Ponedeljak, 27.09.2021. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Medicina
28.03.2018 u 21:11
10
Raste broj bezubih stanovnika Srbije
Iako ve­ći­na lju­di do­bro zna da se mno­ge bo­le­sti „po­kre­ću” zbog po­kva­re­nih zu­ba i lo­še oral­ne hi­gi­je­ne, od­la­zak kod sto­ma­to­lo­ga se naj­če­šće od­la­že do tre­nut­ka ka­da bo­lo­vi vi­še ne mo­gu da se tr­pe. Ne­ko se pla­ši zu­ba­ra, ne­ko ne­ma nov­ca za po­prav­ku, a ima i onih ko­ji se prav­da­ju ti­me da ne­ma­ju vre­me­na za vi­še­ča­sov­no se­de­nje u sto­ma­to­lo­škoj sto­li­ci.  Po­sled­nje is­tra­ži­va­nje od pre pet go­di­na po­ka­zu­je da sve­ga 8,5 od­sto od­ra­slog sta­nov­ni­štva ima sve svo­je zu­be, da 9,3 od­sto ne­ma ni­je­dan svoj zub, a da sva­kom če­tvr­tom sta­nov­ni­ku Sr­bi­je ne­do­sta­je vi­še od 10 zu­ba. U Sr­bi­ji 51,7 od­sto…
Medicina
26.03.2018 u 21:11
8
Misteriozna nova bolest iks
Svet­ska zdrav­stve­na or­ga­ni­za­ci­ja (SZO) ne­dav­no je upo­zo­ri­la na bo­lest ko­ja bi…

Medicina
22.03.2018 u 08:53
4
Neutralan uticaj kontraceptivnih pilula na razvoj raka
I. Savić
Kontraceptivne pilule se koriste u prevenciji neželjene trudnoće, zbog neregularnih menstrualnih…

Medicina
22.03.2018 u 07:59
2
Priče o neplodnosti
A.K.
Svi oni koji žele da shvate sa kojim se problemima susreću ljudi koji godinama bezuspešno…

Pravo „na dobrovoljni i saglasni prekid života”, predloženo u novom Građanskom zakoniku, za sada…

Medicina
20.03.2018 u 12:02
4
U Ame­ri­ci, baš kao i na Sta­rom kon­ti­nen­tu, ove zi­me ha­ra vi­rus gri­pa H3N2, a pre­ma…

Medicina
19.03.2018 u 22:00
1
Od raka dojke godišnje u Srbiji umre oko 1.600 žena, dok se oko 4.600 njih susretne sa dijagnozom…

Na dan 14. marta 1972. go­di­ne u Pri­zre­nu se po­sta­vi­la sum­nja, a na­red­nog da­na je u…

Medicina

Medicina
07.03.2018 u 22:00
23
Devetoro ljudi preminulo je u Srbiji od komplikacija malih boginja (morbila), bolesti koja može da se spreči jednostavnim postupkom – dobijanjem vakcine. Zbog toga je juče ministar zdravlja dr…
Medicina
06.03.2018 u 15:10
2
Celog života sam imala nizak krvni pritisak, a od kada sam ušla u menopauzu on je odjednom prešao u visok. Ovu rečenicu u ordinaciji lekara izgovara veliki broj žena sa molbom za pomoć jer ne znaju…
Medicina
05.03.2018 u 21:40
Pacijenti koji su doživeli paralizu jedne strane lica, to jest parezu facijalisa, osim standardnih načina lečenja pomoć mogu da potraže i od stručnjaka Centra za hiperbaričnu medicinu…

Medicina

Medicina
28.02.2018 u 21:11
Oč­na ban­ka, ka­pi­tal­ni pro­je­kat ne sa­mo za nas, već i za re­pu­blič­ki tran­splan­ta­ci­o­ni pro­gram i Sr­bi­ju u ce­li­ni, bi­će otvo­re­na u petak na Voj­no­me­di­cin­skoj aka­de­mi­ji,…
Medicina
26.02.2018 u 21:11
1
Zbog re­spi­ra­tor­nih in­fek­ci­ja ovih da­na su pu­ne če­ka­o­ni­ce do­mo­va zdra­vlja. Bo­lo­vi u gr­lu, ki­ja­vi­ca, ka­šalj, iri­ta­ci­ja i cu­re­nje se­kre­ta iz no­sa, ma­lak­sa­lost,…
Medicina
22.02.2018 u 16:00
Povodom 2. marta, Dana Vojnomedicinske akademije, lekari klinika za kardiologiju, endokrinologiju, reumatologiju, kao i Klinike za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju VMA, besplatno će pregledati…
Medicina
21.02.2018 u 22:00
1
Čekaonice domova zdravlja ovih dana su pune pacijenata koji se žale na bolove u grlu i „grebuckanje”, nemogućnost gutanja hrane, kašalj... U takvoj situaciji ljudi se nađu u nedoumici kakvu hranu i…

Medicina

Medicina
20.02.2018 u 09:05
Iako mnogi nemaju tu naviku, važno je da se zbog prevencije teških bolesti  jednom godišnje posveti pažnja svom zdravlju i krvnim sudovima odlaskom na ultrazvučni pregled krvnih sudova vrata, na osnovu čega lekar može da „ispita” kakve osobine oni imaju, kako izgledaju i da li postoji poremećaj u njihovom protoku. Glavni cilj je rano otkrivanje oboljenja krvnih sudova, prevencija pojave šloga, gangrena, kao i pucanja trbušne aorte. Kada je u pitanju venski sistem važno je da lekar na osnovu tog pregleda otkrije, leči i prati pacijenata sa trombozom u dubokom i površnom…
Medicina
19.02.2018 u 22:00
3
Da li u Americi postoji rodna diskriminacija među lekarima? Iako je u odnosu na muškarce mnogo više žena stagniralo u medicinskoj karijeri i ima…

Medicina
16.02.2018 u 16:40
13
Udruženje pacijenata obolelih od psorijaze „3P” apelovao je juče na Republički fond za zdravstveno osiguranje i Ministarstvo zdravlja Srbije da…
Medicina
16.02.2018 u 16:40
7
Autor:
Kli­ni­ka za psi­hi­ja­trij­ske bo­le­sti „Dr La­za La­za­re­vić” otvo­ri­će pr­vi Cen­tar za men­tal­no zdra­vlje u Be­o­gra­du 22. fe­bru­a­ra, i to na ne­sva­ki­da­šnjem me­stu – na 20. spra­tu „Be­o­gra­đan­ke”.  Mi­ni­star­stvo zdra­vlja, Grad Be­o­grad i struč­nja­ci Kli­ni­ke „La­za…
Medicina
14.02.2018 u 21:11
Od ove go­di­ne, sr­ča­ni bo­le­sni­ci mo­ći će uz uput le­ka­ra u…

Medicina
12.02.2018 u 21:11
1
Pr­vi pa­ci­jen­ti već su pri­sti­gli u no­vo­o­tvo­re­ni obje­kat Kli­ni­ke…

Medicina
11.02.2018 u 16:27
1
D.D.K. - I.S.
Savremena medicina pomaže ljudima da žive duže i zdravije nego ikada do sada,…

Medicina

Medicina
07.02.2018 u 22:00
Rođenje sina Leksi i Džošue Rojera medicinski tim Dečje klinike u Teksasu pratio je sa strepnjom i pitanjem da li je operacija izvedena dok je beba bila u stomaku uspela: čim je mališan, rođen sa gotovo četiri kilograma, pomerio noge i stopala – znali su da je intervencija dala rezultate i da će…
Medicina
05.02.2018 u 22:00
2
Među tinejdžerima u SAD nedavno se proširio novi trend koji i te kako može da…

Medicina
31.01.2018 u 21:11
5
U Sr­bi­ji sva­kog da­na če­ti­ri že­ne obo­le i jed­na umre od ra­ka gr­li­ća…

Medicina
29.01.2018 u 22:00
3
Grip je u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji od­neo 149 ži­vo­ta, a pro­ce­ne struč­nja­ka…

Medicina
29.01.2018 u 22:00
1
Član je jedne od najstarijih lekarskih porodica u Srbiji. U bivšoj Jugoslaviji osnovao je prvu koronarnu jedinicu i pokrenuo novi način lečenja pacijenata koji su preživeli infarkt srca. U dva mandata bio je direktor bolnice, a ujedno se nalazio i na čelu konfederacije sindikata zdravstvenih radnika. Dobitnik je četiri odlikovanja i medalje zasluge za narod u doba Josipa Broza Tita, a njegovo ime našlo se i među autorima najprestižnijih domaćih…
Medicina
22.01.2018 u 22:00
5
Uprkos dokazima o štetnom delovanju noćnog rada na zdravlje, između sedam i 15 odsto radne snage u razvijenim zemljama uključeno je u neku vrstu…

Medicina
17.01.2018 u 21:11
4
Le­ka­ri u Sr­bi­ji od 2020. go­di­ne mo­ra­će da se vak­ci­ni­šu pro­tiv gri­pa i he­pa­ti­ti­sa Be, ali i pro­tiv dru­gih za­ra­znih bo­le­sti. U…

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.