o če­mu je  oba­ve­šte­no Pred­sed­ni­štvo BiH i Ali­ja Izet­be­go­vić, na­red­ba ge­ne­ra­la Adži­ća stro­go pov. broj 340-1, od 10. ma­ja 1992. ko­jom se pre­ci­zi­ra pra­će­nje sta­nja u je­di­ni­ca­ma JNA pri­li­kom pre­me­šta­nja sa te­ri­to­ri­je BiH u skla­du sa od­lu­ka­ma Pred­sed­ni­štva SFRJ iz apri­la me­se­ca 1992. go­di­ne.

Je­di­ni­ca JNA se mir­no po­vla­či­la iz Tu­zle, to su ve­ći­nom bi­li re­gru­ti, voj­ni­ci od 18 go­di­na. Ma­sa­kri­ra­ni su be­sti­jal­no. Sme­šno je i tu­žno ka­da se na­še pra­vo­su­đe pi­ta „po či­joj se na­red­bi po­vla­čio gar­ni­zon JNA iz Tu­zle”. 

U ju­lu 2011. po­če­lo je po­no­vlje­no su­đe­nje Ili­ji Ju­ri­ši­ću u Spe­ci­jal­nom su­du u Be­o­gra­du. To je bi­la na­da da ko­lo­na JNA u Tu­zli, što se ti­če na­šeg pra­vo­su­đa, ne­će oti­ći u za­bo­rav. Da ne is­pad­ne da zlo­či­ni nad pri­pad­ni­ci­ma JNA ni­su bi­li zlo­či­ni, sve zbog op­šteg po­mi­re­nja na Bal­ka­nu i na­še ser­vil­no­sti pre­ma biv­šoj bra­ći. I šta bi od tog po­no­vlje­nog su­đe­nja, gde je da­nas Ili­ja Ju­ri­šić? Ni­šta go­spo­do, za­to se sa­da iži­vlja­va­mo nad na­šim pi­lo­ti­ma. Da li su to biv­ši pri­pad­ni­ci JNA iz­op­šte­ni i pre­zre­ni od dru­štva?

Komentari123
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Aleksandar Mihailović
@Petrovic Dusan. Naravno da Vi niste bili plaćeni na puču, plaćeni su bili lideri DOS-a, oko 80 miliona $ su primili da organizuju puč i građanski rat. Operativac CIA Arčibald je istim rukovodio iz Budimpešte, u svojoj knjizi je objavio sve detalje. Milošević nije izgubio izbore, kada je shvatio da se sprema građanski rat lažno je priznao da je izgubio, da bi sprečio krvoproliće, ali im je poverovao, kao Karadžić Holbruku, da neće biti isporučen. Isporučili su ga za 10 miliona $ kako bi se R1244 bacila u blato. Isporučili su i sve druge koji bi tražili njenu realizaciju, a Skupština je spaljena i opljačkana da bi spalili i sav izborni materijal. 5.oktobar je najveće zlo koje je zadesilo Srbiju ikada unutar nje. Vidi se da ste zaobilazili JNA kada ne znate da je ona bila višenacionalna i da nije ona odlučivala o razbijanju YU već politika. Najviše je izdržala da ne dođe u njoj do rascepa. YU je razbijena iznutra, za manje od 100 miliona $, Srbija za manje od 80. Izdajica i kukavica ima.
Petrovic Dusan
@Aleksandar Mihailović Vaš komentar nema mnogo veze sa autorskim tekstom.Peti oktobar je bio neophodan,i danasnja moderna Srbija,priznata od strane celog sveta, je ta, posle 5 oktobra, a ne SRJ koja je bila van svih institucija, pod sankcijama i u ratu sa celim civilizovanim svetom,a plate 1dm. Do gubitka Kosova ne bi ni doslo, da nije bilo Milosevica na vlasti! Milosevic nije imao dovoljno glasova za drugi krug, jer je Kostunica pobedio u prvom.Kako je pokusao nelegalno da ipak ostane na vlasti,narod se pobunio, a uz narod je pristala i vojska i policija. Ne znam za DOS i njihove licne bankovske racune, nista me ne cudi u politici.Ali sigurno i 1000000 ljudi na ulici Beograda, i vojska i policija i JSO nisu bili placeni.
Mike Kovian
Mihajloviću, sad me stvarno iznenađujete svojom naivnošću. Bila je i ranije vidljiva ali sad ste ga preterali.
Леон Давидовић
Дакле према некима легитимно је било убијати војнике који су се нашли у војсци само зато што су рођени те и те године и служили војни рок и никакве кривице њихове није било , а није било легитимно да неко ухапси или чак и ликвидира бројне зликовце на просторима тадашње Југославије који су наређивали и убиства војника ЈНА и свакојаке злочине чинили. Да то би назвали терористичким актом а зар није тероризам убити недужне војнике у касарнама, на улици, на мосту , у колонама када се повлаче итд.
koja ina
@Petrovic Dusan tada legalne jna nema u sloveniji, dakle to nije jna.....
Леон Давидовић
@ Ivan Pravedan Ја не оправдавам ни један злочин који је починио било ко и зато лепо и пише бројни зликовци на просторима тадашње Југославије.Пре свега сепаратизам је био противуставан и незаконит и био је генератор свих догађаја. Дакле ако је неко негде починио злочин, а могао га починити и са намерама потстицања мржње и хаоса, то не може бити разлог да неко убија мирне војнике који се повлаче у колони без намера да било кога нападају и нису ни у борбеном поретку да некога нападну већ једноставно напуштају територију и одлазе. Да су имали праву команду не би се то ни догодило и не би их зликовци могли убијати тако беспомоћне.
Prikaži još odgovora
Раде Ковачевић
Jorge [email protected] [email protected] [email protected]Што су усташе тзв. божићним уставом Хрватске почетком 90-тих (премда је тачније рећи средином) 20. века започелe,то су у свом стилу и завршиле крајем истог века.Укупни резултат овако изгледа: више од 700 000 ликвидираних Срба свих узраста и пола у логорском систему Јасеновац, 400 000 касније прогнаних, од чега само у агресији на Крајину око 250 000, када је потпуно уништено 380 српских села,40 000 кућа и на кућном прагу ликвидирано око 2000 немоћних и недужних Срба.Тако су Срби у Хрватској платили то што су Срби!Тако је Србима у Хрватској објашњено који модел равноправности два народа је у Хрватској стварно близак Хрватима који се диве усташкој систематичности!Према попису становништва у Хрватској из 1991.године, Срба у Хрватској има 581 000 плус 240 000 Југословена, а само у неразвијеним општинама у Крајини, предвиђеним према Плану Z-4 за аутономију (њих 11 у Лици, северној Далмацији, Банији и Кордуну), живело је 155 000 Срба и 50 000 Хрвата и 5 600 Југословена.
Miroslav
Onda nije ni cudo sto je spomenuti sudija (Vazic) veci deo godine na ekskluzivnim putovanjima po svetu.Moze se.
penzioner
Ne verujem u pricu o uzetih 10 miliona. Ko god je osudjen u Hagu ili Srbiji mora da je imao udela u nekim zlocinima. Sto se tice Banskih dvora, pre nekoliko dana sam cuo na Pinku od cuvenog istoricara da su Hrvati "koristili" mnogo taj zlocin, jer je tom prilikom poginula trudnica i balerina, mlade osobe na ulici. Mene je npr. ova cinjenica koju nismo znali, jako rastuzila, jer sam roditelj!
Petrovic Dusan
@Lazar da li ste upuceni u presude Haskog tribunala?General Lazarevic nije osudjen za izvrsenje zlocina, vec za takozvanu "komandnu odgovornost" termin koji je uveo Hag,kojim se vise rukovodilac smatra direktno odgovornim za bilo koji zlocin, koje pocini najnizi u rangu.Odnosno,sporna je ova logika,koja nije postojala u momentu sukoba.Opet. u Nirnbergu su nacisti optuzeni za zlocin (vodjenje agresivnog rata) koji se u momentu izvrsenja nije smatrao zlocinom.Odnosno, ako nisu znali da je zabranjeno, ne mogu biti krivi.Ali pravdu pisu pobednici.
Lazar
General Lazarević je osuđen na pravdi Boga u Hagu. Detalje drugih optužnica i istoriju događaja ne znam, ali znam da je Lazarević umesto presude više zaslužio neko međunarodno priznanje za poštovanje ratne etike. Hag je ipak šarlatanski politički sud od koga su se mnogi obogatili.
Prikaži još odgovora

PRIKAŽI JOŠ

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.